Overig-Boeken

Een goddelijke openbaring over de hel Mary Baxter

Het boek ‘Een goddelijke openbaring over de hel’ van Mary Baxter is al vele jaren oud maar nog steeds te verkrijgen in zowel seculiere boekhandels als in de christelijke. In haar boek beschrijft Baxter  hoe ze door Jezus meegenomen wordt naar de hel. Dit boek schreef Baxter nadat ze opdracht had gekregen van Jezus om aan de mensen duidelijk te maken dat de hel werkelijkheid is.

Gedurende dertig dagen werd ze iedere dag drie uur meegenomen naar de hel om zo de verschrikkingen te leren en dit te beschrijven in haar boek. Al in het allereerste hoofdstuk van dit boek is duidelijk dat het hier niet om een openbaring gaat van de Here Jezus aan Zijn gemeente, maar aan een demonische geest die zich Jezus noemt. Wanneer ik hieronder de naam van Jezus gebruik in het verslag van dit boek gaat het dus niet over de Here Jezus, dit even te verduidelijking.

Ondanks dat enorme aantallen christenen dit boek accepteren als een door God gegeven openbaring aan Zijn gemeente en een waarschuwing aan hen die niet geloven, is dit boek een enorme misleiding. De Bijbel leert dat er na het afsluiten van de Bijbel geen openbaringen meer nodig zijn. Alles wat wij moeten weten staat in de Bijbel opgeschreven.

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,  17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17

Dit betekent dus ook dat alles wat wij moeten weten over de hemel of over de hel daarin te vinden is. God heeft in Zijn woord bepaald wat er relevant is voor ons om te weten over hemel of hel. Aangezien de Here Jezus Zelf meerdere malen waarschuwt voor de verschrikkingen van de hel, is het niet nodig dat er een nieuwe openbaring is over de hel om mensen te waarschuwen.

Toen de rijke man aan Abraham vroeg of hij Lazarus naar zijn broers wilde zenden gaf deze aan dat wanneer ze niet naar Mozes en de profeten luisterden ze dat ook niet zouden doen als iemand terug kwam uit de dood. Als de Here Jezus in deze geschiedenis zo duidelijk laat zien dat alleen Zijn woord voldoende is, zou Hij dan nadat de hele Bijbel is afgesloten tegen Zijn eigen woord ingaan?

Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. Luc. 16:31

In het eerste hoofdstuk omschrijft Baxter hoe ze al dagenlang in de geest aan het bidden is wanneer ze plotseling  de aanwezigheid van ‘God’ ervaart. Zijn kracht en aanwezigheid vulden het huis en een schitterend licht vulde de kamer. Er kwam een lieflijk en wonderbaar gevoel over haar en het licht stroomde in golven over elkaar heen door de kamer. Toen kwam de stem die zei:’Ik ben Jezus Christus jouw heer’. Deze Jezus wenst Mary Baxter een opdracht te geven voor de heiligen zodat ze gereed zijn voor de komst van hem.

Baxter wilde haar erkentelijkheid uiten en toen werd er liefde over haar uitgestort. Dit is hoe ze het beschrijft: De beste manier waarop ik dit gebeuren kan beschrijven is door u te zeggen dat liefde over mij uitgestort werd. Het was de mooiste, vredigste, machtigste, meest vreugdevolle liefde die ik ooit heb gevoeld.

Wanneer in de Bijbel mensen een ontmoeting hadden met een engel, of met de Here Jezus, omdat ze geroepen werden voor een opdracht, zien we een totaal ander beeld dan wat beschreven wordt door Baxter. Dit is de reactie van Johannes als hij op Patmos de opgestane Heer ziet.

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Openb. 1:17-18

Deze verschijning aan Mary Baxter past beter bij de omschrijving van de Jezus van de New Age dan bij de Here Jezus.

Het doel waar Baxter voor geroepen werd is om de hele aarde te overtuigen dat de hel echt is en om de verlorenen uit de duisternis te halen en in het licht van het evangelie te brengen. Op vele plaatsen in het boek wordt verteld dat de mensen duidelijk gemaakt moet worden dat de hel realiteit is en dat deze realiteit hen zal redden.

Dit is niet de Bijbelse manier van de evangelie verkondiging. In de Bijbel wordt allereerst de zonde en schuld van de mens ten opzichte van God duidelijk gemaakt. Als dit tot de harten van de mensen doordringt dan wordt hen bekend gemaakt dat er redding is door de Here Jezus. (Hand. 2) In de evangelieverkondiging wordt de hel niet gebruikt. Het gaat niet om de hel, het gaat om redding door het geloof in de Here Jezus. Niet de hel staat centraal in de verkondiging maar de Here Jezus. Hier in het eerste hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op de hel als evangelisatiemiddel. Er kan er maar één zijn die door zo’n verdraaiing van de waarheid mensen wil misleiden. Dat is enkel en alleen de duivel. Dat zal verderop in het boek nog veel duidelijker worden.

In het boek worden vele situaties en gebeurtenissen beschreven die duidelijk maken dat het hier om een satanische misleiding gaat. Als Baxter door haar Jezus wordt meegenomen dan treedt ze uit haar lichaam. In occulte kringen zoals binnen de New Age en het Boeddhisme heet dit astraal reizen.

Jezus neem Mary Baxter mee hoog de lucht in. Op de aarde ziet ze allerlei trechters die uit de aarde steken. Op haar vraag wat dit zijn is het antwoord van Jezus dat dit de poorten van de hel zijn. De hel zo leert deze Jezus haar is gesitueerd in het midden van de aarde en heeft de vorm van een lichaam.

Dit is hoe de Jezus van Baxter de hel omschrijft: ’Zoals Ik een lichaam van gelovigen heb, zo heeft de hel een lichaam van zonde en dood. Evenals het Christus-lichaam dagelijks opgebouwd wordt, zo wordt ook het hel-lichaam dagelijks opgebouwd’.

Wanneer ze op de bodem van het linkerbeen aankomen omschrijft ze de grond een poederachtige droge grond. In de wanden zitten boze geesten die wachten tot ze door Satan naar de aarde uitgezonden worden. Verder ziet ze bliksemflitsen, ratten en grote slangen die overal voortkronkelen.

Dit is een compleet on-Bijbelse beschrijving die Baxter hier geeft. Ten eerste wordt er nergens in de Bijbel een beschrijving gegeven van de vorm van de hel. Ten tweede is de hel leeg en bestaat niet als zodanig. Ongelovigen die sterven blijven in het dodenrijk tot het eindoordeel. Er is, totdat het eindoordeel wordt voltrokken voor de grote witte troon, geen enkel persoon in de hel.(Voor een uitgebreide uitleg zie hier) Satan en zijn demonen zijn niet in de hel en hebben zeker geen autoriteit op die plek. Demonen worden niet vanuit de hel door Satan naar de aarde gestuurd. Satan en zijn demonen leven in de hemelse gewesten.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ef. 6:12

Als Baxter in het linkerbeen van de hel is aangekomen ziet ze in een put een geraamte van een vrouw. Het geraamte van haar was bedekt met stukken vlees. Bij een ander persoon ziet ze zelfs delen van kleding nog aan het geraamte hangen. Dit in tegenspraak met de Bijbel waaruit we kunnen opmaken dat ons stoffelijke lichaam achterblijft en we een geestelijk lichaam zullen ontvangen.

Als ze bij een man aankomen die huilt om zijn ellende beschrijft Baxter hoe Jezus ook huilt om de ellende van deze man. Ook in dit gesprek worden vele Bijbelteksten gebruikt zodat de indruk gewekt wordt dat het hier om de Here Jezus gaat. Als de man vraagt of hij terug mag keren naar de aarde krijgt deze door, de Jezus van Baxter, te horen dat hij niet terug mag naar de aarde om zijn familie en vrienden te waarschuwen, (zie hoe hier Lucas 16 wordt gebruikt). Nadat zijn smeekbede geen succes heeft begint de man te vloeken.

Dit vervloeken van Jezus zien we vaker in het boek gebeuren. Zo is er een man die het evangelie predikt in de hel. Wanneer hij tot zwijgen wordt gemaand door Jezus vervloekt hij hem. Zal er ooit iemand zijn die, wanneer hij of zij voor de Here Jezus verschijnt het lef hebben om tegen Hem te vloeken? De Bijbel zegt dat iedereen zal buigen voor Hem en zal erkennen dat Hij de Allerhoogste is. (Rom. 14)

Verderop ziet Baxter een vrouw met maar één been. Dit komt doordat ze hier op aarde kanker heeft gehad. Jezus zegt tegen Baxter:’ Toch pleitte Ik bij haar, want Ik wilde haar nog altijd helpen, Ik wilde haar genezen en zegenen’. Hier zien we hoe de leugen dat de Here Jezus iedereen lichamelijk wil genezen wordt verkondigd. In dit boek staan meerdere uitspraken die tegenwoordig steeds meer worden geleerd en niet kloppen met wat de Bijbel ons leert. Hieronder een aantal uitspraken die door de huidige charismatische beweging worden geleerd.

Bevrijding: ‘Denk eraan dat jullie voorzichtig moeten zijn tegenover degenen die Jezus hebben aangenomen als hun Verlosser. Zij hebben de macht om jullie uit te werpen’.

Het ontvangen van openbaringen: Ik hoorde een stem zeggen: “Schrijf, want deze dingen zijn getrouw en waarachtig”. Weer was ik met de Here in de Geest. Hij was hoog en verheven, en Zijn stem was als de donder. En verder: De dingen die u leest in dit boek zijn waarachtig, en zij zullen spoedig plaatsvinden.

Geestelijke oorlogsvoering: Ik zal je een geheim tonen en je vertellen over verborgen dingen. Ik zal je openbaren hoe te bidden tegen de machten van het kwaad”.

Beelden en visioenen: Ik keek en toen zag ik een open visioen. De cirkel was onzichtbaar voor het natuurlijke oog, maar in de geest kon ik het goed zien. “Let goed op” zei Jezus, “want de Heilige Geest is bezig je een grote waarheid te openbaren”.

Het binden van Satan en demonen: “Voorwaar, wat gij bindt op aarde, zal Ik binden in de hemel”, zei Jezus. “Satan moet gebonden worden willen de gebeden van de heiligen effectief zijn in deze laatste dagen”.

Wanneer zij baden als met één stem, mengden de engelen zich in het gevecht. Ik zag hoe de heilige engelen van God met de boze prinsen en machten van de lucht vochten, en de machten van het kwaad aan het vernietigen waren.

Oecumene: “Mijn volk moet geloven en zij moeten met elkander overeenstemmen en met Mij”, zei de Here, want dan zullen alle dingen onder de voeten van de Vader onderworpen worden”.

Wonderen en tekenen: Als Mijn volk zal staan voor de waarheid en de goede strijd zal strijden, dan zullen wonderbare dingen gebeuren zoals op de Pinksterdag.

Het leger van de Heer zal machtige heldenfeiten verrichten en wonderbare daden voor Mij doen. Daarom, komt tezamen en aanbidt Mij in geest en in waarheid.

Kingdom Now/Latter Rain:

“Zij, die het beest en zijn beeld aanbidden zullen vergaan. Velen zullen verleid worden en zullen vallen, maar Ik zal Mijn kinderen voor het beest bewaren. Deze dingen zullen plaatsvinden aan het eind der tijden. Neem het merk van het beest niet aan. Bekeer u nu voordat het te laat is.

Het machtige leger waarover Joël sprak zal Mijn stem horen vanaf de opgang tot aan de ondergang van de zon.”Ook in de nachtelijke uren zullen zij Mijn stem horen, en zij zullen Mij antwoorden. Zij zullen voor Mij werken, en zij zullen rennen als machtige oorlogshelden. Zij zullen grote werken voor Mij doen, want Ik zal met hen zijn”.

Lordship Salvation: Had ik de één of andere grote zonde tegen God bedreven, en mijn behoudenis verloren?

Ervaring: Gedurende deze tijd wist ik dat ik nooit alleen was, Jezus was er altijd. Maar zelfs met die wetenschap kon ik soms Zijn tegenwoordigheid niet ervaren.

Hier zien we de leugens die ook vandaag de dag worden verspreid door charismatische leringen. Dit maakt, naar mijn idee, dan ook duidelijk uit welke bron de huidige leerstellingen komen die door vele populaire leraren worden verkondigd.

In het boek worden vele Bijbelse termen gebruikt, dit leidt er toe dat velen dit boek accepteren als zijnde een goddelijke openbaring. Uitspraken zoals: ‘Vrees niet, want Ik ben met je’Hij zei: “Wees niet bang. Zij zijn veilig”. Hij kende mijn gedachten. Mijn woorden zijn waarachtig, getrouw en betrouwbaar. Ik Ben Die Ik Ben, en er is niemand buiten mij.”

Toen Satan de Here Jezus probeerde te verleiden gebruikte hij ook Bijbelteksten. Deze werden weliswaar uit het verband gehaald, maar door het gebruik van Bijbelteksten probeerde Satan Hem te verleiden. De Here Jezus hield stand en pareerde de duivel met de volledige waarheid. Doordat we in een tijd leven waarin gevoel en ervaring de maatstaf is in plaats van Gods woord, heeft deze oude tactiek een steeds verwoestendere uitwerking.

In dit boek wordt niet de Here Jezus verheerlijkt, er wordt juist een karikatuur van Hem gemaakt. Hij wordt omschreven met een lieflijk gezicht, ogen vol tederheid en in dit boek heeft Hij alle mensen die in de hel zitten nog steeds lief, ondanks dat deze mensen Hem op aarde afwezen en bleven volharden in hun zonden. De Bijbel leert ook wat dat betreft iets anders.

Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven. 6 De dwazen blijven niet staande voor Uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven, 7 U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de HEERE een afschuw. Psalm 5:5-7

In dit boek wordt beschreven hoe Satan mensen in de hel martelt, hoe hij de touwtjes daar in handen heeft. De nadruk ligt op wat Satan doet en heeft gedaan en daarbij ook nog eens in de hel de macht heeft over de mensen die verloren zijn gegaan. Zo is er onder andere deze uitspraak van Baxter: ’Een vuilgrijze mist vulde de doodkist. Het was de ziel van een man. Terwijl ik toekeek, stootten de demonen hun speren in de ziel van de man in de doodkist’.

In dit boek wordt Satan in de hel zelfs aanbeden als een groot leider en machthebber in de hel afgebeeld. Hier een klein stukje ter verduidelijking. Ik wist dat de boosaardige aanwezigheid satan was, want de mooie vrouwen begonnen voor hem te buigen en in koor te roepen: ‘Wees gegroet satan, wees gegroet satan’! Satan lachte kwaadaardig en zei: ‘Nu, om jullie in herinnering te brengen hoeveel macht ik heb, zal ik nu demonstreren wat er zal gebeuren als jullie mij niet onvoorwaardelijk gehoorzamen’.

Straks als de hel geopend wordt zal Satan geen enkele macht daar hebben. Satan zal zelf dag en nacht gepijnigd worden.

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.  Openb. 20:10

Zo ook deze ‘openbaring’ die Baxter in een visioen kreeg met betrekking tot de verdrukking. Terwijl ik toekeek zag ik een enorm beest in een grote ruimte oprijzen en in een man veranderen. De bewoners van de aarde renden van hem weg, sommigen naar de wildernis, sommigen naar grotten, en sommigen in de metro’s en bomvrije schuilplaatsen. Zij zochten overal een schuilplaats om zich te verbergen voor de ogen van het beest.

Dit is wat de Bijbel zegt: 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Openb. 6:15-16

Baxters visioen: Het beest zei: “Nu mijnheer, voelt u zich nu niet beter? Heb ik niet gezegd dat ik al uw problemen op kon lossen? Ik heb u een nieuw verstand gegeven.

De Bijbel: 19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn. Ez. 11:19-20

Baxters visioen: Het beest vermeerderde zijn macht totdat zijn gebied zich uitstrekte over de hele aarde.

De Bijbel: 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matth. 28:18

Een betere titel voor dit boek had kunnen zijn: Een satanische openbaring over de hel. Maar dan hadden er waarschijnlijk niet veel mensen waarde aan gehecht. Mary Baxter heeft ook een boek geschreven over de hemel. Dat heet: Een goddelijke openbaring van de hemel. Deze openbaring komt van dezelfde Jezus en is dus zeker net zo misleidend als haar boek over de hel. Deze boeken bereiden de mensen niet voor op de wederkomst van de Here Jezus, zoals dit boek claimt, het trekt mensen juist weg van Hem en leidt ze in de armen van een andere Jezus en een andere geest.

Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 1 Tim. 4:1

20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. 21 Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. 1 Tim. 6:20-21

 

Interview Mary Baxter

Geraadpleegde bronnen:

Een goddelijke openbaring over de hel – Mary K. Baxter

http://forum.credible.nl/viewtopic.php?t=898

http://www.evonet.be/~chretien/De%20Goddelijke%20Openbaring%20van%20de%20Hel.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_projection

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf

Voor de online versie van het boek zie hier