Bevr. & Gen. Stromingen

Cleansing Stream

Chris Hayward de president van Cleansing Stream gelooft dat God hen heeft geroepen om 2 Tim 2:2 te vervullen:

En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 Tim2:2

Cleansing Stream zegt van zichzelf dat ze door God geroepen is voor deze bediening om dit onderwijs aan de kerken te geven en zo gelovigen te helpen om vrij te komen. Het is een stroming die stoelt op de Latter Rain. De hoofdmoot is bevrijding, genezing en geestelijke strijd.

Cleansing Stream verbindt zich als partner met voorgangers en kerken om leraren te onderwijzen en te trainen zodat ze opgroeien in geestelijke volwassenheid. Na de wedergeboorte zou men eerst moeten leren zichzelf geestelijk te reinigen, men zou bevrijd moeten worden en men zou moeten leren om de geestelijke strijd aan te gaan. Dit soort onderwijs komt niet in de Bijbel voor. We worden niet opgeroepen om een geestelijke strijd te voeren. We moeten standhouden:

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,  en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Ef.6:14-15

De Here Jezus heeft ons vrijgekocht, we hoeven niet bevrijd te worden van allerlei machten. Hayward haalt Efeze 4:27  aan waarin staat: en geef de duivel geen plaats. Deze tekst is echter maar een klein stukje van de hele zin:

Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. Ef. 4:25-27

Als we het hele hoofdstuk lezen dan wordt duidelijk dat Paulus hier niet spreekt over het demonisch gebonden worden. Hij geeft hier aan dat we moeten oppassen niet door boosheid de duivel de gelegenheid te geven om ons te verleiden tot andere zonden.

In de seminars die gegeven worden staan bijbelse waarheden, echter wordt deze waarheid vermengd met vele bekende charismatische dwalingen. Zo wordt er geleerd  dat we het goede zaad van geloof moeten zaaien. Zoals een zaad dat gezaaid wordt opkomt, zo hebben uw woorden de kracht om dit te produceren. (sessie 3). Dit is de Word of Faith leer. Uw woorden zouden volgens deze leer kracht hebben, wat u zegt zou uitkomen.

Verder worden we in de cursus opgeroepen om de Cleansing Stream binnen te stappen. Het ingaan in de Cleansing Stream gebeurt in een terugtrek (retreat) weekend. In dit weekend moet men dan open staan voor het werk van de Heilige Geest zodat Hij kan voorzien in genezing en herstel. Hierna zou men God dan ook ervaren in een groter geheel waardoor we ons bewust zouden worden van de geestelijke strijd die gaande is.

Vervolgens schrijft men: “Hoewel de uitkomst al beslist is, door het kruis en de opstanding van de Here Jezus, toch moeten wij actief meewerken in onze heling en opstanding.”

Dit is niet wat ons geleerd wordt in de Bijbel.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Ef.2:8-9

We moeten de leer die Cleansing Stream brengt toetsen aan Gods woord. Als we dat doen dan komt er een hele andere leer naar voren dan welke de Bijbel ons leert. Cleansing Stream is interkerkelijk. Dit wil zeggen dat ze met alle kerken samenwerken. Zo staat er op de Nederlandse homepage het volgende te lezen: “Ondanks de verschillen in gewoonte en theologie geloven wij in ‘eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken”.

De Bijbel roept ons op tot eensgezindheid, maar niet ten koste van de Waarheid! Samen één worden ligt aan de grondslag van de oecumenische beweging die steeds meer opkomt in de kerken en uiteindelijk zal leiden tot één antichristelijke kerk vlak voor de wederkomst van Christus. Samen één is een prima streven, als er maar niet aan Gods onfeilbare Woord wordt voorbij gegaan.

Ondanks dat er honderden getuigenissen zijn ten voordele van Cleansing Stream kan dit niet als maatstaf worden genomen. Ook over de Toronto Blessing  en de Lakeland opwekking zijn vele getuigenissen. Dit betekent echter niet dat het daarom klopt met wat de Bijbel leert. Helaas zullen veel mensen eerder de ervaring als maatstaf nemen dan de inhoud van de Bijbel.