Het evangelie

Genade

Het universum is zo oneindig groot dat valt voor ons mensen niet te bevatten. Er zijn miljoenen zonnestelsels, het universum is zo groot dat wetenschappers niet kunnen aangeven hoe groot het eigenlijk is. Toch kan het universum God niet bevatten. Hij is groter dan alles wat Hij heeft geschapen.

Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb!1 Kon.8:27

Al aan het begin van de Bijbel lezen we dat God de hemel en de aarde heeft geschapen in zes dagen.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Gen.1:1

Als we dan bedenken dat De Here Jezus de Schepper is van al wat bestaat en dat Hij Zijn leven heeft gegeven opdat iedereen die gelooft eeuwig leven ontvangt. Hoe onmetelijk groot is dan Zijn genade? Dat kunnen we nooit bevatten.

Toch laat de Bijbel zien hoe groot Gods genade is. Zie de genade in de gebeurtenissen in de Bijbel. Als het volk Israël in de woestijn mort en opstandig is tegen God, sterven er drieduizend mensen. Bij de prediking van Petrus met Pinksteren komen door Zijn genade drieduizend mensen tot geloof.

Door de zondeval wordt ieder mens geboren in zonde en rust Gods toorn op ons. Door het offer van de Here Jezus is er vrijspraak voor een ieder die gelooft.

God de Zoon, de Here Jezus, Schepper van hemel en aarde stierf aan het kruis en stond na drie dagen op uit de dood. Voor iedereen die in geloof, en met berouw over zijn of haar zonden, tot Hem komt ontvangt vrijspraak. Het maakt niet uit wat u ooit heeft gedaan. Als u met berouw komt tot Hem Die de dood heeft overwonnen en de straf die ons allemaal toekomt heeft gedragen, dan ontvangt u vergeving en het eeuwige leven.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh.3:16

De hemel en de aarde kunnen Zijn grootheid niet bevatten. In het universum zijn wij niet meer als een zandkorrel in de woestijn. Toch zijn de haren op ons hoofd door Hem geteld. Hoe waar zijn dan de woorden van David:

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Ps.8:4-5

Als u nog steeds vastzit in zonden en ongeloof. Bedenk dan dat de Here Jezus Zijn leven voor u  heeft gegeven. Hij heeft de straf die u toekomt gedragen, zodat u, door het geloof in Hem vergeving van zonde en schuld kunt ontvangen en daarbij het eeuwige leven. Wanneer u echter volhardt in uw zonde  zult u zelf de straf moeten dragen. Het resultaat daarvan is dat u de eeuwigheid zult doorbrengen in de hel. Een plek waar u voor eeuwig pijn en verdriet zult hebben, voor eeuwig afgescheiden van Gods liefde. Dit is het loon wat uw zonde opbrengt.

Want het loon van de zonde is de dood,  maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Rom 6:23

Laat een reactie achter