Alternatieve Geneeswijzen

Christfulness

Christfulness is volgens de personen die het geven, een Bijbels verantwoorde variant op mindfulness. (1) Deze training wordt ook wel omschreven als christelijke mindfulness-training. Christfulness is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen die meerdere keren een depressie hebben gehad. Deze training blijkt, volgens de coaches ook te werken bij burn out, relatieproblemen, angststoornissen, gewichtsproblemen e.d. De onderdelen waaraan gewerkt gaat worden, zijn: ontspannen, spierspanning onderkennen, ademhaling, waardering creëren voor geest, ziel en lichaam, herstellen van pijnlijke emoties.

In een cursus wordt christfulness op de volgende manier omschreven: het is in ieder geval “iets” dat je rust en vrede wil geven en dat geloven en beleven aan elkaar wil verbinden. Het wil je leven in één lijn brengen met wat je zegt wat je gelooft: God, Jezus,Hheilige Geest, genade, vrede, vergeving en verzoening.

Er zijn echter diverse cursussen die onder de naam christfulness gegeven worden. Binnen deze cursussen is er dus verscheidenheid. De oorsprong van de cursussen blijft echter mindfulness. Voor de cursus christfulness is de leer van mindfulness onderzocht. Deze omvat onderdelen van diverse oosterse religieuze praktijkenzoals tai chi, yoga en elementen vanuit het boeddhisme.

Christfulness wordt door christencoaches beschreven als een techniek die de levenshouding van mindfulness overstijgt. Binnen de training worden weliswaar gebruik gemaakt van de methoden en technieken van mindfulness, maar ook steeds de verbinding gezocht met God. Om te toetsen of deze training wel klopt met wat de Bijbel leert moet men niet te raden gaan bij mensen maar bij de Bijbel.

14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? 16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. 18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2 Kor 6:14-18

In de training van christfulness wordt niet alleen de mindfulness-techniek beoefend, maar ook inzichten uit de christelijke traditie en vindt integratie plaats van het geestelijk leven. Bijbelmeditatie en gebed worden vanuit mindfulness-techniek doordrenkt en beoefend. Bij meditatie wordt niet de Bijbelse vorm van mediteren en nadenken over de tekst bedoeld. Bij christfulness bestaat meditatie uit de volgende onderdelen: stilte, aandacht, meditatie, adem en lijf.

De christfulness-training poneert de adem te gebruiken om te ontspannen en te verbinden met God:

 • rusten in God,
 • mediteren (met je Bijbel, met je lopen en met al je bezigheden),
 • de stilte opzoeken, om zo je eigen hart te voelen,
 • de omgeving opzoeken
 • de stem van God horen.

Deze vorm van meditatie wordt ook bij andere, zogenaamd christelijke, technieken gebruikt. Hierbij moet u onder andere denken aan luisterend bidden, lectio divina en contemplatief gebed.

Door alle coaches en trainers die deze cursus geven, wordt verteld dat christfulness voortkomt uit mindfulness. Hierin heeft men, volgens eigen zeggen, de boeddhistische onderdelen eruit gehaald en de Bijbel erin gestopt. De Bijbel leert ons dat we ons af moeten zonderen van alle leer die in strijd is met Gods woord. We kunnen niet een heidens ritueel nemen, daar Bijbelteksten op plakken en zeggen dat het dan klopt met het zuivere Bijbelse onderwijs.

Toch wordt er juist in deze tijd waar de mensen steeds meer opgejaagd worden door de tijdsdruk, een manier gezocht om tot rust te komen. In plaats van de Bijbel te gaan lezen en na te denken over Gods Woord, richt men zich op heidense rituelen die men vermengt met de Bijbel. Ondanks dat er velen zullen zijn die de trainingen geven om mensen te helpen, is het een weg die juist meer en meer verwijdert van de waarheid. Veel getuigenissen over christfulness gaan over het ervaren van rust. Het ervaren dat het goed is. Het ervaren van liefde. Zo wordt de ervaring de maatstaf en wordt er niet getoetst of dit werkelijk klopt met wat de Bijbel leert.

De cursus christfulness helpt volgens de beoefenaars om inzicht te krijgen in eigen gedachtepatronen. Door de aandacht te richten op wat we denken, voelen of doen ontstaat een betere waarneming van ons eigen functioneren. Door de training zal men uiteindelijk meer rust, concentratie en zicht op het hier en nu hebben. Met als gevolg dat men meer momenten van geluk ervaart.

Hieronder volgt een klein overzicht van de technieken die men gebruikt bij christfulness .

 • Stap één
  Ga rustig liggen of zitten in een ontspannen houding. Voel hoe je lichaam de stoel of bed waarop je zit, raakt. Concentreer je op je adem en adem rustig in en daarna rustig uit. De Bijbeltekst om dit te rechtvaardigen ontleent men aan Genesis 2:7 waarin staat dat God Adam de levensadem in blies.
 • Stap twee
  Richt u zich op uw gedachten. Wat gaat er in u om. Daarna laat u deze gedachte los als een wolk.
 • Stap drie
  Probeer de aandacht bewust te richten op iets anders dan de adem, bijvoorbeeld op uw linkervoet. Kunt u het drukvlak voelen tussen voet en vloer? Probeer zo verschillende punten in uw lichaam te voelen. U kunt er als het ware bewust naar toe ademen.
 • Stap vier
  Probeer door de aandacht bewust te richten op een Bijbeltekst. Daarmee richt je jezelf bewust op de waarheid van de tekst.
 • Stap vijf
  Doe de oefeningen van stap 1,2 en 3 nogmaals. Nadat u hiermee klaar bent, richt u zich op de Heer. Richt je nu op de adem en repeteer bij het inademen: God is er altijd. Bij het uitademen repeteert u: Daarom ben ik er ook. Na verloop van enkele weken zult u merken dat uw besef dat u leeft, beweegt en in God bent, toeneemt.

Deze techniek is dezelfde als die bij yoga, het boeddhisme en andere heidense religies. Daarnaast wordt dit ook onderwezen en gebruikt bij Taizé, lectio divina en contemplatief gebed. Het is een occulte techniek die nergens geleerd wordt in de Bijbel, maar die u juist in contact brengt en open stelt voor machten. De Bijbel leert geen ademhalingstechniek, maar geloof.

De Bijbel waarschuwt dat er een tijd zal komen dat mensen voor zichzelf leraren zullen zoeken die onderwijzen wat ze willen horen. Christfulness is een training die precies voldoet aan deze beschrijving. Alles wat een mens nodig heeft om te groeien in geloof is te vinden in de Bijbel. Als we ons eigen functioneren willen zien, dan moeten we de Bijbel openen. Daarin wordt duidelijk wat onze oude natuur voortbrengt. Daar helpt geen enkele training tegen. Dat wordt in de Bijbel zonde genoemd. De remedie is niet een cursus christfulness, maar oprechte bekering en jezelf toetsen aan Gods woord. Er is maar één manier om dichter tot de Here Jezus te komen. Dat is niet door christfulness, maar door het bestuderen van Zijn woord en het onderhouden van Zijn geboden.

Die Mijn geboden heeft, en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren. Joh.14:21

Als gij deze dingen de broeders voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij nagevolgd hebt. 7 Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabels; en oefen uzelf tot godzaligheid. 8 Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. 1 Tim 4:6-8

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.dansenbeweging.nl/index.php?p=christfulness1

http://www.pvch.nl/christfulness.html

http://www.spectrum13.nl/mindfulness-christus.html

http://www.christencoaches.nl/page/132

http://www…christelijkecounseling.nl/opleidingen.html http://www.dansenbeweging.nl/extra/ArtikelBarneveldseKrant.pdf

http://www.oosterparkkerk.nl/userfiles/file/Christfulness%20-%20Reader%201%20-%20sept_%202010(1).pdf