Oecumenisch-Stromingen

Focolare

De Focolarebeweging, kortweg Focolare genoemd, is een  katholieke beweging waarin de eenheid in de wereld als belangrijkste doel geldt. De eenheid van Focolare is gebaseerd op Joh. 17:21.

21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Met dit vers doelt de Here Jezus op de eenheid van alle wedergeboren christenen met Hem. De oecumenische beweging, waar Focolare onderdeel van is, kent aan dit vers een andere betekenis toe.

Het is eigen aan Focolarebeweging om te zoeken naar wat verbindt, naar broederschap. Dit doet men vanuit Johannes 17:21 (1) Men streeft naar eenheid met andere gelovigen zowel zij die zich christen noemen als met mensen uit andere geloofsgemeenschappen.

De beweging is ontstaan in 1943 in Trente Italië. Vanaf  eind jaren ’50 heeft de beweging zich wereldwijd meer en meer verspreid. In 1962 is de Focolarebeweging officieel erkend door de katholieke kerk. Later kreeg de Focolarebeweging erkenning vanuit andere kerken. De meeste aanhangers van Focolare zijn christen, maar er zijn ook vanuit alle andere religies en zelfs mensen die geren religie aanhangen kunnen zich vinden in het gedachtegoed van Focolare. (1).

Mensen vinden in de spiritualiteit van Focolare een manier om in verbondenheid met God te leven. Enkele zichtbare plekken van deze verbondenheid vind men in de Focolare stadjes waarvan er wereldwijd al zo’n dertig zijn. Zij leven volgens de basisregel van het evangelie, vanuit liefde. Aldus de Focolare website.

Echter de verbondenheid die men binnen deze beweging heeft, is echter niet met de God van de Bijbel en heeft niets te maken met het evangelie. Het betreft hier de oecumenische god die eenheid voorstaat en geen gehoorzaamheid aan Gods Woord.

Het begin van de interreligieuze dialoog binnen de  Focolarebeweging kwam in 1977 op gang nadat de oprichtster Chiara Lubich de Templetonprijs voor de vooruitgang van godsdiensten ontving. In 1994 werd ze verkozen tot voorzitster van de World Conference on Religions for Peace. Momenteel is de Focolarebeweging dialoog met alle belangrijke wereldgodsdiensten.(2) Zo zien we hoe de Focolarebeweging deel uit maakt van wereldwijde oecumenische beweging die eenheid onder alle gelovigen nastreeft waardoor steeds meer kerken en gemeenten weggetrokken worden van de Bijbelse waarheid

In Nederland wordt de Focolarebeweging vertegenwoordigd door ontmoetingscentrum Mariënkroon. De missie van Mariënkroon is om een vindplaats te zijn van een christelijke cultuur van gemeenschap en een ontmoetingsplaats voor dialoog.(3)

In België is het kloppende hart van de Focolarebeweging te vinden in de gemeente Rotselaar in de buurt van Leuven. Het modelstadje heeft Mariapolis Vita. Hier wonen zo’n 60 á70 mensen. (4)

Een ander aspect van de Focolarebeweging is, naar het voorbeeld van de eerste christenen, het delen van goederen. Zo zijn de Focolare stadjes ontstaan. De mensen die hier aan meewerken delen hun goederen en willen bijdrage aan vrede. Hieruit is de zogenoemde gemeenschapseconomie ontstaan. Zo’n 700 bedrijven  doen hier aan mee. De bedrijven stellen twee derde van hun winst beschikbaar voor armoedebestrijding en vorming. Onder de naam New Humanity heeft de Focolarebeweging een raadgevende functie bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Hiermee zien we de politieke invloed van Focolare. (5)

Mensen die de Focolare ondersteunen komen we in alle kerken en gemeenten tegen. Juist in een tijd waarin de oecumenische eenheid door steeds meer mensen wordt ondersteunt is het zaak om hier alert op te zijn. Hun ideeën lijken Bijbels maar ze staan lijnrecht tegenover het evangelie. Focolare verkondigt een ander evangelie daarom is het zaak duidelijk afstand te nemen van een ieder die deze leer onderwijst. Iemand die deze leer aanhangt moet in een geest van liefde worden berispt, wanneer men echter niet wilt luisteren dan is het zaak afstand te nemen opdat men niet door deze valse leer zelf weggetrokken wordt van de waarheid.

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1)http://www.focolare.org/nederland/wie-zijn-wij/wat-is-focolare/

2) http://www.focolare.org/nederland/2014/01/10/the-focolare-movement-and-interreligious-dialogue2/

3) http://www.focolare.org/nederland/marienkroon/marienkroon/

4) http://www.focolare.be/spip.php?rubrique93

5) https://nl.wikipedia.org/wiki/Focolarebeweging