Overig-Personen-Nederland

Ab Klein Haneveld

Ab Klein Haneveld is de zoon van Jacob Klein Haneveld, de oprichter van de stichting Morgenrood. Bij deze stichting wordt het blad AMEN uitgegeven. Haneveld heeft een eigen website met Bijbelstudies. Verder is hij bekend van tentcampagnes om zo het evangelie te verkondigen. De leer van Haneveld is een mix van waarheid vermengd met grote dwalingen.

Ab Klein Haneveld heeft een eigen studiesite en is een veel gevraagde spreker. De website Bijbelspanorama stelt vele van zijn studies ter beschikking. Ook op de site vlichtus.nl zijn studies van Haneveld verzameld onder de naam ‘De gedachte is’. De studies zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken Bijbelstudies, die door anderen op schrift zijn uitgewerkt, aldus de site vlichtus.nl.

Wat Haneveld leert is een grove dwaling met allerlei eigen interpretaties die hij Bijbels probeert te onderbouwen. Ondanks dat hij zelf zegt dat bepaalde dingen niet in de Bijbel te vinden zijn probeert hij door middel van het inleggen van teksten en getallen zijn onderwijs Bijbels te verantwoorden. Dit is in tegenspraak met Gods Woord. Alles wat wij moeten weten dat staat in Gods Woord.

Eén van de dingen die hij leert is de zogenaamde GAP of HIAAT theorie, in het Nederlands ook wel restitutieleer genoemd. Hierin gaat men er vanuit dat er tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 een gat zit. God heeft volgens hem de aarde dan ook niet geschapen in zes dagen, God heeft de aarde herschapen zo leert hij.

Haneveld beweert dat er geen enkele Bijbelse basis is om aan te nemen dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen.(link) Dat dit meerdere malen letterlijk wordt geschreven daar gaat hij dan aan voorbij. (Gen. 2:1-2,    Ex 20:11,    Ex 31:17)

Haneveld leert dat Adam zondig is geschapen. Dit komt voort uit het feit dat God Adam maakte uit de aarde. Deze aarde was volgens hem onder de vloek omdat ze volgens hem was vernietigd tussen Genesis 1 vers één en twee. (link) Dit is in tegenspraak met wat Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen. Daarin lezen we namelijk:

Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Rom. 5:18-19

Om zijn theorie te staven zegt Haneveld dat de tekst uit 2 Petrus 3 waarin staat dat de toenmalige wereld werd vernietigd, slaat op de aarde die tussen Genesis 1 vers 1 en 2 was. Haneveld schrijft in zijn studie dat de toenmalige aarde en de toenmalige hemel door het water zijn vergaan, hij  ontkent dat dit in de tijd van Noach gebeurde.(link)

Op zijn site staat een vreemde verklaring voor de levensjaren van Jezus tussen Zijn 12e en 30e. Voor zover mij bekend is heeft Haneveld het artikel zelf geschreven. Dit gaat over de jonge jaren van Jezus. Hij leert dat Jezus tussen Zijn 12e en 30e voordat Zijn bediening begon, in Engeland was. Daar zou Jezus samen met Jozef naar toe zijn gegaan om het evangelie te verkondigen. Ook heeft Jezus daar gewerkt in een mijn. Het bewijs daarvoor vindt hij onder andere in een mijn die naar Jezus is genoemd. (link)

Haneveld is er ook zeker van dat hij weet wie de antichrist zal zijn. Volgens hem is onomstotelijk bewezen dat het de Maitreya moet zijn.(link) Dit omdat de naam uitkomt op het getal 666. Dit is echter op meerdere mensen toe te passen. Niemand zal kunnen zeggen wie de antichrist zal zijn. Deze zal pas geopenbaard worden na de opname van de gemeente. En de aanwijzingen met betrekking tot het getal van zijn naam is dan ook specifiek voor de gelovigen die na de opname hiermee geconfronteerd zullen worden.

Haneveld is een aanhanger van de holle aarde theorie: Onze aarde is geen bolle driedimensionale ruimte maar een holle. Wij leven dan niet aan de buitenkant maar aan de binnenzijde binnen de vierde dimensie. In het hart van de aarde is de hemel. Onder onze voeten zit de grens van de schepping met daarin het dodenrijk. Volgens deze leer is het heelal niet om de aarde heen gecreëerd. Men leert dat God alles in het hart van de aarde formeerde. Zelf zetelt God volgens deze leer (in de hemel) in het hart van de aarde. (link 1 2,)

De Bijbel zegt echter iets totaal anders.

Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Jes. 40:22

Haneveld heeft een zeer vreemde kijk op de wederkomst. Zo leert hij dat bij het neerdalen van de Here Jezus op de Olijfberg  Jeruzalem totaal vernietigd zal worden. Dan zal Israël weer opgebouwd worden, onder aanvoering van de Here Jezus, de tempel nog niet. Dit is volgens Haneveld de voltooiing van Matth. 24:32, het uitspruiten van de vijgenboom.

Aan het eind van de verdrukking zal de Here Jezus Zijn Koninkrijk openbaar maken aan Israël, de rest van de wereld zal dit 33 jaar later meemaken. Dus vanaf de wederkomst duurt het 40 jaar voordat de Here Jezus Zijn Koninkrijk op aarde zal vestigen. Tijdens de 40 jaar die zitten tussen de wederkomst en het moment dat de Here Jezus Zijn troon zal bestijgen zullen de 144.000 uit Openbaringen het evangelie verkondigen op aarde.

Aldus de leer van Haneveld (bron). (uitleg Matth.24 en 25)

Er zit een periode van 33 jaar tussen het eind van de 70-ste week en de aanvang van de duizend jaar. De duur van die periode is wel te achterhalen, maar staat niet rechtstreeks in de Schrift. (Haneveld, studie Daniël)

De leer dat er een 7 jarige verdrukking is en daarna 33 jaar komt, voordat de Here Jezus Zijn troon bestijgt, komt voort uit de regeerperiode van koning David. David regeerde 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Er gingen ook 7 dagen voorbij voordat de Here Jezus op de 8e dag aan Thomas verscheen, hierna duurde het nog 33 dagen voordat de Here Jezus naar de hemel opvoer. Dit gegoochel met getallen wordt inlegkunde genoemd. U zoekt getallen en gebeurtenissen bij elkaar en geeft er een Bijbelse uitleg aan. (link)

Volgens Haneveld is Jozef overleden voordat de Here Jezus Zijn openbaar optreden begon: Ik geloof dat Jozef is overleden voor het openbare optreden van de Here Jezus, omdat Hij Zich anders de titel “zoon des mensen” niet kon eigen maken. Zoon des mensen is de titel van de oudste levende rechthebber op de troon. Dat zou dan Jozef geweest moeten zijn. Zolang Jozef leefde, kon de Here Jezus Zich niet de zoon des mensen noemen, noch de zoon van David. De vrouw zou niet op de troon zitten, tenzij zij niet getrouwd zou zijn. Door haar huwelijk kwamen de troonsrechten van Maria bij Jozef (ook een afstammeling van Juda) terecht. Jozef had die troonsrechten en ze werden wettelijk vererfd aan de Here Jezus, maar pas na de dood van Jozef. Jozef was kennelijk overleden voordat de Here Jezus dertig jaar oud was, (Haneveld, de brief van Jacobus)

De Here Jezus is Gods Zoon, Hij is de Afstammeling van David. Wat Haneveld hier doet is de Here Jezus tot een gewoon mens maken. Jozef heeft geen enkele recht op de troon van David, dat is nergens in de Bijbel aan de orde.  Zie Gods belofte aan Maria op het moment dat ze te horen krijgt dat ze zwanger zal worden van de Here Jezus.

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Luc. 1:32-33

Op de site www.vlichtus.nl zijn al de studies van Haneveld in PDF te downloaden. Het zijn er teveel om allemaal te behandelen. Door deze studies alleen al vluchtig door te lezen zult u van de ene in de andere verbazing vallen over wat hij leert. Ondanks deze enorme dwalingen en speculaties wordt hij door velen gezien als een groot Bijbelleraar. Hoedt u voor de dwalingen die hij leert in zijn studies.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.morgenrood.nl/

http://www.bijbelstudie.nl

www.verdiepingenaansporing.nl/

http://www.bijbelarchief.nl/?id=253

http://www.goedbericht.nl/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=302

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf

http://www.bijbels-panorama.nl/Downloads/Brochure%2009%20-%20Wedergeboorte%204%20-%20de%20hoop%20der%20schepping.PDF

http://www.vlichthus.nl/joomla/index.php/bijbelstudies/96-christus-in-de-sterren

http://www.bijbels-panorama.nl/Downloads/Brochure%2011%20-%20De%20antichrist%20is%20onder%20ons.PDF

http://geestelijkemomenten.blogspot.nl/2012/03/holle-aarde-theorie.html

Vlichthus

http://www.vlichthus.nl/PDF/A4/Jakobus.pdf

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB%20IA’s/Bijbelstudies%20PDF/7+33.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zondvloed.pdf