Overig-Stromingen

119 Ministries

119 ministries maakt deel uit van de zogenoemde Hebreeuwse wortels beweging. Dit is geen organisatie maar, net als bijvoorbeeld de oecumenische beweging of het voorspoed evangelie, een leer die mensen wegtrekt van de Bijbelse waarheid. Het gaat in dit artikel niet specifiek om 119 ministries, maar om de beweging op zich, waarin 119 Ministries een hele grote rol speelt. Het gaat er ook niet om of 119 Ministries bewust of onbewust een andere leer verkondigen, maar om te waarschuwen tegen de leer van de Hebreeuwse wortels. Deze leer houdt in dat christenen zich moeten houden aan de wet, o.a. door het houden van de sabbat, de Joodse feesten, en geen varkensvlees mogen eten het gebruik van de Hebreeuwse namen voor  de Here Jezus e.d.

119 Ministries is eind 2010 opgericht om een beweging te zijn om Gods waarheid te verkondigen. De beweging bestaat voornamelijk uit vrijwilligers en is opgericht door John (president) en Steve (vicepresident). De missie van 119 Ministries is om de gehele waarheid te verkondigen. Er zijn een aantal zaken die de schijn wekken dat 119 Ministries dit ook doet. Zo is er de oproep om alles te toetsen wat er geleerd wordt, ook door hen. Verder is al hun onderwijs gratis te beluisteren en te lezen.

De namen van de auteurs worden alleen gegeven bij de pagina met informatie over de historie van 119 ministries. Dit omdat men geen aandacht wil vestigen op de persoon of iemand wil promoten. (1)

John en Steve komen beide uit een grote Baptistengemeente. Steve is een voormalig voorganger en John onderhield een eindtijd forum op internet. Tijdens een periode van frustratie kwam John erachter dat hij het op bepaalde punten verkeerd had m.b.t. de eindtijd. Na intensief gebed kwam hij er een aantal weken later achter dat de Thora ook voor de gelovigen van vandaag is. Na een aantal maanden van studie kon hij zichzelf niet overtuigen dat dit fout was. Daarop is hij ermee  naar Steve gegaan en zo is de basis gelegd van 119 ministries.( 1).

De eindtijd visie van John heeft dus geleid tot het idee dat de Thora, de wet van Mozes, ook voor christenen geldt. De visie van 119 Ministries is dat Israël en de gemeente samen één lichaam zijn. Er is, volgens 119 Ministries, geen opname van de  gemeente  omdat de gelovigen uit de gemeente  en Israël één zijn. (Dit is niet hetzelfde als de vervangingstheologie. Daarin wordt Israël vervangen door de gemeente). De Hebreeuwse wortels leer gaat uit van het idee dat omdat gelovigen (in de Here Jezus) uit  Israël en de gemeente één zijn, er geen verschil tussen wet en genade is. Doordat  er geen onderscheid is tussen wet en genade, onderwijst men dat iedere christen de Thora moet houden. (2)

Eén van de Bijbelteksten die hiervoor worden gebruikt om dit idee te ondersteunen is 1 Kor. 12:12-13

12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt,  hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Christenen uit  welk land ze ook komen, staan onder het nieuwe verbond. De Thora is door God gegeven aan het Joodse volk met daarbij aardse zegeningen. Dit verbond zal God weer oppakken na de opname van de gemeente als de 70jaarweek van Daniël aanvangt. De gemeente  is gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. (Ef. 1:3)

In het onderwijs van 119 Ministries wordt keer op keer de vraag gesteld hoe het kan dat christenen vrij zouden zijn van de wet, terwijl de Bijbel leert dat Israël hersteld zal worden. Dit is het fundament van de leer van de Hebreeuwse wortels. Men heeft geen onderscheid in het verschil tussen het aardse volk Israël en de gemeente. De Here Jezus Zelf stelde het nieuwe verbond in. (Matth. 26:28) Paulus zegt dat het oude verbond alleen voor het volk Israël geldt, evenals de beloften, eredienst en wetgeving.(Rom. 9:4).

Onder het kopje: ” Wij geloven” valt te lezen dat 119 Ministries leert dat er redding is enkel door het geloof in de Here Jezus. Dus uit genade alleen. Dit leert men ook in bepaalde studies die men geeft. Dit lijkt erop dat de leer van 119 Ministries kloppend is met het Bijbelse evangelie van redding enkel uit geloof, door genade.

Maar doordat men leert dat de wet gehouden moet worden is er in de praktijk geen onderscheid tussen wet en genade. Paulus onderschrijft dit in zijn brief aan de Galaten:

10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven:  Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. 11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk,  want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Gal. 3:10-11

De hele leer die betrekking heeft op de Hebreeuwse wortels, zoals onder andere door 119 Ministries wordt geleerd, heeft betrekking op het idee dat er geen verschil is tussen wet en genade. Dit haal ik nogmaals aan omdat alles wat er wordt geleerd hierop terug valt. Iedere tekst die men aanhaalt wordt op deze manier geïnterpreteerd en toegepast. Nog een voorbeeld hier van is Mattheüs 5:17-19

17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

119 Ministries zegt hierover dat niets zal worden afgedaan van de wet en de profeten totdat alle profetieën zijn vervuld en totdat de hemel en de aarde zijn vergaan. Daarom moeten christenen zich ook houden aan de wet.

Arno Gaebelein geeft in zijn uitleg over het evangelie van Mattheüs een duidelijke uitleg. Dit vers heeft betrekking op de Here Jezus. Hij heeft alles vervuld, de wet en de profeten. Het woord vervullen in vers 17 betekent volledig maken, volheid geven, vervullen de wet en de profeten.(3) En de HSV studiebijbel heeft als aantekening bij deze tekst: De wet van Mozes verwijst naar Jezus als Messias.

In de Here Jezus is alles vervuld, dat klopt precies met wat de aangehaalde Bijbeltekst zegt.

Om aan te tonen dat de vloek van de wet waarvan wij zijn vrijgekocht, zoals Paulus schrijft in Galaten 3, haalt men Deuteronomium 28 aan waarin God Zijn volk zegen of vloek voorhoudt. De vloek komt als het volk Israël ongehoorzaam is aan Gods geboden. Dit bewijst, volgens 119 Ministries, dat Paulus met de vloek van de wet, ongehoorzaamheid aan de wet bedoelt. Dit betekent dat het (volgens hen) een vloek is als u zich niet aan de wet houdt. En omdat we daar allemaal debet aan zijn, ieder mens heeft gezondigd, moeten we dit dus aanpakken.(4) Hiermee stellen ze christenen dus weer onder de wet. Ditzelfde soort onderwijs van zegen en vloek zie je ook bij populaire leraren uit de charismatische beweging zoals bijvoorbeeld Derek Prince

Spijswetten

Om hun onderwijs te rechtvaardigen worden Bijbelteksten uit het verband gehaald en door een wettische bril bekeken. Wat te denken van het houden aan de spijswetten. Volgens 119 Ministries hielden Paulus en Petrus zich hier aan. Alhoewel Gods Sabbat, hoogtijden, voedselwetten, etc. allemaal worden onderhouden in het boek Handelingen, door gelovigen zoals Paulus, Stefanus, Petrus, etc. wordt van deze geboden verondersteld dat ze zijn afgeschaft.(link).

Als we echter in Handelingen 10  lezen, dan zien we dat Petrus bij Cornelius verbleef. Cornelius was een heiden en vanuit de Joodse wet mocht hij er geen gemeenschap mee hebben. God had hem echter in een visioen laten zien dat wat Hij rein verklaarde Petrus niet onrein mocht verklaren. Omdat Petrus enkele dagen bij Cornelius verbleef is het zeer waarschijnlijk dat hij zich hier niet aan de Joodse spijswetten hield.

Een duidelijker voorbeeld hiervan zien we als Paulus naar Petrus toe gaat. Paulus bestraft Petrus als hij merkt dat Petrus huichelt wanneer discipelen van Jacobus komen.

11 Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was.12 Want voordat er enkelen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. Gal. 2:11-12

Hier lezen we dat Petrus at met de heidenen en zich niet hield aan de Joodse spijswetten. Verder lezen we in Handelingen 11 dat Petrus met de heidenen at. Hij werd hiervoor door de Joden beschuldigd.

2 En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren, hem 3 en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn,  en u hebt met hen gegeten. Hand. 11:2-3

Het mag duidelijk zijn dat er dus geen sprake van is dat christenen zich aan de spijswetten moeten houden die voor de Israëlieten golden onder de wet van Mozes.

Sabbat en feesten

Volgens de leer van 119 Ministries moeten christenen de sabbat en de Joodse feesten houden (link). Dit terwijl Paulus in Galaten schrijft dat dit niet van toepassing is.

8 Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen  die van nature geen goden zijn; 9 en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent,  hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? 10 U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Gal. 4:8-10

Volgens 119 Ministries is eer hier sprake van het terug keren naar heidense religies door de christenen en heeft dit niet te maken met de Joodse feesten. Maar aangezien Paulus de Galaten aanspreekt op hun houden van de wet, is het niet meer dan logisch dat het hier ook over de wet gaat en nergens anders over.

Arno Gaebelein schrijft in zijn uiteenzetting over het Mattheüs evangelie onder meer het volgende:

De gelovige in Christus is vrij van de wet, is volkomen en volmaakt. De maatstaf voor zijn wandel is Christus Zelf, die in hem woont. De sabbat, de zevende dag is met Israël en de aarde verbonden; de gelovige is niet Israël en behoort niet tot de aarde, maar de genade heeft hem in de hemel geplaatst. Zeker is er een sabbatdag, de zevende dag van de week in verbinding met Israël en de aarde, maar die kan nu niet gevierd worden. De grote en ware sabbat komt nog. (3)

Christenen zijn dus niet gebonden om de sabbat te houden. Een ander christelijk geluid wat daarentegen ook absoluut niet juist is, is dat men zegt dat de zondag in plaats van de zaterdag is gekomen. De sabbat was (en is heden ten dage nog steeds) voor de Israëlieten een speciale dag. De zevende dag is nergens in de Bijbel vervangen door de zondag. Daarnaast worden door christenen die de leer van de Hebreeuwse wortels aanhangen ook de Joodse feesten gevierd. Hiervoor zijn o.a. speciale Moadiem cursussen voor te volgen om zo de feesten op  de juiste manier te vieren.

De discussie of christenen zich aan de wet van Mozes moeten houden is niet nieuw, Deze discussie startte al bij het begin van de eerste gemeente. In Handelingen 15 lezen we dat er enkele uit Judea waren die wilden dat de broeders besneden zouden worden volgens de wet van Mozes. Hiermee gingen Paulus en Barnabas naar de apostelen in Jeruzalem .

Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Hand. 15:5

Hier zien we dat het houden van de wet al aan het begin van de start van de gemeente een strijdpunt was. In de daarop volgende discussie tussen de apostelen en de ouderlingen (vers 7) stond Petrus op en zegt:

Welnu dan, waarom verzoekt u God  door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? (vers 10). Dit juk is de wet van Mozes.

Wat werd er door de apostelen aan de christenen voorgeschreven na het verslag van Petrus?

19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken,20 maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden  van de dingen die door de afgoden besmet zijn,  van ontucht, van het verstikte en  van bloed. Hand. 15:19-20

Vaak worden christenen, door hen die deze leer onderwijzen,verweten dat ze uit gemakzucht zich niet willen houden aan de wet en de profeten. Dit is ook wat 119 Ministries doet. Zelf echter houden ze zich ook niet aan alles wat er in de wet geschreven staat.

Zo schrijven over het stenigen van je kinderen en het stenigen van hen die ongehoorzaam waren aan Gods geboden het volgende:

De meeste mensen realiseren zich niet dat degenen die de volledige waarheid van de Bijbel in praktijk willen brengen, zich niet distantiëren van de geboden rondom de doodstraf, omdat ze zelf bepalen welke geboden hen wel en niet schikken. Deze geboden gelden voor een specifieke groep mensen binnen de grenzen van het heilige (apart gezette) volk Israël, en op dit moment kan niet aan de Bijbelse voorschriften hieromtrent worden voldaan. (link)

Zo zijn er meer vragen. Scheert men zichzelf, draagt men kleding van verschillende stoffen samen zoals in Lev.19 wordt voorgeschreven?

Er zijn verschillende richtingen die deze of eenzelfde soort onderwijs verkondigen. Er zijn hierin ook verschillende denominaties. Denk bijvoorbeeld aan de zevende dag adventisten en Stichting Shoresh.  De meeste christenen die zich houden aan de leer van de wet volgen de grote lijnen. Die van het houden van de sabbat, de feesten en het onthouden van varkensvlees zijn. Sommigen gaan zelfs zover dat ze zich hebben laten besnijden.

Men zegt daarbij dat ze niet wettisch zijn en zich niet onder de wet plaatsen. Maar je kunt niet en de wet houden en staan in de genade van de Here Jezus. Doordat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de wet van Mozes die gegeven was aan de Israëlieten en de genade, geschonken enkel door geloof, wordt er een wettische leer gebracht en wordt men opnieuw belast met het juk waarvan men is vrijgekocht.

1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer  met een juk van slavernij belasten. 2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.  4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen. Gal. 5:1-4

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees  en dat omwille van de zonde, en  de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Rom. 8:1-4

Geraadpleegde bronnen:

1) http://119ministries.com/history

2) http://119ministries.com/119-international-dutch

3) http://www.verhoevenmarc.be/#Groei

4) http://119ministries.com/119-international-dutch

http://119ministries.com/

http://www.119ministries.nl/

http://119ministries.com/119-international-dutch

http://www.amatteroftruth.com/119-ministries-errors

http://www.shoresh.nl/

HSV Studiebijbel