Charismatisch-StromingenOecumenisch-Stromingen

Empowered 21

Empowered 21 is een beweging die tot doel heeft om de wereld te veranderen door middel van de zogenaamde Kindom Now theologie. De wortels van deze beweging gaan terug tot de zogenaamde Asuza Street ‘opwekking’ die begin 1900 ontstond.

2006

Het internationale centrum voor spirituele vernieuwing verzorgde in 2006 de Asuza Street Centennial. Deze viering, in Los Angeles, van het honderdjarig jubileum van deze opwekking werd bezocht door meer dan 60.000 mensen uit 106 verschillende landen. Deze opwekking is, volgens deze beweging, al meer dan 600 miljoen mensen tot ‘zegen’ geweest in de afgelopen eeuw.

2008 

Door de nieuwe raad van bestuur van de Oral Roberts University werd er gekeken naar een overzichtelijke missie voor de 21e eeuw. Er werd een nieuw initiatief gelanceerd onder de naam Empowered 21. Het Internationale centrum voor spirituele vernieuwing werd gevraagd om dit proces te verzorgen, met de focus gericht op de nieuwe generatie en de kracht van de Heilige Geest. Empowered 21 begon opgevat te worden als de natuurlijke wereldwijde opvolging van de Asuza Street Centennial. De Asuza Street Centennial reflecteerde wat God de afgelopen 100 jaar had gedaan. Empowered 21 focust op de toekomst van deze beweging.

2009-2013

 Gedurende 2009 en begin 2010 hield Empowered 21 wereldwijd 17 conferenties met leiders en geleerden en anderen vanuit de nieuwe generatie. Dit resulteerde in de eerste Empowered 21 bijeenkomst die werd gehouden in Tulsa. In 2013 is de Empowered 21 beweging teruggekeerd naar de Oral Roberts University. Deze terugkeer van Empowered 21 zorgt voor een wereldwijd netwerk van onderwijs en nieuwe beleving van een door de geest bekrachtigde universiteit. (1)

Door onderzoek binnen het Empowered 21 netwerk heeft men de vijf meest belangrijke trends gevonden die, door de kracht van de geest geleide kerk, het hardst doet groeien en het de meeste invloed geven in de wereld. Deze punten zijn:

1) Een nieuwe, verse, historische uitstorting van de Heilige Geest.

2) Uitbreiding en ontwikkeling van nieuw leiderschap binnen de ‘geestgeleide’ kerk

3)Word steeds meer bekend met de menselijke behoeften binnen de gemeenschap.

4) Zie toe op een toename van de praktijk van bovennatuurlijke genezing.

5) Sta meer open voor nieuwe expressies van geest bevoegde bedieningen.

Deze trends passen heel goed binnen het huidige christendom. De mensen willen steeds meer ervaren zien gebeuren. Er ligt tegenwoordig steeds meer nadruk op gaven en gebeurtenissen dan op bekering en berouw. Empowered 21 voldoet heel goed aan de behoefte geleid door vele bekende charismatische leraren zullen ze velen op een weg brengen die de mensen juist verder afleidt van de nauwe weg. De trends die Empowered 21 heeft onderzocht geven een duidelijk on-Bijbelse leer aan.

13 In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid. Ef. 1:13-14

Er wordt opgeroepen tot grotere bekendheid met de menselijke behoefte. Daarbij wordt, naar mijn idee, niet de geestelijke behoefte bedoeld. Hier wordt gewezen naar de aardse menselijke behoefte. Hier wordt op een sociaal evangelie, wat tegenwoordig zo populair is, gewezen. Dit lijkt, in overeenstemming met punt 4, niet onwaarschijnlijk.

De Bijbel leert niet dat iedereen genezen wordt. Gebedsgenezers zoals er tegenwoordig zijn komen in de Bijbel niet voor. Genezingen, en andere wonderen en tekenen waren het kenmerk van een apostel en wezen naar de Here Jezus als de beloofde Messias. De gaven zoals in de Bijbel beschreven zijn niet meer werkzaam in deze tijd. Deze hadden een specifiek doel, met betrekking tot de Joden. (2) Wij worden opgeroepen om te leven uit geloof en niet door aanzien.

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing  2 Kor. 5:7

Tegenwoordig zijn er twaalf regionale afdelingen die initiatieven en evenementen nastreven om de toekomst van de geestgeleide kerk en de generaties met elkaar te verbinden voor geestelijke overdracht. Iedere regio handelt vanuit de zelfde visie en onder leiding van Empowered 21. Iedere regio heeft zijn eigen evenementen met allemaal hetzelfde doel die beschreven is in de visie.

Deze visie is de volgende:

Dat ieder mens voor 2033 een levens veranderde ontmoeting heeft gehad met de Here Jezus. (3,4)

Empowered 21 wordt ondersteund door diverse partners. Vele charismatische genootschappen maar ook Integrity Music, uitgever van vele christelijke artiesten. Verder zijn Joyce Meyers Hands of Hope en CBN partners van deze beweging. Daaruit mag, mijn inziens, de conclusie worden getrokken dat ze dezelfde visie hebben of in ieder geval ondersteunen.

Empowered 21 wordt ondersteund door mensen van naam binnen de charismatische beweging. Mede hierdoor zullen velen in navolging van hen een andere weg inslaan. Bekende ondersteuners en leidinggevenden binnen Empowered 21 zijn o.a. Kenneth Copeland, Reinhard Bonkke, Hillsong Europe (afdeling Europa), Lisa Bevere, Jack Hayford, Brian Houston (Hillsong Australië), Cindy Jacobs, Bill Johnson, Myles Munroe. Zie hier de volledige lijst.

Bij de congressen die door Empowered 21 worden gehouden draait het om het gevoel en de ervaring. Het congres in Jeruzalem Pinksteren 2015 is voor de gelovige een unieke kans voor aanbidding, onderwijs en om een nieuwe frisse aanraking te ontvangen van de Heilige Geest. Zoals in het interview in onderstaande video (nr.1) te horen is wordt er gezegd dat er geen dispensationele leer is in de Bijbel. Wat ten tijde van Handelingen gebeurde, dat kunnen we ook nu ervaren. Dat is waar men zich dan ook naar uitstrekt. Aan het begin van deze video spreekt men over eenheid onder christenen. Aan het einde van de video hoort u wat ze bedoelen met eenheid.

Iedereen die zich een gelovige noemt, van elke denominatie. Charismatisch, niet charismatisch, katholiek. Iedereen die zegt een gelovige te zijn wordt gezien als een broeder of zuster. Dit onderstreept het oecumenische karakter van de beweging waardoor de valse leer die verspreidt wordt nog meer invloed zal hebben binnen kerken en gemeenten

Deze beweging richt zich op het ontvangen van kracht de Heilige Geest met als doel de aarde klaar te maken voor de komst van de Here Jezus. Niet met betrekking tot de opname, maar om de aarde zo te veranderen zodat Hij kan terugkomen op aarde. Deze leer staat haaks op het onderwijs van de Bijbel. De Here Jezus zal allereerst Zijn bruid (de ware gelovigen) opnemen. Na de zevenjarige verdrukking zal Hij Zelf komen en de aarde richten door Zijn woord. De leer dat christenen de aarde moeten klaarmaken voor Zijn komst is een enorme misleiding. Door Empowered 21 zoeken mensen de aanraking, vervulling en leiding van de Heilige Geest. Doordat het onderwijs echter in tegenstelling is met wat de Bijbel leert zullen ze echter misleid worden door valse geesten die hen wegtrekken van de waarheid.

 

Video’s m.b.t. Empowered 21:

1,1A23.

Paul Baloche (zanger van o.a. How great Thou art)

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://empowered21.com/about/

2) http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ophouden.pdf

3) http://www.charismanews.com/us/32667-empowered21-launches-pentecost-initiative

4) http://empowered21.com/about/vision-statement/

http://empowered21.com/about/leadership/

http://www.youtube.com/results?search_query=empowered+21

http://www.e21usacongress.com/

http://www.scribd.com/doc/197330964/Empowered21-Executive-Summary-Booklet