Charismatisch-Leraren

Joseph Prince, New Creation Church

Joseph Prince is de senior pastor van de New Creation Church in Singapore. Dit is één van de grootste pinkstergemeentes in Azië. Verder is hij schrijver van meerdere boeken en een geliefd en invloedrijk spreker op evangelische conferenties wereldwijd. De leer van Joseph Prince valt onder het zogenaamde welvaartsevangelie. Prince zegt dat zijn voorkeur ligt bij de Word of Faith kerk van Kenneth Hagin en dat zijn kerk ook een Word of Faith kerk is .

Zijn aanstelling als senior pastor in de New Creation Church bracht een ommekeer in deze gemeente. Vanaf 2005 is hij een  wereldwijd invloedrijk,  maar ook omstreden spreker geworden.  Zijn grote doorbraak kwam in 2006 nadat hij door  Brian Houston, de senior voorganger van Hillsong, werd gevraagd om te spreken op het Grace and Favour seminar van Hillsong.  Tussen Hillsong church en de New Creation Church van Prince is een sterke band. Dit komt onder andere naar voren door de uitwisselingen tussen beide kerken. Daarnaast  worden de leidinggevenden van Hillsong tot zijn persoonlijke vrienden gerekend. De leer van Prince is bij Hillsong met open armen ontvangen en de leiders van Hillsong geven aan dat de leer van Prince alles wat in hun gemeente gebeurt beïnvloedt.

In Nederland  zijn EO ronduit , de Doorbrekers en de Jong en Vrij kerk de bekendste stromingen die zijn leer aanhangen. Voorganger Marcel Gaasbeek van Jong en Vrij noemt Prince een persoonlijke vriend. Hieronder enkele uitspraken en quoten uit zijn boeken.(link)

If u can change what u believe u can change your life. Quote frm The Power of Right Believing.

Having a heart of thanksgiving toward the Lord positions you for even greater blessings!

Good things happen when you believe that Jesus loves you.

Believe right—that Jesus’ finished work has paid for all the blessings you need—and see the power of God released into your life!

In Charisma magazine staat over Joseph Prince dat ze nog nooit hebben meegemaakt dat volwassen christenen zo verdeeld zijn over een auteur sinds Kenneth Hagin en Kennth Copeland de  Word of Faith leer begonnen te onderwijzen.(link)

Joseph Prince gebruikt veel theologische termen. Onderwerpen als genade, vergeving en zonde  komen veelal voor in zijn onderwijs. Hierdoor is men al gauw geneigd om zijn onderwijs te  zien als Bijbels correct.  Echter zoals bij de andere Word of Faith leraren het geval is, geldt ook voor Prince dat veel van de Bijbelteksten die hij gebruikt passend worden gemaakt om duidelijk te maken dat voorspoed, zegeningen en een gelukkig leven iets is wat we van God mogen verwachten.

De leer van Joseph Prince legt een sterke nadruk op genade.  Hij benadrukt in zijn onderwijs dat we uit genade zijn gered en dat we goede werken doen door onze redding en niet om onze redding. Tot hier klopt zijn onderwijs helemaal. Prince gaat echter verder dan dat. Hij leert dat God ons niet schuldig wil laten voelen over onze zonden, of dat we vergeving hoeven te vragen voor de verkeerde dingen die we doen.

Volgens Prince  hoeven we nadat we tot geloof zijn gekomen  en onze zonden hebben beleden niet meer om vergeving te vragen. Alles is ons vergeven en daarom is het niet nodig om vergeving te vragen voor de zonden die u doet. Prince leert dat we niet uit de gemeenschap met God kunnen vallen door onze zonden niet te belijden.(link)

Dit soort onderwijs zal mensen een valse zekerheid geven. Waarom zal men zich inspannen om rein en heilig te leven als alles toch al vergeven is? Dit onderwijs brengt een hele goedkope genade. Als u bent wedergeboren dan kunt u nooit uit Gods hand worden geroofd. Uw eeuwige positie in de Here Jezus  staat vast. Uw relatie  met Hem kan echter wel verstoord raken doordat u niet wandelt in de waarheid.

Johannes schrijft dat wanneer we onze zonden belijden Hij ons reinigt van al onze zonden (1 Joh.1). In Hebreeën 12  staat dat God ons kastijdt en tuchtigt.  Paulus roept op tot een wandel die hoort bij de positie die we als christenen hebben.

Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, daar de dagen boos zijn. Daarom, weest niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren is. Ef. 5:15-17

De genadeleer van Joseph Prince wordt samengevat in zijn boek: ‘Destined to Reign’ (Voorbestemd te regeren). In de ondertitel van dit boek staat: Het geheim van succes zonder inspanning, heelheid en leven in overwinning’.(link)

In zijn leer worden welvaart, voorspoed en genade samengevoegd. Het gaat er niet om dat we de Here Jezus volgen, maar dat we Hem ontvangen. Met ontvangen wordt niet enkel bedoeld Hem ontvangen als onze Heiland en Verlosser. Ontvangen betekent in het onderwijs van Prince  dat God geen offers verlangt, geen inspanning. God verlangt zeker wel onze offers en inspanningen. Niet om daardoor gered te worden, maar om Hem te gehoorzamen en te dienen.

En indien gij tot een Vader aanroept Hem, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eenieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning;  Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;  Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 1 Petr. 1:17-19

Op de website van New Creation Church  staat onder “Hoe het kruis betrekking heeft op jou”, de volgende verklaring: Wanneer je Jezus accepteert als je Heer en Redder, zal Hij je niet alleen redden van de hel, maar dan geeft Hij je ook gezondheid, vreugde, liefde, vrede, hoop, onvoorwaardelijke acceptatie, voorkeur, de kracht om rijk te voorspoedig te worden en al het goede waar je maar aan kan denken en meer. (link)

Stichting Chris heeft gewaarschuwd  dat door het onderwijs  van Joseph Prince vele jongeren in de problemen raken doordat deze dingen niet in hun leven zichtbaar worden. Hoeveel mensen zullen niet tot Jezus komen om deze materiële zaken? Ieder mens zal het prettig vinden als zijn leven zo op rolletjes gaat lopen. De Bijbel geeft echter een hele andere soort kijk op het volgen van de Here Jezus.

En ook allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 2 Tim. 3:12

Joseph Prince  zegt dat, een aantal jaren geleden, God tegen hem zei dat Hij ieder jaar aan Prince een woord zou geven voor de kerk waar hij pastor is. Terwijl Prince aan het wachten was op een woord ontving hij het thema voor dit jaar. Jesaja 22:22: De sleutel van David.

David was een man van gebed en lofoffers. De  eindconclusie van Prince is de volgende: Als de mensen in zijn kerk gaan bidden en lofoffers brengen aan de Here Jezus dan zal Hij deuren openen die niemand kan sluiten. Sterker nog, Hij zal deuren sluiten die de tegenstander wil gebruiken voor het slechte. Joseph Prince sluit af met de mededeling dat hij zal bidden dat 2013 het beste jaar ooit mag worden voor de mensen in de gemeente en hun geliefden.

De boodschap die Joseph Prince meegeeft  is gebaseerd op voorspoed, geluk en blijdschap. Door het juiste te doen zal dit in uw leven uitgewerkt worden. De Bijbel leert dat alles ten goede zal meewerken voor hen die God liefhebben (Rom. 8). Als we echter de boodschap van Joseph Prince moeten geloven dan is het onze schuld als we niet ruimschoots gezegend worden. In plaats van deze boodschap te omarmen, is het beter om te kijken naar wat Paulus zegt:

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 2 Kor. 12:9-10

Geraadpleegde bronnen:

http://www.josephprinceonline.com/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Prince

http://www.josephprince.org/

https://twitter.com/JosephPrince

http://www.newcreation.org.sg/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Johannes.pdf

http://www.backtothebible.nl/

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/princeooggetuige.htm