De slotfasen van de eindtijd

De drie tronen

In  de Bijbel wordt gesproken over drie verschillende tronen. Ieder mens zal voor één van deze tronen komen te staan.

De troon voor de gemeente

De eerste troon is bedoeld voor de gemeente. Hier zal iedere gelovige na de opname voor komen te staan om zijn of haar loon te ontvangen. Dit is de rechterstoel van Christus:

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden,  opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 Kor.5:10

De troon der heerlijkheid

De tweede troon waar over wordt gesproken is de troon der heerlijkheid. Hier zullen alle volken worden beoordeeld op hun houding ten opzicht van Israël ten tijde van de verdrukking. Deze rechtszitting zal plaatsvinden op aarde direct na de verdrukking, vlak voor het moment dat het duizendjarig rijk zal aanvangen. Men denkt dat dit zal gebeuren in het dal van Josafat zoals geschreven staat in Joël 3.

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de  troon van Zijn heerlijkheid.  En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden,  en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.  En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk  dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Matth.25:31-34

De schapen zijn zij die Israël hebben gesteund en geholpen. Zij zullen het duizendjarig vrederijk binnen mogen gaan. De bokken zijn degene die zich tegen Israël hebben gekeerd tijdens de verdrukking. Zij zullen niet het vrederijk binnengaan maar, direct in de hel worden geworpen.

Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn:  Ga weg van Mij, vervloekten, in het  eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.Matth.25:41

De martelaren die tijdens de verdrukking tot geloof zijn gekomen zullen voordat het duizendjarig rijk begint weer levend worden en met Christus voor duizend jaar heersen:

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Openb.20:4

De grote witte troon

Aan het eind van het duizendjarig rijk zullen de ongelovigen uit alle tijden, samen met al diegenen die aan het eind van het duizendjarig rijk optrokken tegen Jeruzalem voor de grote witte troon komen en veroordeeld worden op grond van wat er geschreven staat in de boeken:

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. Op.20:12-13

De Bijbel leert dat niemand door goede werken gered zal worden. Iedereen die dus niet in geloof zich bekeerd heeft tot de Here Jezus, zal veroordeeld worden op grond van zijn daden.

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Op.20:15

De bokken ontvangen hun straf, zoals eerder geschreven, direct na de grote verdrukking, dus voordat het duizendjarig rijk aanvangt. Al de andere ongelovigen zullen voor de grote witte troon komen en daar hun “loon”ontvangen. Zij zullen worden geoordeeld naar hun werken.

wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent  over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 2 Thess.1:8-9

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Nadat het oordeel voltrokken is begint de eeuwigheid en zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. Openb. 21:1

Iedereen die zijn of haar geloof en vertrouwen heeft gesteld op de Here Jezus zal voor eeuwig met Hem zijn. De gemeente daalt als een bruid neer:

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.Openb. 21:2

 

Geraadpleegde bronnen:

Het Duizendjarige Rijk, een utopie? – Wim Malgo

http://www.statenvertaling.info/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/schapen-bokken.pdf