Overig-Feesten

Kerstmis

Kerstmis is voor de meeste mensen het belangrijkste feest van het jaar. Een paar dagen vrij, lekker eten, cadeautjes onder de boom en gezellig samen zijn. Voor de meeste christenen is deze dag het moment om de geboorte van de Here Jezus te vieren. Overal ter wereld, en door bijna alle mensen, wordt kerstmis gevierd. Voor velen is de herkomst van kerstmis echter onduidelijk. Bijna iedereen is wel grootgebracht met het idee dat we de geboorte van de Here Jezus vieren. Zelfs onder de ongelovigen is dit vaak bekend, al hechten zij daar natuurlijk geen waarde aan. De oorsprong van Kerstmis is echter heidens en niet Bijbels.

In de Bijbel geeft God aan Zijn volk specifieke feesten die zij moeten vieren. Aan de gemeente is er door de Here Jezus één opdracht gegeven om Hem te gedenken, dat is door het vieren van het avondmaal.

19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei:Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Luc. 22:19-20

In het Lucas evangelie wordt op de meest uitgebreide manier de geboorte van de Here Jezus beschreven. Toch wordt er geen enkele aanwijzing gegeven over de dag van Zijn geboorte, of wordt er melding gemaakt dat de geboortedag van de Here Jezus herdacht moet worden. In de eerste eeuwen van de gemeente werd Kerstmis dan ook niet gevierd, er is geen enkele aanwijzing hiervoor te vinden in de brieven van Paulus of de andere apostelen.

25 December werd voor het eerst als de dag van de geboorte van de Here Jezus aangesteld door Sextus Julius Africanus in 211 na Chr.(1)

In de 4e eeuw na Chr. maakte keizer Constantijn het katholicisme tot staatsgodsdienst. Om het christendom voor de heidenen aantrekkelijk te maken werden heidense rituelen binnen gebracht in de kerk. 25 December was voor de heidenen een bijzondere dag. Het was de dag van de overwinning van de zonnegod Sol Invictus in het Babylonische rijk. De Romeinen vierden het Saturnusfestival en de Germanen hielden het Yule festival. De heidenen vierden op deze dag de winter-zomer zonnewende.

De zon, zo dachten de heidenen, stond die dag stil, het was het moment dat de kortste dag eindigde. De zon had de duistere winterperiode overwonnen en de dagen begonnen weer te lengen.

In Maleachi wordt de Here Jezus aangeduid met de naam Zon de Gerechtigheid. Doordat de heidenen op 25 december de overwinning vierden van hun zonnegoden werd Kerstmis op deze dag ingevoerd. Op deze manier zorgde Constantijn er samen met de katholieke bisschoppen voor dat Kerstmis verteerbaar was voor zowel heidenen als gelovigen.

Al de symbolen en gebruiken die bij het huidige Kerstmis gebruikelijk zijn vinden ook hun oorsprong in deze heidense rituelen. Deze vieringen waren oorspronkelijk op 21 december, maar door invoering van de Juriaanse kalender werd het de 25e. Op de dag van de zonnewende werd niet de Here Jezus geboren. Wie er op die dag, volgens de overlevering, wel werden geboren waren Nimrod en Tammuz en deze Tammuz was de zoon van de goden.

De periode rond 25 december was voor de Romeinen een populaire vakantieperiode. De opstanding van de zon en het verdrijven van de winter werd in deze periode gevierd. Christelijke schrijvers hebben de connectie gemaakt tussen de geboorte van de Here Jezus als de Zoon van God en de overwinning van de zon op de winterperiode en zo werd 25 december meer en meer geaccepteerd als de dag dat de Here Jezus zou zijn geboren.

Kerstmis heeft dus een duidelijke heidense oorsprong. Buiten dat om zijn er in het hele kerstverhaal allerlei menselijke toevoegingen gedaan die niet in de Bijbel voorkomen. Als we eraan denken dat het in Israël in december winter is, dan is het hoogst onwaarschijnlijk dat er herders met hun schapen buiten in de velden liggen.

Verder wordt er binnen het christendom geleerd dat de Here Jezus is geboren in een stal. De kerststalletjes worden vaak afgebeeld met Jozef, Maria, het Kindje Jezus en de os en de ezel. Deze voorstelling kunnen we nergens in de Bijbel vinden. Het is een menselijke interpretatie. Er staat nergens in de Bijbel dat de Here Jezus is geboren in een stal. Er staat dat er geen plek was in de herberg. Hier een uitgebreid artikel over deze misvatting. Nergens wordt in de Bijbel melding gemaakt van het aantal wijzen die uit het Oosten kwamen. Toch worden er in ieder kerstverhaal drie wijzen opgevoerd waarvan men zelfs de namen weet.

Verdere aanwijzingen dat een christen geen Kerstmis zou moeten vieren zien we in gebruiken die bij Kerst horen. Neem bijvoorbeeld de kerstboom. Bomen worden in de meeste heidense godsdiensten vereerd. In Egypte gold de boom als symbool van Osiris, dit was een boomgeest. De Romeinen aanbaden de dennenboom en de god was Baal-Berith  (heer van de den). In de tegenwoordige heidense godsdiensten zoals wicca wordt de bosgod Pan aanbeden.

De takken en kransen die aan deuren worden gehangen hebben eenzelfde achtergrond. Deze werden aan de deur gehangen om de boze geesten te verjagen. In de Bijbel lezen we al hoe het volk Israël de heidense godsdiensten overnamen en de Heer verlieten.

18 Zo verlieten zij het huis des HEEREN, des Gods hunner vaderen, en dienden de bossen en de afgoden; toen was een grote toornigheid over Juda en Jeruzalem, om deze hun schuld. 2 Kron. 24:18

Het versieren van de kerstboom heeft eveneens een heidens karakter. Een groenblijvende boom staat voor vruchtbaarheid en onsterfelijkheid. In de Bijbel lezen we dat de heidenen een boom uit het bos haalden en deze versierden. Daarbij geeft God Zijn volk een duidelijke waarschuwing om niet dezelfde weg te gaan.

2 Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. 3  Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk  met de bijl 4  Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers  zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. Jer. 10:2-4

Andere gebruiken die met Kerstmis verband houden en die een heidense oorsprong hebben zijn het geven van cadeautjes, de mistletoe, het aansteken van kaarsen, kaarten, kalkoen en de kerstman ( in Nederland sinterklaas)(2)

Alle gebruiken die met Kerstmis te maken hebben vinden dus hun oorsprong in heidense afgodsrituelen. Mocht u vinden dat Kerstmis een christelijk feest is, misschien dat deze petitie van united pagans u overtuigt.

Zie onderstaande video’s voor meer informatie over de oorsprong van kerst en de gebruiken die daarbij horen. Sommige stukjes zijn specifiek gericht op de Amerikaanse markt, omdat deze tradities (nog) niet ingeburgerd zijn in ons land, maar de geschiedenis van kerst wordt in deze video’s duidelijk uitgelegd. 123(Het linken naar deze video’s betekent niet dat ik het noodzakelijk met alles eens ben, maar het is om te verduidelijken waar de oorsprong ligt van Kerstmis)

Velen zeggen we mogen Kerstmis vieren want we gedenken geen heidense afgoden maar de Here Jezus. God echter weet wat de oorsprong is van al de heidense rituelen die gepaard gaan met het kerstfeest. We kunnen Hem niet dienen door middel van verchristelijkte heidense godsdiensten.

God is een heilig God en Hij heeft ons geroepen om heilig te leven en niet gelijkvormig te worden aan de wereld. Dit geld ook als het gaat om Kerstmis.

13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petr. 1:13-16

 

1) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/115686/Christmas

2) http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/xmas/celeb.htm

http://www.aciweb.nl/verslagen/verslag-4787.html

http://listverse.com/2012/12/15/10-remarkable-origins-of-common-christmas-traditions/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geborenInEenStal.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Oorsprong-Kerstmis.pdf

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis