Charismatisch-Algemeen

De evangelische verwarring

Binnen de evangelische wereld wordt de afval steeds groter. Veelal onder leiding van gerenommeerde namen en bekende instituten wordt er meer en meer een ander evangelie verkondigt. Enerzijds hoeven we hier niet verbaasd over te zijn, want de Bijbel leert ons dat dit zal gebeuren. Zelfs binnen de eerste gemeente werd er door Paulus al gewaarschuwd voor valse leraren die binnen zouden sluipen. In de huidige tijd lijkt het echter wel of alle remmen los zijn gegaan. Iedereen die zich christen noemt wordt geaccepteerd als broeder of zuster. Er wordt niet meer getoetst of het wel echte bekeringen zijn. Kwantiteit gaat boven kwaliteit.

Er worden prachtige getuigenissen verteld over moslims die tot geloof komen. Veelal gaat het hierbij om mensen die door een visioen, droom of openbaring tot geloof komen. Zo valt op de website van de EO het getuigenis van een moslima te lezen die tot geloof kwam. Er wordt in het artikel besproken hoe dromen in de moslimwereld meer betekenis hebben als voor ons in de westerse wereld. Hiermee wil men benadrukken dat moslims door dromen en visioenen to geloof  komen. In de eerste alinea wordt al duidelijk dat hier sprake moet zijn van misleiding. Dit is wat de vrouw ziet in haar droom. Ze loopt op een weg en zie een dode man en een vrouw. De man is gekleed in goudkleurige kleen en droeg een kroon. De vrouw blijkt Maria te zijn, en ze zegt dat Jezus zal opstaan uit de dood en contact met haar wil. Hierop antwoord de vrouw, dat dit onmogelijk is omdat Hij dood is. Daarop doet Jezus de ogen open, glimlacht en strekt zijn armen uit naar haar. (artikel).

Wanneer men het hele verslag leest geeft niet alleen de teloorgang van de Evangelische Omroep weer, maar ook de valse leer die door velen omarmt wordt.

De schrijver van het boek: A wind in the house of islam, spreekt over vele bekeerlingen in de moslimwereld door visioenen, dromen, visitaties van engelen en bovennatuurlijke gebeurtenissen. In Hebreeën staat dat engelen dienende geesten zijn (Hebr.1:14). Zij zijn niet aangesteld om het evangelie te verkondigen of mee te delen. Toch zijn er vele getuigenissen over visitaties door engelen waardoor mensen tot bekering komen. Ook in de westerse wereld komen velen tot ‘bekering’ door eenzelfde soort gebeurtenissen. Klopt het dat God in de( moslim)wereld iets nieuws aan het doen is of is hier sprake van een enorme misleiding? Waarom wordt er een zodanige nadruk gelegd op bovennatuurlijke wonderen en gebeurtenissen binnen de moslimwereld, waardoor ze tot geloof komen? In de Bijbel worden mensen overtuigd van zonde en schuld, door het werk van de Heilige Geest, en komen daardoor tot bekering. Wonderen en tekenen waren een specifiek teken voor het Joodse volk zodat zij de aan hen beloofde Messias en Zijn komende Koninkrijk zouden herkennen. De vraag is, waarom kwamen de Grieken niet door bovennatuurlijke gebeurtenissen tot geloof, of de Romeinen? De Bijbel geeft het antwoordt heel duidelijk.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Rom. 10:17

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Ef. 1:13

Vele echter worden door dit soort getuigenissen misleid en zullen zelf ook gaan zoeken naar wonderen en tekenen. Daarnaast is er de enorme invloed van de media die (jonge) christenen zal wegtrekken van de waarheid van het evangelie. Neem een omroep als de EO. Voor jaren geleden stond de EO voor Evangelische Omroep. Ze hadden misschien minder kijkers als nu, maar de boodschap die verkondigd werd was Bijbel vast. Tegenwoordig kan de E ook staan voor extravagant. De EO jongeren dagen doen niet onder voor het eerste het beste popconcert van een populaire wereldse band. De programmamakers zijn lang niet allemaal christen, zelfs niet in naam. Vele seculiere presentatoren hebben zich aangesloten bij de EO. Ze voelen zich daar helemaal thuis en krijgen volop ruimte om hun seculiere programma’s op de televisie te brengen. Zo is bijvoorbeeld Tooske Ragas verbonden aan de EO. Geloven doen ze echter niet, in het artikel in de EO Visie maakt ze dit duidelijk.(1) Wat te denken van het mediaspektakel De Passion? De EO werkt hierin samen met de KRO. Bekende Nederlanders spelen het paasverhaal na. Buiten het feit dat niemand de Here Jezus na kan of mag spelen, worden er hier ook nog eens ongelovigen voor gebruikt. Iemand als Danny de Munk speelt voor Jezus. Dit is gewoon pure Godslastering, maar de EO zendt het uit. Wat zal het effect zijn op (jonge) gelovigen?

Verder is er nog de enorme invloed van de New Age. Bekende voorgangers als Rob Bell, Joël Osteen en Rick Warren, grote namen binnen de evangelische wereld, zijn te gast aan bij Oprah Winfrey. Winfrey staat bekend om haar New Age agenda. Doordat bekende voorgangers bij haar in de show komen zullen velen de uitspraken van Winfrey, die een fervent new age aanhanger is, geloven  en daardoor misleidt worden.

Onder leiding van bekende namen en instituten worden gelovigen weggetrokken van de waarheid. De kerk heeft de wereld, haar methodes en begeerten omarmt, en de leerstellingen aangepast aan wat de wereldse behoeften zijn. Vrouwen als voorganger of diaken is allang geen uitzondering meer. Homoseksualiteit wordt veelal niet meer benoemd als zonde, maar geaccepteerd als liefde tussen twee mensen waar God van houdt.  De spoedige komst van de Here Jezus Die Zijn gemeente komt halen voor het begin van de verdrukking wordt weggewimpeld. De onfeilbaarheid van de Bijbel wordt genegeerd. De waarheid ligt onder vuur, maar de meeste christenen lopen liever met de meute mee dan te strijden voor het geloof.

Christenen worden opgeroepen om te strijden voor het geloof. Deze strijd echter wordt niet meer geleerd binnen de gemeente. Zoals een zalm tegen de stroom in strijd om naar de paaigronden te gaan, zo moeten christenen strijden voor het geloof.

3 Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen,  die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Judas 3-4

 

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/begrijp-me-niet-verkeerd-ik-ben-niet-roomser-dan-de-paus/

http://www.worldmag.com/2014/07/the_rising_tide_of_muslim_converts_to_christianity/page2

http://www.crossroad.to/News/1-today.htm

https://www.opendoors.nl/

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=187