Charismatisch-Stromingen

Aglow

Aglow (voorheen Womens Aglow) is een interkerkelijke wereldwijde organisatie met meer dan 4300 plaatselijke groepen in 172 landen. Voorheen heette deze organisatie Womans Aglow omdat deze organisatie specifiek voor vrouwen was. Tegenwoordig mogen ook mannen hierin deelnemen.

Aglow is begonnen in 1967 toen vier vrouwen in Seattle aan de keukentafel bezig waren met de voorbereiding van een bijeenkomst van en door christenvrouwen. De eerste bijeenkomst werd bezocht door 150 vrouwen, maar al gauw verspreidde het zich naar Canada en Nieuw Zeeland. In 1974 was de eerste bijeenkomst in Nederland. De naam Aglow betekent vurig en komt uit Romeinen 12:11 waar staat: Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.

De plaatselijke afdelingen van Aglow vormen de kern. Van hieruit worden maandelijkse bijeenkomsten belegd en verder zijn er studie en gebedsbijeenkomsten. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd. Aglow heeft een eigen uitgeverij die het blad Aglow uitbrengt, maar ook materialen voor leiderschapstraining, folders en boeken uitgeeft.

Het doel van Aglow is mensen in contact te brengen met het evangelie zodat levens veranderd worden, mannen en vrouwen gaan functioneren binnen de gemeente en wijken, steden en landen veranderd worden door gebed. Deze visie neigt, mijn inziens, naar de Kingdom Now leer. Dit idee wordt onder meer ondersteund door het onderschrift van het Aglow International logo waar staat: Aglow is een Koninkrijk Beweging, toegewijd om te zien dat Gods wil gedaan wordt op aarde zoals in de hemel.(1)

Aglow is een interkerkelijke organisatie. Op zich hoeft dit natuurlijk niet negatief te zijn, maar zeker in de huidige oecumenische tijd, geeft dit wel een reden tot waakzaamheid. Aglow wil: Bijdragen tot de geestelijke eenheid van allen die in Jezus Christus geloven.(2) Op de site van Aglow Eindhoven staat: Maakt niet uit welke kerkelijke achtergrond je hebt, wij kijken slechts naar wat ons bindt: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.(3) Hiermee wordt dus iedereen die zegt te geloven geaccepteerd, zonder daarbij te kijken naar  achtergrond of leerstellingen die men aanhangt. Dit laat het oecumenische karakter zien van deze organisatie. Daarnaast wordt vanuit Aglow onder meer geleerd dat de apostolische gaven van de Heilige Geest ook voor de kerk van vandaag gelden. Daaronder wordt ondermeer verstaan: profetie, genezing en tongentaal.

Aglow wordt volgens eigen zeggen geleid door God. Als er echter wordt gekeken naar het onderwijs dat wordt geleerd dan zijn hier diverse aspecten die ingaan tegen Gods woord, terwijl volgens de Nederlandse voorzitter Phia Kamp God het is Die hen hierin leidt. Hieronder enkele van de uitspraken die zij deed in een interview in het Charisma magazine. (4)

Door een profetisch woord, in de jaren negentig, kwam het besef dat God Aglow riep voor de moslimwereld. Daarna in 2000 riep God hen om achter Israël te gaan staan en de laatste jaren is er binnen Aglow ook ruimte voor mannen en jongeren. Het vreemde is hiervan dat Aglow door middel van een profetisch woord opgeroepen wordt om achter Israël te gaan staan. De Bijbel roept iedere christen om achter Zijn volk te staan. Daar is geen persoonlijke oproep van God voor nodig. Verder komen er tegenwoordig steeds meer mannen bij Aglow, maar Aglow wordt nog steeds door vrouwen geleid. Kamp zegt hierover het volgende:

‘Aglow wordt nog steeds door vrouwen geleid, maar mannen komen wel binnen. Dat is niet iets wat we gezocht hebben, het is gewoon op ons pad gekomen. God sprak tot ons over dit aspect.

Dit betekent dat God, als Hij dit heeft gezegd, tegen Zijn eigen woord ingaat. De Bijbel leert ons dat een vrouw geen mannen mag onderwijzen. Het kan dus niet anders zijn dan dat er sprake is van een andere geest die hier spreekt. Dit blijkt, mijn inziens, uit meerdere uitspraken die gedaan worden in het interview. De Bijbel is duidelijk dat man en vrouw een verschillende taak hebben binnen de gemeente. Echter volgens de visie van Aglow heeft God, door middel van profetische woorden gesproken, die de vrouw een leidinggevende functie geeft, ook over mannen. Kamp zegt hierover het volgende:

Hoe leer je als vrouw in de kerk spreken? Hoe leer je als vrouw besturen? Daar is meestal geen mogelijkheid voor. Al dat soort dingen zijn mogelijk bij Aglow.’De Bijbel is echter duidelijk hierin:

12 Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 2 Tim. 2:12

Het onderwijs van Aglow valt onder het zogenoemde ‘volle evangelie’. Dit houdt in dat er veel nadruk ligt op het werk en de persoon van de Heilige Geest. Zo zegt Kamp in het interview met Charisma het volgende:

We geven ruimte voor het spreken en zingen in tongen, voor bidden voor genezing, voor profetische woorden. en verder:  Ik merk dat het profetische woord heel belangrijk is voor Aglow, ook internationaal, omdat God ons door de profetische bediening leidt en richting geeft.

Ook vanuit Aglow wordt dus de charismatische leer verkondigd van het spreken in tongen, ontvangen van profetische woorden en het genezen van zieken, maar ook gebedswandelingen  worden door Aglow georganiseerd. Juist doordat Aglow zijn leden oproept om in hun eigen gemeenten te blijven en daar deel te nemen aan het gemeente-leven zie je dat deze organisatie een enorme invloed heeft binnen de kerken wereldwijd. Mensen die de bijeenkomsten van Aglow bezoeken en de het onderwijs ter harte nemen, zullen de dwalingen die daar geleerd worden meenemen naar hun eigen gemeente en daar verspreiden.

De visie van Aglow was jarenlang om mensen bij Jezus te brengen, tegenwoordig heeft men de visie omgedraaid aldus Kamp. Men wil Jezus bij de mensen brengen. Dit doet men door voor ze te bidden, te bemoedigen en profetische woorden te spreken. Hierin zien we de verdraaiing van het evangelie. In plaats van mensen op hun zonden te wijzen en de noodzaak van een Redder te benadrukken, wordt de vleselijke mens gevoed door middel van bidden voor genezing en ‘profetische’ woorden.

De president van Aglow International, Jane Hansen Hoyt, claimt dat ze van God persoonlijke boodschappen ontvangt. Deze boodschappen heeft ze in meerdere boeken beschreven. De boeken geven een duidelijke richting aan in de visie van Aglow. Eén van haar boeken gaat over het Koninkrijk van God hier op aarde voort te brengen.

Verder heeft ze een cd opgenomen om te soaken. Het doel van Aglow is om Gods Koninkrijk hier op aarde te vestigen, het zogenaamde Kingdom Now evangelie. Op de home pagina van Aglow International staat de doelstelling van de organisatie. In het kort een beschrijving.

We zijn erop gericht om Gods wil hier op aarde te laten geschieden zoals ook in de hemel. Door kampioenen en strijders op te leiden over de hele aarde, die vrijheid brengen aan de onderdrukten.(5)  Dit doen ze onder meer door geestelijke oorlogsvoering, het bidden op belangrijke plaatsen (6).

Vanuit Aglow wordt ook de dwaling verkondigd dat er tegenwoordig nog apostelen zijn. Zo schrijft men onder het kopje nieuws:’Als apostolische leiders zijn we geroepen en gekozen om in onze gemeenschappen dragers van het Koninkrijk te zijn.(7)

Eén van de kernwaarden van Aglow is: Bovennatuurlijke wonderen en tekenen. Het wandelen in wonderen en tekenen om de  hemelse leven op aarde natuur te demonstreren van het leven in de Geest volgens Marc. 16:17-18 en 1 Cor. 12:4-11 (8). Ook Aglow gaat, zoals alle charismatische organisaties en leraren, eraan voorbij dat deze teksten specifiek waren bedoeld voor het Joodse volk. Deze opdrachten en deze tekenen waren bedoeld voor de Joden en zijn niet voor het gemeente tijdperk. Meer hierover zie 123

Aglow is een organisatie die vanuit het charismatische gedachtegoed velen onderwijst. Doordat de bijeenkomsten los staan van een gemeente en de bezoekers worden opgeroepen om in hun eigen gemeente te blijven zie je de invloed vanuit deze organisatie toenemen en steeds meer invloed krijgen binnen de kerken en gemeentes waardoor de charismatische dwalingen steeds meer ingang krijgen bij alle kerken.

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.  2 Tim. 3:3-4

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.aglow.nl/aglow/informatie

2) http://www.aglow.nl/aglow/visie

3) http://www.aglow.nl/activiteiten/afdeling/eindhoven

4) http://www.aglow.nl/attachments/article/760/AglowCharisma2013.pdf

5) http://aglow.org/

6) http://aglow.org/aglownews/world-news

7) http://aglow.org/aglownews/world-news/pacific-islands/1307-wagin-aglow-a-place-for-people-to-meet-and-find-jesus

8) http://aglow.org/about/core-values

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aglow_International