Bevr. & Gen. Personen NederlandCharismatisch-Leraren

David de Vos

Het doel van Go and Tell is om alle mensen wereldwijd in aanraking te laten komen met het evangelie en zoveel mogelijk mensen bij Jezus te brengen. Dit doen ze door middel van campagnes, seminars, conferenties en diverse media zoals televisie en podcast. Dit alles gebeurt, zoals ze schrijven, door de bijzondere leiding van de Heilige Geest.(1)

David en Joyce de Vos zijn de oprichters van Go and Tell. David en Joyce leerden elkaar kennen op de Bijbelschool die zij volgden.(2) Op 16 jarige leeftijd is David begonnen met spreken en dat resulteerde in de oprichting van de stichting Go and Tell. David is op hele jonge leeftijd tot bekering gekomen. Op z’n 11e ging hij mee op een soort van zendingsreis. In de bus werd op een gegeven moment gezegd dat God in de bus aanwezig was. David snapte het niet, maar toen hij er over na ging denken voelde hij, na een ervaring, in zijn hart dat het zo was. Aan de hand van deze ervaring zegt hij: “Als God dus werkelijk bestaat, dan moet iedereen het horen” (Interview bij Hour of Power, 2.min.53) (3) Wat hier nogal vreemd aan is, is dat hij zegt op hele jonge leeftijd bekeerd te zijn, en jaren later pas tot het idee komt dat God werkelijk bestaat.

Wanneer David in 2000 op 16 jarige leeftijd met een dansgroep van Jeugd met een Opdracht naar Ghana gaat, krijgt hij een droom. In deze droom staat hij voor tienduizenden mensen te spreken. Dit is de droom die, zo zegt Vos, God hem heeft gegeven.(4,5)

Door middel van de stichting Go and Tell verkondigt David wereldwijd zijn boodschap. In Afrika spreekt hij op enorme bijeenkomsten van tienduizenden mensen, in Nederland worden er ook op kleiner schaal diverse activiteiten georganiseerd. Hiervoor werkt hij samen met diverse Nederlandse bekende sprekers. De namen van hen met wie samen gewerkt worden geven een heel duidelijk beeld van het evangelie wat David de Vos verkondigt. Zo worden er seminars gegeven met Willem Ouweneel, Wilkin v/d Kamp, Jaap Dieleman en Jan Zijlstra.

David is verder ook een groot fan van Reinhard Bonnke. Dit zijn namen van sprekers die een charismatisch evangelie verkondigen, en het zal verderop duidelijk worden dat dit ook het evangelie van David de Vos en Go and Tell is. Het evangelie wat David de Vos verkondigt is een ander evangelie. Het is een evangelie wat gebaseerd is op wonderen en tekenen. Waarin voorspoed, genezing, visioenen, en het horen van Gods stem gemeengoed zijn. Het is absoluut een ander evangelie als welke ons wordt geleerd in de Bijbel.

Wat is volgens David de Vos het evangelie, Wie is volgens hem de Here Jezus en waarom kwam Hij volgens David de Vos  naar de aarde.  Als dat helder is, dan kunnen we daaruit opmaken of zijn verkondiging juist is of dat er sprake is van een ander evangelie. Hier een aantal uitspraken en quotes over wie de Here Jezus is en waarom Hij naar de aarde kwam volgens David.

– Jezus kwam naar de aarde om de mensen van hun ellende te redden.

– Het grote verschil tussen Jezus en alle andere goden is dat Hij naar de wereld kwam om in onze schoenen te staan. Jezus werd mens om te voelen wat wij voelen en mee te maken wat wij meemaken. Hierdoor is Hij in staat om ons in alles te begrijpen en ons antwoord te geven op onze vragen. Zijn leven is onze inspiratiebron, Zijn dood ons plaatsvervangend lijden en het geloof in Hem ons eeuwig leven.

-Hij spreekt de taal van de liefde; de taal van het hart; de taal die wij spreken met onze geliefden. De enige voorwaarde om met Hem in contact te komen, is dat je gelooft in Hem en vertrouwen hebt in wat Hij zegt in Zijn Woord.(6)

Dat is wat er op de website van Go and Tell staat onder het kopje: Wie is Jezus. Is de Here Jezus anders als andere goden omdat Hij in onze schoenen wilde staan en te voelen wat wij voelen en mee te maken wat wij meemaken? Het klinkt op zich natuurlijk mooi, maar er is geen enkele verwijzing naar de zondige staat van de mens ten opzichte van een heilig God. Er wordt niet gesproken over de noodzaak van bekering en berouw over zonden. Het beeld dat hier van de Here Jezus wordt gegeven is meer een beeld van Iemand Die kwam om ons leven makkelijker te maken met als eindpunt het eeuwige leven. Er wordt totaal niet gesproken over de noodzaak van bekering en berouw over zonden, terwijl dat de reden is dat de Here Jezus naar deze aarde is gekomen. Zonder overtuiging van zonden of schuld ten opzichte van God, zal men zich nooit bekeren van zijn weg.

15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard  dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 1Tim1:15

Ook tijdens een interview bij Hour of Power waar David te gast was wordt er geen enkele keer gesproken over zonde of schuld. De visie van David op Wie de Here Jezus is klopt zeker niet met wat de Bijbel leert. Hieronder een aantal antwoorden van David op de vragen die worden gesteld.(3)

v.a. 4 minHet antwoord op de vraag over het leven van de Here Jezus toen Hij hier op aarde was geeft Davids visie goed weer. Zijn (de Here Jezus) meetings werden gevormd door spektakel van wonderen. Mensenmassa’s werden daar door aangetrokken. Brood en vis werden vermenigvuldigd. Zijn leven was eenvoudig, maar Zijn persoonlijkheid indrukwekkend, iedereen wist Wie Hij was. 

Volgens David is dit dus een positief voorbeeld. De Bijbel leert echter dat de Here Jezus de mensen juist terecht wees hierom. Ze kwamen om de wonderen en tekenen die Hij deed en niet om Zijn woord. Dit zegt de Here Jezus tegen het volk nadat ze Hem, na de wonderbaarlijke spijziging weer opzochten

26 Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Joh.6:26

v.a 5.min. Als antwoord op de vraag waarom mensen in Burkino Faso naar hem komen luisteren zegt David: Ik spreek over de Here Jezus als Iemand die de geschiedenis heeft geschud. Hij spreekt over de gave Die God aan deze wereld heeft gegeven. Vertelt dat de Here Jezus aan het kruis is gestorven en dat het een dimensie is die je alleen in je hart kunt ontvangen.

David de Vos spreekt dus niet van zonde of bekering, maar over Iemand die de geschiedenis heeft geschud. De Here Jezus is volgens hem een gave, een dimensie die je in je hart kunt ontvangen. Dit is hetzelfde wat men leert in New Age kringen.

v.a. 6 min Vraag: Wat onderscheid Jezus van de andere goden? Antwoord David: Dat Hij als Mens in onze schoenen kwam staan, om te voelen wat wij voelen, mee te maken wat wij mee maken en om niet aan de zijlijn te staan. Hij was aan de mens gelijk en in dat mens zijn leefde Hij toch dat Goddelijke leven en uiteindelijk bracht Hij dat perfecte offer. Dat moet je accepteren en aanvaarden, die rijkdom.

In heidense godsdiensten moeten de goden tevreden worden gesteld. Dit doet men op allerlei manieren en door gebruik van diverse rituelen. Onderscheid de Here Jezus Zich van deze goden omdat Hij in onze schoenen kwam staan en met ons meevoelt, is dat wat Hem onderscheidt?

Er is maar Eén Waarachtige God, dat is de God van de Bijbel, Vader, Zoon en Heilige Geest. God de Zoon, de Here Jezus, kwam in de gestalte van een Mens naar deze aarde. Hij was volledig God en volledig Mens. Hij kwam om onze straf te dragen, de straf die staat op de zonde. Door Hem hebben wij vrede met God en zijn we door het geloof verzegeld met de Heilige Geest. Dat onderscheidt de God van de Bijbel van alle andere goden. Hij gaf Zijn Zoon opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Joh.3:16) Dat is wat de God van de Bijbel onderscheidt van alle andere goden

v.a. 7 min. Om God te leren kennen moeten we de taal leren kennen die Hij spreekt. Dat is de taal van de liefde. Anders kunnen we God niet leren kennen.

De Bijbel leert echter dat we God leren kennen door Zijn woord, door de prediking van de waarheid.

21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.1 kor.1:21

v.a.8 min. Op de vraag waarom zoveel mensen het zo moeilijk vinden om de stap te maken (om tot  geloof te komen) Antwoord David: Alles wat tussen de oren zit, redenatie, vragen. Bijvoorbeeld waarom is er zoveel ellende op de wereld en waarom doet God daar niets aan? Dan geeft David op zulke vragen als antwoord, wat heb jij daar dan al aan gedaan? God heeft euro’s in jouw portemonnee gestopt om mensen aan de andere kant van de wereld te helpen. Als we daar wakker voor worden zou het een hele ander wereld worden.

Is dit een Bijbels antwoord? Komt de ellende in de wereld omdat wij onze euro’s in onze portemonnee houden of is dit het gevolg van de zondeval, en de gevallen menselijke natuur.

20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,  maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Rom.1:20-21

De Bijbel leert dat de Here Jezus op het kruis onze zonden droeg, daar heeft Hij de prijs betaald en ons vrijgekocht. Aan het kruis zei de Here Jezus op het moment dat verzoening bewerkt was: “Het is volbracht”. (Johannes 19:30)

19 Want het heeft de Vader behaagd dat  in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door  vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Kol.1:19-20

David de Vos heeft hier een andere mening over. In zijn boek Dichterbij Jezus doet hij uitspraken die ronduit bizar zijn.

David geeft over het bloed van de Here Jezus een hele andere uitleg. Het bloed van de Here Jezus heeft, volgens David, meerdere malen gevloeid voor onze zonden.

1) In Gethsemané, voor de ongehoorzaamheid van de mens.

2) Na Zijn gevangenneming waarbij  de Here Jezus vals beschuldigd wordt. (Volgens David wordt de Here Jezus niet alleen gemarteld maar ook in elkaar geslagen). Hier vloeit het bloed voor de momenten dat wij anderen vals beschuldigen.

3) Bij de geseling. Als vervulling van de profetie in Jesaja. Hier stroomt het bloed zodat Zijn genezing naar ons toe kan komen. Volgens David betreft het hier lichamelijke genezing, dus lichamelijke gezondheid.

Echter: De profetie in Jesaja heeft betrekking op onze geestelijke genezing, niet de lichamelijke.

4) De doornenkroon. Omdat Zijn hoofd hier begint te bloeden staat dit symbool voor alle mentale problemen waar we mee te kampen hebben.

5) Aan het kruis zijn Zijn handen doorboord. Hierdoor gaan onzen handen vrijuit van alle zonden.

6) Zijn voeten werden doorboord. Zodat onze voeten vrijuit gaan. Onze voeten zijn zondig omdat ze anderen een trap hebben gegeven, omdat ze ons hebben meegenomen naar plekken waar we niet horen te komen.

7) De speer die in de zij van de Here Jezus werd gestoken. Vanuit de zij stroomde water en bloed tot  vergeving en reiniging. Vanuit de zijde van de Here Jezus schiep God een nieuwe en volmaakte bruid.(7)

Een ander item uit zijn boek Dichtbij Jezus gaat over de sleutels van het dodenrijk. Wat David hier leert zie je ook bij bekende Word of Faith predikers zoals  Kenneth Copeland, Benny Hinn en de anderen.

Ook wat David hier leert is nergens in de Bijbel terug te vinden. Het zijn bizarre verzinsels. Hij schrijft dat de duivel de Here Jezus als Kind door Herodes probeerde te vermoorden. Dit klopt. Daarna schrijft hij echter: Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar om hem aan het kruis te nagelen. Maar als hij had geweten wat het gevolg zou zijn van Jezus’ dood, had hij dat nóóit gedaan.

Het is niet zozeer dat de duivel hier “gewonnen” heeft, of het voor elkaar heeft gekregen. Dit was waarvoor de Here Jezus gekomen was. Hij kwam om onze straf op het kruis te dragen. Zoals David het hier vertelt is het alsof het de duivel is die zijn plan uitvoert en pech heeft met het uiteindelijke resultaat. Dat is niet wat de Bijbel ons vertelt.

30 Ik zal niet veel meer met u spreken,  want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij. Joh.14:30

27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Joh.12:27

Dit is wat David de Vos schrijft over wat er gebeurde na de kruisiging. Volgens Vos was er op het moment dat Jezus stierf stilte, en hier komt stille zaterdag vandaan. Nu staat er nergens in de evangeliën dat er stilte was, er was wel duisternis die over de aarde kwam. Deze duurde van het zesde tot het negende uur, maar dit was voordat de Here Jezus was gestorven. Op stille zaterdag was de Here Jezus volgens David de Vos echter niet stil. Hij was in gevecht met de duivel om de sleutels van het dodenrijk.

Op het moment dat Jezus stierf, was er stilte. Hier is de ‘stille zaterdag’ naar vernoemd. Toch geloof ik dat Jezus op die dag zelf niet zo stil was. Hij was aan het afrekenen met de duivel.

Om deze theorie te ondersteunen haalt Vos 1 Petr.3:18-19 aan. Hier staat niet dat de Here Jezus naar het dodenrijk is gegaan om daar het evangelie te verkondigen. De Here Jezus predikte door de Geest (vers 18) het evangelie in de dagen van Noach (vers 20), dit zijn de geesten waarover gesproken wordt (vers 19). Door de prediking van Noach, werd in die dagen het volk opgeroepen om zich te bekeren tot God en zich af te wenden van de slechte wegen die men ging. In Genesis 6 staat dat het God bedroefde dat Hij de mens had geschapen. Toch schonk Hij hen, in Zijn genade, nog 120 jaar om zich te bekeren.

Dit is echter hoe Vos denkt dat het gegaan is.

Ik kan me zo voorstellen dat toen Jezus stierf, en hij uiteindelijk bij het dodenrijk aankwam, de duivel moet hebben gedacht: ha! daar zul je hem hebben, eindelijk heb ik hem verslagen! Alle demonische machten zullen geprobeerd hebben om Jezus gevangen te nemen.

Verder schrijft Vos:

Toen hij uiteindelijk het dodenrijk wilde verlaten om op te staan uit de dood, zullen de duivel en alle hordes van de hel geprobeerd hebben hem tegen te houden. (8)

Dit is grote onzin. Telkens wanneer de demonen werden geconfronteerd met de Here Jezus waren ze vol van angst om Wie Hij is, namelijk de Almachtige God. Vergelijk het idee van Vos met de genezing van de bezetene van Gardarene (Mark.5). Daarnaast is de hel leeg. De ongelovige gestorvenen verblijven in het dodenrijk. De eerste twee die in de hel worden geworpen zijn  het beest en de valse profeet (Openb.19:20), aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk zal ook de duivel in de hel worden geworpen (Openb.20:10) en na het laatste oordeel zal het  dodenrijk in de hel worden geworpen.(Openb.20:11-15). Het is niet zo dat de duivel met de demonen heerschappij hebben in de hel. Dit is een populaire leer, wederom afkomstig uit de Word of Faith beweging, die aan de duivel en de demonen veel meer macht toeschrijft dan ze hebben. De duivel, de valse profeet, het beest, en al de demonen zullen tot in alle eeuwigheid gepijnigd worden in de poel van vuur.

De Here Jezus beloofde de moordenaar aan het kruis dat hij nog dezelfde dag met Hem in het paradijs zou zijn. Als de Here Jezus eerst naar de hel moest om met satan te worstelen had hij deze belofte nooit kunnen maken.

42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Luc.23:42-43

Nog een stukje uit het boek van David de Vos waarmee, naar mijn idee, duidelijk blijkt dat hij een andere Jezus verkondigt. Het gaat over wat er gebeurde in de hof van Getshemané. Vos schrijft:

Vlak voor zijn dood vraagt Jezus zich af of er een andere manier kan zijn om de wereld te redden. Hij houdt zijn Vader nog eens de woorden voor: alles is mogelijk! Toch!? Als alles mogelijk is bij U, laten we het dan anders doen! Maar toen bleef het stil…Voor het eerst in Jezus’ loopbaan werd zijn verzoek vanuit de hemel niet ingewilligd! Hij kreeg geen antwoord. Na jaren van succesvolle bediening moet dit een vernietigend gevoel zijn geweest, en toch koos Hij om door te gaan!

De Here Jezus onderwerpt Zich in dit moeilijke uur aan de wil van de Vader. Het is niet zo dat Zijn gebed onbeantwoord was en dat Zijn verzoek niet werd beantwoord. Dit was waar Hij voor gekomen was. Op Zijn gebed kwam er een engel uit de hemel die Hem versterkte. Dat was zeker een beantwoording van Zijn gebed.

43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. Luc.22:43

David de Vos heeft echter een andere visie hierop. Dit komt doordat God tot zijn hart sprak. Wat zei deze god tot David?

David, Jezus kreeg geen antwoord op zijn roep om hulp, zodat Ik vandaag antwoord kan geven op het hulpgeroep van de wereld! (9)

Het mag duidelijk zijn dat degene die tot David de Vos zijn hart sprak niet de God van de Bijbel is.

Het evangelie wat door David de Vos en Go and Tell wordt verkondigd wordt ook wel het nieuwe evangelie genoemd. De boodschap is meer God houd van je en heeft een plan met je leven. Je mag zijn wie je bent, God accepteert je zoals je bent. Hierin worden afscheiding van de wereld, de noodzaak van bekering en berouw over de zonden steeds meer naar de achtergrond gebracht. Dit wordt onder andere duidelijk door te kijken naar de bijeenkomsten die Go and Tell houdt.

Dit is, beknopt, een samenvatting van de eerste Simply Jesus bijeenkomst in Zwolle. Deze dag bestond uit drie diensten. Dit is wat er op de site van Go and Tell staat.

Voordat de diensten begonnen, vermaakten mensen zich al met fotoshoots  – en kinderen konden losgaan op het springkussen. De worshipband zorgde ervoor dat de mensen goed opgewarmd werden voor deze dag. Veel mensen zochten ook de ruimtes vooraan op om te dansen, of op een andere manier een feestje te vieren met God.

Het onderwijs kwam neer op voorspoed en zegeningen, waarnaar de beloften werden geproclameerd met alle aanwezigen. In de eerste preek vertelt David dat je God moet vertrouwen en Hem aan Zijn beloften moet houden, dan beweeg je het hart van God. De Vos vertelt dat we God altijd moeten herinneren aan Zijn beloften. Hij illustreert het met een voorbeeld van zijn zoontje. Die wil dolgraag een snackbeker. Als David het toegezegd heeft, blijken deze bekers in Nederland niet meer te koop. Z’n zoontje neemt hier geen genoegen mee, en vraagt het net zo lang aan David totdat hij in Amerika een snackbeker voor zijn zoontje koopt.

De tweede preek ging over het delen in de belofte van Abraham en het je hier bewust van zijn. Deze beloften houden onder meer voorspoed en zegeningen in.

Dit betekent dat wij delen in de beloften van Abraham; deze beloften betekenen onder meer voorspoed en gezondheid. Volgens Michiel is het belangrijk om je hier bewust van te zijn en deze beloften over je leven uit te spreken. Daarna ging hij de beloften van God proclameren, samen met de meer dan 2000 bezoekers.

In de derde dienst werd er een oproep gedaan om het zondaarsgebed te bidden.

Aan het einde van de derde dienst was er nog een oproep om je leven aan Jezus te geven. Vele tientallen mensen gingen hierop naar voren en baden een zondaarsgebed, waarin ze uitspraken om een nieuwe leven te beginnen.(10)

Een andere bijeenkomst die door Go and Tell wordt gehouden is de Like Jesus Summernight. Dit is de aankondiging op de site

Kan jij nou niet wachten tot 8 oktober? Dan hebben we goed nieuws voor je! Op 2 juli organiseren we in de Basiliek in Veenendaal een fantastische Like Jesus Summernight! Een avond waarbij onze vette tienerband aanwezig is, en waarbij David weer zijn best doet om de allerbeste preek uit zijn leven te houden! De Like Jesus Summernight bestaat uit veel fun, en we verwachten dat je geloof verfrist zal worden! (11)

Nergens lezen we dat Paulus zijn best deed om zijn beste preek ooit te houden. Paulus kwam om de “simpele” boodschap van het evangelie te verkondigen, zonder fratsen of dergelijke.

1 En ik, broeders, toen ik bij u kwam,  ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, 2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.1 Kor.2:1-2

Dat het bij de summernights en ook de andere bijeenkomsten van Go and Tell veelal gaat om de fun wordt duidelijk uit andere aankondigingen en recensies. Hieronder staan er een paar.

  • De meest fantastische dag voor alle tieners die houden van fun, goede muziek, maar die ook een ontmoeting willen met Jezus!
  • Bij Like Jesus houden we drie diensten waarin het dak er af zal gaan. De aanbiddingsband gaat helemaal los en zal de beste muziek laten horen.
  • Bij Like Jesus ga je ook veel lol beleven. We hebben veel activiteiten en attracties, zoals springkussens en een rodeostier. En wat dacht je van al die kraampjes met lekker eten? Ben je in de leeftijd van 12 tot 17, mis het dan niet! (12)

David de Vos spreekt ook op Opwekking. In de zaal voor tieners geeft hij onderwijs. Hieronder een paar punten uit het verslag wat het Nederlands Dagblad maakte.

  • De zaal is donker. Er staan geen stoelen op de houten vloer. ‘We sing hallelujah’, zingt de band, die grotendeels uit jonge mensen bestaat. David de Vos klimt het podium op. ‘Als we dit zingen, wil ik je uitnodigen om je ogen te sluiten en het Lam voor ogen te zien.’
  • De Vos vraagt de jongeren die nog nooit met iemand hebben gebeden om Gods Geest te ontvangen, hun hand op te steken. ‘Ik wil je uitnodigen om naar de talkzone te gaan. Ga maar, ga samen.’
  • ‘Misschien heb je wel honderd keer gebeden, maar nooit iets gevoeld?
  • Zullen wij met elkaar nog even lekker in de Geest zijn?’, stelt De Vos voor aan de achtergebleven tieners.(13)

De jeugd moet onderwezen worden in de rechte weg. Ook aan jongeren moet het evangelie verkondigd worden, maar niet met fun en spektakel. Dit is wat Paulus schrijft aan Timotheüs:

14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 2 Tim.3:14-15

Voor hen die Go and Tell financieel ondersteunen is er het maandblad Report. Dit wordt maandelijks uitgegeven en opgestuurd. Het is ook online te lezen.(14)

Hieronder een aantal items uit het meinummer.

God heeft een lichaam nodig op aarde. Zonder lichaam kan Hij op aarde niets doen. Hij heeft ervoor gekozen om Zichzelf afhankelijk te maken van mensen. Niemand heeft God ooit gezien staat er in Joh.1:18, maar toen Jezus naar de aarde kwam, heeft Hij ons laten zien Wie God is. Hij leefde het voor. Zonder een lichaam kan dat niet. Report mei, blz 23.

Het is niet zo dat God, om hier op aarde iets te doen, een lichaam nodig heeft. Zie wat de Johannes de Doper zegt tegen de farizeeën en Sadduceeën.

9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Matth.3:9

De Here Jezus kwam naar de aarde in de gestalte van een Mens om zo onze straf op Zich te nemen. Hebreeën vertelt ons dat wij een Hogepriester hebben Die met ons mee kan voelen in onze beproevingen omdat Hij Zelf verzocht is, maar zonder zonde.(Hebr.4:15)  In de Here Jezus kon men Gods genade en barmhartigheid zien, omdat de Here Jezus en Mens en God was (en is). Het idee dat God een lichaam op aarde nodig heeft om iets te kunnen doen, is een populaire leer uit de Word of Faith hoek. Hierdoor leert men dat God, zonder een mens, op aarde niets kan uitrichten. Dit soort onderwijs beperkt Gods Almacht en geeft de mens een hogere status. God heeft de mensen tenslotte nodig, Hij is afhankelijk van onze inzet.

Het verwrongen beeld van Wie God is en waarom de Here Jezus naar deze aarde kwam is misschien wel het duidelijkst in onderstaand artikel. Op blz 26-27 over economie Gods Koninkrijk. Dit laat duidelijk zien hoe het voorspoedsevangelie gebracht wordt door het  onderwijs van Go and Tell.

De Bijbel vertelt ons veel over geld en voorspoed. Het geeft ons de handvatten en principes over hoe we kunnen wandelen in voorspoed. Jezus ging ervoor aan het kruis om ons te laten delen in Gods overvloed. God wil ons overladen met zegeningen en Deuteronomium 28 zegt dat God Zijn zegen over ons gebied.

De slotconclusie aan het eind van het artikel is deze:

We zijn kinderen van God geworden toen Jezus in ons leven kwam. We zijn gekocht met het bloed van Jezus. Niet alleen om vergeving te ontvangen. Niet alleen om genezing te ontvangen. Maar ook om vrij te worden van de vloek. De vloek van armoede, gebrek, tekort en niet kunnen zorgen voor ons gezin. Gods plan voor jou is overvloed. Report mei, blz 27

Deuteronomium 28 maakte onderdeel uit van de vervloekingen en zegeningen voor Israël Die God in het oude testament aan hen gaf. De Here Jezus kwam niet om ons lichamelijke genezing te brengen aan het kruis. Hij kwam niet om ons vrij te kopen van de vloek van gebrek, tekort of armoede. Nergens wordt dat in het nieuwe testament onderwezen. De Here Jezus kwam om ons vrij te kopen van de vloek van de wet.

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Gal. 3:13-14

Dit onderwijs is heel typerend voor hen die het voorspoedevangelie verkondigen. Men haalt Deuteronomium 28 wel aan om te vertellen dat God wil dat we voorspoedig zijn, dus om Zijn zegeningen te ontvangen, maar de vervloekingen uit Deuteronomium 27 en 28 worden niet geleerd, die zijn blijkbaar niet op ons van toepassing.

De Here Jezus nam onze zonden op zich. De rechtvaardige straf van God, die volgt op de zonde, is door Hem gedragen aan het kruis. Door het geloof in de Here Jezus zijn wij vrijgekocht. Dit heeft helemaal niets te maken met geldelijke voorspoed. Kijk eens naar wat Paulus schrijft aan de Filippenzen.

12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Fil.4:12

Steeds weer spreekt Vos over openbaring, grotere werken en wonderen. Zonder wonderen zullen minder mensen tot bekering komen volgens hem.

Genezingen en wonderen zijn essentieel in de verkondiging van het evangelie. Zij die niet op basis van woorden geloven, zullen geloven door wat ze zien. Zo zien wij het ook gebeuren tijdens onze campagnes over de wereld. De mensen komen kijken naar de wonderen die Jezus doet en worden vervolgens in hun hart geraakt door de verkondiging van het evangelie! (15)

Dit is absoluut niet wat de Bijbel zegt. De meerderheid verwierp de Here Jezus ondanks al de wonderen die bewezen dat Hij de beloofde Messias was. De apostelen werden vervolgd, ondanks al de wonderen en tekenen die zij deden.

Wonderen en tekenen waren daarnaast een identificatie van de autoriteit van de apostelen en van de boodschap die zij verkondigden. In Handelingen zie je steeds weer dat de apostelen de wonderen en tekenen deden en niet alle christenen. Enkel de apostelen, of een enkele keer een naaste medewerker. Nadat de gemeente gesticht was en het fundament, door de apostelen was gelegd stopten de wonderen en tekenen. Nu geldt voor alle mensen wat Paulus schrijft:

17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Rom.10:17

Wat is de oproep tot bekering die David de Vos leert?

Na een  preek over wonderen en tekenen doet hij een oproep om een keuze te maken. Zodat het wonder van Jezus in het hart zal komen. Spreekt steeds over het wonder van Uw Zoon. Niets over zonde of schuld ten opzichte van de Almachtige God. Rustig melodietje, zachte stem, emotioneel gebed, tranen . En aan het eind dan een emotioneel nummer waardoor de gevoelsbeleving compleet is. Hier wordt niets  anders dat een melancholieke presentatie gegeven waar mensen door emotie overmand een keuze maken. Dat is het evangelie wat David de Vos leert.

Dit evangelie is tegenwoordig enorm populair. Zonde en schuld worden zoveel mogelijk weg gelaten. Steeds weer is er de focus op wonderen en tekenen en bijzondere dingen doen. Dit moet dan het bewijs zijn dan de verkondiging waar is. Waar men echter aan voorbij gaat is dat in de evangeliën de verkondiging van het Koninkrijk wordt verkondigd. Handelingen een historisch verslag is van de start van de gemeente, dit is niet de norm voor de hedendaagse gemeente, ook al zegt men vaak dat dit wel zo is. In de onderwijsbrieven van de apostelen wordt nergens verwezen naar het doen van wonderen en tekenen om mensen tot geloof te brengen. Enkel de verkondiging van de waarheid is aan de orde.

14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim.3:14-17

Geraadpleegde bronnen:

1) https://goandtell.nl/zoveel-mogelijk-mensen-bij-jezus-brengen

2) https://goandtell.nl/david-en-joyce

3) https://www.youtube.com/watch?v=jDc3y6vTImg

4) Artikel is verwijderd op de site van David de Vos.

5) https://issuu.com/goandtell/docs/report_juni_2014.online (blz 9)

6) https://goandtell.nl/wie-is-jezus

7) https://goandtell.nl/het-bloed-van-jezus

8) https://www.facebook.com/DaviddeVosGoandTell/photos/a.279442596756.179200.267062696756/10153258009136757/

9) Link is verwijderd van de site van David de Vos

10) https://goandtell.nl/simply-jesus

11) https://goandtell.nl/event/like-jesus-summernight

12) https://goandtell.nl/event/like-jesus-2016

13) https://www.nd.nl/nieuws/geloof/bij-opwekking-kan-je-echt-losgaan-zonder-dat-je.1683355.lynkx

14) https://issuu.com/goandtell/docs/2015.report.mei/23?e=0/13710018

15) https://goandtell.nl/het-bewijs-zit-in-de-wonderen

 Verwijderde artikelen op de site van David de Vos hebben betrekking op blogs m.b.t. Dichterbij Jezus.

Op DEZE You Tube lijst kunt u delen beluisteren van het boek waar de uitspraken uit genomen zijn,