Charismatisch-Stromingen

IHOP en de 24-7 gebedsbeweging

IHOP en de 24-7 gebedsbeweging hebben tot doelstelling om 24 uur per dag en 7 dagen per week continu te bidden. Deze beweging begon heel klein maar is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die overal, door middel van gebedsruimten in gemeentes, ruimte biedt om dag en nacht te bidden. In de gebedsruimten kunt u bidden, stil zijn, zingen, muziek maken of op een andere manier aanbidden. Dit kan alleen of door u te voegen bij mensen die er al zijn. De gebedssamenkomsten zijn gebaseerd op Openbaring 5:8. De zogenaamde harp en bowl aanbidding.

De 24-7 gebedsbeweging is een internationale en interkerkelijke organisatie die in 1999 is ontstaan in Groot Brittannië. Oprichter is Pete Greig, voorganger van een kerk in Chichester in Engeland. Hij is ervan overtuigd dat het hebben van speciale gebedsruimtes waar men continu kan bidden een meerwaarde biedt en meer effect heeft dan gewoon bidden.

Ongeveer gelijktijdig is in Kansas City IHOP ontstaan. Deze organisatie heeft dezelfde basis en is waarschijnlijk de grootste en bekendste organisatie binnen de 24-7 gebedsbeweging. Wereldwijd gaan er enorme aantallen mensen naar Amerika toe om hier voor een bepaalde tijd onderwijs te ontvangen betreffende het 24-7 gebed.

Het doel van de 24-7 beweging is verzoening gebaseerd op de twee geboden die de Here Jezus gaf in Marcus 12:30-31. Of zoals de 24-7 beweging zichzelf definieert: De 24-7 gebedsbeweging bestaat om de wereld te verzoenen met God door de Here Jezus. We veranderen de wereld door de kerk te mobiliseren in gebed, missie en rechtvaardigheid.(1)

De visie (1) die gegeven wordt, heeft op het oog een richtlijn die gebaseerd is op de Bijbel. Door echter de gehele visie van de 24-7 gebedsbeweging te lezen komt er toch een ander beeld naar boven. Deze gebedsbeweging is oecumenisch van karakter en de leer van de Bijbelse afscheiding wordt niet gevolgd.

Zo staat er in de missie en visie van 24-7 Prayer International het volgende:

Hoe doen we wat we doen: Gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Net als Jezus zoeken wij te doen wat we de Vader zien doen. Hierbij erkennen we het recht dat de Heilige Geest heeft om onze regels te breken en onze gevoelens te krenken.

Hierbij verwijzen ze o.a. naar Joh.5:19 en 1 Joh.3:8. Deze teksten hebben echter een andere betekenis. In Johannes 5:19 duidt de Here Jezus naar Zijn Messiasschap. De Joden konden door de wonderen en tekenen die Hij deed tot inzicht komen dat Hij de beloofde Messias was.

Relationeel:We zijn een gemeenschap van vrienden die een gedeelde visie en waarden hebben, gedreven door vriendschap en niet door bediening. We respecteren, waarderen en eren iedereen ondanks de culturele verschillen.

Men verwijst met deze tekst naar de brief van Paulus aan de Korinthiërs. (Kor. 9) Dit klinkt natuurlijk heel mooi. Maar door te zeggen dat hij voor de Joden Jood werd en voor de Grieken Griek  betekend niet dat Paulus zich aanpaste aan de bevolking. Hij paste zich aan met betrekking tot de gebruiken die in deze cultuur gewoon waren zodat mensen tot bekering zouden komen. Dit betekent niet dat Paulus wereldse methodes  gebruikte om mensen tot bekering te brengen. (zie hier voor uitgebreide uitleg) Als we echter naar het complete plaatje van de visie en missie van de 24-7 gebedsbeweging dan heeft de tekst een andere betekenis voor hen dan welke de Bijbel er aan geeft.

Zo is punt 4 van de visie en missie de volgende: We werken met iedereen, voorzien in onze visie en waarden ongeacht ras, leeftijd, geslacht, of kerkelijke achtergrond. We bouwen een eenheid en verheugen ons in verscheidenheid.

Verdere bijzonderheden die het oecumenische karakter van de 24-7 beweging onderstrepen zijn onder andere de volgende stellingen:

1) Doordat er geen eenheid is onder christenen zal de Heilige Geest niet kunnen werken. Er zal eerst eenheid onder christenen moeten komen zodat de Heilige Geest kan bewegen onder de gelovigen.

2) Een opwekking blijft uit omdat het lichaam van Christus verdeeld is. Christenen hebben een middelaar plaats om mensen bij God te brengen. Dat begint in Zijn tegenwoordigheid waardoor we elkaar zien en aanvaarden in Hem. Die eenheid geeft kracht aan het evangelie.

De Bijbel zegt dat er maar Eén Middelaar is, en dat zijn geen christenen. Wij zijn Zijn getuigen.

5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 6 Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 2 Tim.2:5-6

3) Als we in eenheid ons gaan verootmoedigen in gebed zal God omzien naar ons land en onze gemeente.(2)

De visie en missie van de wereldwijde 24-7 beweging maakt, naar mijn idee, duidelijk dat deze een oecumenisch karakter heeft en zo een grote bijdrage levert aan de toekomende eindtijdkerk. Er is geen oproep tot afscheiding maar juist een samensmelten van iedereen die zegt christen te zijn. Deze roep om eenheid en samenwerking is m.i. de grote kracht achter deze beweging omdat het niemand uitsluit maar de mensen juist tot elkaar brengt.

In de Bijbel worden we vaak aangespoord om onszelf af te zonderen van hen die een ander evangelie brengen of aanhangen. Dit betekent niet dat wij beter zijn, maar wel dat we geen intieme relatie met hen moeten aangaan. Zie hier voor meer artikelen over afscheiding.

Op de omslag van het handboek voor het 24-7 gebed staat het volgende te lezen:

Misschien wil God wel tot ons komen met een heerlijk engelenbezoek. Zulke dingen gebeuren. Misschien schudden de muren van onze gebedsruimte wel zoals in Jeruzalem. Of misschien zal hij aan de zachte wanden van je hart schudden, niet met een donderende stem, maar met de zachte, stille stem die alleen hoorbaar is voor hen die de storm een serenade toezingen”,

IHOP

De beweging the International House of Prayers is in 1999 opgericht door Mike Bickle. Het is een charismatische pinksterorganisatie die begon in een kleine ruimte in Kansas City. Het doel van IHOP is om 24 uur per dag en 7 dagen in de week te bidden. De gebedsbijeenkomsten worden door God Tv via internet live uitgezonden.

IHOP (voorheen de Kansas City Prophets) is het meest bekend om de gebedsbijeenkomsten, die tegenwoordig ook live worden uitgezonden via internet. Naast de gebedsruimte en het 24-7 gebed heeft IHOP een trainingsfaciliteit. Hierin huist een Bijbelschool, muziekacademie, media instituut en een missieschool. Dit staat bekend onder de IHOP University.

Mike Bickle zegt dat God hem een boodschap heeft gegeven en daarop heeft hij IHOP gestart. IHOP heeft wereldwijd een enorme invloed op kerken en gemeenten. Velen die participeren in de 24-7 gebedsbeweging hebben banden met IHop. Dit gebeurt door middel van het onderwijs dat vanuit deze beweging wordt gegeven, verder zijn er velen die voor een bepaalde tijd naar Kansas gaan om binnen de IHOP gemeenschap getraind en onderwezen te worden.

De drijfveer binnen IHOP is ervaring. Er wordt veel gesproken over het ervaren van God, daarnaast wordt er door deelnemers gesproken over het ontvangen van woorden en profetieën. Hierdoor komen velen die deelnemen binnen deze stroming open te staan voor buiten Bijbelse leringen. De ervaring wordt niet getoetst aan wat de Bijbel leert. De ervaring is de maatstaf.

Oprichter Mike Bickle heeft meerdere claims en uitspraken gedaan.(3) Deze geven, mijn inziens, een beeld van de achtergrond van IHOP. Hij claimt dat hij in de hemel is opgenomen. Hier zou God tegen hem hebben gezegd dat Hij het ambt van apostel weer zou herstellen. In 1982 zou een stem tegen hem hebben gezegd dat hij een bediening moest oprichten die tot aan het einde van de aarde zou gaan. Bickle zegt daarover: De Heer zei simpelweg, ’Ik zal het begrip en de uitdrukking van het christendom op aarde in één generatie veranderen.’

In 2002 zou de Heer hebben gesproken en een opdracht hebben gegeven aan IHOP. De Heer zou een wereldwijde ‘bruidegom vasten’ starten. Men moest vragen om een wereldwijd leger van 100 miljoen gelovigen die vanaf dat moment iedere maand drie dagen zouden vasten en bidden tot het moment dat de Heer terugkomt.(4)

Er is meer kritiek op IHOP. Zo wordt er, zoals vaker gebeurt bij valse bewegingen, misbruik gemaakt van Bijbelteksten. Teksten worden uit het verband gehaald en krijgen een ander betekenis om zo het onderwijs te rechtvaardigen. Zie hier een Engelstalig artikel hierover.

Mike Bickle was één van de geestelijke leiders die Tod Bentley als een apostel bekrachtigde onder het uitspreken van ‘profetische’ woorden.

IHOP heeft banden met diverse stromingen en leraren. Zo zijn er connecties met Healing Rooms, Toronto, Tod Bentley en Lakeland, Heidi Baker In Nederland werkt men samen met onder meer met Mattheus en Rebekka v/d Steen van Trin.

De wereldwijde 24-7 gebedsbeweging is een oecumenische en charismatische beweging die binnen vele kerken en gemeenten een enorme invloed uitoefent. Kijkend naar het onderwijs wat gegeven wordt en de leer die gevolgd wordt, (profetieën, ervaringen, geestelijke oorlogsvoering en contemplatief gebed (5),(6)geeft reden tot grote waakzaamheid om zich hier niet mee in te laten en door te laten meeslepen. De meeste 24-7 gebedsbewegingen zijn gebaseerd op en steunen op het onderwijs en leer van IHOP. Ook de conferenties en bijeenkomsten door hen belegd worden massaal bezocht. Zo zullen er velen misleid worden door mooie woorden en goed klinkende boodschappen.

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Kol. 2:8

Onderstaande You Tube video’s geven een compleet beeld van de leer en achtergrond van IHOP en de 24-7 gebedsbeweging.

IHOP:

Soaken.Kundaliniaanbiddingpromoonderwijsmuziekkritiek.

24-7 gebedsbeweging:

achtergrondvisie

achtergrond en uitleg

 

Geraadpleegde bronnen en linken.

1) http://www.24-7prayer.com/about/what

2) http://www.huisvangebedtwente.nl

3) http://gospelmasquerade.wordpress.com/2009/08/01/contemplative-prayer-continued/

4) http://www.ihopkc.org/about/global-bridegroom-fast/

5) http://www.huisvangebedtwente.nl/actueel/35

6) http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MikeBickle-RKKmystici.pdf

http://carm.org/ihop

http://www.spiritoferror.org/2013/04/bickles-bible-botching/2989

http://www.apostasywatch.com/Wolves/WolfReports/MikeBickleIHOP/tabid/83/Default.aspx

http://www.24-7gebed.nl/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pete-Greig.pdf

http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:10024/DS2/

http://biddenvoornederland.nl/article/26/over-24-7-gebed/

http://en.wikipedia.org/wiki/International_House_of_Prayer

http://www.nl.wikisage.org/w/index.php?title=Continue_gebed&oldid=127545

http://www.ihopkc.org/

http://www.habakuk.nu/opinies/item/3909-god-op-maat