Contemplatief-Leringen

Luisterend bidden

De cursus luisterend bidden is opgezet door Leanne Payne. Ze is internationaal bekend door  haar lezingen en boeken die mensen willen leren om Gods tegenwoordigheid te ervaren. Met haar team reist ze door Amerika en Europa om zo mensen te helpen om genezing te ontvangen en te groeien in genezend gebed. Ondanks dat de cursus al vele jaren oud is wordt deze ook vandaag de dag nog door vele kerken en gemeentes gebruikt. Door moeilijke persoonlijke ervaringen heen heeft Leanne Payne als jong volwassene de genezende tegenwoordigheid van Christus ontdekt (1)

Deze moeilijke omstandigheden hebben haar ertoe aangezet om PCM (Pastoral Care Ministries) op te richten. Deze bediening heeft tot doel: om mensen te helpen die lijden onder seksuele gebrokenheid, gebrek aan zelfaanvaarding, verslavingen en diepgewortelde emotionele wonden (1) Vanuit deze bediening is de cursus luisterend bidden ontstaan. De basis van deze cursus is haar wetenschappelijke achtergrond, bestudering van het werk van C.S. Lewis en maakte ze gebruik van een veelkleurige en rijke erfenis van filosofische, psychologische en theologische inzichten, aldus de biografie over Leanne Payne. De basis van de cursus ligt dus niet in de Bijbel maar bij persoonlijke inzichten van haarzelf en de niet christelijke schrijver C.S. Lewis.(Over C.S. Lewis zie hier)

De cursus luisterend bidden is er voor iedereen die (meer) wil luisteren naar God. Voordat u deze cursus gaat volgen wordt aangeraden om minstens één van de aangeraden boeken te lezen die u hier kunt vinden. Volgens deze website is de cursus geen methode maar een wandel met een Persoon. Door gebruik te maken van je voorstellingsvermogen ga je binnen in de werkelijkheid van Gods Koninkrijk. Verder zal er ook beeldmateriaal gebruikt worden om een goed godsbeeld te ontvangen.

Dus door gebruik van ons voorstellingsvermogen en beeldmateriaal wordt geleerd om te zien wie God is. Hiermee wordt dus niets anders dan een afgodsbeeld gecreëerd. Ons voorstellingsvermogen is vele malen ontoereikend om God te kunnen bevatten of te omschrijven. De Bijbel leert dat we in de gehele schepping kunnen zien Wie God is.

20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Rom.1:20

Een ander aspect van deze cursus is dat er geleerd wordt dat het Hogere moet indalen in het lagere dit noemt men incarneren. Om dit te rechtvaardigen haalt men de volgende tekst aan:

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;.2:20a

Hier schrijft Paulus dat we met Christus zijn gestorven en een nieuwe schepping zijn geworden door de wedergeboorte, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen (2 Kor.5:17)

Dat de cursus luisterend bidden een vorm van incarnatie leert geeft de onderliggende oosterse filosofie goed weer.

Luisterend bidden wordt op verschillende manieren onderwezen , maar de basis van deze cursussen zijn allemaal gelijk. Het leren luisteren in stilte naar wat God wil zeggen.

Er zijn ook cursussen die het luisterend bidden nog meer verdiepen.(3) Zij gaan uit van de incarnatie, maar dan door middel van het model van neurologische niveaus van Bateson. Dit is een psychologische praktijk die ook geleerd wordt door middel van NLP. In drie avonden worden u de volgende dingen geleerd:

1) Leren luisteren naar Gods woord voor jou persoonlijk
Hoe doe je dat en wat is de betekenis van je ‘centrum’? Wat is hierbij de functie van het voorstellingsvermogen?  

2) Leren God uit te nodigen in je bestaan
God wil dat je echte ik te voorschijn komt. Hij wil je bevestigen in zijn liefde en je helpen te leven vanuit je ‘echte ik’.

3) Leren leven in Gods tegenwoordigheid
Je mag ontdekken hoe zegenend en genezend Gods liefdevolle tegenwoordigheid is. Hoe dit doorwerkt in je leven, in je geven en ontvangen ten opzichte van God, anderen en jezelf.

Luisterend bidden kan persoonlijk, in groepjes voor elkaar of voor stad, land en omgeving. De aanwijzingen om op deze manier te bidden zijn de volgende:

1. Kom rein voor God.
Lees daartoe eerst (samen) hardop Romeinen 12:1-2 en 1 Johannes 1:7-9. Bid in stilte rondom dezeBbijbelwoorden.

2. Lever je eigen gedachten in.
 Lees eerst Jesaja 55:8 en Spreuken 3:5. Bid in stilte rondom deze Bijbelwoorden.

3. Vraag de Heilige Geest om jouw gedachten te vullen.
Lees eerst 1 Korintiërs 2:10-12 en Johannes 16:13-15. Bid in stilte rondom deze Bijbelwoorden.

4. Wees stil om Gods aanwijzingen te ontvangen over hetgeen waarvoor je (samen) kunt gaan bidden.
Lees eerst Johannes 10:1-5 en 27-28. Bid rondom deze Bijbelwoorden en wees stil. Neem hier geruime tijd voor en probeer ontspannen met de stilte om te gaan.

5. Vertel elkaar wat God je in gedachten heeft gegeven.
Bid daar (samen) voor. Lees daartoe eerst 1 Johannes 5:14-15 en Johannes 15:16 (2)

Volgens deze cursus moet er dus eerst een heel ritueel vooraf gaan voordat u tot God kunt gaan. Wordt deze manier van bidden ergens geleerd in de Bijbel? Zien we in één van de brieven dit soort aanwijzingen, of leert de Here Jezus ons zo te bidden? Het mag duidelijk zijn dat dat niet zo is. We mogen met vrijmoedigheid tot Zijn troon komen. Dit soort rituelen zien we wel bij beoefenaars van (oosterse) meditatie. Het leeg maken van gedachten stelt de persoon juist open voor geestelijke misleiding. Paulus waarschuwt hier tegen. Hij schrijft in zijn brieven aan de Thessalonicenzen en de Kolossenzen dat ze waakzaam moeten zijn in het gebed. Je kunt niet waakzaam zijn als je gedachten leeg zijn.

Luisterend bidden houdt in dat men leert te luisteren naar het intuïtieve gevoel. God, zo leert men, spreekt in ons binnenste. De teksten die men hiervoor onder andere aanhaalt zijn Joh.16:13a

13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,  want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen 

en 1 Johannes 2: 27a

27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst;

Luisterend bidden kun je volgens  hen die dit onderwijzen zo zien. Wij zijn een wijnstok die staat in de dragende grond van God. De sappen stromen door de wijnstok heen. Hoe beter de verbinding hoe beter de sappen stromen. Zoals een wijnstok niet bedenkt hoe hij moet groeien, zo moeten wij in de stilte God laten spreken.

De cursus luisterend bidden is ontwikkeld eind jaren negentig. Toen was (naar mijn idee) nog niet veel bekend over Lectio Divina, contemplatief gebed, meditatief gebed en andere oosterse invloeden binnen de evangelische wereld. Toch was en is deze cursus ook een onderdeel van deze beweging. De cursus luisterend bidden waarin men leert om ‘Gods’ stem te verstaan, komt uit dezelfde misleidende bron als al de andere leren waarin door middel van oosterse technieken leiding wordt gezocht. De geest hierachter komt zeer zeker niet van God.

13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 2 Kor.11:13-14

Misschien bent u zelf onbewust misleid door deze vorm van bidden. Hieronder enkele technieken die geleerd worden. U bent geleerd om na het bidden stil te blijven wachten of God u nog iets wil meedelen. U bent geleerd dat u bij het Bijbel lezen de tekst moet laten spreken. Als u geraakt of aangesproken wordt door een tekst moet u in stilte wachten en deze tekst op u in laten werken. U wordt aangeraden om met het slapen gaan een cd op te zetten met Bijbelteksten of preken. Volgens de wetenschap kunnen deze teksten u in uw slaap onbewust voeden waardoor u dus groeit in uw geloof.

Dit zijn ook contemplatieve gebruiken met dezelfde desastreuze gevolgen. Bidden, Bijbellezen en omgang met de Here Jezus zijn gebaseerd op Gods woord en worden uitgewerkt door de Heilige Geest. Niet door middel van de stilte op te zoeken, maar door met uw verstand te gebruiken. Wanneer u moet leren voor een examen en men raadt u aan om het boek onder uw kussen te leggen en in stilte hierover na te denken dan zult u denken dat de persoon die dit advies geeft gek is. Waarom laten zo velen zich dan misleiden door ‘christelijke’ leraren die dit soort praktijken onderwijzen met betrekking tot Gods woord. Is het niet dat de mensen de Here Jezus willen ervaren en voelen in plaats van in Hem te geloven en te vertrouwen op Zijn woord?

7 want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. 2 Kor.5:7

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.leannepayne.nl/index.php/leanne-payne

2) http://www.biddeniseenweg.nl/toerusting/de-praktijk-van-het-bidden/66-luisterend-bidden

3) http://www.conpas.nl/cursussen/index.php?soort=Cursus&cursus_id=7

http://www.leannepayne.nl/index.php/cursussen-en-trainingen

http://www.biddeniseenweg.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1

http://www.sporenvangod.nl/luisterend-bidden.html

http://www.vergadering.nu/boekpayne-luisterend-bidden.htm

http://www.nlpmij.nl/30-03-2007/de-logische-niveaus/Ben-Licher-RaVisie

http://www.stichtingecho.nl/gebed-harderwijk/cursus-luisterend-bidden-in-harderwijk/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Logische_niveaus