Bevr. & Gen. Algemeen

Life shaping

Life shaping is een methode die, ondermeer door Living  in your Desteny (liyd), binnen de christelijke wereld wordt toegepast om mensen vrij te zetten van allerlei psychische klachten en blokkades. Deze counseling methode is een onderdeel van het bevrijdingspastoraat. Life Shaping is een cognitieve gedragstherapie. Het is de christelijke variant van de seculiere psychologische therapie rescripting.

Het doel van life shaping is de leugens, veroorzaakt door de pijnlijke emotionele herinnering van gebeurtenissen uit het verleden, te veranderen, waardoor psychische problemen verminderen of verdwijnen.

Life shaping is een op zichzelf staande methode, maar de werking, de methodes en gebruiken komen op vele manieren overeen met andere vormen van cognitieve therapie die binnen het bevrijdingspastoraat te vinden zijn. Life Shaping wordt tegenwoordig gebruikt als een op zichzelf staande methode. Dit maakt dat het heel subtiel mensen kan misleiden omdat men het niet direct in verband brengt met bevrijdingspastoraat. Er is geen vast omlijnd protocol voor Life Shaping, men laat zich meer leiden door wat, naar men denkt, de Heilige Geest bij de persoon naar boven brengt. Er wordt gebruik gemaakt van diverse technieken. Zo is er bijvoorbeeld het gebruik van verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen. Dit is wat Leanne Payne beschrijft in haar boek The Healing Presence.(1) Hiermee wordt een psychische gave bedoeld waarin God ook daadwerkelijk handelend bezig is.

Wanneer men een Life Shaping sessie ondergaat begint men met gebed. Hierin wordt gevraagd of Jezus de persoon die voor genezing komt, wilt leiden naar de waarheid betreffende zijn of haar problemen. In stilte wacht men op openbaring van Jezus. Deze zal de persoon in gedachten brengen waar de “problemen” liggen. Life Shaping gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenis op zich is waar men last van heeft, maar de leugens die men over deze gebeurtenis gelooft, de problemen veroorzaken. Daarom wordt in de sessie op basis van Johannes 8:32 gebeden of Jezus zijn woord wil openbaren.

Voor de duidelijkheid, de Jezus dier hier wordt geadviseerd is niet de Here Jezus. Wanneer de Here Jezus in Zijn woord zegt dat de waarheid u vrij maakt,dan heeft Hij het niet over een leugen veroorzaakt door een gebeurtenis, maar over de waarheid omtrent het evangelie ten opzichte van de leugens van de duivel.

30 Toen Hij deze dingen sprak,geloofden velen in Hem. 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft,bent u werkelijk Mij n discipelen,32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh.8:30-32

Nadat voor de persoon die voor life shaping is gekomen, duidelijk is geworden wat de leugens zijn die de problemen veroorzaken, wordt er gebeden  voor bevrijding van de demonische machten die deze leugens en problemen veroorzaken.

Net als bij het “standaard” bevrijdingspastoraat, gaat men ervan uit dat het de duivel is die de oorzaak is van alle problemen. Niet de zonde, niet onze oude natuur, niet de moeite die dit leven met zich mee kan brengen, nee alles is de schuld van de duivel. De heersende gedachte hierachter is dat men uitgaat van het zogenaamde Koninkrijksmandaat.

Christenen hebben te strijden tegen de duivel en demonische machten om zo de wereld te veroveren voor de Here Jezus. Deze gedachte is de leidende gedachte binnen alle vormen van bevrijdingspastoraat. Zie o.a. hiervoor de visie van Living in your Destiny http://liyd.org/visie/

Men kan niet vasthouden aan bevrijdingspastoraat en tegelijkertijd ook zeggen dat de Here Jezus ons compleet heeft vrijgekocht. Want als Hij ons compleet heeft vrijgekocht, dan zijn we van Hem, en aangezien onze God een naijverig God is, Die ons volledig voor Zichzelf wil hebben, is het dan geen vreemde gedachte dat Hij ons vrij kocht, maar dat daarna door middel van bevrijdingspastoraat het werk afgemaakt moet worden?

De stichting Living in your Destiny schrijft over Life Shaping: “Bij Stichting Living In Your Destiny plaatsen wij bevrijding echter niet onder het pastoraat, maar zien wij het als een normaal onderdeel van het christelijke discipelschapsproces. Na onze bekering tot de Here Jezus en de daarop volgende waterdoop is het tijd om het bevrijdingsgebed te ondergaan. Zodoende zorgen wij dat wij onze demonische bagage kwijt raken en verder kunnen groeien.”(2)

Er is geen enkele Bijbelse opdracht hiervoor. Er is er maar Eén Die ons vrij heeft gekocht en dat is de Here Jezus. Hierna is onze opdracht als gehoorzame discipelen om  onze roeping uit te werken met vrees en beven Fil.2:12. Dus ons inspannen om gehoorzaam te zijn en trouw bevonden te worden uit liefde, respect en ontzag voor Wie ons heeft vrijgekocht.

17 En als u Hem als Vader aanroept  Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,19 maar  met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 1 Petr1:17-19

Life Shaping is, zoals gezegd, een onderdeel van het bevrijdingspastoraat. Gelinkt aan Life Shaping is Restoring The Foundation (RTF). Deze bediening heeft het doel om: “de verwevenheid op te lossen zodat dingen in ons leven op een veel effectievere wijze kunnen worden opgelost.”  Want volgens Living in your Destany kan men onmogelijk in de volheid van zijn of haar bestemming wandelen zonder bevrijding en innerlijke genezing.(3) Om tot deze innerlijke genezing te komen is Life Shaping nodig.

Life Shaping en Restoring The Foundation zijn verwante trainingen om mensen “vrij ”te maken, zodat men vrij kan wandelen in de kracht van God. Beide trainingsmethoden zijn, ondanks dat er nieuwe namen aan worden gegeven, niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken. Echter doordat het wordt gepresenteerd als dé oplossing voor cognitieve problemen, onbeleden zonden en demonische onderdrukking, wordt dit door velen gezien als een veilige vorm van pastoraat om los te komen van allerlei moeiten en zonden in hun leven.

Onbewust van de gevaren van dit onderwijs zullen velen hierdoor juist vast komen te zitten in allerlei dwalingen en misleidende leerstellingen.

Op de internationale website van Restoring The Foundation zien we de aanbevelingen van bekende voorgangers voor het gebruik van deze methode. De namen die daar staan moeten voor christenen als een rood licht fungeren. Chris en Karen Hayward (Cleansing Stream), Bill Johnson, Kris Vallotton (Bethel Church), John en Carol Arnott (Catch the fire).(4)

Life Shaping wordt gepresenteerd als de christelijke variant van Rescripting.(5) Ongeveer dezelfde methoden, maar dan met Bijbelse begrippen. Life Shaping wordt ook gebruikt door trainers en therapeuten die spirituele hulp geven. Hierbij moet men denken aan mensen die (onder andere) het New Age  gedachtegoed aanhangen. Op haar website schrijft Leianne Wilson wat ze onder meer is: “I’m an Intuitive, Vibrational Therapist, Life Shaping Coach, Crystal Singing Bowl Player, Hypnotherapist, Psychic Reader, Healer”(6)

Ze gebruikt haar psychische mogelijkheden om mensen, door middel technieken, methodes en programma’s, die Life Shaping worden genoemd, te helpen om vrij te komen en te zien wat er echt gebeurt in hun leven.

Deze vrouw gebruikt allerlei occulte technieken om mensen te helpen. Deze therapie heet Life Shaping. Dezelfde technieken, maar dan met Bijbelse termen word gebruikt als de christelijke therapie Life Shaping. De Bijbel stelt dat uit dezelfde bron geen zoet en bitter water kan stromen Jac.3:11. Als Life Shaping wordt gezien als een bron, kan dan een methode, die door seculiere en occulte therapeuten wordt onderwezen (bitter water) door middel van Bijbels taalgebruik ineens veranderen in een verantwoorde methode (zoet water)?

Het antwoord is simpel: onmogelijk!

Life Shaping is niets anders dan een occulte techniek, die velen wegtrekt van de waarheid. We leven in een wereld die opgesloten ligt onder de zonde. Ook christenen krijgen hun deel van de ellende, dat zijn de omstandigheden waaronder we leven. Echter de Here Jezus kocht ons vrij, onze zonden zijn vergeven, Hij is de Goede Herder Die ons leidt. Maar dat betekend niet dat we in dit leven vrij zullen komen van pijn, verdriet of ellende. Ja, we mogen dit bij Hem brengen, maar kijkend naar het voorbeeld van Paulus, toen hij in nood verkeerde, moeten we leren op te zien naar de Here Jezus, wetend en vertrouwend op Hem dat straks, al onze tranen zullen worden afgewist. Tot die tijd geldt voor ons wat ook voor Paulus gold:

9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. 2 Kor.12:9-10

Geraadpleegde bronnen:

1) https://books.google.nl/books?id=eXrOs-h5xaQC&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false

2) http://liyd.org/bevrijding-2/

3) http://liyd.org/rtf-restoring-the-foundations/

4) https://www.restoringthefoundations.org/

5) http://docplayer.nl/2761973-Emotionele-problemen-kerk-of-psychotherapeut.html

6) http://lifeshaping.me/about-leianne-wilson/

http://liyd.org/

http://liyd.org/visie/