Charismatisch-Stromingen

City Life Church

City Life Church is een levendige en dynamische gemeente waarbij de diensten zich kenmerken door moderne muziek en praktische preken. City Life Church is een wereldwijd concept en is onderdeel van het Hillsong Netwerk en er komen regelmatig sprekers uit dit netwerk spreken zowel op de zondag als tijdens trainingsavonden. (1)

De eerste City Life Church in Nederland is opgericht in 1995 in Den Haag. Voorgangerechtpaar Erald en Mathilda van de Ridder zijn door Jan Sjoerd Pasterkamp ingezegend als voorgangers van de toenmalige gemeente Sion. Sinds 2010 zijn ze onderdeel van het wereldwijde City Life Church netwerk. Zoals ze zelf zeggen was het in 1995 de tijd van vernieuwing in Nederland en daar zijn zij in meegegaan. ‘ Het was de tijd dat de ‘Vernieuwing’ in Nederland plaats begon te vinden, en wij zijn daarin meegegaan. Openstaan voor de nieuwe dingen van de Heilige Geest en Gods kracht is altijd een belangrijk streven van ons als kerk gebleven’. (2)

Hierin kunnen we gelijk de stroming zien waarin deze gemeente functioneert. Ingezegend door Jan Sjoerd Pasterkamp, een charismatische voorganger. Deel uitmakend van het Hillsong Network, een charismatische en oecumenische beweging. Gericht op de vernieuwing die, naar men aanneemt, afkomstig is van de Heilige Geest. Zoals echter de geschiedenis uitwijst heeft deze vernieuwing geen Bijbels karakter maar één die gericht is op eenheid (oecumene) wonderen en tekenen.

Dit wordt duidelijk als we kijken naar de samenwerking die er is met andere kerken en gemeente wereldwijd. Het is goed om voor ogen te houden dat City Life Church zichzelf zeer nauw verbonden voelt met Hillsong. Dit betekent dus dat de leer en de partners van deze gemeente hun invloed zeker zullen uitoefenen binnen de Nederlandse City Life Church gemeenten.

Zo is de gemeenschap met Hillsong London verdiept tot vreugde van Erald de Ridder. Daarnaast leert men dat men door de doop in de Heilige Geest te ontvangen men kan spreken in tongen en dat God ons wil genezen zodat we gezond en voorspoedig kunnen leven Zoals de Ridder zegt de dienst moet een gave worship zijn met muziek, media en lichteffect. Daar komen de mensen namelijk op af. (3)

Is dit een zelfde soort prediking zoals Paulus die hield? Lijkt dit op de Bijbelse verkondiging of is dit de vleselijke mens die getrokken wordt om zijn vermaak te zoeken alleen dan met een ‘christelijk’ sausje? Zie de verschillen met de prediking die Paulus bracht.

23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 1 Kor.1:23-24

Gevraagd aan Mathilde van de Ridder (voorganger City Life Church Den Haag) welke vrouwen haar voorbeeld zijn antwoordt ze:’Kathryn Kuhlman, Joyce Meyer en pastor Bobby Houston van Hillsong Sydney. Verder is Mathilde van de Ridder eindverantwoordelijke voor Healing Rooms Nederland. Dit geeft, naar mijn idee, goed weer uit welke leer de het onderwijs van City Life Church bestaat en wat de stroming is welke zij volgen.

Naast de ‘hoofdgemeente’ van City Life Church in Den Haag zijn er diverse zustergemeenten. Deze zustergemeenten zijn met elkaar verbonden in leer en beleving en ook zij zijn onderdeel van het Hillsong Netwerk.

De afgelopen jaren zien we dat we als gemeente een inspiratie zijn geworden voor verschillende kerken in Nederland. Inmiddels zijn er meerdere City Life Churches in den lande. Dit zijn dochtergemeentes. Zij zijn zelfstandig en omarmen de visie van City Life Church en maken die zich eigen. (4)

City Life Church Den Helder is een Kerk waar enthousiaste mensen hun geloof delen. Waar Gods liefde; Zijn Woord; (makkelijk toepasbaar gemaakt voor jouw leven); gave eigentijdse muziek en blijdschap centraal staan. 

City Life Church Utrecht is een moderne en dynamische kerk vol leven. Onze diensten kenmerken zich door moderne muziek, veel jeugd, een uitgebreid kinderwerk en een woord dat praktisch toepasbaar is in jouw dagelijks leven.

City Life Church Assen is een jonge gemeente, gesticht door mensen met een grote passie om in Assen iets op te gaan bouwen waar je elke zondag met verwachting naar toe mag gaan. Een plek waar mensen enthousiast worden voor Jezus! Een bruisende gemeente die haar mensen uitdaagt zich helemaal te geven voor de mooie missie die God ook voor ons in Assen heeft.

City Life Church Zwolle is een dochtergemeente van City Life Church Den Haag, en onderdeel van het Hillsong netwerk. Wij zijn een jonge enthousiaste gemeente die passie heeft voor Zwolle. Een plaats waar je elke zondag met verwachting en plezier naar toe mag gaan. Een plaats die 24/7 bereikbaar is. Regelmatig komen er sprekers vanuit dit netwerk, zowel op zondagen als op trainingsdagen.

Doordat City Life Church zeer sterk verbonden is met het Hillsong Netwerk is het van belang om te zien dat de leer van die gemeente een sterke invloed heeft op de leer bij City Life Church. Mede omdat er vanuit Hillsong regelmatig sprekers komen bij  City Life Church.

Hillsong is een keten van Pinkstergemeentes die van oorsprong komt uit Sydney. De diensten kenmerken zich door populaire muziek zodat door de aanbidding God ervaren kan worden. Verder  zijn er diverse programma’s waar iedereen aan kan deelnemen. Zo is er een multimedia ruimte waar men kan genieten van drama, dans en muziek. Er is een skatepark en men kan cafés bezoeken.

Ook Hillsong leert de charismatische verkondiging met betrekking tot de Heilige Geest. Men moet gedoopt worden en vervuld met de Heilige Geest zodat Zijn gaven inclusief het spreken in tongen gebruikt kunnen worden binnen de gemeente. Hierbij moet men bedenken dat de gaven binnen de charismatische beweging  gebaseerd zijn op de apostolische gaven zoals genezing en bevrijding, dromen en visioenen. Deze gaven moet men dus niet verwarren met de vrucht van de Geest.

In dit interview met Nederlandse vrouw komt de boodschap helder over.

„De boodschap wordt op een eigentijdse manier verkondigd. Wat ik in Nederland minder tegenkom dan hier, is het accent op visuele media. De kerkmededelingen worden gedaan in tv-stijl met een presentator, dat is heel dynamisch. De preek is niet een ver-van-mijn-bed-show. De uitleg is meestal gemakkelijk te begrijpen, je kunt er wat mee in het dagelijks leven. De muziek is van heel goede kwaliteit. Hillsong zet een hoge standaard neer en dat spreekt veel mensen aan. Het is dus de manier waarop je de boodschap brengt.” (5)

Niet onbelangrijk is dat Joseph Prince  van de New Creation Church een geliefd spreker is bij Hillsong en een persoonlijke vriend van de voorgangers van Hillsong Australië Brian en Bobby Houston. Dit betekent, mijn inziens, dat de leer die hij verkondigt ook sporen na zal laten binnen de leer en het onderwijs van Hillsong en daardoor dus weer bij City Life Church. Dit laat de wereldwijde connectie zien die er is tussen de diverse charismatische gemeenten, waardoor de dwalingen die worden verkondigd steeds meer mensen zullen beïnvloeden.

City Life Church wordt gerekend tot de zogenaamde welvaartskerken. De Jezus die verkondigd wordt is een andere als de Here Jezus zoals de Bijbel ons leert. Het volkskrant magazine heeft de kerk als volgt getypeerd: Bij de swingende City Life Church is Jezus geen redder der armen, maar jouw coach voor succes’, ‘God wil graag dat mensen een financiële basis hebben’, zo vertelt een bezoeker van CLC. ‘In de Bijbel leer ik bijvoorbeeld hoe ik met mijn personeel moet omgaan. Ik kan natuurlijk ook ergens een workshop management volgen, maar die haalt het niet bij de Bijbel’. (6)

Dit is dus het praktische onderwijs waar men binnen City Life Church over spreekt. Een sociale boodschap waar men wat mee kan binnen het normale dagelijkse leven. Praktisch onderwijs wat Paulus gaf met betrekking tot het dagelijkse leven was wel van een andere soort. Helaas is dat een boodschap die de meeste mensen vandaag de dag niet meer willen horen. Dit is wat Paulus zegt:

12 Zo doet dan aan,  als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander, en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijk Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 14 En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid. Kol. 3:12-14

Er worden verder genezingsdiensten gehouden, met als voorganger onder andere Mathilde van de Ridder. (7) Dit maakt duidelijk dat ook binnen City Life Church de rol zoals God Die binnen de kerk heeft gesteld niet wordt geaccepteerd. De Bijbel leert ons dat er geen vrouwen voor mogen gaan binnen de gemeente. (1 Tim. 2:11-12)

Dit is wat een bezoeker van City Life Church zegt: Paulus zei: Ik ben alles voor iedereen geworden om enkelen te winnen. Ik geniet van de shows, die we hebben en dat doen we om relevant te zijn in deze maatschappij. Je kunt ons een ‘showkerk’ noemen, maar onze liefde voor God en passie is oprecht.” (8)

De passie mag oprecht zijn maar de betekenis van Paulus’ woorden zijn niet dezelfde als welke er hier aan gegeven worden. Door te zeggen dat hij voor de Joden Jood werd en voor de Grieken Griek betekent niet dat Paulus zich aanpaste aan de bevolking. Hij paste zich aan met betrekking tot de gebruiken die in deze cultuur gewoon waren zodat mensen tot bekering zouden komen. Dit betekent niet dat Paulus wereldse methodes gebruikte om mensen tot bekering te brengen. (zie hier voor uitgebreide uitleg)

Onderaan staat een You Tube video die een beeld geeft van de kerkplant strategie van de C3 kerk. Deze gemeente is eveneens verbonden met het Hillsong Netwerk en City Life Church wereldwijd. De visie is duidelijk. Kerkgroei overal ter wereld. Men gelooft dat de Heilige Geest een nieuwe generatie aanmoedigt, door middel van Zijn zalving om kerken te planten en zo een nieuwe beweging te vormen.

Dit is de visie die ook al jaren wordt verkondigd door de charismatische leraren zoals Rick Warren, Bill Hybels (Willow Creek) en vele anderen. Het zal er, naar mijn idee, alleen maar toe leiden dat steeds meer mensen, en gemeenten zich verbinden met een andere geest met als gevolg dat de massale afval van het ware Bijbelse geloof alleen maar zal toenemen, met uitspraken zoals:’Ik zie duizenden en duizenden mensen het huis van God binnen gaan.’ ‘We gaan binnen in de grootste opwekking die er ooit is geweest’. ‘Dit is het uur waarop we in vervulling zien gaan dat de hele aarde vol wordt van Gods glorie’. Wat een compleet ander scenario dan welke de Bijbel ons leert. Met prachtige oproepen, muziek en media worden massale aantallen mensen weggetrokken van de waarheid van het Bijbelse evangelie.

3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 2 Tess. 2:3-7

 

 

 

Feestje 2013

 

Preek  Let op het subtiele gebruik van het woord visie om zo een andere boodschap te vermelden. Volgens de spreker kwam het omdat Paulus visie had, dat de mensen die bij hem in het schip waren niet verloren gingen. Dat is zijn visie op Hand. 27. Daarnaast zegt de spreker dat we niet meer discipline moeten hebben, maar visie.

 

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.clcdenhaag.nl/over-clc/

2) http://www.clcdenhaag.nl/de-reis/

3) http://issuu.com/clcdenhaag/docs/home

4) http://www.clctilburg.nl/?page_id=47

5)http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1299135/2008/01/10/Hillsong-is-hip-en-omstreden.dhtml

6)http://www.habakuk.nu/opinies/item/3960-geloof-mag-best-glossy-zijn

7)http://ww.kerkindenhaag.nl/articles/view/gebed-voor-een-pijnlijke-schouder

8)http://www.cip.nl/artikel/27056/Belangrijk-dat-mensen-blij-zijn-met-hun-kerk

http://www.citylifechurch.nl/

http://www.hillsong.nl/

https://hillsong.com/nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hillsong

http://www.clcdenhaag.nl/

http://goedgelovig.wordpress.com/2013/03/03/vpro-duikt-in-welvaartsevangelie/

http://en.wikipedia.org/wiki/CityLife_Church