Charismatisch-LerarenOverig-Personen-Nederland

Jaap Dieleman

Jaap Dieleman is directeur van stichting De Heilbode, schrijver, evangelist en spreker. Hij is 8 januari 1977 tot bekering gekomen. Na de plotselinge dood van zijn vader is hij op zoek gegaan naar de zin van het leven. Zijn speurtocht leiden hem via wetenschap, filosofie, Oosterse religies, yoga, drugs en occultisme naar het moment waarop hij tijdens een gospelconcert Jezus zag. Jezus sprak tot Dieleman en zei tegen hem, dat hij het antwoord was op zijn zoektocht, hem ook niet veroordeelde, maar de last van hem wilde afnemen en alles nieuw zou maken. Hierop beloofde hij om Jezus te volgen en kwam er vrede in zijn hart. (1) Dit getuigenis lijkt in geen enkel opzicht op een Bijbelse bekering, nadat iemand het evangelie is verkondigd.

Na zijn bekering heeft hij zijn getuigenis verspreid via radio, tv en magazines. Nadat ook zijn thuisgemeente de roeping op zijn leven erkende, werd Dieleman in 1983 ingezegend als reizend evangelist. Na oprichting van De Heilbode is hij in deze hoedanigheid in meer dan 50 landen geweest om zijn boodschap te verkondigen. Jaap Dieleman kreeg de drang om leiders te trainen, zodat deze mensen op hun beurt weer velen konden bereiken met de boodschap van hem. Hij gaf leidersconferenties en schreef boeken om de leiders toe te rusten. De laatste 10 jaar is hij actief in het ondersteunen van weduwen en wezen wereldwijd, dit doet hij onder de projectnaam Abba Child Care. (2) Het is duidelijk dat Dieleman op vele vlakken actief is en met zijn projecten veel mensen bereikt met zijn boodschap.

Hij rekent zichzelf niet tot de charismatische sprekers, maar zijn leer is grotendeels dezelfde. Dieleman heeft in het verleden samengewerkt met en gesproken op de conferenties van Trin. Hij spreekt tijdens bijeenkomsten van charismatische kerken en zoals vele charismatische christenen hoort hij Gods stem. Zo zegt hij in een interview: ‘Ik heb je aangesteld als wachter en Ik wil dat je gaat waarschuwen voor de dingen die over de wereld gaan komen.’. (bron) Dieleman heeft naast zijn stichting De Heilbode ook een website genaamd Ontzagwekkendnieuws.nl. Deze site heeft hij opgericht met een onbekende compagnon met als doel aan te tonen, dat de Bijbel geen stoffig boek is, maar zeer actueel. Dat hij op deze manier probeert om mensen tot inzicht te brengen, dat de Bijbel meer is dan een religieus boek is een goed streven. Het moet gezegd worden dat hij de leer van de opname voor de verdrukking (iets wat zeker onder invloed van het charismatische denken bijna is verdwenen) blijft onderwijzen. Echter het complotdenken van Dieleman maakt, dat hij huidige gebeurtenissen verbindt aan dat wat komen gaat. Zoals het vaccineren tegen corona een opmaat is voor het teken van het beest. Daarnaast leert hij christenen om de gebeurtenissen te zien als tekenen van de spoedige komst van de Heere Jezus. Gebeurtenissen die, volgens hem, tekenen zijn van Bijbelse profetieën met betrekking tot komst van de Heere.

Het gevaar van dit onderwijs is dat christenen op zoek gaan naar gebeurtenissen, zoeken naar tekenen die hen wijzen op de komende opname. Er zijn echter geen tekenen, gebeurtenissen of profetieën die nog vervuld moeten worden. De eerstvolgende gebeurtenis is de opname van de gemeente, we kunnen de Here Jezus iedere dag verwachten. Paulus verwachtte eveneens de komst van de Here Jezus. Paulus spreekt over wij, dat is inclusief hemzelf.

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn (1Tess 4: 15-17).

Doordat Dieleman met zijn onderwijs leert, dat de huidige gebeurtenissen tekenen zijn voor de gemeente, zijn er steeds meer christenen die onzeker worden, de krant uitpluizen en “over” de Bijbel leggen, met alle gevolgen van dien. Door dit te doen richt men de focus op de gebeurtenissen en niet op de komst van de Heere Jezus. Dus men zal eerder zoeken naar gebeurtenissen om deze te kunnen duiden, dan dat men zich inspant om trouw en ijverig bevonden te worden, als de Heere Jezus ons roept.

Hij is bij christenen en niet christenen op zijn zachtst gezegd niet onomstreden. Vooral zijn boodschappen met betrekking tot het coronavirus en complottheorieën hebben ervoor gezorgd, dat hij op de “zwarte” lijst van verschillende banken staat. In een artikel in het NRC (3) over hoe banken omgaan met complotdenkers en organisaties staat, dat Dieleman ook geweerd wordt bij banken. Dit omdat hij in het tijdschrift Eyeopener preekt tegen het coronavirus. Het gaat hier echter alleen over betalingen die gedaan worden via Mollie service (4), maar het geeft wel aan dat hij door zijn boodschap niet onomstreden is. Dit is geen vervolging van iemand die het evangelie verkondigt, maar heeft betrekking op zijn verkondiging van complottheorieën. Het betreft hier geen persoonlijke mening of politiek commentaar van hem, het is de verkondiging van een complottheorie. Hij onderwijst  die theorieën vermengd met “passende” Bijbelteksten. Hij heeft allerlei bedenkingen bij wat de regering doet, dat is zijn goed recht, maar de Bijbel leert dat we ons moeten onderwerpen aan de autoriteiten die God boven ons heeft gesteld, zolang het niet tegen Zijn Woord ingaat. Dus als de regering zegt, dat je 1,5 meter afstand moet houden, en je bent het er niet mee eens, dan moet je in gehoorzaamheid aan God, toch gehoorzamen want het gaat niet tegen Zijn Woord in.

Dieleman gebruikt allerlei voorbeelden uit de Bijbel om ongehoorzaamheid aan de overheid te benadrukken, maar dan vanuit zijn complotdenken. Hij gebruikt in De Wachter deel 3 (link) onder meer het voorbeeld van Daniël en zijn drie vrienden en Anne Frank om zijn theorie, dat men de overheid niet gehoorzaam hoeft te zijn, te bewijzen. Zo gebruikt hij Bijbelse en historische voorbeelden om zijn onderwijs te bevestigen. Als we kijken naar de links op de site Ontzagwekkendnieuws.nl, dan krijgt men een duidelijk beeld van zijn gedachtegang. Hier vindt men onder meer diverse sites die complottheorieën verkondigen. Dit maakt dat, doordat Dieleman een groot bereik heeft, vele christenen worden meegetrokken in een on-Bijbelse leer die hen steeds verder van de waarheid zal trekken.

Er ligt misschien een grote nadruk op de complottheorieën die hij verkondigt, maar zoals er charismatische leraren zijn die mensen misleiden door hun verkondiging van wonderen en tekenen, of voorspoed en genezing, is dit het “paradepaardje” van Dieleman. Zie het verschil tussen bovenstaande uitspraken van hem en wat Paulus onderwijst.

1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 2 zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen (Rom 13:1-2).

In het magazine Eyeopener, dat gratis verzonden wordt aan 5,3 miljoen Nederlanders, staan meer dingen die duidelijk maken dat hij een ander evangelie verkondigt. Onder charismatische leraren zijn er weinigen die geloven in de opname. Ondanks dat Dieleman dit wel doet, gebruikt ook hij veel van de profetieën die voor Israël gelden om zijn stelling te onderbouwen. Onder meer in zijn waarschuwing tegen het coronavirus gebruikt hij de profetieën die de Heere Jezus spreekt in Mattheüs 24, die  betrekking op Israël hebben en zijn niet te rijmen met de opname. Door het coronavaccin te vergelijken met het teken van het beest, de maatregelen te associëren met de komende verdrukking, brengt hij vele (zoekende) christenen in grote verwarring en het zorgt voor verdeeldheid binnen kerken en gemeenten. Zijn beweringen hebben geen Bijbels fundament, maar het voedt wel de angstcultuur met als gevolg, dat mensen zich niet tot God wenden voor hulp in nood, maar zich laten meeslepen door dwaze theorieën waardoor ze steeds verder in de put raken.

De stichting van de staat Israël is volgens Dieleman de vervulling van diverse profetieën, ondermeer Jes 66:8. De verzen die volgen, duiden erop dat hij hier fout zit. Hij gebruikt echter deze datum, 14 mei 1948, als berekening voor de opname. In Mattheüs 24:34 zegt de Here Jezus: Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

De berekening van hem is als volgt. Omdat een generatie in de Bijbel 70 á 80 jaar duurt (Ps 90:10), en er op dit moment 73 jaar zijn verstreken er nog 7 jaar over zijn gebleven waardoor de opname komt. Volgens hem zijn wij de generatie die de opname zal meemaken.

Deze profetie is niet voor de gemeente, maar voor Israël en heeft niet met de opname te maken. Daarbij geeft de uitleg van hem een belangrijk feit weer. Hij gelooft in een opname voor de verdrukking. Volgens zijn berekening hebben we nog 7 jaar, maar de laatste jaarweek uit de profetie van Daniël duurt 7 jaar, deze begint na de opname van de gemeente. Dus als we in de laatste 7 jaar zitten, hoe zit het dan met de opname? Hier zien we hoe dingen verdraaid en naar eigen inzicht geïnterpreteerd worden zonder enig Bijbels fundament. Toch worden velen aangetrokken tot zijn onderwijs, het voedt een behoefte. Dit is waar Paulus in zijn 2e Timotheüs brief voor waarschuwde:

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.2Tim 4:3-4

In zijn nieuwsbrieven geeft hij veel voorbeelden van hoe de grote namen uit de Bijbel door God gebruikt werden. Noach waarschuwde voor de komende vloed, maar niemand wilde luisteren. Dieleman vergelijkt zijn verspreiding van het blad Eyeopener met deze gebeurtenis. Ook nu willen de meeste mensen niet luisteren, terwijl dit, volgens hem, een door God gegeven waarschuwing is van de komende oordelen. Hij vergelijkt zijn situatie met die van Paulus. Hij spreekt over fake news wat gebracht wordt over hem en zijn bediening, net zoals dat gebeurde met Paulus, althans, volgens de uitleg van hem.

Op deze manier, en door gebruik van Bijbelteksten probeert hij zichzelf in een positie te manoeuvreren waarbij de mensen hem gaan zien als slachtoffer van vervolging, terwijl hij bezig is om Gods Woord te verspreiden. Het grote verschil is alleen dat Paulus vervolgd werd, omdat hij de waarheid verkondigde, Noach stond alleen, omdat hij God gehoorzaamde. Dieleman ligt onder vuur, omdat hij dwalingen en complottheorieën verspreidt. Hij weet het echter heel mooi te verpakken, met als gevolg dat velen hem ondersteunen en een platform geven om zijn leer te verspreiden.

Net als bij veel van de charismatische leraren is er sprake van spectaculaire acties in allerlei landen: ondersteuning van de armen en zieken, verkondiging van het evangelie. Dit kost natuurlijk veel geld, en hierin is Hij geen uitzondering, er moet gedoneerd worden. Zijn successen zijn niet van de lucht. Healing Gospel Trucks heeft, sinds 2018 300.000 mensen bereikt waarvan er bijna 200.000 een beslissing voor Jezus hebben genomen. In de eerste vijf maanden van januari 2021 – doordat 5 nieuwe trucks in gebruik zijn genomen – zijn weer 100.000 beslissingen voor Jezus genomen door mensen in de meest afgelegen gebieden van Zuid-India. Er zijn 5 nieuwe trucks in aanbouw, en dat betekent volgens Dieleman, weer 42.000 mensen per maand die voor Jezus kiezen. Het houdt niet op, door een gift van een zakenman kunnen er nog tien trucks gebouwd worden, zodat er, als deze over 4 maanden klaar zijn, één miljoen zielen per jaar geoogst zullen worden. (5) Dit soort projecten moet natuurlijk betaald worden, en daar kunt u dan aan bijdragen. Na de opsomming van de grote werken die gedaan worden, komt de collectebus om de hoek. En wie wil er nu niet meewerken om een zodanige grote oogst van zielen binnen te halen?

Dit soort berichten is aan de orde van de dag bij charismatische en pinksterbewegingen. Het is opvallen dat ze allemaal claimen enorme aantallen mensen tot de Heere Jezus te brengen, terwijl Paulus zegt dat het einde van de tijd gekenmerkt wordt door een afval van het geloof, en allemaal loven ze God voor het werk wat Hij allemaal doet, maar ondertussen hebben ze wel uw geld nodig om al deze dingen te kunnen bewerkstelligen.

Hiermee zeg ik niet, dat het fout is om de gemeente waar u onderwezen wordt, of een Bijbelgetrouwe organisatie te ondersteunen, dit is zeker goed om te doen. Maar dit soort claims, waarbij er vele (tien)duizenden euro’s per maand nodig zijn om Gods woord te verkondigen, zijn niet Bijbels te verantwoorden. Het bizarre is dat heel veel christenen geen grote bedragen zouden schenken aan bijvoorbeeld een organisatie als Novib, omdat veel van de donaties in de zakken van de mensen blijft hangen. Zodra er echter geclaimd wordt, dat het Gods opdracht is, of wanneer er pakkende Bijbelteksten vermengd met grote aantallen “bekeringen” worden genoemd, lijkt het wel of christenen ineens niet meer nadenken, maar het klakkeloos accepteren. Zo zijn er velen die oprecht geven, zich oprecht druk maken om de zwakkere in de samenleving, maar door dit soort onderwijs gewoon misbruikt worden voor de financiële situatie van de spreker.

Helaas is Jaap Dieleman ook één van hen die, misschien oprecht, velen misleidt met een ander evangelie. Waarbij er velen zijn die hem ondersteunen in zijn werk, en daardoor onbewust hem faciliteren om nog meer mensen te bereiken met een vreselijke dwaalleer. Met als gevolg enorme aantallen, denk aan de tienduizenden die hij bereikt heeft met zijn verkondiging, die denken de Heere Jezus toe te behoren, maar in de praktijk een andere Jezus en een andere geest hebben ontvangen.

3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best (2Cor 11: 3-4).

Deze waarschuwing van Paulus aan de Corinthiërs geldt ook voor de gemeente vandaag de dag.

6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 1 Tess. 5:6

 

1) https://www.heilbode.nl/go/de-heilbode/wie-is-jaap-dieleman/

2) https://www.heilbode.nl/go/de-heilbode/visie-en-missie/

3) https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/17/de-complotdenker-bankiert-maar-elders-zegt-de-bank-a4055125

4) https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/

5) https://www.abbachildcare.org/nieuws-update.html

https://www.heilbode.nl/go/nieuws/nieuwsbrief_archief/

https://www.revive.nl/jaap-dieleman-over-veelbesproken-magazine-onder-miljoenen-nederlandse-huishoudens-met-veel-media-aandacht-we-willen-verloren-zielen-redden/

https://ontzagwekkendnieuws.nl/wake-up-sites/

https://www.youtube.com/watch?v=P5Pqi5-MQak