Bevr. & Gen. Algemeen

Hedendaagse wonderen en tekenen

De leer dat wonderen en tekenen, zoals visioenen, dromen, genezingen, bevrijdingen e.d. ook vandaag de dag in de gemeente voorkomen, en dat men naar de gave om deze te doen moet streven, neemt steeds grotere vormen aan. Is dit zoals men beweert een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest of blijkt hier een andere geest aan het werk? Als eerste kijken we naar een paar Bijbelteksten die hierop betrekking hebben.

-Het was een bevestiging dat de Here Jezus de beloofde Messias was.

En velen uit de menigte kwamen tot geloof in Hem en zeiden: Wanneer de Christus komt, zal Hij toch niet meer tekenen doen dan Híj gedaan heeft? Joh.7:31

-Het was het merkteken van een apostel.

De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. 2 Kor.12:12

-Het bevestigde het fundament van het nieuwe verbond in Christus.

19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en  huisgenoten van God, 20 gebouwd  op het fundament van de apostelen en profeten,  waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst  tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.Ef.2:19-22

-Het fundament is gebouwd, nieuwe openbaringen zijn niet nodig. De Bijbel is compleet en afgesloten.

18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Openb.22:18

De Bijbel leert dat wonderen en tekenen zoals visioenen, beelden en genezingen zijn opgehouden te bestaan. Dit betekent niet dat God tegenwoordig niets kan of zal doen. Hij kan mensen genezen en er kunnen bijzondere situaties zijn die enkel en alleen door Gods ingrijpen omgekeerd worden. God is een almachtig God en Hij heeft alles in Zijn handen en er is niets dat voor Hem onmogelijk is. Dat is in dit artikel niet aan de orde.

Er zijn tegenwoordig echter steeds meer mensen die zich overgeven aan de leer dat wonderen en tekenen ook tegenwoordig een gave van de Geest zijn. Ze streven naar het genezen van zieken, spreken in tongentaal en bevrijden van en strijden tegen demonen. Verder is er een steeds grotere toename van mensen die beweren dat de Here Jezus hoorbaar tot hen spreekt en zichtbaar aan hen verschijnt in dromen en visioenen. De toetsing hiervan is niet meer de Bijbel maar de ervaring. De Bijbel laat een hele duidelijke waarschuwing horen dat er in de laatste dagen vele valse profeten zullen opstaan en dat er valse wonderen en tekenen zullen zijn.

De gebeurtenissen binnen de gemeente die toegeschreven worden aan de Heilige Geest, zijn dezelfde als welke we in andere religies en binnen de New Age beweging zien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de New Age leer steeds meer geaccepteerd wordt binnen het christendom.

Ik wil hieronder een aantal teksten aanhalen die vaak worden gebruikt om de leer van wonderen en tekenen te rechtvaardigen. Het gaat er hier niet om of degene die dit leert of gelooft oprecht is, het gaat er hier om te waarschuwen tegen een leer waar velen door misleid worden en zo een ander evangelie volgen en in contact komen met een andere geest.

Om de leer van wonderen en tekenen te ondersteunen beroept men zich veelal op Marcus 16:17-20. Vers 20 geeft echter de verleden tijd aan. Hier wordt gezegd dat de Heer meewerkte en hen bevestigde. In het boek Handelingen wordt duidelijk dat de wonderen en tekenen bijna alleen werden gedaan door de apostelen en niet door alle gelovigen. De wonderen en tekenen waren bedoeld voor de ongelovige Joden. We leven nu in het tijdperk van de gemeente. De wonderen en tekenen die de Here Jezus deed waren voor de Joden een teken dat het Koninkrijk van God gekomen was. Wanneer ze de Here Jezus als Messias hadden aangenomen zou Hij Zijn Koninkrijk, het Duizendjarig rijk,  op aarde hebben gevestigd. Het boek Handelingen laat de overgangsperiode zien. Als eerste kregen de Joden nogmaals de kans om tot geloof te komen door de verkondiging van de apostelen met bevestiging van wonderen en tekenen. Daarna werd het evangelie aan de heidenen verkondigd. (Zie de drie soorten evangelie)

Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Hand.13:46

Aan de Joden werd het evangelie van het Koninkrijk verkondigd, aan de gemeente het evangelie van genade. Tegenwoordig wordt er een mix gebracht van deze twee evangeliën. Dit is, naar mijn idee, de grondslag van de hele wonderen en tekenen beweging. Doordat er tegenwoordig steeds meer informatie te verzamelen is via allerlei bronnen komen dwalingen steeds makkelijker de gemeente binnen. De mensen toetsen de leer niet aan wat de Bijbel leert, maar aan hun ervaringen. Hierdoor zien we dat de valse leerstellingen steeds makkelijker geaccepteerd worden. Satan doet zich voor als een engel van het licht.

Naast de tekst in Marcus wordt vaak de profetie uit Joël 2 aangehaald als bevestiging van de hedendaagse wonderen en tekenen. Deze profetie gaat in vervulling nadat de gemeente is opgenomen (zie de overeenkomsten met het boek Openbaring).

28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn  Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Joël2:28-29 

Deze profetie die specifiek bedoeld is voor Israël, wordt maar gedeeltelijk gebruikt.

Als eerste begint de profetie met het woord ‘daarna’. Deze tekst staat dus niet op zichzelf, het heeft betrekking op wat hiervoor is geschreven. Deze profetie stopt ook niet bij vers 29, het gaat door tot vers 32. Door de hele tekst in de context te lezen is het duidelijk dat deze profetie pas in vervulling zal gaan nadat de gemeente is opgenomen. Door twee zinnen uit de context te halen wordt een hele leer gepromoot die velen misleid.

Een andere tekst die gebruikt wordt komt uit Johannes

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.Joh.14:12

Hier wordt door de Here Jezus niet gesproken door geestelijke werken. Dat blijkt ook door de wonderen en tekenen die de apostelen hebben gedaan. Geen van hen heeft na vier dagen een dode opgewekt of heeft over het water gelopen. De Here Jezus verwijst met deze tekst naar de verkondiging van het evangelie. Door de verkondiging van Petrus kwamen met Pinksteren alleen al 3000 mensen tot geloof. De grotere werken zien we terug in hun dienst in het evangelie, in de hoeveelheid mensen die bereikt werden met hun verkonding.

In Handelingen 28:28 wordt het volk Israël terzijde geschoven wat betreft de verkondiging. Dit betekent niet dat God Zijn volk heeft verstoten of dat de gemeente de plaats van Israël heeft ingenomen. Hier wordt het tijdperk van de wonderen en tekenen afgesloten en begint de periode van het genade tijdperk. Redding door geloof alleen. Dit mede bevestigd door de brieven van Paulus. Na de afsluiting van deze periode lezen we nergens nog van genezingen of  bovennatuurlijke gebeurtenissen. Paulus geeft Timotheüs raad niet alleen water te drinken maar ook wat wijn i.v.m. zijn zwakke maag en andere kwalen. Trofimus liet hij ziek achter in Milete. In 1 Korinthe 13 schrijft Paulus dat de gaven zouden ophouden te bestaan wanneer het volmaakte zou zijn gekomen.

8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. 9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.1Kor.13:10

Dit volmaakte heeft betrekking tot de afsluiting van de Bijbel. Alles wat we nodig hebben om tot volwassen gelovigen te komen vindt men in de Bijbel. Profetie heeft opgehouden te bestaan. Wat er tegenwoordig onder profetie wordt verstaan is niet het voorzeggen van toekomende dingen, maar het uitleggen van de schrift. Ditzelfde geldt voor kennis. Het is niet zoals, voordat de Bijbel afgesloten was, een gave om mensen te onderwijzen met openbaringskennis, maar wijsheid om Gods woord te kunnen onderwijzen vanuit de Bijbel. Talen zijn ook gestopt. Dit waren normale talen (niet het hedendaagse gebrabbel) en hadden tot doel de (on)gelovige Joden te overtuigen. (Jes.28:11)

De charismatische beweging neemt meer en meer aan invloed toe en hiermee ook de wonderen, tekenen en ervaringen.

Mensen wordt geleerd om door contemplatieve methodes de stilte op te zoeken en zo de Here Jezus te visualiseren en woorden te ontvangen. Er worden cursussen gegeven om ‘Gods’ hoorbare stem te verstaan. Dit wordt echter nergens door de Bijbel ondersteund. In Johannes 21 lezen we hoe de discipelen de Here Jezus niet herkennen door Zijn lichamelijke verschijning, maar door Zijn stem en Zijn handelen. Paulus ziet op de weg naar Damascus niet de Here Jezus maar een oogverblindend licht. Johannes ziet op Patmos de Here Jezus niet als mens maar als God. Daarbij is het zo dat de openbaring die Johannes krijgt een specifiek doel heeft.

Tegenwoordig horen en lezen we echter dat de Here Jezus door dromen, visioenen en visualisatie tot mensen komt om hen te troosten, te bemoedigen of aan te sporen. Vaak spreekt men over een schitterende verschijning die lijkt op Jezus zoals afgebeeld door kunstenaars. Wanneer dit echt de Here Jezus zou zijn, dan zou Hij Zelf ingaan tegen Zijn eigen woorden dat we geen beeld mogen aanbidden. De Here Jezus wandelde op aarde in de gestalte van een mens. Nadat Hij Zijn dood en opstanding is Hij in de hemel opgenomen en is Hij niet meer als Mens te zien. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde kon men Hem aanschouwen, nu is dat onmogelijk dus ook niet door een visioen of droom.

Veelal worden de gaven doorgegeven door handoplegging. John Wimber zegt dat God tegen hem zei dat hij de gaven die hij had door middel van handoplegging moest doorgeven. Kenneth Haging zegt dat hij in 1950 een visioen heeft gehad waarin God hem de bediening van handenoplegging geeft. Hij moet deze gaven toepassen onder het citeren van Handelingen 19:6.

Het is vaak zo dat mensen na de doop met de Heilige Geest bovennatuurlijke ervaringen krijgt zoals het spreken in tongen en het horen van stemmen, en het zien van visioenen. De doop met de Heilige Geest is een on-Bijbelse charismatische leerstelling. Iedere christen ontvangt bij de wedergeboorte de Heilige Geest Die het onderpand is van onze erfenis. (Ef.1:14) Dit betekent dat deze doop een doop is met een andere geest, die niet uit God komt. Binnen occulte kringen is één van de manieren die gebruikt wordt om occulte gaven door te geven het opleggen van handen. Juist hierom waarschuwt de Bijbel om niet snel iemand de handen op te leggen.

Veel mensen die horen van visioenen, dromen en tekenen willen deze ervaringen ook meemaken. Doordat vele christenen ontevreden zijn over hun geloofsleven strekken ze zich steeds meer uit naar deze ervaringen. Binnen de charismatische leer is de Heilige Geest dan ook meer een kracht dan een Persoon. De vrucht van deze ervaringen is dan ook een hele wrange.

Opvallend is dat juist hen die ‘geestgedoopt’ zijn zich meer en meer verenigen met de Katholiek Kerk en andere oecumenische instellingen. De Bijbelse weg van afscheiding wordt meer en meer verlaten. Het is opvallend dat er in de Bijbel geen bewijs is dat wonderen en tekenen mensen tot geloof brengt. De Here Jezus deed vele wonderen en tekenen maar Zijn volk verwierp Hem. Farao heeft grote tekenen gezien die God deed, toch verhardde hij zijn hart.

Wonderen, tekenen en genezingen zetten niet aan tot geloof. Het is een ervaring die mensen willen meemaken. Al wordt er vaak gezegd dat God door de wonderen en tekenen Zijn woord bevestigt aan hen die het meemaken. Dan is er toch de vraag: “Moet God Zijn woord bevestigen door wonderen en tekenen? Is de Bijbel niet duidelijk hierin?”

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Rom.1:17

In de brieven voor de gemeente wordt geen enkele keer aanbevolen om zieken te genezen of te streven naar wonderen en tekenen. Er wordt juist gewaarschuwd dat er vele valse profeten zullen komen die waar mogelijk de uitverkorenen zullen misleiden. De dingen die tegenwoordig worden toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest zijn eerder een werk van demonische machten. De dingen die christenen meemaken en waarvan zij zeggen dat het Gods Geest is zijn van eenzelfde soort als welke we zien in occulte kringen zoals de New Age. Er is sprake van uittreding uit het lichaam. Mensen die door een geest geleid kunnen schrijven zonder dat ze zelf enige invloed uitoefenen. Men ontvangt innerlijke boodschappen.

Opvallend is verder dat de wonderen en tekenen die door charismatische christenen worden toegeschreven aan de Heilige Geest ook voorkomen bij andere religies. Dezelfde tongentaal die gelovigen ontvangen worden ook geschonken aan Katholiek gelovigen. Genezingen en profetieën worden ook binnen andere religies gevonden. Daarbij blijken vele zogenaamde profeten binnen de gemeente hun leer te hebben ontvangen vanuit Boeddhistische leer; zijn er christenen die positieve dromen ontvangen over Boeddha. Boze geesten imiteren het werk van Gods Geest. Dit gebeurt door manifestaties als vallen, lachen, trillen, warmte voelen en dergelijke. Het zijn uiterlijke gevoelsmatige manifestaties die niet leiden tot zondebesef.

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de Bijbel waarschuwt voor valse wonderen en tekenen. Overtuiging door de Heilige Geest raakt het hart van de mens en wijst altijd op het volbrachte werk van de Here Jezus. Wonderen en tekenen bewerken geen wedergeboorte uit in een mens. Enkel en alleen het evangelie zal mensen tot overtuiging brengen dat ze zondig zijn ten opzichte van God. Alleen de verkondiging van het ware evangelie leidt tot berouw en bekering.

Bijbelse verkondiging zal bij iedere christen een door de Heilige Geest verwekt verlangen oprichten om zich in te spannen om rein en heilig te leven in overeenstemming met Gods woord. Wonderen en tekenen zoals beschreven in de Bijbel hadden een doel. Dat was niet zoals tegenwoordig ervaren wordt het koesteren en vertroetelen van de gelovige.

Daarnaast is het belangrijk om de Bijbel op de juiste manier te lezen. Meer en meer worden de zegeningen en profetieën die in het oude testament staan toegepast op de gemeente. Ook in de evangeliën zien we een duidelijk onderscheid tussen gemeente en Israël. De Here Jezus zegt in Mattheüs 10 dat Zijn discipelen op weg moeten gaan en verkondigen dat het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, met daarbij de wonderen en tekenen die dit bevestigen. Dit was het Koninkrijk wat aan Israël aangeboden werd.

In Johannes 4 lezen we over de Samartiaanse vrouw. Hier zien we dat de Here Jezus een bij uitstek christelijke waarheid openbaart. Redding door genade alleen. Er zijn hier geen wonderen, geen tekenen of andere bijzondere uitingen van Zijn kracht. Enkel de verkondiging van de waarheid van het evangelie. Dit bracht de vrouw, en alle anderen die deze woorden hoorden, tot bekering.

Verder is het van belang om het verschil te zien tussen de wonderen die de Here Jezus deed en die tegenwoordig door zogenaamde profeten en gebedsgenezers worden gedaan.

De Here Jezus deed grote wonderen. Deze waren geheel in tegenstrijd met de natuurlijke wetten. De wonderen gebeurden in het openbaar, onder toezien van vele mensen. Zelfs de mensen die Hem vijandig gezind waren konden niet anders dan toegeven dat de wonderen die Hij deed echt waren. Dit alles is in tegenstelling met de wonderen en tekenen die tegenwoordig worden geclaimd.

De wonderen en tekenen die de Here Jezus deed getuigden van Zijn Godheid en Zijn macht. Niemand die tot Hem kwam ging teleurgesteld naar huis. Hij genas iedereen. Hoeveel mensen zijn er niet naar een genezingsbijeenkomst gegaan en zijn daar diep teleurgesteld weer naar huis gegaan omdat ze niet genezen zijn? Hoe vaak is het gebeurd dat er iemand met een zichtbare lichamelijke afwijking compleet genezen werd? Duidelijke medische bewijzen blijven steeds weer uit. Dit in tegenstelling tot de wonderen die de Here Jezus deed. Deze waren zichtbaar en voor iedereen onweerlegbaar.

Hier nog twee teksten die de Bijbelse doelen Die God had met wonderen en tekenen aangeven. Voordat de Here Jezus aan het kruis ging. De bevestiging dat Hij de Zoon van God is.

-30 Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. Joh.20:30-31

Na Zijn dood en opstanding, de bevestiging van de boodschap en autoriteit van de apostelen en bevestigt het aan de ongelovige Joden dat Degene Die zij hebben gekruisigd de beloofde Messias is.

-De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. 2 Kor.12:12

Beide bevestigingen waren met betrekking tot de ongelovige Joden en niet voor de gemeente.

Tot slot nog een uitspraak van Charles Spurgeon: ‘God heeft beloofd dat een ieder die in Jezus Christus gelooft, zal leven; Hij heeft beloofd het gebed te horen, maar Hij heeft nooit beloofd iemand van u een teken of wonder te geven.’

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf

http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205:pinksteren-verworden-tot-een-heidens-feest&catid=152:qkerkq-en-qkerkqgeschiedenis&Itemid=93

http://www.reformatorischebaptisten.nl/tekenen%20en%20wonderen.htm

http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/McCroskey/McCroskey_tongen.htm

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=1547