Overig-Boeken

Een hart voor mensen

Het boek ‘Een hart voor mensen’, van Tom Holladay is volgens Rick Warren een natuurlijke aanvulling op ‘Doelgericht Leven’. De schrijver is behalve Bijbelleraar in de Saddelback Church van Rick Warren zijn zwager. Zoals Rick Warren in het voorwoord schrijft, is dit boek het tweede van de vijf vernieuwingen die onze cultuur en wereld nodig heeft. Het eerste, ‘Doelgericht Leven’, was voor persoonlijke vernieuwing, dit boek is voor relationele vernieuwing. Dit is de grondslag om God te dienen met de vijf doelen die Hij heeft met ons leven.

Dit voorwoord laat, naar mijn idee, niets te wensen over. Het is een onderdeel van de visie die verkondigd wordt door Rick Warren.  ‘Doelgericht Leven’ was een boek dat in 40 dagen uw persoonlijke relatie met God op een hoger niveau moest krijgen. Daarna was er ‘Celebrate Recovery’ dat er voor moest zorgen dat men vrij kwam van problemen in het leven waar men mee worstelde. En nu is er ‘Een hart voor mensen’ waarin u betere relaties krijgt met mensen.

De coördinator van Purpose Driven Nederland onderstreept bij zijn recensie over dit boek dat het past in de leer van Rick Warren en Purpose Driven (Doelgericht Leven) en waar het uiteindelijk om gaat.

,,Ongezonde relaties en conflicten in gemeenten remmen de groei en mogelijkheden van een kerk”, stelt coördinator Jan Baan van Purpose Driven Netwerk. Daarom is het zaak dat kerken werk maken van goede relaties. ,,Het is een van de pijlers van gemeenteopbouw.(1)

De overeenkomst met al deze boeken/cursussen is dat het om u gaat. U moet het doen. Het is een vorm van psychologie waarin u de drijvende kracht bent. De bedoeling is om in 40 dagen te leren betere persoonlijke relaties op te bouwen. Hiervoor wordt er gekeken naar de relaties die de Here Jezus had met de mensen toen Hij op aarde was.

Tom Holladay schrijft in het voorwoord dat hij de evangeliën is gaan lezen vanuit het gezichtspunt  van relaties.

De evangeliën zijn niet bedoeld als een relatieadvies. Ieder van de vier evangeliën laat de Here Jezus zien in een verschillend perspectief. Mattheüs laat de Here Jezus zien als de komende Messias. Marcus als Dienstknecht, als Gods Zoon, Lucas beschrijf Gods genade gebracht door Hem als Mens en Johannes legt de nadruk op de Godheid van de Here Jezus. In deze vier evangeliën wordt het complete werk en de Persoon van de Here Jezus beschreven. Dat is wat anders als op zoek te gaan naar een relatiedeskundige in de evangeliën.

Op de site ‘Een hart voor mensen’ kunnen we het voorwoord en het eerste hoofdstuk online lezen. Hieronder een aantal punten uit dit boek waar, naar mijn idee, duidelijk naar voren komt dat dit in dezelfde categorie valt als ‘Doelgericht Leven’. Verandering uit eigen werken.

Op bladzijde 1 lezen we dat Jezus goed was met relaties. De mensen wilden graag bij Hem zijn. Dit heeft niets te maken met dat de Here Jezus goed was met relaties. De mensen wilden bij Hem zijn omdat ze de wonderen en tekenen die Hij deed wilden zien.

Ook wordt er in de inleiding verteld dat de relatiedeskundige (zoals de schrijver Hem noemt) anders om ging met relaties als dat hij verwacht had. Het feit dat Jezus de Farizeeën en Schriftgeleerden uitfoeterde komt op de schrijver nogal bot over. Dat Hij Petrus vermaande over zijn ongeloof nadat deze op het water liep doet bij de schrijver de wenkbrauwen fronsen.

Juist deze voorbeelden geven aan hoe de Here Jezus Zijn onderwijs bracht. Dit zegt niets over relaties. De ‘wijze’ schriftgeleerden  bestraft hij voor hun hoogmoed en trots. Petrus vermaant Hij omdat deze niet op Hem bleef vertrouwen.

Hieronder een aantal citaten uit het eerste hoofdstuk.(2)

Citaat: Hij kwam om een nieuwe relatie met jou te beginnen, een relatie die al je relaties sterker zal maken. Jezus kwam om jou te laten zien hoe je kunt genieten van een nieuwe manier van omgaan met God en anderen.

Dit is echter wat de Bijbel ons zegt over waarom de  Here Jezus naar deze aarde is gekomen:

46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve. 47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Joh. 12:46-47

Citaat: Hij leerde dat aan relaties de grootste waarde gehecht moet worden

De Bijbel leert dat relaties ten alle tijden in verhouding moeten staan met de Bijbelse leer. Iemand die een andere leer brengt mogen we niet ontvangen. Met ongelovigen moeten we geen innige vriendschappen onderhouden zo leert de Bijbel. Door te zeggen dat aan relaties de grootste waarde geacht moet worden, zonder hier een duidelijke waarschuwing bij te plaatsen, zal mensen niet aansporen om waakzaam te zijn. Binnen Saddelback Church, waar Holladay toe behoort, is dan ook nergens een Bijbelse waarschuwing te vinden om geen innige omgang te hebben met ongelovigen. Door Rick Warren en zijn gemeente worden gelovigen juist op het oecumenische, zoekervriendelijke pad gestuurd. De Bijbel waarschuwt juist waakzaam te zijn met relaties.

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 2 Kor.6:14

God  heeft ons relaties gegeven. Hij zal deze ook gebruiken om ons te vormen en te kneden naar het beeld van Zijn Zoon. Net zoals Hij situaties en omstandigheden ten goede zal gebruiken om ons te louteren zoals goud.

Goud wordt gelouterd in het vuur. Dit is een heel proces wat zeer intensief is. De Bijbel geeft ons dit voorbeeld. Dit is een levenslang proces wat met vallen en opstaan gebeurt. Dat gaat vaak moeizaam, is pijnlijk en zeker niet altijd makkelijk. God echter leert ons zo om Hem te gehoorzamen.

De Bijbel leert ons duidelijk hoe we met elkaar om moeten gaan. Daar hebben we niet dit boek voor nodig. Vanuit de Bijbel leren we namelijk dat we het niet uit onszelf kunnen doen. Dit boek is echter meer een zelfhulpcursus zoals iemand in een recensie aangaf.

Kijk eens naar de discipelen en naar Paulus.

24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. 25 En Hij zei tegen hen:De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. 26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Luc. 22:24-26

De discipelen wilden de belangrijksten zijn, Paulus vervolgde de gemeente. Pas nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen werden ze ware dienaars. God Zelf werkte dit in hun hart uit.

Als we wedergeboren worden dan ontvangen we de Heilige Geest, Die ook in ons hart wil uitwerken dat we op de juiste manier met mensen en situaties omgaan. Dit alles zodat de Here Jezus ook door onze houding en gedrag geëerd zal worden.

De Here Jezus zegt ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, Matth. 22: 37-40. Dit is niet iets wat we in 40 dagen leren, zelfs niet in 40 jaar. Ons hele leven zullen we blijven leren om dit in vervulling te laten gaan in ons leven. De meeste mensen hebben wel een bepaalde bewogenheid  en liefde voor anderen. Alhoewel dit vaak ook uit egoïstische motieven voortkomt. Als we dit gebod van de Here Jezus willen volbrengen dan lukt ons dat nooit uit eigen kracht.

Er zullen mensen komen op ons pad die we niet lief willen hebben, die we niet kunnen uitstaan. Maar we moeten zelfs onze vijanden liefhebben. Dit lukt niemand in zijn eentje. Dit is iets wat God in onze levens uitwerkt zodat we een brief van de Here Jezus worden die mensen kunnen lezen. (2 Kor. 3:2).

Paulus wijst hierin naar Gods Woord wat in het leven van de Korintiërs te zien was. Deze brief is dus vanuit de hemel in hun harten ‘geschreven’ door de Heilige Geest. Het boek ‘Een hart voor mensen‘ is een ‘brief’ geschreven op basis van menselijke inspanningen. Hierin zit het spanningsveld. Door het boek ‘Een hart voor mensen‘ loop je het gevaar om vanuit eigen kracht te proberen om te doen wat God van ons vraagt. Dan wordt het een aangeleerd kunstje zonder dat ons hart veranderd wordt.

Het gaat niet om de persoon Tom Holladay  maar om de leer die gebracht wordt. De leer die wereldwijd verspreid wordt vanuit de Saddelback Church van Rick Warren en zo heel veel mensen een “psychologisch” christendom binnenleidt waarin het gaat om wat u moet doen om te veranderen in plaats van dat Gods Geest daar de ruimte voor krijgt. In de doelgericht serie werd  geleerd hoe de kerk, in 40 dagen, kon groeien, nu wordt geleerd hoe je, in 40 dagen, relaties moet aangaan. Beide zijn gebaseerd op menselijke wijsheid.  Zoals we in Handelingen kunnen lezen voegde God dagelijks nieuwe mensen toe aan de gemeente.

En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. Hand. 2:47b

Het boek ‘Een hart voor mensen’ leert dat relaties het allerbelangrijkst zijn. De Bijbel leert ons echter iets anders.

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Joh. 17:3

Aan het begin van zijn boek, in het voorwoord schrijft Holladay het volgende:

Hoe overbrug je de relatiekloof – de kloof tussen datgene waarop je hoopt en waarnaar je verlangt en datgene wat je daadwerkelijk ervaart? Aan de ene kant van de kloof vind je de realiteit van gestrande huwelijken, afwezige ouders, rebellerende kinderen, ontrouwe vrienden en roddelende kerken. Aan de andere kant van deze kloof vind je de woorden van Jezus: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’ (Joh.13:34). Als ik zie hoe groot deze kloof werkelijk is, kan ik mijzelf makkelijk een depressie van het formaat Grand Canyon aanpraten. Hoe is zo’n afstand ooit te overbruggen? Als je ergens een probleem mee hebt, heb je een deskundige nodig.

De deskundige die we volgens Holladay nodig hebben is een deskundige op relatiegebied. Dat is de Here Jezus volgens hem. De oorzaak van bovengenoemde symptomen die Holladay omschrijft  zijn geen gevolg van een verstoorde relatie, maar deze komen door de zondeval. De mensen hebben de Here Jezus nodig voor vergeving van hun zonden. Door met berouw tot bekering te komen zullen relaties veranderen omdat men een nieuwe schepping wordt en de Heilige Geest ontvangt. De Here Jezus kwam naar deze aarde als Verlosser, niet als Relatiedeskundige!

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; 2 Door Wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Rom. 5:1-2

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.vergadering.nu/boekholladay-hart-voor-mensen.htm

2) http://www.hartvoormensen.com/images/boek_hartvoormensen.pdf

http://www.hartvoormensen.com/

http://www.bol.com/nl/p/een-hart-voor-mensen/1001004006589650/

http://www.goodreads.com/book/show/4722535-the-relationship-principles-of-jesus

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/4Evangelien.pdf