Het evangelie

De drie verschillende evangeliën

In de Bijbel worden drie soorten evangelie beschreven. In deze evangeliën wordt aan ieder mens duidelijk gemaakt Wie God is en wat Hij gedaan heeft. Het is echter wel noodzakelijk om deze vormen van het evangelie uit elkaar te houden.

 

Het eerste evangelie: Het eeuwige evangelie.

De eerste vorm van het evangelie welk verkondigd wordt in de Bijbel is het eeuwig evangelie. Dit evangelie klinkt vanaf de zondeval en zal verkondigd blijven worden tot het moment vlak voor de wederkomst. Het eeuwig evangelie is het evangelie waardoor niemand te verontschuldigen is.

 

Dit evangelie wordt uitgebreid beschreven in Psalm 19 1-8. Hierin wordt beschreven hoe God alles heeft geschapen. Dat alles wat er is, het werk is van Zijn handen. Dit is ook waar Paulus naar verwijst als hij schrijft dat niemand te verontschuldigen is:

 

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Rom.1:11

 

Dit is ook het evangelie dat verkondigd wordt aan het eind van de grote verdrukking. (Openb.14:6-7) Door de hele geschiedenis van de mensheid heen heeft dit evangelie geklonken. Tot aan het eind van de tijd, vlak voor de wederkomst van Christus wordt dit evangelie verkondigd.

 

Het tweede evangelie: Het evangelie van het Koninkrijk.

Het tweede evangelie dat er in de Bijbel wordt verkondigd is het evangelie van het Koninkrijk. Dit is het evangelie dat Jezus verkondigde aan Zijn volk. Dit Koninkrijk is ook wat de Joden verwachtten dat er zou komen. De profeten hadden dit namelijk al voorzegd. In Jesaja 9 staat de profetie van de komende Koning Die heersen zal over Israël. Deze belofte deed de engel ook aan Maria op het moment dat hij aankondigde dat ze zwanger zou worden:

 

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en  God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Luc. 1:32-33

 

Dit is ook de boodschap van Johannes de Doper. Hij riep op tot bekering omdat het Koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Ook Jezus Zelf verkondigde de boodschap van het evangelie van het Koninkrijk.

 

Door de wonderen en de tekenen die Jezus deed liet Hij aan Zijn volk zien dat Hij de beloofde Messias was. Het grootste deel van het volk wees Hem echter af. Dat dit zou gebeuren was al voorzegd  in het Oude Testament. Nadat Jezus was opgestaan vroegen de discipelen aan Hem of dit het moment was dat Hij Zijn Koninkrijk zou vestigen:

 

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem:  Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Hand.1:6

 

Hierop antwoordde de Heer niet dat het niet zal gebeuren, maar dat het hen niet toekomt om de tijd te weten dat het zal gebeuren. Het komen van Zijn Koninkrijk werd uitgesteld. Hij geeft hen de belofte van de komst van de Heilige Geest en zegt dat ze Zijn getuigen zullen zijn.

 

In Mattheüs 10 zond de Heer hen erop uit om het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen te verkondigen. Dit mocht niet verkondigd worden aan de heidenen, alleen aan de Israëlieten. Na de uitstorting van de Heilige Geest werd hen gezegd de boodschap van vergeving en bekering te verkondigen aan alle mensen, te beginnen in Jeruzalem. De boodschap van het Koninkrijk der Hemelen zal weer verkondigd worden na de opname als de 144.000 verzegelden de wereld in trekken om dit te verkondigen.

 

Het derde evangelie: Het evangelie van genade

De boodschap is veranderd van ‘het Koninkrijk is nabij’ naar ‘er is vergeving voor ieder die gelooft dat Jezus de Christus is en zich bekeert van zijn vroegere wandel’. Dit lezen we in de toespraak van Petrus in Handelingen 2:14-36

 

En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Hand.2:21

 

In onze tijd, de tijd van de gemeente, wordt het evangelie van genade verkondigd. Dit is in het Oude Testament een geheimenis en is pas geopenbaard na de dood en opstanding van de Here Jezus. Paulus noemt dit evangelie het evangelie van Gods Zoon:

 

Want  God,  Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon. Rom1:9a

 

Dit is het evangelie naar de genade Die God schenkt aan ieder die gelooft dat Jezus voor onze zonden is gestorven en op de derde dag is opgestaan. Het evangelie van genade is een apart evangelie wat ten tijde van het oude testament niet bekend was. Het was een geheimenis.

 

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus,  overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,  maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, Rom.16: 25-26

 

Dit is het gemeente tijdperk. Dit evangelie van genade is bestemd voor ieder die gelooft zowel Jood als heiden, alleen maakt de Bijbel duidelijk dat de meeste Joden verhard zullen blijven totdat de gemeente weggenomen wordt voordat de 70e jaarweek van Daniël begint.

 

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen,  totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Rom.11:25

 

 

Onderscheid

Het is belangrijk om te beseffen dat er verschillende evangeliën besproken worden in de Bijbel. Het eeuwige evangelie is voor alle mensen, dat er maar Eén God is Die alles heeft gemaakt. Dit evangelie is zichtbaar voor alle mensen wel of niet gelovig. Het verschil tussen ‘het evangelie van het Koninkrijk’ en ‘het evangelie van de genade’ is cruciaal om te onderscheiden. Tegenwoordig wordt er  door velen een mix van deze twee evangeliën gebracht.

 

Wonderen en tekenen

Er is een grote stroming binnen het christendom die leert dat we zieken moeten genezen, doden opwekken en mensen moeten bevrijden van boze geesten. Hierbij haalt men voornamelijk de teksten in Marcus 16 en in Matth, 10 aan.

 

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Marcus 16: 16-17.

 

Als deze tekst helemaal wordt gelezen dan wordt duidelijk dat er hier gesproken wordt in de verleden tijd, het is duidelijk dat dit bedoeld was voor toen. De wonderen en tekenen geven blijk van ‘het evangelie van het Koninkrijk’. Door heel het Oude Testament heen heeft God Zijn volk bevestigd en onderwezen door wonderen en tekenen. Door de wonderen en tekenen die Jezus deed onder Zijn volk ging de profetie van Jesaja 53 in vervulling.

 

Dat de oprichting van het Koninkrijk der Hemelen op aarde door het Joodse volk verwacht werd maken de Emmaüsgangers duidelijk als ze, zonder het te weten, met Jezus wandelen en zeggen:

 

En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Luc.24:21

 

Ook  de discipelen vragen naar de oprichting van het Koninkrijk als Jezus na Zijn opstanding bij hen komt:

 

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Hand.1:6

 

De tekst uit Mattheüs 10 wordt veelal gebruikt om de leer van wonderen en tekenen te onderbouwen:

 

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan,  maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.  U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Matth.10:5-8

 

In dit hoofdstuk geeft Jezus aan Zijn discipelen de opdracht om naar de Joden te gaan, en niet naar de heidenen, met de boodschap dat het Koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. Deze tekst heeft niets van doen met de gemeente maar was specifiek bedoeld voor het Joodse volk. De Joden verwacht(t)en op grond van de profetieën en de wonderen en tekenen die Jezus deed onder het volk, Zijn Koninkrijk. Zij verwacht(t)en Zijn Koninkrijk hier op aarde. De gemeente verwacht echter geen Hemels Koninkrijk hier op aarde. Wij zijn burgers van een Rijk in de hemel.

 

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.2 Kor.5:1

 

De wonderen en tekenen gingen samen met de verkondiging dat het Koninkrijk der Hemelen nabij  was gekomen, dit was bedoeld voor de Joden:

 

Immers,  de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde,  voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 1 Kor.1:22-23

 

De gemeente wordt opgeroepen te leven uit geloof:

 

want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. 2 Kor. 5:7

 

Vaak wordt ook nog de profetie uit Joël aangehaald om te ondersteunen dat wonderen en tekenen bij de huidige verkondiging horen. Men verwijst dan naar de toespraak van Petrus op pinksterdag. Hij zegt echter niet dat de profetie is vervuld, maar geeft aan dat dit gebeuren een teken is van de belofte die God heeft gegeven door Zijn profeet.

 

Deze profetie zal in vervulling gaan na de opname van de gemeente, in de tijd waarin de 144.000 verzegelden het evangelie van het Koninkrijk weer zullen verkondigen. Dan zullen ook weer net als toen de wonderen en tekenen het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen ondersteunen.

 

Bij deze leer wordt ‘het evangelie van de verlossing door Jezus’ dus gemixt met de wonderen en tekenen die gepaard gingen, en straks weer zullen samengaan, met de verkondiging van ‘het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen hier op aarde’.

 

 

Grote opwekking

Verder zijn er verschillende leraren die verkondigen dat de dag van de opname niet kan komen voordat het evangelie is verkondigd in heel de wereld. Deze leraren verkondigen dat er grote opwekkingen komen voordat Jezus terug komt. Hiervoor haalt men de tekst uit  Mattheüs 24:14 aan:

 

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen Matth.24:14

 

Natuurlijk moeten we het evangelie delen met alle mensen, maar dat is echter niet waar deze tekst over gaat. Deze tekst is niet van toepassing op de gemeente. Hier spreekt Jezus over de tijd van de verdrukking. Na de opname van de gemeente zullen de 144.000 verzegelden uit Israël dit ‘evangelie van het Koninkrijk’ weer verkondigen op de hele aarde.

 

Juist in de huidige tijd moeten we een enorme afval van het ware geloof verwachten, mensen zullen dwaalleraren volgen en de Bijbelse leer niet accepteren:

 

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.2 Tim.4:3-4

 

Bij deze leer maakt men dus een mix van de ‘het evangelie van de verlossing door Jezus’, met  de belofte dat ‘het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen’ in heel de wereld zal worden gepredikt. Zeker in de huidige tijd waarin de misleiding steeds sterker wordt is het van belang om onze ogen gericht te houden op Jezus en Zijn woord. De Bijbel waarschuwt dat er vele misleiders zullen komen die een ander evangelie  brengen.

 

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen  die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Gal.1: 6-9

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=3598

http://www.verhoevenmarc.be/

 

Laat een reactie achter