Bevr. & Gen. Personen NederlandCharismatisch-Leraren

Maasbach

De bediening van de familie Maasbach is begonnen met Johan Maasbach. Tijdens zijn jaren op zee ervoer hij, volgens eigen zeggen, Gods bewarende hand en wist hij dat God hem riep om het evangelie te verkondigen. Tijdens een tentsamenkomst ontmoette Johan Maasbach zijn vrouw, waarna hij in 1952 de grote vaart verliet en fulltime met zijn vrouw in de bediening ging werken. Johan en Willy Maasbach begonnen hun werk in Gouda. Het evangelie wat de Maasbachs verkondigden was het zogenoemde volle evangelie. De grote doorbraak kwam in 1958 met de komst van de Amerikaanse evangelist T.L Osborn. Voor Maasbach, die tijdens beide campagnes als vertaler fungeerde, gingen er vele deuren open. Dit leidde ertoe dat hij voor veel campagnes gevraagd werd in binnen en buitenland.

Osborn is een bekende Amerikaanse welvaartsprediker en één van de grondleggers van de huidige charismatische leer. Johan Maasbach is voor Nederland de grootste katalysator geweest van deze leer. Nadat Johan Maasbach in 1997 overleed werd het werk voortgezet door zijn zoon David Maasbach en zijn vrouw.(1) David Maasbach is voorzitter van de stichting Johan Maasbach Wereldzending en voorganger van The Blessing in Den Haag. Zijn diensten zijn sinds een aantal jaren te volgen via SBS 6 en sinds juni 2017 heeft hij zendtijd op Family 7.

Het doel van Maasbach is om het grootste aantal mensen wereldwijd met het evangelie te bereiken in een zo kort mogelijke tijd. Dit met de best mogelijke middelen die ze tot hun beschikking hebben. Hierbij moet men denken aan radio en televisie-uitzendingen, Bijbelscholen, concerten, musicals enz..(2)

Deze vorm van evangelie verkondiging is enorm populair binnen het hedendaagse christendom. Het is kort door de bocht gezegd, het principe van het doel heiligt de middelen. Nu zal men om veel ongelovigen de kerk in te krijgen gebruik moeten maken van wereldse methodes als concerten en musicals, maar of dit leidt tot werkelijke bekeringen is een heel groot vraagteken en de praktijk wijst uit dat dit niet het geval is.

De Bijbel geeft een blauwdruk voor goede evangelie verkondiging. Misschien tegenwoordig niet populair, maar wel de enige juiste.

1 En ik, broeders, toen ik bij u kwam,  ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, 2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.1 Kor.2:1-2

Als men dus de methoden van de wereld gebruikt om het evangelie te verkondigen, zal er, mijns inziens, water bij de wijn gedaan moeten worden. Overtuiging van het evangelie komt door het werk van de Heilige Geest, en niet door werelds vermaak.

Op de site van Maasbach Wereldzending staat een uitleg hoe tot God te komen. Dit evangelie is niets anders als een gemakkelijke niet aanstootgevende verdraaiing van het Bijbelse evangelie.  Hieronder, kort samengevat de vijf stappen die Maasbach beschrijft, met daar tegenover het Bijbelse standpunt. Het is niet zo dat alles wat Maasbach schrijft direct verkeerd is, maar vergelijk de uitleg van Maasbach, met de Bijbel.

Stap 1. Maasbach: God houd van je. Hij heeft je gemaakt en wil alleen het allerbeste voor je. Zijn liefde voor jou zal nooit veranderen.

De Bijbel: 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Rom.1:18-19

 

Stap 2. Maasbach: God stuurde Zijn Enige Zoon, Jezus naar de aarde. Hij kon de afstand tussen God en mens herstellen. De mens dacht het beter te weten en ging zijn eigen weg, daardoor ontstond er afstand tussen God en mens. Jezus stierf aan het kruis, stond naar drie dagen weer op. daardoor is de relatie tussen God en mens weer mogelijk.

De Bijbel: 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Rom.5:12

15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Hebr.9:15

 

Stap 3. Maasbach: Als je Gods cadeau aanneemt ontvang je vergeving van zonden. Je wordt Zijn kind, ontvangt een nieuw leven en hebt recht op een erfenis, eeuwig leven met Hem. Dit ontvangen is heel makkelijk, vraag Jezus om in je hart te komen wonen en Hij zal het doen.

De Bijbel: 37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.Hand.2:37-38

 

Stap 4. Maasbach: Ieder mens heeft stemrecht. Wij hebben een ziel die eeuwig zal bestaan. Zonder God ben je op weg naar een plek waar altijd pijn, verdriet en ellende is. Maar als je voor Jezus kiest verandert dat voor eeuwig je eindbestemming.

De Bijbel: 28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? 29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Luc.14 :28-30

 

Stap 5. Maasbach: Voor een goed leven hier, en voor eeuwig in de hemel te kunnen wonen, moet je een keuze maken. Door Hem in je leven te vragen zal Hij doen wat Hij beloofd heeft.

De Bijbel: 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.2 Tim.3:12

 

Wat er ontbreekt aan de evangelie verkondiging van Maasbach is uitleg waarvan men zich moet bekeren, waarom men zich moet bekeren. Er wordt gesproken over Gods liefde, over Gods cadeau. Zonde wordt gereduceerd tot: “De mens dacht het zelf beter te weten en is zijn eigen weg gegaan” (stap 2). Door zo de zonde te  verkleinen tot “eigenwijsheid” (het zelf beter weten) zal er geen overtuiging zijn van werkelijke zonde. Daardoor zal er, mijns inziens, geen werkelijke overtuiging zijn van zonde, dit wordt namelijk niet uitgelegd.

Wanneer men deze vijf stappen bij Maasbach heeft doorlopen, en het aansluitende gebed heeft gebeden, is er voor hen die meer willen weten van het evangelie een vervolg. Door op de button “Hoe nu verder” te klikken heeft men de mogelijkheid om het boekje Een nieuwe start te kopen om verder te lezen.

Er is dus geen uitleg of opvolging om hen die tot “bekering” zijn gekomen te helpen om te groeien in geloof, nee er is de “aanbieding” om een boekje te kopen.

Maasbach wereldzending is, als we het lezen op de site, een succesverhaal. Op vele plaatsen wereldwijd zijn ze actief met hun boodschap. Vele getuigenissen zijn er van wonderen, tekenen en zegeningen. Net als alle voorspoedpredikers is ook Maasbach Wereldzending een zegen voor hen waar ze komen. Grote wonderen en tekenen, genezingen en honderden mensen die tot geloof komen, volgens eigen zeggen dan.

De boodschap, en de manier waarop Maasbach Wereldzending deze brengt, is er één die de mensen aanspreekt.  Zo is er de dansgroep Soulid. Deze dansgroep van de Maasbach groep wil door middel van dans en performance de boodschap van het evangelie verkondigen. In het magazine’Nieuw Leven’ valt onder ander te lezen dat Jezus Zich op verschillende manier aan mensen ( ongelovigen) kan laten zien. Door dromen, visioenen, boodschappen, of de Bijbel. Volgens Maasbach wil God ook vandaag nog steeds dromen en visioenen geven. Want, zo schrijft hij: “De weg van gehoorzaamheid zal de meeste zegen geven”.(4)

Deze gehoorzaamheid is het kiezen tussen je eigen wil doen, of Gods wil doen. De boodschap van Maasbach is gericht op het goede leven, en zegeningen ontvangen, en om dat te krijgen moet je gehoorzaam zijn. Dat een ware christen geen schatten op aarde moet zoeken, maar in de hemel, daar wordt niet over gesproken. Het Maasbach evangelie is gericht op het hier en nu. Nu is dit geen nieuwe boodschap, Paulus waarschuwde al voor deze boodschap.

11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.Tit.2:11-13

Dat Maasbach een andere visie heeft op het waarom de Here Jezus naar de aarde kwam wordt duidelijk in zijn boodschap over autoriteit. Dit is wat hij schrijft : “Jezus kwam om te voorzien in de nood van mensen. Hij is vandaag Dezelfde God van wonderen. Wat jouw nood ook is, weet dat Jezus autoriteit heeft over al jouw ziekten en kwalen.”  En aan het eind schrijft hij: “Heb jij vandaag een wonder nodig? Jezus is vandaag Dezelfde God van wonderen. Erken de autoriteit van Jezus Christus, die machtig is om jou aan te raken en jou te genezen en te bevrijden van elke ziekte en kwaal.” (5)

Volgens Maasbach is de hoofdreden van de komst van de Here Jezus om te voorzien in de nood van mensen, deze nood is dan bevrijding en genezing van iedere ziekte en kwaal. De Bijbel is echter duidelijk. De Here Jezus kwam naar deze aarde om de zonden en de schuld op Zich te nemen.

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.1 Joh.4:10

De pinksterconferentie van 2016 was, volgens de site, een herhaling van het pinksterfeest als in Handelingen 2. Er wordt gesproken over een speciale opwekking, de Heilige Geest zou over alle aanwezigen zijn gekomen. De Heilige Geest zou als een sterke kracht zijn gekomen en overwinning en geestelijke doorbraak hebben teweeg gebracht. De conclusie die getrokken wordt is dat de Bron (men doelt waarschijnlijk op de Heilige Geest, omdat Bron met hoofdletter is geschreven), van kracht, genezing, opwekking, voorzienigheid en wonderen is losgebroken. En dan is dit pas het begin. Aldus de site van Maasbach.(6)

In een ander artikel, van de hand van T.L.Osborn, onderstreept Maasbach de visie dat christenen dezelfde autoriteit hebben als de discipelen ontvingen in Markus 16. In dit korte artikel roept Osborn mensen op te gaan staan in deze autoriteit en ermee aan de slag te gaan.(7)

Maasbach Wereldzending is één van de vele organisaties die vanuit de Word of Faith prediking velen bereikt met een ander evangelie. Daarnaast zijn er vele artikelen te vinden op internet waarin de geldzucht en sekteachtige structuur van deze organisatie en zijn leiders wordt blootgelegd. Net als bij de Amerikaanse tak van deze leer zijn het de leiders van de organisatie die de rijkdom binnen halen, simpelweg door het evangelie als een bron van winst te verkopen.

Laat u niet meeslepen door de mooie praatjes en loze beloften van Maasbach.

15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. 16 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. 2 tim.2: 5-16

 

Geraadpleegde bronnen:

1) https://www.maasbach.nl/johan-willy-maasbach/

2) https://www.maasbach.nl/over-ons/

3) https://www.maasbach.nl/5-stappen-tot-god/

4) http://www.nieuwlevenonline.nl/god-gaat-jouw-pad-kruisen/

5) http://www.nieuwlevenonline.nl/jezus-heeft-autoriteit-over-al-jouw-ziekten-en-kwalen/

6) http://www.maasbach.com/pentecost/great-spiritual-breakthrough-pentecost-2016/

7) http://www.maasbach.com/watchandlisten/new-life-articles/believers-authority/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lee_Osborn

https://www.maasbach.nl/product/een-nieuwe-start/