De verdrukking

De twee getuigen

Nadat de gemeente is opgenomen begint de 70e jaarweek uit het boek Daniël. In de tweede helft begint de grote verdrukking. Waarschijnlijk is dit het moment waarop satan uit de hemel wordt geworpen. (Openb. 12). In deze tijd geeft God Zijn twee getuigen die vanuit Jeruzalem de mensen zullen oproepen tot bekering. Er zal niemand zijn die hen iets kan aandoen. Ze hebben macht om water in bloed te veranderen of vuur uit de hemel te laten komen.

In de Bijbel lezen we dat God Zijn boodschap, als deze werd gebracht door de profeten, bevestigde met wonderen en tekenen. Dit is ook wat we zien bij de verkondiging van het evangelie door de Here Jezus en de apostelen. Ook hierbij werd de autoriteit van de boodschap bevestigd. Op deze zelfde wijze zullen de twee getuigen hun boodschap bevestigen.

Dezen hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen van hun profetering; en zij hebben macht over de wateren,   om die in bloed te veranderen, en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen; Openb.11:6

Wat gebeurt er?

Na tweeënveertig maanden zal het eerste beest (naar mijn idee de dictator van het Romeinse Rijk) de twee getuigen overwinnen. Ondanks dat de twee getuigen overduidelijk Gods woord hebben verkondigd en opgeroepen hebben tot bekering, zullen de mensen blij zijn dat ze zijn gedood. De dode lichamen zullen drie en een halve dag op de straten van Jeruzalem liggen. Iedereen zal kunnen zien dat ze dood zijn en men zal niet willen dat ze weggehaald worden en er zal feest gevierd worden omdat ze van deze lastige personen bevrijd zijn.

Nadat er drie en een halve dag voorbij zijn gegaan zal God hen opwekken en naar zich toe halen. De opstanding van de getuigen geeft behalve de letterlijke gebeurtenis naar mijn idee ook een symbolische getuigenis weer. De twee getuigen hebben Gods boodschap, de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk, verkondigd. De mensen wilden niet luisteren en zijn blij met de dood van hen. De twee getuigen worden echter opgewekt en naar God toe gebracht. Zo is het ook met allen die tot een reddend geloof in de Here Jezus zijn gekomen.

Wie zijn de twee getuigen?

De Bijbel zegt niet wie de twee getuigen zijn. Toch zijn er een aantal personen waar vaak naar wordt verwezen. Dat zijn Mozes, Elia, Jozua en Zerubabel. Ik denk niet dat we kunnen weten wie de twee getuigen zullen zijn, maar hieronder een kleine opsomming van de argumenten die men gebruikt om hen te identificeren.

Mozes:

Mozes was een profeet die door God gebruikt werd om Zijn volk te verlossen. Mozes was de verkondiger van de plagen die over Egypte zouden komen. Zo heeft Mozes water in bloed veranderd net als wat we lezen in Openbaring 11. Hij was ook degene die van God de wet heeft ontvangen. Hiermee zou Mozes, als één van de getuigen, kunnen verwijzen naar de Here Jezus, Hij is  namelijk de vervulling van de wet.

Elia:

Elia was een profeet en daarmee zou hij verwijzen naar de Here Jezus als de Profeet. De twee getuigen hebben macht om de hemel te sluiten en om vuur uit de hemel te doen neerdalen. Dit is ook wat Elia heeft gedaan in zijn tijd om het volk tot bekering te roepen en te laten zien Wie de Enige God is. Het heeft toen drie en een half jaar niet geregend. Dit is dezelfde periode als de tijd van de grote verdrukking waarin de twee getuigen spreken.

Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. Jak.5:17

Jozua:

In Zacharia 3 staat de profetie over de komende Messias. Hier wordt voor het aangezicht  van Jozua een steen gelegd waar zeven ogen op zijn. Jozua wordt in deze profetie bekend gemaakt als hogepriester. Hiermee zou  Jozua als één van de twee getuigen verwijzen naar de Here Jezus als onze Hogepriester.

Zerubbábel:

In Zacharia 4 lezen we over de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Deze twee olijfbomen komen ook terug  in Openbaring 11 waar ze symbool staan voor de twee getuigen. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat Zerubbábel koning is en de tempel heeft herbouwd. Hiermee zou Zerubbábel verwijzen naar de Here Jezus als Koning.

De personen die hierboven besproken zijn worden meestal in tweetallen genoemd als zijn de twee getuigen. Namelijk  Mozes en Elia. Deze twee worden samen genoemd omdat zij het waren die bij de verheerlijking op de berg waren. Mozes en Elia verwijzen dan naar de vervulling van de wet en de profeten.

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Matth.5:17

Jozua en Zerubbábel  worden samen als de twee getuigen gezien omdat zij in de profetie van Zacharia aangeduid worden als de twee takken van de olijfboom. In Zacharia 3 en 4 worden de personen van de twee getuigen uitgewerkt.  Hiermee wijzen zij op het Koningschap en Hogepriesterschap van de Here Jezus.

Het is goed om voor ogen te houden dat de twee getuigen zullen spreken ten tijde van de grote verdrukking. De gemeente is al opgenomen voor deze tijd, want het evangelie dat verkondigd wordt door deze twee getuigen is het evangelie van het Koninkrijk. Dit is het evangelie dat de Here Jezus ook verkondigde aan Zijn volk. ( link)

De twee getuigen laten zien hoe groot Gods genade is aan een wereld die Zijn vergeving steeds weer afwijst. In deze laatste periode waarin Hij Zijn toorn over een Goddeloze wereld uitstort geeft Hij Zijn getuigen om de mensen nogmaals tot Zich te roepen. Zij die deze boodschap aannemen zullen echter onder druk en vervolging moeten volharden tot het einde

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. Matth.24:13

 

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=892

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm