Overig-Stromingen

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn over het algemeen bekent als Mormonen. Dit op basis van het boek van Mormon wat door Joseph Smith, de grondlegger van de kerk, in maart 1830 werd gepubliceerd. De officiële naam van de aanhangers van het Mormonisme is Heiligen der laatste dagen. De Mormoonse kerk is wereldwijd vertegenwoordigd, maar verreweg de meeste leden (42%) wonen in de Verenigde Staten. Mormonen geloven dat de Here Jezus in 1820, door middel van de “profeet” Joseph Smith, begonnen is om Zijn gemeente te herstellen. (1)

Mormonen hebben vier boeken die de basis vormen voor hun geloof, dat zijn:

  1. De Bijbel, als deze juist vertaald is. (2)
  2. Het boek van Mormon, wat volgens hen ook het woord van God is, en een kroniek van Gods handelen met de inwoners van het oude Amerika.
  3. De Leer en Verbonden, een verzameling openbaringen en geïnspireerde verklaringen, gegeven aan Joseph Smith en enkele van zijn opvolgers, voor de vestiging en regulering van de kerk.
  4. De Parel van grote Waarde, een selectie openbaringen, vertalingen en geschriften van Joseph Smith.(3)

De veertienjarige Joseph Smith was in het voorjaar van 1820 zoekende bij welke kerk/denominatie hij zich zou moeten aansluiten. Om hierin duidelijkheid te krijgen ging hij naar het bos in de buurt van zijn huis om daar te bidden. In antwoord op zijn gebeden verschenen: “God” en de “Here Jezus” aan hem. Zij vertelde dat de oorspronkelijke kerk niet meer bestond, en dat hij gekozen was om de gemeente van de Here Jezus op aarde te herstellen. In de tien jaar die volgden ontving Smith diverse hemelse wezens, ontving en het Boek van Mormon en kreeg van “God” de macht en het gezag om de kerk te organiseren.

Joseph Smith startte de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op 6 april 1830. In het boek Leer en Verbonden staat dat God Zijn dienstknecht Joseph Smith heeft geroepen en tot hem heeft gesproken om Zijn eeuwige verbond te bevestigen. Boek Leer en Verbonden 1:17-22 (4,5)

De basis van de Mormoonse kerk is gebaseerd op de visioenen en openbaringen die Joseph Smith gedurende een periode van tien jaar heeft ontvangen met daarnaast de Bijbel. In De parel van grote waarde, beschrijft Smith de periode voorafgaand aan de visioenen en boodschappen die hij kreeg. In een tijd waarin gemeenschappen scheurden en diverse stromingen de waarheid claimden te bezitten, zocht de 14 jarige Smith naar wat het ware geloof was. Hij schrijft in hoofdstuk 1: “10 Te midden van deze woordenstrijd en botsende meningen vroeg ik me vaak af: Wat staat mij te doen? Welke van al deze groeperingen heeft gelijk, of hebben ze allemaal ongelijk? Als er één gelijk heeft, welke is dat dan en hoe kom ik dat te weten?” (6)

Joseph Smith gaat naar het bos toe om in stilte te kunnen bidden en een antwoord te krijgen op zijn vraag bij welke sekte hij zich moet aansluiten. Tijdens het bidden ervaart Smith dat hij wordt aangevallen door een sterke macht die hem de tong vastbindt, op het moment dat hij de wanhoop nabij is wordt hij beschenen door een lichtkolom met daarin twee personen. De ene zegt:” Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!”.(vers 17).

Opziend naar beidde gestalten vraagt Smit bij welke sekte hij zich moet aansluiten krijgt hij als antwoord dat hij zich bij geen enkele sekte mag aansluiten omdat deze een gruwel zijn in de ogen van deze gestalte. De gestalten in de lichtkolom worden door Joseph Smith ten onrechte aangeduid als God de Vader en de Here Jezus, het zijn echter misleidende geesten die (met succes) een ander evangelie verkondigen.

In de jaren die volgen krijgt Smith meerdere visioenen en ontvangt hij boodschappen van een engel met de naam Moroni die hem onder andere over het boek van Mormon verteld. De hele geschiedenis is te vinden in De parel van grote waarde. (6)

Hoewel lange tijd de Mormoonse leer door de meeste christenen werd afgewezen, en het Mormonisme gezien werd als een sekte, is er de laatste jaren een steeds bredere stroming in kerken en gemeenten die Mormonen en hun leer accepteren als ware christenen.(7) Paulus is in zijn brief echter helder over hen die een ander evangelie verkondigen.

8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Gal.1:8-9

In de geloofsverklaring van de Mormoonse kerk (8) kunnen we zien welke dwalingen men leert. Er is geen erfzonde. Mormonen geloven dat ieder mens zal worden gestraft voor zijn eigen zonden, maar geloven niet dat ieder mens in zonden geboren wordt door de overtreding van Adam. Dit in tegenstelling to wat de Bijbel ons leert. (Rom 5:15) Dat Mormonen niet geloven in de erfzonde komt doordat ze geloven dat we, voordat we geboren werden,  in de hemel als geesten bij God leefden. (9)

Redding is volgens Mormonen mogelijk door de verzoening van de Here Jezus, echter, die verzoening (en dus uiteindelijke redding) is alleen wanneer men gehoorzaamt aan de wetten en verordeningen van het evangelie. Deze verordeningen zijn: 1.Geloof in de Here Jezus, 2.Bekering, 3.Doop door onderdompeling ter vergeving van zonden en als laatste 4.Handoplegging voor de gaven van de Heilige Geest.

Aan de toegang tot deze verzoening zijn een aantal voorwaarden verbonden. Men schrijft in de geloofsbelijdenis het volgende: Wij geloven dat iemand van Godswege moet worden geroepen, door profetie en door handoplegging van hen die daartoe het gezag bezitten, om het evangelie te prediken en de verordeningen ervan te bedienen.(10)

De gelovigen die geroepen zijn, zijn volgens de Mormoonse kerk enkel zij die de Mormoonse leer aanhangen. Dat zijn de mensen die voldoen aan bovengenoemde verklaring.

Mormonen geloven in een letterlijk herstel van Israël en een vergadering van de tien stammen, en dat Jeruzalem herbouwd zal worden op Amerikaans grondgebied. (8) Mormonen geloven dat het boek van Mormon het volle evangelie van Jezus Christus bevat, met als belangrijkste gebeurtenis het bezoek aan Amerika na Zijn dood en opstanding.(11) Mormonen geloven niet in de Bijbelse Drie-Eenheid. Volgens hen zijn er Drie Personen, maar zijn niet samen Eén Godheid. Hierbij hebben zowel God als de Here Jezus volgens de Mormonen een lichaam wat gelijk is aan het onze, maar dan onsterfelijk, en heeft de Heilige Geest enkel een geestelijk lichaam. (12) De Bijbel laat zien dat God een Geest is en geen lichaam heeft zoals wij.

24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Joh. 4:24

Andere leerstellingen zijn bijvoorbeeld dat Mormonen geen sterke drank en geen hete dranken mogen drinken, uitzondering hierop is kruidenthee, maar verder mogen ze geen koffie of thee drinken. Dit op basis van een openbaring die Joseph Smith heeft gekregen. (13,14)

Mormonen zijn verplicht tienden te geven en te vasten, mannen die er klaar voor zijn ontvangen het priesterschap waardoor ze de verordeningen van de kerk mogen verrichten. (15) De Mormoonse kerk heeft een profeet die de opvolger is van Mozes. Door de jaren heen zijn er anderen die deze taak ontvangen, (Joseph Smith was de eerste), de huidige profeet is Russel M. Nelson.

Zoals de katholieke kerk leert dat de paus de plaatsvervanger is van Petrus, zo leert de Mormoonse kerk dat er een opvolger is van Mozes. Daarnaast heeft de Mormoonse kerk twaalf apostelen, die het fundament vormen van de leer. (16)

De Mormoonse kerk leert dat we een hemelse vader en  een hemelse moeder hebben, zij zijn meer bezorgt om ons welzijn als onze aardse ouders. Aanbidding is echter alleen toegestaan aan de vader, Mormonen bidden niet tot de “hemelse moeder” (17)

Mormonen leren dat we geestelijke kinderen van God zijn, waardoor we de potentie hebben om deelgenoot te worden aan de goddelijke natuur. (18)

Ondanks dat in de geloofsverklaring de erfzonde wordt ontkend, geloven Mormonen wel dat door de zondeval alle mensen gescheiden zijn van God. Echter enkel in het aardse leven. De visie hierop is dat we in de positie zijn gebracht dat we tegen God ingaan en Hem niet gehoorzamen, en dit is dan de strijd die in ons woedt.

Dit in tegenstelling tot wat Paulus schrijft. 17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Gal. 5:17

De strijd die in ons is een strijd tussen de oude mens (het vlees) en de nieuwe schepping die we zijn door het geloof in de Here Jezus.

De Bijbel leert dat alle mensen gezondigd hebben en Gods heerlijkheid missen, door de zondeval. God was hierdoor niet verrast, Hij is alwetend, maar door te beweren dat het Gods plan was dat Adam en Eva zouden zondigen, beweert men uiteindelijk dat God ongerechtigheid in Zich heeft. Hier zien we hoe de duivel teksten en historische gebeurtenissen verdraait. Het was de duivel waarin ongerechtigheid gevonden werd, wat ertoe leidde dat hij verbannen werd van Gods heilige berg. (Ez.28; 11-19)

13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan  de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. 15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Jes.14:13-15

De zondeval geeft ons de mogelijkheid om op aarde geboren te worden en zo te leren en vooruitgang te maken. Door onze rechtvaardige daden en oprecht je zonden te belijden, kunnen we tot Christus komen, en door zijn verzoening, voorbereidingen treffen om de gift van het eeuwig leven te ontvangen. (18) (Het woord zijn, in voorgaande zin is bewust met een kleine letter geschreven omdat hier geen sprake is van de Here Jezus).

De “profeet” Lehi schrijft in 2 Nephi 2 (Boek van Mormom)  dat het nodig was dat Adam en Eva zondigden omdat ze anders in de Hof van Ede zouden lijven leven in de onberispelijke staat die ze hadden voor de zondeval. Het gevolg daarvan zou zijn dat ze altijd met z’n tweeën zouden blijven en er geen kinderen geboren zouden worden.

God gaf alle dieren, nadat Hij ze schiep (Gen.1:25) de opdracht zich te vermenigvuldigen en de aarde te bevolken. Wat zei God tegen Adam en Eva nadat Hij ze heeft geschapen, voordat ze zondigden?

28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! Gen.1:28

In Nephi 2 zegt de “profeet” Lehi dat Adam God dankte omdat door de zondeval hem de ogen geopend waren en hij in dit leven op aarde vreugde en blijdschap zou hebben, en in zijn vleselijke lichaam God weer zou zien. (18) De tegenstelling met wat de Bijbel leert kan haast niet groter zijn. Adam en Eva ervaarde geen blijdschap door de zondeval, en zouden God in hun aards lichamen juist niet meer zien.

8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. Gen. 3:8-10

Joseph Smith zei dat hij een persoonlijke openbaring van God had ontvangen, waarin hem werd geboden om polygamie te bedrijven. Naar verluidt had Smith op het laats 32 vrouwen waarmee hij getrouwd was. Om dit soort huwelijk te voltrekken was er een speciaal soort priesterschap nodig wat ze de “verzegelde macht” noemden. Mormonen geloven dat Joseph Smith deze verzegelde macht op 3 april 1836 van de profeet Elia heeft ontvangen. In 1890 werd polygamie binnen de Mormoonse kerk, onder druk van de Amerikaanse regering, officieel afgeschaft. Polygamie nog steeds terug te vinden in het boek Leer en Verbonden, maar officieel wordt er binnen de Mormoonse kerk het standpunt op nagehouden dat een huwelijk moet bestaan uit één man en één vrouw. (19,20,21).

Het afschaffen van het polygamie huwelijk heeft ertoe geleidt dat er diverse afscheidingen zijn geweest binnen de Mormoonse kerk. De bekendste is de Fundamentele Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (FLDS). Leden van de FLDS zonderen zich steeds meer af van de wereld en leven in een aantal afgelegen dorpen.

De Mormoonse kerk is gegrondvest op de leer van Joseph Smith, die de ontvangen openbaringen en leerstellingen ontving van een engel die zich Moroni noemde, en door Smith werd geïdentificeerd als een wederopgestane indiaan. Het boek van Mormon wordt door Mormonen niet enkel gezien als een heilig boek, een getuigenis van een engel die dicht bij Jezus stond, maar ook als een historisch verslag van Gods handelen met de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

De Mormoonse kerk valt vanuit werelds perspectief gezien onder het kopje christendom. Door de oecumenische houding van (misschien wel de meeste christenen) worden ze door velen geaccepteerd en gezien als christenen. Het logische gevolg zal zijn dat de leerstellingen van de Mormoonse kerk ook geaccepteerd zullen gaan worden.

Echter vanuit Bijbels perspectief kunnen we enkel de conclusie trekken dat Mormonen geen christenen zijn, maar misleidt door een ander evangelie en een andere Jezus hebben ontvangen. De verdraaiingen van de waarheid en het ge(mis)bruik van Bijbelteksten moeten voor christenen een hele duidelijke waarschuwing zijn van de tactiek die de duivel gebruikt om te misleiden.

14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. 2 Kor. 11:14-15

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1) https://www.mormon.org/nld/Faq/geloofspunten-van-mormonen

2) https://www.lds.org/scriptures/pgp/a-of-f/1?lang=nld

3) https://www.mormon.org/nld/Faq/onderwerp/over-de-mormonen/vraag/doel-van-de-bijbel

4) https://www.mormon.org/nld/Faq/onderwerp/over-de-mormonen/vraag/stichter-van-mormoonse-kerk

5) https://www.lds.org/study/scriptures/dc-testament/dc/1.17,22?&lang=eng#16&lang=eng

6) https://www.lds.org/scriptures/pgp/js-h/1.19?lang=nld

7) https://www.mormon.org/nld/Faq/onderwerp/over-de-mormonen/vraag/mormonen-christenen

8) https://www.lds.org/scriptures/pgp/a-of-f/1?lang=nld

9) https://www.lds.org/topics/plan-of-salvation/we-lived-with-god?lang=eng&old=true

10) http://www.mormonisme.nl/1978/12/de-geloofsartikelen.html

11) https://www.kerkvanjezuschristus.org/het-boek-van-mormon-een-heilig-boek-wie-heeft-het-geschreven-en-hoe-is-het-vertaald?lang=nld-nl

12) https://www.mormon.org/nld/Faq/onderwerp/heilige-geest

13) https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/89.5-7?lang=eng#4

14) https://www.kerkvanjezuschristus.org/Waarom-drinken-mormonen-geen-sterkedrank-thee-of-koffie

15) https://www.mormon.org/nld/Faq/onderwerp/priesterschap/vraag/doel-van-het-priesterschap

16) https://www.mormon.org/nld/vgv

17) https://www.lds.org/topics/mother-in-heaven?lang=eng

18) https://www.lds.org/topics/fall-of-adam?lang=eng

19) http://www.mormonisme.nl/1981/01/waarom-geloven-de-mormonen-in-polygamie.html

20) http://www.mormonisme.nl/p/forum_23.html#nabble-td3455223

21) https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/od/1?lang=nld&clang=nld#p2

https://www.kerkvanjezuschristus.org/tags/evangeliebeginselen?lang=nld-nl

http://www.jesuschrist.lds.org/his-life-and-teachings/articles/we-believe?lang=eng

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Jezus_Christus_van_de_Heiligen_der_Laatste_Dagen

http://www.mormonisme.nl/

https://www.mormon.org/nld/Faq/onderwerp/opstanding

https://www.lds.org/scriptures/bofm?lang=nld

https://www.hpdetijd.nl/2012-05-09/zeven-bizarre-weetjes-over-mormonen/