Charismatisch-Stromingen

Hillsong Church

Hillsong Church is opgericht in 1983 door Brian en Bobby Houston, zij zijn tot op heden het senior voorgangersechtpaar van Hillsong Australië. De oorspronkelijke naam van de gemeente was Hills Christian Life Centre, vernoemd naar de buurt, Baulkham Hills in Sidney, waar de kerk werd gesticht.

In het begin van de jaren ’90 werd er begonnen met het uitbrengen van muziek. Dit deed men onder de naam Hillsong. Door de enorme bekendheid van het muzieklabel werd de naam van de kerk omgedoopt tot Hillsong. Dit heeft er mede toe geleid dat de populariteit enorm groeide. Met de inkomsten uit de muziek heeft  Hillsong haar formule wereldwijd uitgebreid, waardoor er nu wereldwijd vele Hillsong gemeenten zijn en diverse partner gemeenten, in Nederland is dat  City Life Church.(1)

Hillsong begon bij de oprichting met zo’n 45 mensen en is uitgegroeid tot een megakerk met meer dan 21000 bezoekers. Hillsong voorziet dus in iets waar de mensen behoefte aan hebben. In een tijd waarin de Bijbel steeds meer aan de kant geschoven wordt, de kerken leeglopen en er een enorme afval is van het geloof, groeit Hillsong nog steeds.

Dit is ook waar Hillsong in gelooft, de kerken worden weer vol  en om dit te bereiken moeten er nieuwe wegen worden bewandeld. In het geval van Hillsong gebeurt dit door middel van media, televisie, hedendaagse muziek en spektakel. In een artikel van het NRC staat een goede omschrijving van Hillsong. De auteur schrijft daar het volgende: Bij Hillsong moet je het idee van wat een kerkdienst is even bijstellen. Binnen in de grote zaal van de Escape flitsen op een reusachtig scherm video’s in MTV-stijl: skateboarders, atleten, dansers, stuk voor stuk jonge, mooie mensen met witte tanden en een brede lach. Af en toe zinnen als ‘Built by God’ tussendoor, er klinkt housemuziek.(NRC)

Ondanks dat de hele opzet van Hillsong anders is dan het traditionele christendom benadrukken ze zelf dat ze niet een light versie zijn. Ze staan, volgens eigen zeggen, voor de fundamentele waarheid. Als men naar de geloofsbelijdenis kijkt die Hillsong op de site heeft staan, dan zou men dit voor waar kunnen aannemen.

Hillsong is dan gewoon een enorm populaire pinkstergemeente zoals er meerdere zijn. Hillsong  is een pinkstergemeente en er wordt dan ook het voorspoedsevangelie verkondigd evenals het spreken in tongen en men ziet voor de kerk de rol weggelegd om de wereld te veroveren, dit heeft wat leer betreft kenmerken van het Kingdom Now evangelie.(2,3) Ook het spreken van “profetieën” over levens van anderen, zoals bij andere charismatische kerken gebeurt, en het voorgaan door vrouwen in de gemeente wordt door Hillsong in praktijk gebracht.(blog)

Hillsong is een beleving voor veel mensen. De vraag is echter of theologische onderbouwing wel correct is. De voorzitter van de wereldraad van kerken waarschuwde voor deze megakerken die “twee mijl lang maar één inch diep zijn”.(4) Of anders gezegd: Een hoop geblaat, maar weinig wol.

Een opmerking  van een Australische professor die hier tegenin gaat geeft eerder aan hoe verwaterd de boodschap van Hillsong is. Volgens hem zijn dit soort uitspraken gebaseerd op jaloezie. Want, zo zegt hij: Wie zegt dat het christendom diep theologisch moet zijn? Dat is wel erg normatief.”.(4)

In het dagblad Trouw staat een reportage over Hillsong. Hierin is te lezen wat de indruk is die een ongelovige heeft van Hillsong. Dit zijn de steekwoorden in de reportage: Gelovigen raken niet zelden in extase. Het muzikale repertoire is nauwelijks te onderscheiden van pop en rockmuziek. Nou ja kerk, er is geen kruis te zien, het is meer een tv studio. En over de vestiging van Hillsong in Amsterdam: Veelzeggend is de locatie, uitgaanscentrum Panama. (Trouw). Deze veelzeggende uitspraken zijn dus het beeld van Hillsong. Wat een tegenstelling met Bijbelse visie van de gemeente.

2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Rom. 12:2

Hillsong promoot zichzelf als een orthodoxe kerk die de leer ontleend  aan de pinksterbeweging. Dus geen seks voor het huwelijk, tegen abortus, tegen euthanasie nadruk op zending en het werk van de Heilige Geest.(1)

Dat de praktijk anders is als de letter blijkt wel uit het standpunt over homofilie. Hillsongs standpunt hierin is: “Jezus zei er niets over, dus wij ook niet. Iedereen is welkom in de kerk”. De Bijbel is echter heel duidelijk over homofilie. Zowel in het oude als in het nieuwe testament wordt duidelijk dat dit voor God een gruwel is en een grove zonde.

26 Daarom heeft God hen overgegeven  aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Rom. 1:26-27

Daarnaast zegt de Here Jezus wel iets over het huwelijk, waarmee Hij aangeeft dat dit enkel tussen man en vrouw is:

6 Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. 7 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; 8 en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Mark. 10:6-8

Op zijn blog schrijft Brian Houston over de kwestie homoseksualiteit. Kort samengevat is dit wat hij schrijft in zijn blog: Do I love gay people. (4 aug.2015)

Ik hou van en heb zorg voor alle mensen, ongeacht overtuiging, geloof of levensstijl. Sommigen binnen het christendom zijn zo snel om anderen buiten te sluiten omdat ze anders denken, leven of spreken. Ik hou me vast aan mijn eigen overtuiging en christelijke zienswijze op homoseksualiteit. Ik geloof dat de Bijbel leert dat het huwelijk is tussen man en vrouw.

Hillsong accepteert iedereen binnen de kerk, maar is het niet noodzakelijk eens met hun levensstijl. Daarom hebben wij geen homoseksuele mensen in dienst van de kerk, in ieder geval niet bewust. Iedereen heeft recht op geluk, we kunnen verschillend denken over wat jou gelukkig maakt, maar

God heeft mensen met een eigen wil geschapen. Ik heb homoseksuele vrienden. Jezus had vrienden die de religieuze mensen ergerden. Hij (Jezus) , vergaf een zondaar en veroordeelde een Farizeeër. Als Hij in onze tijd op aarde had rondgelopen dan was Hij nog steeds Dezelfde geweest. Als God de aarde had willen veroordelen, dan had Hij een veroordeler gestuurd. Maar Hij wilde de wereld redden, daarom stuurde Hij een Redder. (blog)

De verschillen met wat de Here Jezus leerde zijn enorm. Houston impliceert dat de Here Jezus homoseksualiteit niet zou veroordelen. Dit is echter wat de Here Jezus zegt over hen die Hem willen volgen:

23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Joh. 14:23

Daarnaast leert de Bijbel dat we ons moeten afscheiden van de wereld en geen vriendschap met de wereld moeten sluiten. Dat heeft de Here Jezus nooit gedaan en dat kan een christen dus ook niet doen. Aan ieder mens moet het evangelie worden verteld, ook aan homoseksuelen. Echter dit houdt ook in dat men aan iedereen de waarheid verteld betreffende het evangelie. Dit houdt in dat men zonde benoemd en duidelijk maakt dat men zich hiervan moet bekeren. Zonder bekering geen redding. Een evangelie wat niet oproept tot bekering van zonden is niets anders dan een ander evangelie. Met iemand, die bewust in zonde leeft,  een vriendschappelijke relatie aan te gaan betekend zich te verzetten tegen Gods woord. De Here Jezus noemde zonde altijd zonde. Hij vergoelijkte dit niet door in “liefde” de zonde te accepteren.

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige 2 Kor. 6:14-15

Verder zegt Houston in het betreffende artikel dat homoseksuelen geen taak kunnen krijgen binnen Hillsong. Echter bij Hillsong New York (welke geleid wordt door één van de zonen van Brian en Bobby Houston)  is de zangleider openlijk homoseksueel en gaat zelfs binnenkort trouwen. Deze aankondiging is ruimschoots gedaan voordat Houston zijn blog schreef, namelijk al in januari 2015. De  leider van Hillsong New York zegt in een interview met CNN: Jezus leefde in een tijdperk waar homoseksualiteit aanwezig was, en Hij heeft daar niets over gezegd, en ik wacht er nog steeds op tot er iemand komt die laat zien dat Hij dat wel openlijk deed. (5)

Brian Houston (Hillsong Australië) zegt in een ander interview dat dit een blijvende discussie is en dat de echte problemen in de levens van mensen te simpel zijn om in de media een duidelijk ja of nee te zeggen. Blijkbaar is de zonde van homoseksualiteit voor Houston, en dus voor Hillsong, niet belangrijk. Deze zonde ziet men door de vingers. De Here Jezus denkt daar echter compleet anders over.

10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 1 Kor. 6:10

Onder leiding van de grote gevestigde namen en gemeenten zoals Rick Warren (Saddelback Church), Willow Creek, de katholieke kerk en Hillsong, worden de gelovigen samengevoegd in een oecumenische eenheid. Ook Hillsong speelt een grote rol in deze valse eenheid van gelovigen.

Brian Houston heeft de visie van een globale gemeente. Eén globale kerk wereldwijd met vele kamers.(6) Deze vele kamer staan voor de verschillende gelovigen van allerlei denominaties. Hierbij is niet de Bijbelse eenheid  van het lichaam van Christus, de gemeente, die functioneert onder leiding van het Hoofd aan de orde. Het betreft hier iedereen die zich gelovig noemt. Katholiek, charismaat,pinkster, traditioneel. De gevleugelde oecumenische uitspraak:” We kijken naar wat ons bindt, en niet wat ons scheidt” is ook voor Hillsong leidend. (7)

Muziek is één van de belangrijke pijlers van het Hillsong netwerk. Jaarlijks worden er door Hillsong Music worship cd’s en dvd’s uitgebracht. Toen in 1995 het album ‘People just like us’ uitkwam, met daarop onder andere het lied ‘Shout to the Lord’,  nam de invloed van Hillsong Music wereldwijd enorm toe. In Nederland werd dit nummer vertaald voor de Opwekkingsbundel (Mijn Jezus, mijn Redder, Opw.461) Naderhand zijn er vele van de liederen van Hillsong vertaald en toegevoegd aan de Opwekkingsbundel.

Vanuit het jongerenwerk is eind jaren negentig de band Hillsong United ontstaan. In 2013 lanceerde Hillsong een nieuwe jongerenband genaamd Hillsong Young and Free. Het eerste album wat ze uitbrachten stond enige tijd op nummer één in de’ I Tunes album top 100′.  Ook voor de jonge kinderen heeft Hillong een aantal albums uitgebracht. Enkele van de titels daarvan zijn: ‘Jesus is my superhero’ en ‘Super strong God’.

De liederen die Hillsong uitbrengt komen zo goed als allemaal van hun eigen songwriters. Hiermee kunnen we, naar mijn idee, de conclusie trekken dat de visie en het evangelie volgens Hillsong wordt verkondigd. De leer die Hillsong brengt in conferenties, kerkdiensten en blogs, wordt ondersteund door de muziek die ze maken en door miljoenen mensen wereldwijd wordt geluisterd. Dat de muziek van Hillsong een enorme aantrekkingskracht heeft blijkt wel uit een interview met Joel Houston, de zanger van Hillsong United. (8) Volgens de New York Times is Hillsong de meest invloedrijke producer binnen het christendom.

Door hun muziek en concerten geeft Hillsong een boodschap af. Zo speelden ze op 18 juli 2008 op de katholieke wereld jongeren dagen, waar ook de toenmalige paus bij aanwezig was. Hierin zien we het oecumenische karakter van Hillsong wederom terugkomen, maar door de muziek.  De populaire Kingdom Now leer van het ontvangen van dromen en visioenen wordt ook in de muziek onderwezen. Wat te denken van deze tekst van het album ‘Shout to the Lord’.

“Ik geloof in de belofte van visieoenen en dromen. Dat de Heilige Geest zal worden uitgestort,  en Zijn kracht zal worden gezien. De tijd is nu, en de plaats is hier. Er is een plaats en Zijn mensen moeten komen in geloof. Er is een krachtig geluid en een aanraking van vuur, wanneer we samenkomen in deze plaats.”

Deze tekst is gebaseerd op de profetie uit Joël die in vervulling zal gaan na de opname van de gemeente ten tijde van de grote verdrukking.(uitleg)

Ook het nummer ‘Holy Spirit rain down’, weerspiegeld de charismatische leer van Hillsong. In dit nummer wordt tot de Heilige Geest gebeden om neer te dalen in onze levens. Nergens in de Bijbel worden we opgeroepen om te bidden tot de Heilige Geest. Naast het feit dat de tekst tegen Gods woord in gaat, zien we ook hier het repetitief zingen wat bij de contemplatieve beweging gebeurd. Het constant herhalen van een frase, waardoor men in “aanbidding” komt.

Het gelijkvormig zijn aan de wereld blijkt onder meer uit een interview met Darlene Zschech (toenmalig aanbiddingspastor Hillsong). Zij zegt dat de personen die ze het liefst zou willen ontmoeten Billy graham, Bono (U2) en moeder Theresa zijn. Verder is ze gek op alle films met Julia Roberts. Dit is wat ze zegt over  Sting:

” Ik heb één keer een concert van hem bijgewoond, hij was ongelooflijk. Zoveel talent in een mens. Mijn hemel, Sting, jij bent als koning David, vol van psalmen,melodieën en muziek. Je speelt alsof je niet eens weet dat Zijn hand op je is. Je staat zo dicht bij het hart van God. Je bent een meester dichter, vol van liefde en je capaciteiten heb je niet uit natuurlijke vaardigheden, maar omdat je deze tapt uit de bron van jouw Maker(blz 519) Voor hen die niet bekend zijn met Sting, dit is een seculiere zanger en voormalig leadzanger van de band ‘The Police’. Zou Gods hand op zo iemand rusten?

In een interview met Brian Houston geeft deze, als antwoord op de vraag waarom Hillsong zo populair is, het volgende, alleszeggende, antwoord. “Wij krabben, waar mensen jeuk hebben” (blz 514). Dit geeft aan waarom Hillsong zo populair is, zoals op deze filmtrailer te zien is. Ze brengen een evangelie waar mensen blij van worden. Ze zeggen wat de mensen willen horen. (2 Tim. 4) Dit geeft aan waarom Hillsong zo enorm populair is. Niet omdat ze de volle waarheid verkondigen, maar juist omdat er een ander evangelie wordt verkondigt. Hiervoor worden we op vele plaatsen in de Bijbel gewaarschuwd, en het is zaak om je daarvan af te keren.

Mocht u denken dat alles wat er over Hillsong wordt geschreven overtrokken is, en dat het onderwijs en de muziek van Hillsong prima gebruikt kan binnen uw gemeente of persoonlijke studie, bekijk dan ook deze onthullende video over Hillsong.

8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Kol. 2:8

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/10/13/deze-kerk-loopt-dus-helemaal-niet-leeg-1428717

2) http://hillsong.com/what-we-believe/

3) http://hillsong.com/vision/

4) http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1299135/2008/01/10/Hillsong-is-hip-en-omstreden.dhtml

5) Blog verwijderd door website

6) http://hillsong.com/vision/

7) http://hillsong.com/media-releases/qa-about-hillsong-church/

8) http://www.heraldsun.com.au/entertainment/meet-joel-houston-and-his-rock-band-hillsong-united-bigger-than-delta-goodrem-and-powderfinger/story-e6frf9hf-1225824625469

http://hillsong.com/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hillsong

http://nos.nl/op3/artikel/2006606-gooi-je-handen-in-de-lucht-voor-god.html

http://hillsong.com/collected/blog/2015/08/do-i-love-gay-people/

http://hillsong.com/collected/blog/2015/06/when-god-spoke-laura-toggs/#.Viyl-_1zPZ4

http://hillsong.com/brian-bobbie/#role

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1ste-2de-komst.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=WzKcn08VdNw