Bevr. & Gen. Personen NederlandCharismatisch-LerarenOecumenisch-Personen

Herman Boon

Herman Boon is geboren op 6 juni 1958. Hij is cabaretier, predikant, zanger en presentator. Boon maakt cabaret en toneel voor zowel volwassenen als kinderen. Verder schrijft hij veel liedjes. Herman is getrouwd met Jenny en heeft vier kinderen. Voor zijn bekering werkte Boon in het gewone cabaret. Hij wilde altijd al weten waarom hij leefde, en zo had hij, volgens eigen zeggen, op een dag de sterke aandrang om naar Amsterdam te gaan naar een bijeenkomst van Billy Graham. Op het stationsplein aangekomen was daar een blijde Keniaan die hem wenkte en steeds over Jezus vertelde. De volgende dag besloot Herman weer te gaan en toen dezelfde man hem weer wenkte besloot hij samen met hem te bidden. Jaren later stuurden zijn broer en een vriend hem naar iemand die over God zou vertellen. Volgens Herman Boon was dit het moment dat hij christen werd. (1,2 )

Door middel van zijn ministrie, Herman Boon ministries, worden er diverse cursussen en bijeenkomsten  georganiseerd.

In 2003 is hij begonnen met het organiseren van bidden en vasten conferenties door het hele land. Tussen 2004 en 2009 heeft Herman Boon een theaterschool geleid om mensen te trainen zodat ze door middel van cabaret de christelijke boodschap kunnen brengen. In 2004 is hij ook begonnen met De Katapult, een fulltime Bijbelschool. Visie van De Katapult is om studenten te trainen in de grote opdracht met als doel dat ze discipelen worden van de Here Jezus. Waarna zij zelf weer anderen kunnen onderwijzen en tot discipelen kunnen maken, te beginnen bij kinderen en tieners. In 2005 is hij begonnen met het organiseren van Wake Up jeugd- en tienerkampen. In 2015 is er begonnen met de driemaandelijkse Wake Up gebedsschool en het Holland gebedshuis (3) Naast zijn eigen organisatie werkt Herman Boon mee aan diverse bijeenkomsten.

De KEI

Herman Boon geeft met o.a. Martin Koornstra de cursus De KEI (Kerken stichten En Invloed hebben) Het doel van deze cursus is leiders te trainen die in staat zijn om kerken te planten in Nederland. De cursus wordt afgerond met een toets en een eindgesprek over de lesstof en onder andere het boek ‘Doelgerichte Gemeente’ van Rick Warren. Hier worden mensen opgeleid in de leer van kerkgroei. Het gaat om de groei in plaats van de boodschap.

Revival Alliance Network

Herman Boon was ook vaak spreker op de firenights die gehouden werden door Trin. Ze zijn daar in 2011 mee gestopt. Tegenwoordig werkt Herman Boon mee aan de Revival tour die door Trin wordt georganiseerd. Mattheus van der Steen is één van de grondleggers van dit Revival Alliance Network. Dit is een groeiend netwerk van leiders in Nederland en België die verlangen naar opwekking en transformatie. Het doel van deze beweging is het bouwen van een charismatisch, apostolische cultuur.

Wake up kinder- en tienerkampen

Stichting Wake Up Ministries heeft onder andere als doel het versterken en opbouwen van het geloofsleven van kinderen en tieners. Er worden dan ook kinder- en tienerkampen georganiseerd door St.Wake Up ministries, onder leiding van Herman Boon.

Het onderwijs wat Herman Boon geeft kunnen we scharen onder de noemer pinkster/charismatisch. Als we kijken naar wat hij leert, en met wie hij samenwerkt dan wordt duidelijk dat er sprake is van een oecumenische, charismatische leer. Boon heeft onder andere meegewerkt aan de Revival Firenights  die georganiseerd werden door Mattheus van der Steen (Trin). In 2015 was Herman Boon één van de sprekers op de conferentie Mission Possible. Andere sprekers op dit evenement waren Heidi Baker en Bill Johnson (Bethel Church) en Mattheus van der Steen.(4)

Bidden en Vasten

Hieronder enkele citaten uit een verslag van een bezoeker aan deze conferentie: (Verslag)

-Tijdens de lofprijs aanbidding stopte Herman het even. Hij werd namelijk bij bepaald, door de Heilige Geest, dat hij het even moest hebben over het lofprijs en aanbidding. We gingen met de hele zaal juichen voor God! Iedereen barste los en we braken echt door! We kwamen in een hoger niveau in de Geest. Het was heerlijk om God groot te maken en Hem ervaren en Zijn liefde voelen. Ik merk echt dat mensen los komen en vrij worden gezet.

Hier lezen we dat het weer gaat om het charismatische ervaren en voelen. De Bijbel leert ons niet dat we moeten doorbreken in een hoger niveau in de Geest. We worden opgeroepen om vervuld te blijven met de Heilige Geest. Dit gebeurt door bidden en Bijbellezen. De Heilige Geest leidt ons daarin en doet ons groeien in geloof. Hierdoor zal de Here Jezus steeds meer gestalte in ons krijgen.

Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. 2 Kor.3:3

-Als ik voor iemand ging bidden voelde ik de stroming van de Heilige Geest door mijn lichaam gaan, naar mijn armen en zo stromend in de ander.

Nergens in de Bijbel lezen we over mensen die de Heilige Geest voelden stromen. Toen Paulus de handen werd opgelegd door Ananias werd hij per direct weer ziende. Nergens lezen we iets van een stroom die doorgegeven wordt. Dit soort doorgeven zien we wel terug bij kundalini manifestaties.

-Toen mochten de mensen gaan liggen op de grond en ging Herman op zijn piano muziek maken (muziek draagt de Geest). Toen hij klaar was begonnen een paar mensen te lachen. Het werd aanstekelijk en God maakte heel veel mensen aan het lachen! Lachen zet vrij! Mensen hebben in jaren niet zo gelachen als deze dag.

Muziek maakt emoties los, het is niet zo dat de Heilige Geest wordt gedragen door de muziek. Ook manifestaties als lachen om tot vrijheid te komen zijn niet Bijbels te onderbouwen. Dit is het zogenaamde ‘heilig lachen’.

-We kregen les over de geestelijke strijd waar we in zitten. We gaan namelijk vandaag machten aanpakken en vernietigen…..  ……..Het is belangrijk om te spreken tegen de ziekte, niet bidden. Je bidt als je iets vraagt aan God, maar je spreekt als je de ziekte echt weg wilt hebben; in de autoriteit gaan staan! Als iemand hoofdpijn heeft: hoofdpijn wijk in Jezus Naam!

Deze instructies worden ons niet vanuit Gods woord geleerd, wel vanuit de Word of Faith beweging. De doorn in het vlees die Paulus had stuurde hij niet weg door zijn autoriteit in te nemen, hij bad of God deze van hem weg wilde nemen. God deed dat niet. Hiermee wordt duidelijk dat het niet zo is dat een christen iedere ziekte of tegenslag even weg kan sturen door zijn “autoriteit” te nemen. God laat dingen toe in onze levens en gebruikt daarbij alles ten goede. We leven in een wereld die gebukt gaat onder de zondeval.

Daarna gingen we, om het bidden en vasten af te sluiten, profeteren. Een woord voor iemand anders ontvangen wat God doorgeeft. Zelf heb ik acht mensen mogen bemoedigen met een profetie.

De Bijbel leert duidelijk dat er geen profetieën meer worden gegeven. God leidt ons door Zijn Geest. Daar kan Hij mensen voor gebruiken. Dat is echter iets anders als over een persoon profeteren.

-Sommige mensen lukte het nog niet helemaal met de tongentaal, of ze hadden nog vragen. Elke ochtend gaan we eerst een tijd in tongen bidden omdat het je geloof opbouwt. Mensen kwamen met vragen en we konden ze beantwoorden. Nu beschikt iedereen over de tongentaal!

Herman Boon gaat ervan uit dat elke wedergeboren christen deze vreemde taal zou moeten spreken. Tongentaal was echter een tekenen voor de ongelovigen.(1 Kor.14:22) Verder was tongentaal een bestaande taal (Hand.2:6-12). Deze gave is niet meer voor de huidige bedeling. (uitleg 1,2)

Studiemap bidden en vasten.

In het studieboekje dat bij de cursus ‘bidden en vasten’ hoort leert Herman Boon ook de “kracht” van tongentaal. Zo schrijft hij: Bid in tongen ter ondersteuning. Dit helpt je, volgens hem, vol te worden van de Heilige Geest, je geloof op te bouwen, dichter bij God te komen en je gedachten worden verfrist. Hiervoor verwijst hij naar Efez.5:18-20. In deze tekst wordt niet gesproken over tongentaal. De uitleg die Boon geeft aan tongentaal, buiten het feit om dat deze taal niet voor de huidige bedeling is , en als teken was voor ongelovigen, is dat je door tongentaal groeit in geloof en dichter bij God komt. Groeien in geloof en vervuld blijven met de Heilige Geest zit niet in een ritueel, maar in het bestuderen van Gods woord onder leiding van de Heilige Geest, Hij doet groeien in geloof.

6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. 7 Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.1 Kor.3:6-7

Herman Boon geeft blijk van een zeer vreemde kijk op de zondeval. In het hoofdstuk over vasten schrijft hij dat:” Eten en het verlangen naar eten in de Bijbel al voor veel problemen heeft gezorgd. De eerste verleiding die op de mens werd afgevuurd, had betrekking op zijn eetlust.” De Bijbel zegt echter dat het niet de eetlust was, maar de trots en hoogmoed. Het gelijk worden aan God, het onderkennen van goed en kwaad.

4 Toen zei de slang  tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God  zult zijn, goed en kwaad kennend. Gen.3: 4-5

Het vasten is volgens Herman Boon nodig voor diverse zaken. Doordat we vasten gaan, ontdekken we onder andere dat God voor ons zorgt, geef je God de gelegenheid je op te voeden, gaan de wonderen komen, krijg je autoriteit om boze geesten te verjagen, ontvang je geestelijk inzicht, verdwijnt angst en twijfel en wordt het onmogelijke mogelijk. Om dit onderwijs te bevestigen worden diverse teksten aangehaald, maar deze worden los van het verband gezien.

Het vasten van Daniël kun je niet overzetten op de huidige situatie. Hij bad voor Gods openbaring omdat in de schrift stond dat na de 70 jaren het volk terug zou keren. Een voorbeeld uit het nieuwe testament wat Boon aanhaalt is Petrus. Hij schrijft:” Denk maar aan Petrus, eerst was hij waarschijnlijk heel bang, maar na zijn 10 dagen bidden en waarschijnlijk ook vasten, was hij compleet veranderd. Hij ontving de doop met vuur en preekte vrijmoedig Gods woord.”

Een aantal zaken vallen ook hier direct op. De aanname dat Petrus zou hebben gevast. De tekst in Handelingen 2 geeft hiervoor geen enkele aanwijzing. Er staat dat zij allen bijeen waren op de dag van het Pinksterfeest. En toen de dag  van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen  eensgezind bijeen. Hand.2:1

Petrus, en de anderen, ontvingen geen doop met vuur. Dit is een charismatische uitvinding, maar wordt in de Bijbel juist gebruikt als teken van Gods oordeel. Petrus, en de anderen werden op dat moment vervuld met de Heilige Geest. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Hand.2:4

Na de verwarring die volgde sprak Petrus tot de menigte terwijl de andere apostelen daar bij hem waren. 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: Hand.2:14

Nog een paar andere on-Bijbelse zaken die Herman Boon koppelt aan het vasten zijn: “Het maakt je verliefd op Jezus.” Want, zo schrijft Boon, God wil je veroveren met Zijn liefde. Hiermee brengt hij gehoorzaamheid aan de Here Jezus terug tot een gevoel.

“Het is om Gods oordeel af te wenden.” Echter, wij zijn vrijgekocht van Gods oordeel, door het offer van de Here Jezus. God tuchtigt Zijn kinderen, maar dat is wat anders als veroordelen.

“Je gaat gedoopt worden met vuur.” Dit vuur brandt alles weg wat niet klopt in je leven en je wordt verlangend om andere over Jezus te vertellen.

Bij onze wedergeboorte ontvangen we de Heilige Geest als onderpand van de erfenis die op ons wacht. De Heilige Geest leidt en leert en werkt in ons tot eer van de Here Jezus. Dat is iets anders als de charismatische betekenis van de doop met vuur.

“Het brengt de hemel op aarde”  Volgens Boon vertelde een vrouw hem, tien dagen bidden en vasten is alsof je 10 dagen in de hemel bent. Boon bevestigt dit want er gebeuren bevrijdingen, genezingen wonderen en Gods heerlijkheid is aanwezig.

Hiervoor verwijst hij naar Jesaja 64: 1-2. Dit is het vervolg op Jesaja 63 waarin de dag van Gods wraak wordt verkondigd.

Het Koninkrijk van de Here Jezus is niet op aarde, maar in de Hemel.

36 Jezus antwoordde:  Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. Joh.18:36

Herman Boon zet zich met zeer veel energie in om mensen te bereiken en te onderwijzen. Zijn onderwijs is echter zeer  charismatisch en voornamelijk gericht op het werk van de Heilige Geest, genezing, bevrijding, spreken in tongen.. Hij brengt het met humor en zal op zo’n manier voor velen het geloof leuk maken. Wat hij onderwijst is echter de hedendaagse populaire pinksterleer. Volgens Herman Boon is de opdracht uit Markus 16 de grote opdracht voor iedere gelovige. Een ware gelovige is daar aan te herkennen. (video)

Hiermee schaart hij zich bij de massa predikers die deze tekst gebruiken om hun onderwijs te ondersteunen. Deze opdracht uit Marcus 16 was specifiek voor de discipelen. Voor ons geldt echter de opdracht uit Mattheüs 28:

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Matth.28:19-20

Binnen de pinkster en charismatische leer wordt de kracht van God gezien als wonderen en tekenen. Het uitdrijven van demonen, genezen van zieken en bijzondere gaven. De Bijbel leert echter dat de kracht van God het evangelie is. Het getuigenis van de waarheid, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. De Heilige Geest overtuigt van zonde en schuld, niet na het zien van spectaculaire gebeurtenissen, maar na de verkondiging van de waarheid.

18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid,  maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.1 Kor.1:18

 Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.hermanboon.nl/herman-boon/info

2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Boon_(cabaretier)

3) http://www.filadelfiagemeente.nl/spreker/herman-boon/

4) https://www.cvandaag.nl/mission-possible-2015-voorbede-en-bemoediging-voor-de-vijftig-meest-gesloten-landen/

http://www.hermanboon.nl

http://www.trin.nl/index.php/vrienden-van-trin

http://robinvanengelenhoven.blogspot.nl/p/verslag-bidden-en-vasten.html

http://www.staatgeschreven.nl/2011/05/11/niemand-gaat-verloren-iedereen-wordt-gered/

http://www.cip.nl/nieuws/januari-2014/40066-We-krijgen-spierballen-in-de-Geest

https://staatgeschreven.nl/2012/05/31/beste-herman-boon/

http://biddenenvasten.nl/informatie/

https://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/herman-boon-vasten-is-niet-een-wedstrijdje-niet-eten-1/