Charismatisch-Kenmerken

Ervaring als maatstaf voor de waarheid

Voor de meeste charismatische christenen is hun persoonlijke ervaring en niet de Bijbel de basis voor hun geloof. Gods ervaringen, wonderen, tekenen en gevoelens zijn de basis voor hun geloof. Dromen, woorden van God en andere persoonlijke ervaringen zijn bepalend voor de leer.

Zichtbare en voelbare ervaringen is wat deze ‘christenen’ willen. Men wil het warme gevoel, het kippevel of die rillingen. Hierdoor verwacht men dat God er is om hen een lekker gevoel te geven. Maar is het niet juist de bedoeling dat we God verhogen?

Vele gemeenten spelen hierop in. Zij maken de dienst zo aantrekkelijk mogelijk voor de gevoelschristen door gebruik te maken van dynamische bands en liederen over gevoel, men vraagt de Heer vrijmoedig om meer liefde en kracht, laat Uw liefde stromen, houd mij dicht bij U, als een kind bij de vader op schoot…..

Aanbidding is niet meer bedoeld om God te verheerlijken, het wordt steeds meer gebruikt om zelf een goed gevoel over te houden aan de liederen die gezongen worden. Aanbidding is echter een daad, geen gevoel en Geloof is niet gebaseerd op voelen en ervaren:

“Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven”. Rom 1:17

Uitnodigingen voor samenkomsten, revival en firenights liegen er niet om: “Komt hierheen, God zal er zijn, komt uw genezing halen, Zie hoe God tekenen en wonderen verricht, visioenen geeft en tot u spreekt”.

Er ontstaat een soort wedstrijd wie de meest spectaculairste ervaring heeft. Hoe vaak zegt men wel niet : ‘God zegt…’? Velen zeggen dat ze een tocht naar de hemel hebben gemaakt, sommigen schrijven er boeken over of zelfs over hun openbaring van de hel, zoals o.a. Mary Baxter met ‘Een goddelijke openbaring van de hel’.

Zelfs nadat Paulus opgetrokken was geweest tot in de derde hemel (2 Kor.12:1-4) was het hem niet toegestaan over de dingen die hij daar gezien had te spreken. Dat staat haaks op de verhalen van de mensen die hun “uitstapjes naar de hemel” verkondigen.

Paulus had een verbazingwekkende ervaring toen hij tot bekering kwam, maar deze ervaring is niet de kern van zijn verkondiging. Dat lezen we in Handelingen:

En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, Die ik – zo zei hij – u verkondig. Hand.17:2-3

Men wil geen diepe Bijbelstudies meer, men wil fantastische (en dwaze) ervaringen, wonderen en tekenen, nieuwe woorden en visioenen van God. De Bijbel wordt verdraait om deze ervaringen daarmee in overeenstemming te brengen of wordt helemaal aan de kant geschoven. Het gevolg is een christelijk mysticisme.

Mysticisme is een geloofssysteem waarin men de geestelijke werkelijkheid probeert te leren kennen buiten de objectieve, verifieerbare feiten om. Het zoekt de waarheid door gevoelens, intuïtie en andere innerlijke waarnemingen. Mysticisme ligt ook ten grondslag aan het Humanisme, Hindoeïsme en de New Age leer.

Door de aanhangers van de charismatische beweging sluipen de mystieke bidtechnieken en het gevoel ervaren van God, het wonder en tekenen geloof de reguliere en evangelische kerken binnen.

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Tim. 4:2-4

Satan vind het prima als christenen ervaringen zoeken en Gods Woord minder belangrijk vinden, zo kan hij ze misleiden met valse wonderen en tekenen. We moeten de Bijbel onderzoeken, en niet afgaan op onze gevoelens, bovennatuurlijke verschijnselen of andere mogelijke valse en onbetrouwbare aanwijzingen.

want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen.” 2 Kor. 5:7

 

Geraadpleegde bronnen:

Charismastischeverwarring van John F MacArthur jr

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/mystieka.htm#3