Bevr. & Gen. StromingenCharismatisch-Stromingen

Dunamis Ministries

Dunamis Ministries is in 1985 opgericht door Frank en Catherine Fabiano. Ze zijn wereldwijd actief geweest in meer dan 40 landen, waarbij de focus ligt op Europa en Azië. Op de website van Dunamis staat wat het doel van de organisatie is, namelijk: Het doel van deze organisatie is Bijbelse kennis en Gods openbaring over de ontwikkeling van een mens en van menselijke relaties te onderwijzen.(1)

Wat opvalt aan de doelstelling is de verwijzing naar Gods openbaring over de ontwikkeling van relaties. Openbaring over betekent dat er nieuwe “aanwijzingen” of leerstellingen zijn met betrekking tot menselijke relaties. Hiermee gaat Dunamis Ministries voorbij aan Gods woord waarin staat dat: 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17.

Met Dunamis Ministries willen Frank en Catherine Fabiano mensen helpen om herstel, genezing en  bevrijding te krijgen in onderlinge relaties en in de ontwikkeling tot geestelijke volwassenheid. Hiervoor gebruiken, en integreren ze hun kennis van psychologie, sociologie, counseling en Bijbelse waarheid van genezing en herstel. Dit alles door nieuwe openbaringen van de Heilige Geest onder Gods helende en tedere kracht, aldus Dunamis Ministries. (1).

Het onderwijs wat Dunamis geeft bestaat uit wereldse wijsheid en nieuwe openbaringen van God, die samen een eenheid vormen als een weg voor herstel. God zegt in Zijn woord dat er geen nieuwe openbaringen komen nadat Zijn woord is afgesloten (2 Tim. 3:16-17, Openb. 22: 18-19)

Daarnaast heeft iedere vorm van psychologie een on-Bijbelse basis waarin het draait om het eigen ik (de mens is van nature goed), de Bijbel maakt duidelijk dat de mens van nature slecht (zondig) is. Er bestaat dan ook niet zoiets als christelijke psychologie. Psychologie en Gods woord staan lijnrecht tegenover elkaar en zijn niet te verbinden. In de Bijbel lezen we nergens dat de apostelen enige vorm van psychologie, counseling of dergelijke methoden gebruikten om mensen te onderwijzen. Ze onderwezen Gods woord, wereldse wijsheid wordt juist aan de kaak gesteld als zijnde dwaas.

19 Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. 1 Kor. 3:19

De oprichters Dunamis Ministries zijn zoals gezegd Frank en Catherine Fabiano. Frank Fabiano is in 2010 overleden. Hij was psycholoog, werkte in de pastorale hulpverlening, als docent aan de hogeschool en als managementtrainer voor overheidsinstellingen en bedrijven, en de leerschool van de “Heilige Geest”.

Catherine Fabiano is therapeut met diploma’s in sociologie en counseling, ze heeft een Mastersdiploma en heeft onderzoek gedaan naar kinderen en mensen in het algemeen. Haar belangrijkste studie blijft echter de leerschool van de “Heilige Geest” over het groeien in volwassenheid. Zo wordt genezing gebracht en krijgt Gods volk de vrijheid die Hij voor ogen had toen Hij ons schiep (2)

Voor Dunamis Ministries is psychologie een wezenlijk onderdeel van Gods plan om mensen te genezen en te bevrijden. Ondanks het feit dat de Bijbel op geen enkele manier verwijst naar een psychologisch model, is het voor Dunamis Ministries duidelijk dat dit is waar God hen voor geroepen heeft.

John Sandford schrijft in het voorwoord van de Nederlandse vertaling van het boek “Verlost van je verleden, ruimte voor de toekomst” van Frank en Catherine Fabiano onder meer het volgende: “Maar soms kunnen we moeilijk accepteren wie wij zijn als geest, lichaam en ziel. In dat geval zal onze ‘menswording’ niet volledig zijn. Trauma’s en onze reacties daarop, kunnen ervoor zorgen dat we ons terugtrekken of rebels worden. In beide gevallen begraven we telkens een deel van onszelf, totdat we uiteindelijk, omdat onze ‘menswording’ stagneert, alles verliezen, zelfs wat we denken wel te hebben” (Lucas 19:24).

De aangehaalde tekst uit Lucas heeft niets te maken met onze “menswording” of enig ander psychologisch effect in onze levens. Hier zien we een welbekend voorbeeld hoe Bijbelteksten worden verdraaid om het (misleidende) onderwijs te rechtvaardigen.

Volgens Sandford hebben de Fabiano’s de ontwikkelingsfase van een mens van baarmoeder tot volwassenheid perfect op een rijtje hebben gezet. Hoe de psychologische omstandigheden (opvoeding e.d) niet alleen emotioneel maar ook geestelijke gevolgen heeft voor ons opgroeien.

Nu is het zo dat omstandigheden invloed hebben op ons doen en laten, maar dit is geen enkel excuus voor ons gedrag.

Sandford schrijft: De Fabiano’s weten maar al te goed dat ‘gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken’ meer is dan feitenkennis. Het houdt in dat we Jezus kennen en dat Hij ons zal vrijmaken. Het hele boek door wordt de diagnose knap gevolgd door de oplossing – de reddende en genezende liefde van onze Heer Jezus Christus.

Spreekt de Here Jezus in Johannes 8 over vrijmaken van psychische problemen? Nee, Hij spreekt hier over de waarheid over Wie Hij is en hoe men vrij kan komen van de zonde. Door geloof in Hem.

31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh. 8: 31-32

Andere uitspraken in het voorwoord die duidelijk maken dat Gods woord verdraait wordt zijn onder meer: “En Christus is niet gekomen om de rechtvaardigen te redden, maar de schuldigen”. De Bijbel spreekt niet over schuldigen, maar onrechtvaardigen. Schuldigen in het boek van de Fabiano’s betekent niet zondig, maar schuld in psychologische zin, moeite, pijn, nare omstandigheden.

En verder: “Want het geloof in onze Heer Jezus Christus gebruikt alle waarheden, afkomstig uit welke bron dan ook, om mensen te bevrijden”. De Fabiano’s ruimen alle hindernissen op die ons zouden kunnen beletten om te begrijpen hoe we tot volle wasdom in Christus kunnen komen”. Aldus het voorwoord van John Sandford.(3)

In de Bijbel staat niet dat God alle waarheden gebruikt uit welke bron dan ook, er is maar één waarheid en die vinden we in Zijn woord, en alles wat daarin staat is voldoende om te groeien in geloof. Daar hebben we geen humanistische psychologische ideeën voor nodig die gebaseerd zijn op een ander fundament dan de Here Jezus.

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3: 16-17

Zoals gebruikelijk is binnen charismatische leerstellingen is het gevoel en de ervaring een belangrijke pijler binnen het onderwijs wat wordt gegeven. Zo ook bij Dunamis. In de Developmental Ministry Training staan onderwijs, training en openbaring centraal. De training is niet zozeer een pastoraal model, maar een model voor training in discipelschap door middel van het zelf ervaren van genezing en vrijheid van het verleden. Catherine Fabiano wil de cursisten opleiden in de bediening zoals zij en Frank door de “Heilige Geest” zijn opgeleid.

Trainingen bestaan voor de helft uit onderwijs en voor de helft uit training in kleine groepjes waarin je God om openbaring vraagt over je leven. De opgeleide cursisten worden in gebed vrijgezet door handoplegging en trekken erop uit om het geleerde aan andere te onderwijzen. (4)

In de praktijk komt het er dus op neer dat velen, onderwezen in een andere leer, de handen opgelegd krijgen, er op uit trekken, zelf weer mensen onderwijzen, de handen opleggen en onder handoplegging er op uit sturen, en zo gaat het door.

Hier zien we dat de training en het onderwijs van de “Heilige Geest” door handoplegging wordt bevestigd. Echter is het niet de Heilige Geest Die dit onderwijs heeft gegeven, maar een demonische geest. De zalving die ontvangen is door de handoplegging is dus demonisch van aard en dit is wat zo in veel kerken en gemeenten wordt binnengebracht en steeds meer mensen wegtrekt van de waarheid en doet wegzinken in een dwaalleer.

De Bijbel waarschuwt om je niet zomaar de handen te laten opleggen en dat is niet voor niets.

22 Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein. 1 Tim. 5:22

Dunamis Ministries werkt volgens de methoden zoals binnen het bevrijdingspastoraat gebruikelijk zijn zoals het aanroepen, of bidden, tot de Heilige Geest om openbaring en inzicht inde situatie of de noden die er zijn. Het verbreken van familievloeken en zonden uit het voorgeslacht. In dit alles zoekt men de “Heilige Geest” en luistert naar de antwoorden die men ontvangt, zodat de persoon die voor hulp is gekomen uiteindelijk in de vrijheid gezet wordt doordat alles is verbroken.

Zoals eerder gezegd leert de Bijbel nergens om tot de Heilige Geest te bidden, of Hem aan te roepen, en daardoor is degene die antwoord geeft niet de Heilige Geest, maar een demonische macht. De Heilige Geest zal nooit tegen Gods woord ingaan, Hij is de 3e Persoon inde Godheid en kan dat dus ook niet. De Heilige Geest wijst op de Here Jezus en onderwijst ons vanuit Zijn woord.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13

Daarnaast is er verder een hoop doen. De behandelaar verbreekt vloeken, spreekt genezing uit leidt tot vrijheid en als alles is “opgelost” spreekt hij of zij de zegeningen uit Deuteronomium 26: 1-14 en Leviticus 26: 40-45 uit over de persoon, of in gezinsverband, over het kind en je gezin. (5)

Deze zegeningen uit Leviticus en Deuteronomium zijn specifiek voor Israël en niet voor christenen. Daarbij rijst de vraag:” Is het werk wat de Here Jezus heeft volbracht dan wel voldoende”? Kocht Hij ons niet vrij, heeft Hij het niet volbracht? Dunamis Ministries leert dat dit niet zo is. Psychologie, nieuwe openbaringen en bevrijding van trauma en ziekten zijn nodig om tot de volledige vrijheid in Christus te komen zo leert men.

Niet onze inspanningen, kennis of psychologische ideeën brengen vrijheid. Echte vrijheid is in de Here Jezus, omdat Hij de straf heeft gedragen aan het kruis, omdat Hij het heeft volbracht. Aan het kruis droeg Hij onze zonden en bracht verzoening door Zijn dood en opstanding. Deze vrijheid is voor ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus. Iedereen die iets anders onderwijst brengt een ander evangelie. Dat is wat Dunamis Ministries doet, het brengt een valse leer, en onderwijst een andere Jezus.

3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 2 Kor. 11 3-4

In Nederland verzorgt Dunamis Ministries Nederland de conferenties, onder andere bij De Hoop en Evangelisch Centrum De Rivier Gouda. Voorzitter Diny Stortenbreker vertelt in een interview over het unieke karakter van de conferenties bestaande uit: ontwikkelingspsychologische kennis, Bijbels onderwijs, de aanwezigheid van Jezus, diepgaande genezing en openbaring door de Heilige Geest. Hier zien we weer dat de basis het charismatische onderwijs is. De deelnemers worden tijdens de conferentie meegenomen in een ontmoeting met Jezus door openbaring van de “Heilige Geest” aldus Stortenbreker.

De conferentie gaat, zo zegt Stortenbreker, in eerste instantie over jezelf. Wat God jou wil laten zien over wat je hebt meegemaakt en hoe je vernieuwing en herstel mag ontvangen. De Bijbel leert dat het om God gaat, de psychologie leert dat  het om de mens draait. In de getuigenissen van de conferentie gaat het over de ervaringen die men heeft gehad. Ervaringen die niet in lijn zijn met Gods woord, maar binnen de charismatische leer is ervaring de maatstaf geworden en dat lees je ook terug in de getuigenissen. Men spreekt over tedere aanrakingen van God, vrijheid ontvangen door Papa, engelen die aanwezig zijn en voor de aanwezige mensen buigen, het ontvangen van woorden als Ik hou van jou, het voelen stromen van Gods liefde. (6)

Wat nodig is om overtuigd te worden van zonde en schuld en op te groeien in geloof, is Gods woord. De Here Jezus heeft ons vrijgekocht van alle zonden en schuld, Hij heeft het volbracht, daar is geen training of cursus voor nodig, en zeker geen psychologische counseling die haaks staat op wat de Bijbel leert. Om te laten zien hoe het met ons gesteld is, hoe ons gedrag is ten opzichte van een Heilig en Almachtige God, heeft God Zijn woord gegeven en dat is het enige wat we nodig hebben.

12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hebr. 4:12

Geraadpleegde bronnen:

1) https://www.dunamis-ministries.nl/dunamis-ministries/

2) https://www.dunamis-ministries.nl/dunamis-ministries/catherine-fabiano/

3) https://www.dunamis-ministries.nl/boeken/

4) https://www.dunamis-ministries.nl/trainingen/

5) https://www.dunamis-ministries.nl/pastorale-onderwerpen/

6) https://cip.nl/56990-dunamisministries-nederland-conferenties-met-tedere-openbaring-en-diepgaande-bevrijding