Het evangelie

Het evangelie uitgelegd

God is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. In Genesis lezen we hoe Hij alles geschapen heeft. De wereld en alles wat er in is, is door God geschapen en behoort God toe. In het begin van Genesis kunnen we zien hoe het leven vanaf het begin bedoeld was. Het is nodig om dit begrijpen, omdat we anders niet zullen inzien waarom we Jezus nodig hebben.

Hoe het was bedoeld

Wij zijn geschapen naar Gods beeld.

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Rom. 8:29

Hij heeft ons als hoogste van de schepping gemaakt en wij zijn bedoeld om een speciale en unieke relatie met Hem te hebben. Het was Gods bedoeling dat ieder mens met Hem in het paradijs zou wonen. Het was en is Zijn verlangen een persoonlijke relatie met ons te hebben. Het was altijd de bedoeling dat Hij het middelpunt van ons leven zou zijn.

Adam en Eva waren de eerste mensen. Zij kenden God van heel dichtbij. Zij hadden een diepe en persoonlijke relatie met God. Zij leefden in perfecte harmonie met God, met elkaar en met zichzelf. Deze relatie was voor eeuwig bedoeld.

 

Wat ging er verkeerd?

Satan was een schitterend geschapen wezen, maar kwam in opstand tegen God. Hij verleidde Adam en Eva en zij waren niet meer gehoorzaam aan God. Door van de verboden vrucht te eten dachten ze gelijk aan God te worden maar door hun ongehoorzaamheid kwamen zij onder de macht van satan.

Alles was veranderd. Hun mooie en intieme relatie met God was gebroken. Zij stierven geestelijk, ze werden van God gescheiden. Dit noemt men de zondeval. De kinderen van Adam en Eva erfden hun zondige natuur. Op deze manier is de dood (zowel geestelijk als lichamelijk) op alle mensen gekomen. Sinds Adam en Eva hebben mensen er steeds weer voor gekozen om hun eigen zin te doen, om hun leven niet door God te laten leiden, maar onafhankelijk van God te leven. Ze waren ongehoorzaam en rebelleerden tegen God. De Bijbel noemt deze rebellie tegen God zonde.

 

Wat is het gevolg van de zonde?

Want het loon van de zonde is de dood,  Rom6:23

God heeft ons dus geschapen om een unieke relatie met Hem te hebben. Door de zonde scheidt een grote kloof ons van God:

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God  Rom. 3:23

We missen door de zonde het contact met God. Er is een geestelijke leegte die onze relatie met God en al het andere beïnvloedt. Velen proberen om deze leegte te vullen met andere dingen zoals carriëre maken, geld, dure spullen, feesten of wat we tegenwoordig ook veel zien, levensstijlen volgens oosterse religies. Deze dingen zullen nooit je diepste behoefte bevredigen.  God wil dat je Hem kent. Om op te groeien en te leven zonder ooit God te kennen op de manier zoals Hij wil dat je Hem kent, zou betekenen dat je het doel waarvoor je geschapen bent zou missen.

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Joh. 17:3

De Bijbel zegt ook dat de toorn van God (dat is de straf voor de zonde) op alle mensen rust. Er komt een dag  waarop God iedereen die Hem heeft afgewezen zal veroordelen. Waar de gelovige eeuwig zal leven dicht bij Hem, zal de ongelovige eeuwig leven zonder Hem in een plaats die de Bijbel de hel noemt. Een plek van pijn en wroeging

Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, Rom. 2:5

 

Is religie de oplossing?

Als men beseft dat de toorn van God op hen is, proberen veel mensen het goed te maken met God. Mensen proberen het op te lossen door goede werken of veel Bijbel te lezen, of naar de kerk te gaan. Dit zal echter nooit helpen. God is heilig en omdat niemand zonder zonde is, zullen al onze pogingen om het met God goed te maken mislukken.

Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed  Jes. 64: 6

Er is maar één oplossing voor het probleem van de zonde, en die heeft God zelf gegeven:

 

De oplossing: Jezus Christus

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh. 3:16

Hij was niet alleen gezonden door God maar Hij was God, gehuld in menselijke gedaante. Jezus heeft voor ons de straf van de zonde gedragen. Jezus stierf in onze plaats:

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 1 Petrus 3:18a

Na de kruisiging werd Jezus begraven. Op de derde dag stond Hij weer op. Hierdoor overwon Jezus ook de dood en versloeg satan die de sleutels van het dodenrijk had. Zijn opstanding laat zien, dat God Zijn dood, in de plaats van de zondaars, geaccepteerd heeft als betaling van de straf van de zonde.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jes. 53:5

Door Zijn dood aan het kruis kunnen wij vergeving krijgen en weer een nieuwe relatie met God krijgen.

 

Jezus is de Enige Weg

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh. 14:6

Er is werkelijk maar één manier om het goed te maken met God. Er is maar 1 weg die naar Hem leidt. Jezus Christus is Gods enige weg om vergeving en een nieuw leven te ontvangen.

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Hand. 4:12

 

Jezus nodigt je uit

God heeft een weg voor jou gemaakt om een kind van Hem te worden. De Here Jezus nodigt je uit:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Openb. 3:20

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Matth. 11:28

 

Jezus in je leven toelaten

Het is niet genoeg dit alles verstandelijk te aanvaarden of gevoelsmatig aan te nemen. Het moet een bewuste daad van overgave zijn. Je moet belijden dat je een zondaar bent en stoppen met het rebelleren tegen God. Je zult moeten erkennen dat je van God bent afgedwaald en graag naar Hem wilt terug keren. Dat je met Zijn hulp je van de zonde wilt afkeren. Je moet stoppen de brede verkeerde weg te bewandelen, je moet  je omdraaien (bekeren) en het smalle pad nemen dat naar God leidt. Je moet je hele leven toewijden aan Jezus.

Je moet Jezus aanroepen die door God gezonden is om je Verlosser te zijn, en overgeven aan Hem als Heer en Meester. Wanneer je berouw toont en vertrouwt in Jezus als je verlosser en Heer, vergeeft God je alle dingen die je verkeerd hebt gedaan. Je wordt niet gestraft voor je daden van rebellie terwijl je ze wel verdient. Het bloed dat Jezus vergoot aan het kruis wast je schoon van binnen van elke vlek van zonden. Dan behandelt God je alsof je nog nooit gezondigd hebt.

 

Een gebed

Jezus zal in je leven komen als je Hem dat in geloof vraagt. Wanneer je Jezus wilt aannemen, kan je dit vertellen aan God door te bidden. Bidden is spreken tot God. God kent je hart en Hij hecht meer waarde aan wat er in je omgaat, dan aan je woorden. Hieronder een gebed om je te helpen deze belangrijke stap te nemen. Lees het gebed door en als je het met alle eerlijkheid kunt zeggen, zeg het dan tot God vanuit je hart.

“Vader in de hemel, ik begrijp nu dat ik mijn eigen weg ben gegaan en dat ik tegen u gezondigd heb. Ik heb werkelijk spijt van mijn verleden en vraag U om het weg te nemen en te vergeven. Mijn eigen wegen wil ik de rug toekeren en ik wil U volgen en naar U luisteren. Dank U, Heer Jezus, dat U voor mij bent gestorven en de straf voor mijn zonden op U heeft genomen. Reinig mij van al mijn zonden en fouten. Maak mij vrij van satans macht over mijn leven. Kom alstublieft in mijn leven en wees vanaf nu mijn Heer en Meester. Verander mij zo, dat ik word zoals U mij hebben wilt. Ik bid dit in Jezus Naam”

                                                                                                                                

Kind van God

Als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven en is opgestaan uit de dood, en dat Hij alleen vergeving schenkt uit genade, dan heb je het belangrijkste gedaan wat een mens ooit kan doen. Door het geloof heeft God uw zonden vergeven en u aangenomen als Zijn kind. Het belangrijkste is om niet op je gevoelens te vertrouwen. Gevoelens zijn niet het teken van wat er van binnen is gebeurd. Je moet vertrouwen op wat God in de Bijbel zegt, dat ieder mens door geloof, dat is vertrouwen op, de Here Jezus per direct eeuwig leven ontvangt. Dit is waarheid of jij je anders voelt of niet. Meer hierover lees je in het artikel “Als je een christen bent”

 

Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print

Share this...

Geef een reactie