Charismatisch-StromingenOecumenisch-LeringenOverig-Trainingen

Alphacursus

De Alphacursus is ontstaan in 1977 in de Holy Trinity  Brompton Church in Groot Brittannië. Deze Anglicaanse kerk legde de basis voor de Alphacursus. Echter in 1993, nadat Nicky Gumbel de cursus ging leiden, kwam er een bredere stroming op gang. Hij ontdekte dat het een makkelijk middel was om mensen op een laagdrempelige manier met het evangelie in aanraking te laten komen.

Toen Gumbel  in 1990 de cursus ging leiden kwam hij bij de tweede Alphacursus die hij gaf tot de conclusie dat slechts drie van de dertien deelnemers christen waren. Ze hadden zes stormachtige weken gehad samen en gingen daarna samen een weekend weg. Aan het eind van dit weekend verklaarden ze allen christen te zijn geworden. Hier realiseerde Gumbel zich dat de cursus met dat weekend, een krachtig en eenvoudig middel was om mensen met het geloof in aanraking te laten komen. (bron)

In de nieuwste versie van het boek ‘Een Kwestie van Leven’ komen diverse personen aan het woord die de leer van de Alphacursus ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld een uitspraak van Obama waarin duidelijk moet worden dat mensen verandering willen in hun leven:

Ze stellen vast dat hun werk, bezit, hun afleiding, hun bezig zijn gewoon niet genoeg is. Ze willen dat hun leven zin heeft, dat hun bestaan in een overkoepelend verhaal past, iets wat hun chronische eenzaamheid verlicht of hen boven de vermoeiende, onophoudelijke aanvallen van het dagelijks leven uittilt. Ze hebben de verzekering nodig dat daarginds iemand is die om hen geeft en naar hen luistert.’ Het ‘Yes we can’, moet een ‘Yes I will’ voor God worden, zo hoopt Gumbel. (bron)

Is dit waar Jezus voor op aarde is gekomen? Kwam Hij om te openbaren dat er Iemand is Die naar ons luistert en om ons geeft? Op pinksterdag kwamen drieduizend mensen tot geloof. Petrus verkondigde hen het evangelie en riep de mensen op zich te bekeren en te laten dopen. De mensen moeten tot het besef komen dat ze verloren gaan als ze het offer van Jezus niet accepteren. Het gaat niet om ons gevoel, onze eenzaamheid of ongenoegen. Het gaat erom dat de mens beseft dat ze afgescheiden is van God door de zondeval.

De charismatische beweging heeft een grote invloed op de leer van Gumbel. Onder andere de “zegen” van Toronto heeft Gumbel de kerk binnen gebracht waar hij werkzaam was. Elly Mumfort was teruggekomen uit Toronto. Daar had ze allerlei manifestaties meegemaakt, die zoals bekend, worden toegeschreven aan de Heilige Geest. Nicky vertelt dat ze begon met bidden en dat ze de “Heilige Geest” uitnodigde. Toen ze dit had gedaan vloog één van de aanwezigen letterlijk door de kamer. Anderen werden dronken in de geest en lagen lachend op de grond.

Hierna ervoer Nicky Gumbel de kracht van de geest als nooit tevoren. Het was alsof er een enorme stroom door zijn handen ging. Na deze bijeenkomst ging hij naar zijn kerk waar hij een bijeenkomst had. Bij het dankgebed na deze bijeenkomst dankte hij God voor wat  Hij had gedaan op de vorige bijeenkomst. Op het moment dat Nicky amen wilde zeggen kwam de geest op de mensen in de kamer. Eén van hen lag op de grond te lachen als een hyena.

In zijn boek ‘Question of life’, het boek wat gebruikt wordt bij de cursus, staan uitspraken als:

Wanneer mensen vervuld worden met “de geest”, trillen ze soms als een blad in de wind.” Of: “Soms voelen mensen, die met “de geest” vervuld worden, een lichamelijke hitte, bijvoorbeeld in hun handen of in andere delen van hun lichaam. Iemand beschreef het een keer zo, alsof hij ‘in zijn hele lichaam gloeide’. Een ander sprak over ‘een vloeibare hitte’. (pag. 158)

Dat de Toronto Blessing zo’n grote invloed heeft op de Alphacursus is niet zo vreemd. Nicky Gumbel zegt in het tijdschrift ‘Renewal’: ”Ik denk dat deze twee samengaan”. Zo zullen velen die niet gevallen zijn voor de dwaling van de Toronto Blessing en dit soort  ‘opwekkingen’ alsnog meegezogen kunnen worden in een vals evangelie.

De Heilige Geest heeft een zeer prominente plek binnen de Alphacursus. Zo lezen we in het werkboek op bladzijde 26 dat er een lange tijd een te grote nadruk lag op de Vader  en de Zoon.  De grote nadruk op de Heilige Geest en Zijn werk is echter pas goed op gang gekomen na de opwekkingen die vanaf begin 20e eeuw plaatsvonden. De Heilige Geest wijst echter niet op Zichzelf, Hij wijst naar Jezus. Dit is wat Jezus Zelf zegt over de Heilige Geest:

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. Joh. 15:26

Aan het eind van hoofdstuk 7 staat de conclusie dat we nu leven in het tijdperk van de Heilige Geest. De Bijbel spreekt niet over het tijdperk van de Heilige Geest. Paulus spreekt over de tijd van het evangelie van God aangaande Zijn Zoon. We leven in het tijdperk van de genade, door de verlossing  door het bloed van de Here Jezus.

Er zijn veel charismatische leerstellingen die binnen de Alphacursus geleerd worden. Zo leert men in hoofdstuk 8 dat niet iedere christen vervuld is met de Heilige Geest. Tijdens de cursus gaat men ook met de groep een dag of een weekend samen weg. Hierbij staat de Heilige Geest centraal. Volgens Nicky Gumbel is het weekend waarin mensen de kracht van de Heilige Geest ervaren een enorm belangrijk onderdeel van de hele cursus. Volgens Gumbel is deze dag de belangrijkste van de cursus.

Zoals hij in dit interview zegt wordt er op deze dag gebeden om de vervulling met de Heilige Geest. Er wordt gebeden of de Heilige Geest wil komen en dan komt Hij ook, aldus Gumbel. Veel van de deelnemers hebben daarna een ervaring  of ontmoeting met Jezus en ervaren de kracht van de Heilige Geest.

Dit is echter geen Bijbelse waarheid, wij ontvangen de Heilige Geest al bij onze wedergeboorte:

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Ef. 1:13

Een andere charismatische leer is het spreken in tongen, wat wordt aanbevolen. Men zegt weliswaar dat het geen teken is dat u vervuld bent met de Heilige Geest maar men roept wel op om u naar de gave uit te strekken. Men gaat hiervoor uit van de gebeurtenissen die in Handelingen staan beschreven. Dat deze tekenen specifiek tot doel hadden om de Joden te onderwijzen en te overtuigen dat God aan de heidenen dezelfde Geest had gegeven, daar gaat men aan voorbij. Volgens de Alphacursus  is spreken in tongen onder andere tot opbouw van de christen zelf.

Ook wordt de charismatische leer van ‘de doop met de Heilige Geest’ geleerd. Tevens is er de leer van de wonderen en tekenen. Een tekening laat een mens zien, die zijn krukken weggooit. Daarbij staat de tekst “Een wonder trekt heel veel aandacht’. Verder is er de leer van bevrijding, deze charismatische dwaling wordt ook geleerd door de Alphacursus. Hoofdstuk 10.5 leert dat de acties die we moeten ondernemen om het kwade te weerstaan zijn:  Evangeliseren, demonen uitdrijven en zieken genezen.

Verder wordt er verteld hoe we de leiding van God kunnen ervaren in ons leven. Dit kan volgens de Alphacursus door een goede gedachte, sterke indruk of een bepaald gevoel. Ook op bijzondere wijzen zouden we geleid kunnen worden. Hierbij moeten we denken aan dromen, profetie, gezichten, engelen of een hoorbare stem. Men zegt terecht dat belangrijk is, maar de toetssteen die men aanhoudt is: Is het opbouwend, bemoedigend of troostend en gebeurt het uit liefde? Dan is het van God.

Dit geeft blijk van de hedendaagse verkondiging die liefdevol moet zijn en zeker niet verontrustend, kwetsend of ongemakkelijk”.

De Alphacursus werkt. Het bereikt mensen op een luchtige manier. Geen zware onderwerpen,  het geloof op een toegankelijke manier brengen aan mensen. In de Nederlandse uitgave staat: “Tijdens de maaltijd is spreken over God en geloof taboe”. (blz. 13)

Alpha is er voor iedereen. Het wordt in alle kerken gegeven. Protestantse of katholieke kerken het maakt niet uit. Verder is er Student Alpha voor studenten, Youth Alpha en zelfs Business Alpha voor zakenmensen. Voor iedere doelgroep is er wel een cursus. Echter zoals de Joden geen gekruisigde Christus wilden. Zo willen de hedendaagse mensen geen Christus die hen op hun zonden wijst. Paulus zei het al:

wij echter prediken Christus, de Gekruisigde,  voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 1 Kor. 1:23

Helaas wordt deze boodschap tegenwoordig te hard gevonden en wordt er door een cursus als Alpha een makkelijk evangelie verkondigd. Hierbij velen een schijnzekerheid gevende over hun eeuwige redding. Betekent dit dat er niemand tot ware bekering komt door de Alphacursus? Er zullen zeker mensen zijn die oprecht tot geloof zullen komen. Dit is echter meer afhankelijk van de persoon die de cursus geeft en zelf het evangelie en de noodzaak van bekering en heiliging duidelijk maakt, dan dat het komt door de inhoud van de cursus.

Een Engelse voorganger zei het heel treffend: “Het grote gevaar van deze cursus is dat mensen een christelijke levenswijze krijgen in plaats van dat ze ware volgelingen van de Here Jezus  worden”.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index12.htm

http://www.alpha-cursus.nl/

http://www.lighthousetrailsresearch.com/alphacourse.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha.pdf

http://www.reformatorischebaptisten.nl/tekengeloofrbn.htm

http://www.alphaconnect.nl/organisatie/alpha-international.

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/Alpha.chrishand2htm.htm

http://www.wayoflife.org/database/alphacourse.html

http://www.woordenwereld.nl/Nader_Bekeken/Artikelen/PDF/Jaargang%2008%20nr%2010%20(oktober%202001)/Evangelisatie%20-%20Is%20de%20ALPHA-cursus%20wel%20zo%20geschikt%20(J.B.%20Wilmink).pdf

http://www.inplainsite.org/html/the_alpha_course.html

http://apprising.org/2012/09/27/the-ecumenical-compromise-of-the-alpha-course/