Overig-Trainingen

Global leadership

Vanuit de Willow Creek gemeente wordt er ook dit jaar weer een leiderschapscursus gegeven voor iedereen die leiding geeft binnen kerk, bedrijf of omgeving. Deze cursus wordt mede ondersteund door de stichting Opwekking. Het doel van deze cursus, is om gezond leiderschap te bevorderen door gedegen en uniek onderwijs aan te bieden. In de nieuwsbrief staat dat men gelooft dat leiders die samen groeien in leiderschap hun kerk, organisatie, bedrijf en omgeving met vernieuwde passie kunnen dienen.(bron) Het initiatief om mensen die, binnen de gemeente een leidende functie hebben, te helpen om volgens Bijbelse richtlijnen te werken is een goed streven. Dit wat Paulus schrijft over leiderschap.

Een opziener dan moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende,  bekwaam om te leren; Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig.1 Tim. 3:2-3

Een opziener (leider) moet dus aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u het hele hoofdstuk leest dan staan er meerdere voorwaarden waar een opziener aan moet voldoen. Deze cursus heeft echter niet alleen de gemeente op het oog maar ook de hele maatschappij. Dit komt doordat de basis waarop Willow Creek dit leiderschap op baseert voortkomt uit de zogenaamde Kingdom Now leer.

Deze leiderschapscursus leert u om de impact van het Koninkrijk van de Here Jezus te vergroten. Want wij zijn rentmeesters van die beweging.(1min.07) en moeten ook in Nederland het Koninkrijk stichten (6 min.39)

Het verslag van de reis die leiders van Willow Creek Nederland hebben gemaakt over de conferentie laat goed zien welke invloed er volgens deze cursus uit moet gaan van de leiders.

Zo was men onder de indruk van de toespraak van Condoleca Rice, oud minister van buitenlandse zaken. Verder was er het getuigenis van Pranitha Timothydie werkt voor International Justice Mission een organisatie die slaven probeert vrij te krijgen. Zij zet zich ervoor in dat slaven die vrij komen een geheeld en volwaardig bestaan kunnen leven. Zij is, volgens de schrijver van Willow Creek Nederland, ‘een voorbeeld van hoe ideeën omgezet kunnen worden in daadwerkelijke acties die een krachtig effect hebben op de directe omgeving en daarbuiten’.(bron)

Verder waren er sprekers die dezelfde leer verkondigen waaronder, John Ortberg, Craig Groeschel en Patrick Lencioni.Voor de Nederlandse cursus zullen onder andere Colin Powel (oud generaal) Mark Bunnet (the Bible series) een lezing geven.

Deze cursus is erop gericht om de invloed van het geloof uit te breiden zodat de aarde onder de volledige heerschappij zal kunnen komen van de Here Jezus. Dit soort onderwijs is geen Bijbels onderwijs. We worden als christenen opgeroepen om het zout te zijn in deze wereld. Dat doen we door de leiding van de Heilige Geest en in gehoorzaamheid aan de Here Jezus. Wij moeten niet gelijkvormig worden aan de wereld en staan voor de waarheid van het evangelie.

Nergens in de Bijbel worden we opgeroepen om onze invloed aan te wenden om sociale situaties en organisaties te veranderen. We worden opgeroepen om het evangelie te verkondigen. Mensen helpen, bijstaan en ondersteunen is iets wat  iedere christen behoort te doen. Dit is echter de vrucht van het geloof en niet een doel op zich. Vanuit liefde om je om een ander te bekommeren is iets anders dan de wereld proberen te veranderen door middel van goede werken zodat het Koninkrijk gevestigd kan worden.

Wat er ontbreekt bij de cursus is dat mensen niet tot bekering komen omdat wij onze invloed uitoefenen in alles wat we doen. Mensen komen tot bekering doordat het evangelie wordt verkondigd en mensen overtuigd worden van hun verloren staat ten opzichte van God en daardoor voor hun redding tot de Here Jezus komen. Hier wordt echter de nadruk gelegd op het veranderen van situaties en omstandigheden. Wanneer mensen  door het evangelie tot het besef komen hoe hun staat is ten opzichte van God en men bekeert zich, dan zal er een echte verandering komen in hun leven.

Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus’ wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus’ wege: Laat u met God verzoenen. Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Kor. 5:19-2 

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.glswillowcreek.nl/files/Opwekking_GLS_persbericht.pdf

http://www.opwekking.nl/conferenties/global-leadership-summit

http://ymlp.com/zKu514

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ortberg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Craig_Groeschel

http://www.tablegroup.com/about/