Overig-BoekenOverig-Personen-Nederland

Ilse Pardoen (Zoek eerst het Koninkrijk)

Ilse Pardoen is de schrijfster van het boek: Zoek eerst het Koninkrijk. Het gebruik van Hebreeuwse namen (JHWH, en Jesjoea) in haar boek, en het spreken tijdens het vieren van het Loofhuttenfeest 2018, geeft de indruk dat ze behoort tot de groep christenen die vasthouden aan het idee dat christenen de feesten die ingesteld waren voor Israël onder het oude verbond, ook door christenen moeten worden gevierd. Deze visie is een mix van het oude en het nieuwe verbond, vergelijkbaar met het evangelie waardoor de Galaten misleidt werden. Het zogenoemde Judaïstische  christendom. Ik weet niet of Ilse Pardoen hier toebehoort, maar gezien de uitspraken en onderwijzingen uit haar boek, blogs op Facebook, en haar afspeellijsten op You Tube (1), is het een logische gevolgtrekking, en dit moet men dan ook voor ogen houden bij het lezen van haar boek en haar onderwijs.. In het boek Zoek eerst het Koninkrijk worden veel dingen door een “geestelijke” bril bekeken. Cijfers, woorden die vaker terugkeren, er worden patronen gezocht die verdieping moeten geven aan het onderwijs. Pardoen schrijft dat de geestelijke betekenis moet worden vastgesteld door patronen te onderzoeken van identieke woorden. Door de geestelijke betekenis van een woord te ontdekken, kunnen we deze betekenis toepassen op andere plekken waar hetzelfde woord staat.

Enerzijds heeft Pardoen hier een punt. Wanneer de Here Jezus zegt dat Hij het Brood des levens is, dan is dat een geestelijke betekenis. We kunnen Hem niet letterlijk opeten. Dit is een voorbeeld van een diepere betekenis van een uitspraak.

Dit kunnen we niet toepassen op alle uitspraken of gelijkenissen. We moeten de Bijbel uitleggen in de historische, logische en natuurlijke betekenis van het woord. Een goed voorbeeld is de verzoeking in de woestijn.

1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Matth. 4: 1-4

De Here Jezus heeft 40 dagen gevast en heeft honger. De logische gevolgtrekking is dat de Here Jezus na 40 dagen vasten letterlijk honger had. Dit is ook gelijk wat de duivel gebruikt om Hem te verleiden. Als de Here Jezus geen echter honger had, dan zou verleiding met eten geen enkele zin hebben.

Wanneer de Here Jezus zegt dat een mens niet zal leven van brood alleen. Dan zit daar een geestelijke boodschap achter die helder is. We moeten ons natuurlijke lichaam voeding geven, maar ons geestelijke lichaam ook, en dat moeten we voeden met Gods woord.

Voor Ilse Pardoen heeft de Bijbel echter diverse verborgen patronen die alleen begrepen kunnen worden door deze te onderzoeken en te met elkaar te vergelijken. Het boek Zoek eerst het Koninkrijk kunt u als PDF online lezen, de link staat onderaan het artikel. Veel uitspraken en zogenaamde verbanden, zijn te absurd om logisch te behandelen binnen een leesbaar artikel, daarom zal ik een klein aantal van de voorbeelden uit het boek uitlichten.

De gelijkenis van de zaaier, Mattheüs 13:1-9

Ilse Pardoen schrijft dat deze gelijkenis bedoeld is om het Koninkrijk te kunnen begrijpen. Ze verbindt de verzen 1-9 met de verzen 17-18 aan elkaar, waarbij de tussenliggende verzen blijkbaar niet van belang zijn voor de context .

De Here Jezus spreekt hier in een gelijkenis waarin Hij duidelijk maakt hoe de mensen op de verkondiging reageren, niet om het Koninkrijk te kunnen begrijpen. (vers 1-9). Dat veel profeten en rechtvaardigen wilden zien wat de discipelen zien heeft betrekking op de verkondiging van het Koninkrijk en de Messias. De discipelen zien Hem. Petrus spreekt hier ook over in 1 Petr. 1:10.

De reden dat Hij in gelijkenissen sprak was omdat het volk niet wilde luisteren (vers 10-16).

De 30,60 en 100-voudige vrucht is volgens Pardoen een verwijzing naar drie groepen mensen in het Koninkrijk. Ze trekt deze lijn helemaal terug naar de zonen van Noach. Cham werd vervloekt, dat is 30-voudige vrucht, Sem werd gezegend, dat is 100-voudige vrucht, en Jafet was dan degene met 60-voudige vrucht.

De Bijbel geeft hier geen enkele aanwijzing voor, maar voor Pardoen is dit een goed voorbeeld van de geestelijke verborgenheden in de patronen.

Hierop verdiept ze het patroon nog verder met andere voorbeelden totdat ze tot de conclusie komt wat het patroon is van 30-60 en 100.

De conclusie is, aldus Pardoen, 30 staat voor een groep of status met de minst geestelijke vrucht en dit loopt tot 100 voor de groep met de meeste geestelijke status of vrucht. Daarna wordt de vergelijking doorgetrokken naar de gelijkenis van de talenten.

Uiteindelijk komt Pardoen met haar gevolgtrekking met betrekking tot christenen en de toekomstige beloning. Een voorbeeld van een 30-voudig christen is iemand die net bekeerd is en nog veel moet groeien, of een zogenoemde naamchristen. De 60-voudige christen is geen jonggelovige of naamchristen meer, maar probeert te leven volgens Gods woord, maar slaagt daar maar deels in. De 100-voudige mens is degene die zich realiseert dat zijn of haar vrije wil volledig ondergeschikt is aan God, en daar naar handelt. Het ultieme voorbeeld hiervan is de Here Jezus.

Het voorbeeld van wat volgens Pardoen een 60-voud christen is zet ik als laatste neer zodat de implicatie van haar dwaalleer duidelijk mag zijn. Voorbeelden van 60-voudige christenen is de 60-voud profeet. Dit is, volgens Pardoen, een valse profeet.

Volgens Ilse Pardoen is een christen die 60-voudige vrucht draagt een valse profeet. De 30 en de 60-voudig christen zullen beidde in het Koninkrijk geen plaats dicht bij de Here Jezus of God krijgen, en dat levert gejammer en tandengeknars op.

Valse profeten in de Bijbel verkondigen een ander evangelie. In de het Oude Testament moesten deze gestenigd worden, (Deutr. 13), en in het Nieuwe Testament zegt Paulus dat ieder die een ander evangelie verkondigt vervloekt is.

8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Gal. 1:8-9

De valse profeet die in de tijd van de grote verdrukking vele volken misleidt, krijgt hij ook een plaatsje in de hemel?  Ook de uitspraak dat zij die 30 of 60-voudige vrucht dragen tandenknarsend en jammerend in de hemel zullen zijn, is in directe tegenspraak met de belofte dat God alle tranen van onze ogen zal wissen en dat in de hemel er geen verdriet zal zijn.

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openb. 21:4

Pardoen onderwijst ook new age(achtige) ideeën. Dit wordt onder meer duidelijk in haar onderwijs over de schalen uit Openbaring. Ze spreekt over het zenden en ontvangen vanuit de geestelijke dimensie.  Geestelijke informatie kunnen we alleen ontvangen van boven en niet van mensen, dus blijkbaar ook niet door Bijbelgetrouwe voorgangers die Gods woord uitleggen. (Dit ontslaat ons niet van het toetsen en onderzoeken van wat onderwezen wordt). Pardoen stelt dat God ons de hele dag door geestelijk manna stuurt en dat wij moeten leren om te ontvangen. Alles moeten we toetsen aan de geestelijke patronen. Een voorbeeld van het enkel kunnen ontvangen en niet kunnen zenden is volgens Pardoen Zacharias. Omdat hij God niet geloofde toen hem verteld werd dat Elizabeth zwanger zou worden, werd het voor hem onmogelijk om te zenden en kon hij alleen nog maar ontvangen.

Door het hele boek heen word het 30, 60, of 100-voudige principe onderwezen, waarbij alles wat niet onder het 100-voudige valt betekend dat men niet in eenheid is met Gods wil. Pardoen zegt in haar boek dat wanneer we niet het 100-voud bereikt hebben op de geestelijke ladder, we niet in één zijn met God. Volgens Pardoen zijn we pas één met God als we denken, spreken, willen en weten als Hem. Dus voordat we perfectie bereikt hebben, zullen we nooit één zijn met God. De Bijbel leert dat we door de Here Jezus één zijn met Hem.

4 Want  zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Rom. 12: 4-5

17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 1 Kor. 6:17

Zoals gezegd is het ondoenlijk om alle leerstellingen die vergeestelijkt worden te behandelen. Overal ziet Pardoen wel een geestelijke achtergrond in die de Bijbel echter niet leert.

De uitleg van de kern van het evangelie, laat zien welke dwalingen Pardoen onderwijst.

De Bijbel leert dat door de dood en opstanding van de Here Jezus de schuld is afbetaald. Ieder die door geloof (dat is vertrouwen op Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan) tot Hem komt ontvangt vergeving van zonden en schuld, ontvangt de Heilige Geest en is aangenomen als kind van God.

In haar boek schrijft Pardoen dat in de letterlijke tekst we kunnen lezen dat de Here Jezus onze zonden droeg. Maar dat de geestelijke gebeurtenissen rondom de kruisiging dit bevestigen. Dit is niet waar de Bijbel over spreekt. Aan het kruis nam de Here Jezus de zonden van de wereld op Zich. De door Pardoen benoemde geestelijke zaken zijn, de wijn die aangereikt werd en de doornenkroon.

Doordat de Here Jezus onze zonden droeg hebben we de horizontale zonden overwonnen, hiermee bedoeld Pardoen de zonden die we tegenover elkaar doen, en mogen we het Koninkrijk binnen gaan. Daarnaast heeft de overwinning van de Here Jezus het mogelijk gemaakt om de zonden tegen de Geest te overwinnen, dit noemt ze de verticale zonde.

Hier is dus absoluut sprake van een ander evangelie. Komen we het Koninkrijk binnen omdat onze “ horizontale” zonden overwonnen zijn, terwijl we zondigen tegen de Heilige Geest? Heeft de Here Jezus onze zonden tegenover elkaar overwonnen, en moeten wij nu strijden om de zonde tegen de Geest te overwinnen. Dat zou betekenen dat we zelf een bepaalde inspanning moeten leveren om tiot volmaaktheid te komen.

Wat te denken van de uitspraak dat de Here Jezus symbolisch onzen zonden dronk. Dit deed Hij, volgens Pardoen, toen Hij de wijn dronk aan het kruis.

Dit soort leerstellingen zijn de gevolgen van het niet letterlijk interpreteren van wat er geschreven staat, maar overal een mystieke en verborgen boodschap achter zien te vinden. Zelfs al zou er in de Bijbel een verborgen geestelijke boodschap zitten, wie bepaald dan wat de betekenis is? Hiermee bedoel ik niet de normale geestelijke boodschap die een tekst kan bevatten zoals dat de Here Jezus zegt dat Hij het brood des Levens is. Dat is een tekst met een diepere geestelijke betekenis, maar die door de Bijbel te bestuderen volkomen duidelijk is in zijn betekenis

De geestelijke betekenis van bloed slaat volgens Pardoen op dwaling en leugen. Ze haalt hiervoor 1 Kor. 15: 50 aan. Pardoen zegt: “Er staat dat bloed het Koninkrijk niet zal beërven”. Bloed staat volgens haar voor leugens en dwalingen. De correcte tekst is echter anders, Pardoen laat (voor het gemak?) een stukje weg, namelijk vlees. Dit is wat er staat:

50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 1 Kor. 15:50

Dit maakt de tekst gelijk duidelijk, het gaat hier over de niet wedergeboren mens, dit heeft niets te maken met bloed als geestelijk symbool voor leugen en dwaling.

De bruiloft van het Lam is verwijst volgens Pardoen naar het bereiken van top van de geestelijke ladder. Dit is het punt waarop we volkomen op de Here Jezus lijken.

De bruiloft van het Lam, zoals staat beschreven in Openbaring 19 is ons samenzijn met Hem in de Hemel. Als de Here Jezus Zijn gemeente tot Zich heeft genomen.

De gruwel der verwoesting waarvan gesproken wordt in Matth. 24:15  vond volgens Pardoen plaats in 170 v.Chr. en leidde tot verwoesting van de tempel en een grote verdrukking voor Joden en christenen. Deels klopt dit, want in dat jaar richtte Antiochus Epifanus een afgodsbeeld op in de tempel, verwoeste die en vervolgde de Joden. Pardoen zegt dat deze gebeurtenis, zoals beschreven wordt in Daniël, de letterlijke vervulling is van de tekst uit Matth.24:15.

In 170 voor Christus  waren er geen christenen!! De Here Jezus was nog niet naar deze aarde gekomen, had de straf voor de zonden nog niet volbracht dus niemand kon überhaupt een christen zijn.

Verder schrijft Pardoen dat het buiten het bestek van het boek om gaat of er nogmaals een verdrukking zal komen. De Bijbel is hier heel duidelijk over, deze komt er, na de opname van de gemeente en is bekend als de 70e jaarweek van Daniël.

Helaas is dat voor Pardoen niet zeker. Voor haar heeft dit alles een geestelijke betekenis. De tempel staat voor ons denken, de gruwel der verwoesting staat voor de leugens en dwalingen in ieders eigen tempel (het denken). Ons huis, (zal volgens Pardoen, op basis van Matth. 23:18) verwoest worden achtergelaten als we niet de waarheid accepteren. Hier verbindt Pardoen wederom een tekst aan het denken, terwijl de Here Jezus het over Israël heeft.

De zonde tegen de Heilige Geest is volgens Pardoen het afwijzen van het voedsel van de Geest, we verspelen niet ons behoud daarmee. Het heeft invloed op onze geestelijke groei. De Bijbel eert dat de zonde tegen de Geest nooit vergeven wordt, een wedergeboren christen zal niet zondigen tegen de Heilige Geest. Deze zonde is namelijk een doelbewust afwijzen van de Here Jezus en wat Hij heeft gedaan. Een voorbeeld hiervan zijn de Farizeeën, die doelbewust het werk van de Here Jezus toeschreven aan de duivel. Dat was geen foutje, maar een doelbewuste actie om hun eigen eer te redden tegenover het volk.

Het eeuwige oordeel ontvang je volgens Pardoen als je 30 of 60-voudig vrucht heb gedragen, deels naar de Geest hebt geluisterd, of wanneer je schatten op aarde hebt verzameld.

Naast het feit dat ieder die gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16) je niets kunt doen om je redding te bewerken omdat het door geloof alleen is (Gal. 6:14) leert Pardoen hier dus eigenlijk dat je minstens 100-voudig vrucht moet dragen om gered te worden. Hier is sprake van een evangelie van goede werken, wat geen evangelie is, maar een dwaalleer!

Ilse Pardoen gaat in haar boek Zoek eerst het Koninkrijk nog veel dieper in op allerlei “geestelijke”diepten. De uiteindelijke gevolgtrekking is dat deze vrouw een ander evangelie verkondigd, wat velen omarmen, maar een weg is die leidt tot een pad wat afwijkt van de Bijbelse leer.

Of om in de woorden van Pardoen te spreken. Het is een weg die 30 of 60-voudige vrucht draagt. En dat is volgens Pardoen niet voldoende, maar een weg die leidt naar tandengeknars en geween.

Neem de waarschuwing van Paulus aan Timotheüs ter harte en keer u af van dit soort onderwijs.

20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. 1 Tim. 6:20

 

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1) https://www.youtube.com/channel/UCCwIj8Knv9CPO3zka8Fj3SA

2) https://www.facebook.com/pg/stichtingmoadim/posts/

https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/wp-content/uploads/2018/05/Zoek-eerst-het-Koninkrijk.pdf

http://www.moadim.nl/images/loofhuttenfeest/Programma-loofhuttenfeest-2018.pdf

https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/