De eindtijd

De eindtijd in het kort

 

In Daniël 9  lezen we vanaf vers 20 dat wanneer Daniël in gebed is de engel Gabriël tot hem komt om hem te onderwijzen over de 70 jaarweken. De periode van deze 70 jaarweken loopt vanaf het moment dat Nehemia de toestemming kreeg om Jeruzalem te herbouwen en duurt tot aan de oprichting van het Messiaanse of duizendjarige rijk. Een jaarweek duurt 7 jaar. De zeventig jaarweken zijn verdeeld over drie perioden. Dit omdat iedere periode een apart onderdeel vormt binnen het geheel van de 70 jaarweken.

 

periode 1 = 7 jaarweken (49 jaar)

periode 2 = 62 jaarweken (434 jaar)

periode 3 = 1 jaarweek (7 jaar)

Het is belangrijk om te begrijpen dat de 70 jaarweken specifiek bedoeld zijn voor Gods volk. (Zie Daniël 9:24) De gemeente heeft niets van doen met deze profetie. De handelingen van God met Israël, en de handelingen met gemeente zijn twee losse doelen. Om de 70 jaarweken en de periode zoals beschreven in Openbaringen te begrijpen is het zaak om dit goed voor ogen te houden.

periode 1 = 7 jaarweken (49 jaar) 

Deze periode begon op het moment dat het bevel was uitgegaan om de stad Jeruzalem weer te herbouwen. Het is de periode waarin Jeruzalem weer wordt opgebouwd onder leiding van Nehemia, vanaf de maand nisan (maart/april) 455 v. Chr. Dit staat beschreven in Nehemia 2.  De eerste periode van 7 jaarweken zijn voor de herbouw van Jeruzalem en de tempel met daarbij de afsluiting van het oude testament. Hiermee wordt een periode van Gods handelen met Zijn volk afgesloten.

periode 2 = 62 jaarweken (434 jaar)

De tweede  periode duurt 434 jaar. Deze loopt vanaf het moment van de afsluiting van het oude testament tot het moment dat de Messias als Vorst zou verschijnen. Het verschijnen van de Messias als Vorst gebeurde op het moment dat Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnen reed.

En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg.  De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! Matth. 21:8-9

Ondanks deze intocht en huldiging werd Jezus toch verworpen als Koning. Met de kruisiging komt hiermee een einde aan de 62jaarweek en aan de periode van 69 weken in totaal. De profetie over de jaarweken zegt hier verder dat na de verwerping van de Here Jezus de stad verwoest zal worden en er tot het einde toe oorlog zal zijn.

U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloeden tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Dan. 9:25-26

Als we kijken naar de geschiedenis van het Joodse volk dan is het duidelijk dat deze profetie tot aan de dag van vandaag voortduurt. Israël heeft vele oorlogen meegemaakt en wordt tot op de dag van vandaag verdrukt en zal pas aan het einde van de 70e jaarweek vrede kennen.

TUSSENPERIODE

Nadat Israël de Here Jezus dus als Messias heeft verworpen is de 69e week vervuld. De laatste jaarweek, de 70e, moet nog komen. God heeft tussen de 69een 70e week de periode van gemeente geplaatst. Deze overgangsperiode heeft God aan Zijn volk gegeven om hen, in Zijn genade, tot geloof te brengen. Omdat Israël niet Jezus als de Messias zag, werd het de opdracht om de heidenen te bereiken met het evangelie. Dit is waar Jezus over spreekt in Johannes 10:

Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. Joh. 10:16

De gemeente is een aparte kudde, die na de voltooiing van de 70e jaarweek samen met Israël tot één kudde zal worden. Ook in deze tussenperiode zijn er Joden die tot geloof komen, zij vormen een onderdeel van de gemeente en zullen dus met de opname weggenomen worden van de aarde.

De opname

De Here Jezus zal Zijn gemeente opnemen in de wolken, zodat we voor altijd bij Hem zullen zijn:

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.1 Thess. 4:16-17

Wij moeten de Heer altijd verwachten:

Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.1 Tess.5:2

Maar niemand weet wanneer die opname precies zal zijn:

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Matth.24:36

Wel weten we dat na de opname van de gemeente de 70e jaarweek pas zal beginnen. De Bijbel spreekt namelijk over een weerhoudende factor waardoor de antichrist zich niet kan openbaren.

En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 2 Tess.2 6-7

Die weerhouder is de Heilige Geest. Zolang er christenen op aarde zijn, zal Hij er ook zijn. De christenen zullen dus eerst opgenomen worden, voordat de 70ejaarweek begint.

periode 3 = 1 jaar week (7 jaar)

Als de gemeente is opgenomen zal er een periode van grote verdrukking zijn, zeven jaar lang.

Deze periode staat beschreven in Openbaring vanaf hoofdstuk 6. Deze 70ejaarweek wordt ook de tijd van benauwdheid van Jakob genoemd:

Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob,

toch zal hij daaruit verlost worden. Jer.30:7

In deze periode zal God weer de draad oppakken met Zijn volk. Dan zullen er weer wonderen en tekenen zijn voor Israël. Dan zal ook de profetie uit Joël in vervulling gaan. Dit is de profetie waar Petrus al naar verwees bij de uitstorting van de Heilige Geest:

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.  En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Hand. 2:17-20

 

De verdrukking is te verdelen in twee periodes van ieder 3 ½ jaar.

EERSTE 3,5 JAAR 

In deze eerste periode van 3 ½ jaar zal het herstelde Romeinse rijk definitief zijn vorm krijgen met aan het hoofd een dictator. In Openbaring 13 lezen we over twee beesten.

Het eerste beest komt uit de aarde. Dit beest staat voor zowel het herstelde Romeinse rijk als de leider daarvan. Dit kunnen  we ook zien als we kijken naar het statenbeeld van Daniël. Het gouden hoofd staat voor het Babylonische rijk en tegelijk voor de leider daarvan, Nebukadnezar.

U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Dan.2:37-38

Dit geldt ook voor de rijken die daarna komen. Zie heel Daniël 2 voor de complete beschrijving en uitleg. Het tweede beest is de valse profeet, die de wereld verleidt door grote wonderen en tekenen en ervoor zorgt dat de mensen het eerste beest zullen volgen.

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. Openb.13:11

Sommigen zien in het eerste beest de antichrist, anderen in het tweede beest. De beschrijving die in Openbaring 13 te lezen valt over het tweede beest maakt het aannemelijk dat hier de antichrist mee wordt bedoeld. Dit omdat het sprak als het Lam, en grote wonderen en tekenen doet.

144.000 getuigen

Deze getuigen zullen de hele wereld bereiken met het evangelie. Ze worden door een engel van de Heer met een zegel op hun voorhoofd verzegeld, voordat het zevende zegel verbroken wordt. De 144.000 zullen de hele verdrukkingstijd overleven en het duizendjarig rijk binnen gaan. Het zijn uit ieder van de twaalf stammen van Israël 12.000 personen:

En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Openb.7:2-4

 

2 getuigen

In het 11e hoofdstuk van Openbaringen lezen we over de twee getuigen. Zij zullen de eerste helft van de verdrukking, 1260 dagen, profeteren:

En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. Openb.11:3

Ze zullen staan in Jeruzalem en  alle mensen oproepen zich te bekeren van hun wegen en Jezus aan te nemen. Zij zullen tijdens al de plagen die in de verdrukking plaats vinden op blijven roepen tot bekering.

 

TWEEDE 3,5 JAAR

Nu begint de grote verdrukking. Satan is nu uit de hemel geworpen op de aarde en zal in de antichrist varen:

En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Openb.12:9

Ondanks deze gebeurtenis heeft God alles onder controle. We moeten niet vergeten dat Hij de totale regie heeft. Echter doordat satan bezit neemt van de antichrist zal er een bijna letterlijke hel op aarde losbreken. Satan weet dat hij nog maar een zeer korte tijd heeft en hij wil die tijd volledig uitbuiten:

Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Openb.12:12

In eerste  instantie zal de antichrist zijn pijlen op Israël richten. Om Gods volk te vernietigen. God heeft echter voor Israël een veilige plaats bereid  in de woestijn voor de tijd van de grote verdrukking:

En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Openb.12:6

Satan  (in de antichrist) zal zich volledig richten op de vernietiging van de overige Joden. Dit zijn de Joden die het getuigenis van Jezus verkondigen aan de mensen die nog op aarde leven om zo hen op te roepen tot bekering.

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Openb.12:17

 

Wederkomst Jezus

Aan het einde van deze zeven jaar zal de Here Jezus vanuit de hemel wederkomen en Zijn volk verlossen. Dan zal Israël erkennen dat Jezus de beloofde Messias is Die zij hadden verworpen. Dan zal de profetie van Zacharia in vervulling gaan:

 

Zij zullen Mij  aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Zach.12:10b

 

Vlak voor Jezus’ wederkomst vindt in de hemel de bruiloft van het Lam plaats. Hierna komt Jezus gezeten op een wit paard met in Zijn gevolg Zijn leger gekleed in smetteloos wit linnen. Dit leger is de gemeente en deze linnen kleren zijn de gerechtigheden van de heiligen.

 

1000-jarig vrederijk

Aan het begin van het duizendjarig vrederijk  zullen de gelovigen die gedood zijn tijdens de verdrukking weer tot leven worden gewekt en gaan als  koningen heersen met Christus, dit is de eerste opstanding.

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Openb. 20:4

 

De gelovigen uit de verdrukking zullen  met de gelovigen uit de gemeente als koningen  regeren samen met Christus.

 

En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Openb.5:10

 

Na duizend jaar

Na deze duizend jaar wordt satan voor een korte tijd losgelaten. In deze tijd zal hij de volken opnieuw verleiden en aanvoeren voor een laatste beslissende oorlog. Satan zal de volken vanuit de einden der aarde verzamelen.

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. Openb. 20:7-8

 

Grote witte troon.

Hierna volgt het oordeel over de ongelovigen voor de grote witte troon. Dit oordeel wordt voltrokken door Jezus. God heeft het oordeel overgedragen aan Zijn Zoon:

 

De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Joh.5:22

 

Hier gaan twee boeken open. ‘Het boek des levens’ en het boek met de daden van de ongelovigen. Met het open gaan van beide boeken wordt duidelijk gemaakt dat het oordeel rechtvaardig is. De gelovigen worden niet geoordeeld want zij zijn gerechtvaardigd door hun geloof.

 

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Openb.20:12

 

De ongelovigen staan niet in ‘Het boek des levens’ omdat ze niet hebben willen geloven in de Enige Die hen kon redden. Daardoor worden ze nu veroordeeld op grond van hun daden. Iedereen die niet geschreven staat in het boek des levens zal in de poel van vuur worden geworpen.

Het nieuwe Jeruzalem 

Aan het eind van het boek Openbaringen lezen we over het ‘Nieuwe Jeruzalem’. De stad van God, die getooid als een bruid uit de hemel zal neerdalen op de nieuwe aarde.

 

En  ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag  de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Openb. 21:1

 

Geraadpleegde bronnen:

Profetie kort en krachtig. De 70 jaarweken van Daniël. Norbert Lieth

Openbaring 13, Satans laatste overwinning. Arno Froese

Wanneer komt Jezus. Overtuigende bewijzen van Zijn komst: Dave Hunt

http://www.groeieningeloof.nl/dinxperlo09/

http://www.groeieningeloof.nl/de-toekomst-is-begonnen/

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?content=1

Middernachtsroep_juli_2012.pdf?2839