Charismatisch-Verschijnselen

Bijna dood ervaring

Bijna dood ervaringen, ook wel afgekort als BDE krijgen ook onder christenen steeds meer aandacht. In EO Visie stond een artikel over de film Heaven is for real. (1) Deze film is in Amerika in première gegaan en zal in september van dit jaar ook in de Nederlandse bioscopen gaan draaien. Hoewel er ook kritiek op deze film is in Amerika merk je dat er, onder invloed van de huidige vorm van ervaringsgerichtheid, ook bij christenen een sterkere drang komt om dit fenomeen te kennen.

Niet dat mensen zelf een BDE willen ervaren, maar dat ze deze ervaringen aanvaarden als zijnde van God en zien als een middel voor evangelisatie doeleinden. Is er spraken van een nieuwe manier om het evangelie onder de aandacht te brengen in een wereld die zich daar steeds meer vanaf keert, of is er hier (wederom) sprake van een duivelse misleiding die mensen weg trekt van de juiste weg?

Bijna dood ervaringen worden door de medische wetenschap niet bestreden. De verschijnselen die voortkomen uit een BDE worden veelal toegeschreven aan een verlaagde hersenactiviteit. BDE worden niet alleen gesignaleerd bij mensen die bijna dood gaan. In bijna de helft van de gevallen blijken mensen een bijna dood ervaring gehad te hebben terwijl er geen sprake is van bijna dood gaan. Mede daarom wordt BDE als een gevolg gezien van veranderingen in de toestand van het brein.

De symptomen die mensen beschrijven wanneer ze een bijna dood ervaring hebben gehad na een ongeval of bijvoorbeeld een hartstilstand, zijn dezelfde als welke de mensen beschrijven die niet bijna dood zijn gegaan.

Voor een bijna dood ervaring hoeft men niet perse bijna dood te zijn. Veel mensen krijgen deze ervaring na het innemen van bepaalde stoffen, als ze moe zijn en zelfs tijdens gewone werkzaamheden. Neurologisch gezien ontstaat deze toestand omdat het bewustzijn de oriëntatie kwijtraakt. Dit komt ook voor bij epilepsie en de remslaap. Mensen met een tijdelijke hallucinatie (door bijvoorbeeld extreme euforie) en piloten die aan zeer hoge G krachten worden blootgesteld ervaren dezelfde verschijnselen als mensen die een BDE hebben gehad. (2) Hierbij moet men niet vergeten dat er vanuit de wetenschap geen rekening wordt gehouden met de geestelijke realiteit van Satan en zijn demonen.

De bijna dood ervaring kan dus op medische gronden bekeken worden als zijnde een ervaring die komt vanuit een verstoring van het bewustzijn. Dit verklaart echter niet de visioenen en ontmoetingen die velen beschrijven die een BDE hebben meegemaakt. De ervaringen die mensen met een bijna dood ervaring meegemaakt hebben zijn bijna allemaal dezelfde. Er zijn wat kleine verschillen, maar de grote lijn in de ervaringen is dezelfde.

Enkele van de meest voorkomende verschijnselen zijn: Uittreding uit het lichaam, door een tunnel heen gaan naar het licht, hoorbare stemmen, andere wezens ontmoeten. Deze bijna dood ervaring heeft bij de meesten dezelfde effecten zoals onder andere: Geen angst meer voor de dood, niet meer gericht op het materiële, spiritueler bewustzijn, geloof in een leven na de dood en in reïncarnatie.

De ervaringen komen voor bij allerlei soorten mensen. Zowel hoogopgeleiden als lagergeschoolden, van directeur tot schoonmaker. Sommigen raken na een BDE depressief, maar over het algemeen krijgen de mensen die dit hebben meegemaakt een sterk besef dat de aarde en het heelal een deel van het leven zijn. Dit leidt, mijn inziens, naar een New Age-achtige visie op de wereld en op spiritualiteit.

Er zijn zelfs mensen met een bijna dood ervaring die meegenomen worden naar de hel. Om deze ervaring niet te krijgen zou je met jezelf in het reine moeten blijven of komen. Ook voor hen geldt dat ze na deze ervaring een andere weg met hun leven zijn ingeslagen.

Onder christenen die geloven in een bijna dood ervaring wordt dit gezien als een middel voor evangelisatie. De Bijbel leert echter dat het geloof komt uit het horen van het woord, niet door ervaring of BDE. Paulus is opgenomen in de hemel en hem werd verboden om daar iets over te zeggen. Door Johannes werd op Patmos een blik geworpen op de toekomst door een directe openbaring van de Here Jezus. Dit waren geen bijna dood ervaringen en kunnen dus niet aangedragen worden als een Bijbels bewijs hiervoor.

Het is zeer opvallend dat symptomen die voorkomen bij bijna dood ervaringen, zoals uit het lichaam treden in heidense culturen en in occulte en oosterse religies veelal voorkomen. Dit wordt uittreding genoemd. De beoefenaars van deze occulte techniek spreken over het ontmoeten van andere wezens, zweven boven het lichaam ook boven de eigen stad. Een beoefenaar schrijft:’ Nu kan ik me voorstellen wat iemand met een BDE meegemaakt heeft’. Opvallend is dat deze ervaring geleid wordt door een geestelijke begeleider die deze persoon eerst in een staat van verlaagd bewustzijn brengt. (3) Dit wordt ook door de medische wetenschap genoemd als oorzaak van een bijna dood ervaring.

Onder christenen is de belangstelling voor bijna dood ervaring vooral toegenomen na verhalen van kinderen die dit hebben meegemaakt. Het verslag hierover, waarin sprake is van het zien van overledenen, Jezus en engelen hebben ertoe geleid dat er onder christenen steeds meer acceptatie is van deze ervaring en dat deze wordt gezien als echt. Dus men gelooft dat degene die deze ervaringen hebben gehad werkelijk in de hemel zijn geweest. Deze trend past op zich heel goed binnen het huidige christendom waarin visioenen, beelden en dromen steeds meer gezocht worden.

Om te zien of de personen die een BDE hebben gehad werkelijk in de hemel zijn opgenomen is het belangrijk om hun verslag te toetsen aan wat de Bijbel hierover zegt. Als het niet overeenkomt, dan kan het niet anders zijn dan dat er sprake is van een ernstige misleiding. Het boek Heaven is for Real, wat gaat over de vierjarige Colton die een BDE heeft meegemaakt, wordt door vele christenen gezien als het bewijs dat deze ervaring reëel is. Zijn vader is pastor in een gemeente en hij heeft, na in eerste instantie sceptisch te zijn, dit boek geschreven. Hier zijn enkele dingen die Colton heeft meegemaakt. (4)

Hij verliet zijn lichaam in het ziekenhuis en bezocht de hemel. Binnen occulte kringen spreekt men hier over levitatie of uittreding. Hij zat in de ‘hemel’ op Jezus’ schoot  en ontmoette overleden personen. Hij zag God zitten op Zijn troon met Jezus aan de rechterhand en de engel Gabriël aan de linkerhand. Gods gezicht was zo groot dat hij het nauwelijks kon zien. Iedereen, behalve Jezus, had vleugels.

Alleen deze beschrijvingen van de hemel  en van God kloppen absoluut niet met de Bijbelse beschrijving. Nergens leert de Bijbel dat engelen en overledenen in de hemel vleugels hebben. We krijgen een verheerlijkt lichaam (Fil.3:21,1Joh.3:2). Alleen de cherubs worden in de Bijbel beschreven met vleugels. Daarnaast kan niemand God zien en daarna leven.

Colton omschreef Jezus op dezelfde manier als Akiane, (5) een meisje dat op jonge leeftijd een ‘visioen’ van Jezus heeft gehad. Beide omschrijven Jezus met blauw-groene ogen. Op het commentaar wat daarop gekomen is vertelt de vader van Colton dat het best kan dat Jezus deze ogen had. Want, zo zegt hij, Jezus was geen Jood, zijn moeder was Joods, Hij was de Zoon van God. De Samartiaanse vrouw sprak de Here Jezus aan op Zijn Jood zijn. Pilatus zegt tegen de Here Jezus uw eigen volk (Joden) willen u doden. En ziet Johannes als Hij de Here Jezus ziet, een vriendelijke man met blauw-groene ogen?:

13 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op  de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en  op de borst omgord met een gouden gordel; 14 en Zijn hoofd en haar waren wit, als  witte wol, als sneeuw,  en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk  als het geluid van vele wateren. Openb. 1:13-15

Het gaat niet om het boek of de film die uitgebracht is maar de beschrijving van wat deze jongen heeft meegemaakt is zeker niet in overeenstemming met de Bijbel. Dit geeft, naar mijn idee, aan dat bezoeken aan de hemel, ook bij bijna dood ervaringen geen bezoeken zijn aan de hemel en dat de ontmoetingen die men omschrijft met Jezus of engelen e.d. niets anders zijn dan demonische machten die mensen misleiden. De uitwerking van bijna dood ervaringen wijzen daar ook op.

Dit zijn de ervaringen van een aantal mensen die een BDE hebben gehad:’ De wereld is anders dan voorheen. Bijna niemand is meer tevreden met het leven zoals het was en zijn innerlijk zoekende. Waarnaar?’

De coma heeft mijn leven in tweeën gedeeld. Maar de bijnadoodervaring zorgt ervoor dat ik dit tweede hoofdstuk met méér respect en liefde voor alles kan beleven. Als ik over het ‘hiernamaals’ spreek zoals ik het heb beleefd, dan is het vergelijkbaar met de theorie van de kwantumfysica. Sinds de coma heb ik nog allerhande onverklaarbare fenomenen ervaren, maar daar durf ik hier niet verder op in te gaan. Het is zo al gek genoeg.

Wel weet ik, dat ik onbewust mijn hele leven heb gezocht naar de zin van mijn {het] leven. Na die uittreding in `83, dus de 2e keer, en ook bewuster, kon ik niet meer tegen lawaai, mensenmassa`s , en nog andere dingen. Ik houd van stilte en natuur. Ik kon ineens rijmen, kreeg liedjes, achter elkaar door, blaadjes vol, op mijn hand of wat ik maar te pakken kon krijgen om op te schrijven. Het hield niet op. Hele mooie versjes en verhalen .(6)

In de Bijbel krijgen personen voor een specifiek doel een visioen of een droom. Denk aan Daniël, Jozef, Jesaja, Paulus en Johannes. Dit zijn geen bijna dood ervaringen. Zij kregen deze visioenen of dromen met een doel, daarom is het opgetekend in de Bijbel. Paulus mocht over zijn opname in de hemel zelfs niet spreken.

Het is opvallend dat bijna iedereen die een BDE heeft gehad spreekt over dezelfde symptomen. Zoals een licht zien (voor de ene is dat God, voor de andere Allah of Boeddha) Men ontmoet overledenen en veelal is er een innerlijke verandering in gezindheid. Meer spiritueel, minder gericht op het eigen ik. De Bijbel ondersteunt geen enkele van deze ervaringen. We worden opgeroepen in de Bijbel om ons vlees niet te verzorgen om begeerte op te wekken. (Rom.13:14). Hoe kan de ene persoon God of Jezus zien, terwijl een ander Allah ziet terwijl ze dezelfde ervaring en dezelfde uitwerking hebben? Voor alle helderheid, Allah is absoluut niet dezelfde als God.

Toen de Here Jezus Lazarus opwekte uit de dood kwamen er geen bijna dood verhalen. Datzelfde geldt voor al de keren dat er in de Bijbel melding wordt gemaakt van iemand die uit de dood werd teruggebracht. Het gaat er daarbij juist de macht die de Here Jezus had (en heeft) over de dood wordt gezien. De dood heeft niet het laatste woord, dat is de boodschap.

Door de beïnvloeding van de New Age binnen het christendom wordt de nieuwsgierigheid en belangstelling voor allerlei ervaringen zoals dromen, visioenen en dergelijke steeds groter. Het is een machtig wapen van Satan om christenen te laten geloven dat bezoeken aan de hemel, de hel en bijna dood ervaringen meer vertellen over God en de hemel. Hiermee  gaat men voorbij aan dat wat de Bijbel zegt. Alles wat wij moeten weten over God, de Here Jezus of het hiernamaals, of over welk onderwerp dan ook. De enige betrouwbare bron is en blijft de Bijbel. Niet ervaring, geen bijna dood ervaring. Enkel en alleen Gods Woord kan en zal ons behoeden voor valse leringen.

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/heaven-is-for-real-bioscoophit-in-amerika/

2) http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijna-doodervaring

3) http://www.anahata-assen.nl/paranormale-zienswijzen/uittredingen-bijna-dood-ervaring.php

4) http://blog.godreports.com/2011/11/for-the-burpo-family-%e2%80%98heaven-is-for-real%e2%80%99/

5) http://blog.godreports.com/2012/01/for-child-art-prodigy-akiane-jesus-is-for-real/

6) http://www.bijnadoodervaring.nl/

http://www.scholieren.com/werkstuk/16142

https://answersingenesis.org/reviews/books/are-visits-to-heaven-for-real/