Bevr. & Gen. Personen NederlandCharismatisch-Leraren

Martin Koornstra

Martin Koornstra is getrouwd met Karin en samen hebben zij drie kinderen. Op jonge leeftijd was hij al betrokken bij christelijk werk. Na zijn opleiding als vliegtuigbouwkundig ingenieur ging hij bij een Japans bedrijf aan de slag. Na 2 jaar nam hij ontslag om naar de Bijbelschool te gaan. Daar leerde hij Karin kennen. Na hun trouwen zijn ze meteen fulltime aan de slag gegaan met christelijk werk in Vlaanderen. In 2004 zijn ze naar Drachten  verhuisd en hebben daar vijf jaar lang leiding gegeven aan het kinder-en jeugdwerk van de VBG in Drachten. In 2009 zijn ze gestart met Royal Mission, in de zomer van 2012 verhuisd naar Veenendaal en daar gestart met een tweede locatie van Royal Mission.

Op de site van Royal Mission staat: ”De organisatie is uitgegroeid tot een team van vrienden met de passie dat er een reformatie in de kerk zal komen zodat er een “koninklijke kerk” zal ontstaan. De focus ligt op verkondigen door middel van spreekbeurten en campagnes en trainen door middel van  Bijbelscholen en trainingen”.(1) Het team van Royal Mission bestaat uit Martin en Karin Koornstra, oprichters en leiders van team midden in Veenendaal. Martin en Annemarije Dol, leiders Royal Mission school Drachten, en Gerlof en Margreet Wiersma, veldwerkers Royal Mission regio Drachten. (2) De organisatie is ontstaan doordat Martin Koornstra en zijn vrouw werden gegrepen door de opdracht die de Here Jezus aan Zijn discipelen gaf.(1) Net als vele anderen uit de pinkster/charismatische beweging is ook voor Koornstra deze tekst de basis.

En als u op weg gaat,  predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Matth.10:7-8

Deze tekst is specifiek gegeven aan de discipelen van de Here Jezus. De opdracht van de Here Jezus begint niet bij vers 7 en eindigt niet bij vers 8. Vers 1: En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

In de verzen 2,3,4, worden de namen van de discipelen specifiek benoemd, het was dus duidelijk een opdracht aan hen. In vers 5 en 6 wordt hen geboden om niet naar de heidenen te gaan en geen stad van de Samaritanen te bezoeken, maar de verloren schapen van Israël te zoeken. Aan HEN moet vers 7 en 8 worden verkondigd en toegepast. De verkondiging van het Koninkrijk wat nabij is gekomen. Dit Koninkrijk zou de Here Jezus vestigen als Zijn volk zich tot Hem zou bekeren. Daarna wordt hen geboden dat ze niets mee moeten nemen. Geen goud reiszak of dergelijke. Hierin is duidelijk de specifieke opdracht aan de discipelen te zien. Mattheüs 10:7-8 is niet de grote opdracht. De opdracht die de Here Jezus geeft aan al Zijn discipelen (wedergeboren gelovigen) staat in Matth.28:19-20

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Toch is deze gerichtheid op bevrijding, genezing, wonderen en tekenen één van de hoofdbestanddelen van het onderwijs van Martin Koornstra en Royal Mission. Eén van de activiteiten is  bijvoorbeeld: Wonderlijke zondag. Tijdens deze dienst geeft men meer ruimte aan het werk van de Heilige Geest en verwacht men dat er (meer) wonderen zullen gebeuren. Op de site van Royal Mission staat hierover: “Als je wonderen uit het evangelie haalt, hou je maar een dun boekje over”. (3) Deze visie komt terug in het onderwijs dat Koornstra geeft. Enkele titels van zijn preken zijn:

– Ziek en gezond. Een bijschrift van deze dvd is: Jezus is gekomen om de spanning weg te nemen en om je gezondheid te schenken. Daar heeft Hij voor betaald, anders had Hij niet gezegd: ‘Het is volbracht!’ (4) De Here Jezus spreekt niet over lichamelijke ziekte, maar de geestelijke ziekte, oftewel zonde.

Een aantal andere titels zijn:

-Beelden en visioenen. ‘Een ontdekkingstocht waarin Gods Geest de ruimte krijgt om via beelden tot u te spreken.’

-Demonstratie van Gods Koninkrijk. ‘Over de 72 die van de Here Jezus de opdracht kregen om zieken te genezen, demonen uit te drijven.’

-Gods stem verstaan. ‘Studie over het leren luisteren en herkennen van de stem van God.’(5)

Martin Koornstra is een veelgevraagd spreker in kerken, op conferenties, op weekenden en in jeugddiensten. Hij wordt omschreven als snel, boeiend en humoristisch met een prachtige mix tussen praktische voorbeelden en diepgaande studie. De invloed van Koornstra is zeer groot. Hij spreekt binnen allerlei soorten kerken en gemeenten. Van de evangelische en baptistengemeenten tot in Chr. gereformeerde kerken wordt hij gevraagd om te spreken.

De verkondiging van Martin Koornstra en de bediening Royal Mission, zijn, naar mijn idee, een voorbeeld van de Emerging Church. De Emerging Church is niet zozeer een stroming of leer, maar een beweging binnen de christelijke kerken wereldwijd. Voor een goede uitleg over deze beweging zie hier (Eng.) en hier.

Martin Koornstra verkondigt de leer van het Koninkrijk. In het kort komt het erop neer het evangelie niet alleen inhoudt dat je vergeving van zonde ontvangt door het geloof in de Here Jezus en nu naar de hemel mag, maar dat God  boven alles wil dat je de hemel op aarde brengt.

Dit is wat Koornstra zegt :“Veel christenen ontdekken dat het Evangelie niet alleen inhoudt dat je zonde hebt, Jezus daarvoor gestorven is en je nu naar de hemel mag en je niet veroordeeld wordt. Zij komen er achter dat het daar niet ophoudt. God wil namelijk niet dat je gered wordt om naar de hemel te gaan, maar om de hemel op aarde te brengen.” (6)

Het klinkt heel mooi natuurlijk, er zit ook een kern van waarheid in. Het houdt inderdaad niet op na onze bekering. God wil door Zijn Geest in ons blijven werken opdat we opgroeien in geloof, en dat we zoals Paulus oproept leven als een brief van Christus.(2 Kor.3:3). Nergens worden christenen opgeroepen om de hemel op aarde te brengen. Hoe zou dat ook kunnen, de Here Jezus Zelf zegt dat Zijn Koninkrijk niet van deze aarde is.

36 Jezus antwoordde:  Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier Joh.18:36

De huidige hemel en aarde zal vergaan.(2 Petr.3:13)  Hoe kunnen we dan nu op deze aarde het Koninkrijk brengen? Het is de Here Jezus Zelf Die Zijn Koninkrijk zal vestigen op deze aarde.(Openb.19:11-21) Toch is dit het evangelie wat Koornstra door middel van Royal Mission verkondigt. Dat Martin Koornstra een ander evangelie verkondigt blijkt ook uit zijn blog genaamd: We prediken een onvolledig evangelie.(7) Vanuit het bekende plaatje van de kloof, (mens – kruis- God) legt Koornstra uit waarom we tegenwoordig een onvolledig evangelie verkondigen. Op zijn blog schrijft hij waarom dat zo is. Laten we een aantal van zijn uitspraken vergelijken met wat de Bijbel zegt over het evangelie.

Koornstra: Het bovenstaande plaatje is een bekende illustratie om het evangelie uit te leggen. De mens is zondig en staat op een onoverbrugbare afstand van God. Door Jezus wordt die kloof overbrugd, kun je bij God komen en ga je naar de hemel. Prachtig, maar wel onvolledig.

De Bijbel: 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.   17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Joh.3:16-17

Koornstra: Gods plan met deze wereld is geen ‘evacuatieplan’ waarbij zoveel mogelijk mensen naar de hemel moeten. Gods project, dat Koninkrijk van God heet, is een ‘herstelplan’ van deze wereld waarbij hij ons inzet als uitvoerders van dat plan. Onze focus is dus niet ‘naar de hemel’, maar de hemel op aarde. God heeft de opbouw van zijn Koninkrijk in handen van mensen gelegd.

De Bijbel: 3 Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, 4 omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, 5 vanwege de hoop  die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. Kol.1:3-5

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus,  Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop,  door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis,  die in de hemelen bewaard wordt voor u. 1Petr.1:3-4

Koornstra: Het ‘evangelie van redding’ focust op je tekortkomingen, bekering, verootmoediging en steeds weer ‘opnieuw beginnen’. Het roept je op om af te rekenen met zonde en het richt je aandacht op jezelf en hoe zwak je wel bent. Terwijl het ‘evangelie van het koninkrijk’ je blik richt op Jezus als Voorbeeld, dat je wilt navolgen. Hij is niet alleen je Redder, maar ook je Koning. Je wordt uitgedaagd om op Hem te gaan lijken en je als Koningskind in te zetten voor anderen.

De Bijbel: 5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent 2 Kor.13:5

21 Ik ontdek dus deze wet in mij: als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. 22 Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.  23 Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. 24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? 25 Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Rom.7:21-25

Koornstra: Het ‘evangelie van redding’ dat in veel kerken de basisboodschap is, houdt je klein en soms zelfs twijfelend over je redding. Het ‘evangelie van het koninkrijk’ maakt je sterk in Hem en daagt je uit om naar de donkerste plaatsen te gaan zonder angst.(7)

De Bijbel: 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6 Daarin verheugt u zich,  ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 7  opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 1 Petr.1:5-7

Koornstra geeft een compleet vertekend beeld van het evangelie. Het evangelie van genade leert ons juist in te zien hoe hard wij een Verlosser nodig hebben. Zonder Hem zullen we onze eigen weg volgen. Door jezelf te onderzoeken in het licht van de Bijbel, openbaart de Heilige Geest zonde in onze levens. Doordat we zo de overvloedige genade van God leren kennen zullen we juist meer en meer groeien in gehoorzaamheid. Koornstra zegt dat het evangelie van genade je oproept om af te rekenen met de zonde, terwijl het evangelie van het Koninkrijk je oproept om de Here Jezus te volgen. Dit volgen van Koornstra heeft dan betrekking op het doen van wonderen en tekenen zoals de Here Jezus deed.

De Bijbel roept echter op om af te rekenen met de zonde en de Here Jezus te volgen, dit volgen betreft gehoorzaamheid aan Zijn woord.

1 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Ef.5:1-2

Een ander punt wat, naar mijn idee, duidelijk maakt dat Koornstra, en Royal Mission, een ander evangelie verkondigen is zijn blog waarin hij schrijft hoe hij zijn droom om een aantal dagen te gast te zijn in het klooster van de Franciscanen heeft waargemaakt.(8)

Martin Koornstra schrijft hierover:“Vroeger zou ik hier niet zo makkelijk heengegaan zijn. Franciscanen zijn namelijk katholiek en katholieken doen een aantal zaken, die ik van jongs af aan al bestempelde als ‘afgoderij’: beelden aanbidden, buigen voor een kruis of bidden tot Maria”.

Verderop schrijft hij dat hij gelukkig helemaal is veranderd. De reden van deze interne transformatie is een diepe vernieuwing in zijn denken een aantal jaren geleden, aldus Koornstra. Deze transformatie kwam nadat hij de reikwijdte en veelkleurigheid van het Koninkrijk van God ging ontdekken. Toen vielen er heel wat muren weg en verdwenen kortzichtige conclusies, schrijft hij.

In de blog staan meerde zaken die helder maken dat Koornstra  een ander evangelie verkondigt. Zo is hij positief over de contemplatieve rituelen. Hij schrijft: “Vier maal per dag een gezamenlijk moment van stilte, gebed en vooral samen hardop de Psalmen lezen of zingen. Elke keer bijna een half uur. Dat ritme en de intensiteit hebben diep me geraakt. De honger naar het kennen van Gods Woord is gegroeid”.

Verder deed hij mee aan de eucharistieviering en daarin proefde hij de Here Jezus. “Drie maal heb ik deelgenomen aan een eucharistieviering. Vroeger zou ik dat niet gedaan hebben, want ‘zij’ geloven dat brood en wijn echt veranderen in vlees en bloed. Maar nu proefde ik Jezus in de hostie en de wijn, én in de mensen waarmee ik aan ‘tafel ging’. De hemel ging open en Hij was erbij”.

Bij het afscheid zei Koornstra dat hij veel geleerd had van de toewijding, de discipline en trouw aan Gods woord. ”Twee boers uit een totaal andere achtergrond en traditie hadden Jezus in elkaar gezien, want Jezus is katholiek én protestant. Zo namen we afscheid en zeiden beiden: ‘Tot snel weerzien!”

Alles wat Koornstra hier zegt in zijn blog gaat rechtreeks in tegen de Bijbel. De Bijbel zegt duidelijk dat we geen span mogen vormen met de ongelovigen, ongelovigen zijn niet alleen zij die niet geloven, maar ook zij  die niet vasthouden aan de waarheid en/of een andere leer brengen, Koornstra zegt echter dat je kortzichtig bent als je zo denkt. De Bijbel is echter duidelijk:

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,  18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2 Kor.6:14-18

Naast de Bijbelschool, spreekbeurten en trainingen die vanuit Royal Mission voor volwassenen worden gegeven, is er ook het kinder-en jeugdwerk. In de meivakantie en tijdens de zomervakantie verzorgt Royal Mission op de Betteld in Zelhem het kinder-en tienerprogramma. Zoals de meeste campings voor kinderen en tieners een programma hebben om ze te vermaken, is dat hier ook het geval. Echter ook hierin zien we het populaire nieuwe evangelie gebracht worden. Dat men een programma aanbiedt is natuurlijk mooi, Royal Mission gebruikt dit als project om geestelijk te groeien. Het programma wordt dus gebruikt om de kinderen en tieners die daar komen door middel van plezier en vermaak Bijbel te onderwijzen. Toneel, dans, muziek, maffe spelletjes allemaal heel mooi als vermaak, maar dat heeft geen enkele Bijbelse meerwaarde. Je kunt kinderen en tieners geen Bijbels fundament geven door middel van sport, spel en fun. Ook niet in de vakantie.

Naast het vakantieprogramma organiseert Royal Mission een jaarlijks event voor tieners genaamd RAW. Dit is, volgens de website, het ruigste weekend  voor tieners en leiders in Nederland. Dit is wat de omschrijving is van RAW: “RAW is een uniek evenement met de vetste spelen en ruige adventure. We gaan voor hoogstaande activiteiten. Tegelijk gaan we voor bijzondere meetings, sterke sprekers, momenten van zegen, gebed én echte vriendschappen. We willen diepgaande ontmoetingen”.(9)

Paulus roept Timotheüs op de begeerte van de jeugd te ontvluchten (2 Tim.2:22)

Bijbelse richtlijnen voor het opvoeden van onze kinderen in geloof zijn niet fun, ruige games en dergelijke. Onderwijs in de Bijbel leert de kinderen om tot geloof en bekering te komen en de rechte weg te wandelen.

14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 2 Tim.3:14-15

Martin Koornstra en Royal Mission geven een duidelijk beeld van hoe de beleving is binnen het huidige christendom. Zij die vasthouden aan het Bijbelse fundament van afscheiding en het leven uit geloof alleen, worden beschouw als kortzichtig (8) Deze beschouwing  is niet nieuw, al in 1948 sprak Harrold Ockinga over het nieuwe evangelie wat nodig was voor de huidige tijd. De huidige Emerging Church (Opkomende Kerk) stroming doorkruist alle denominaties wereldwijd en trekt velen weg van de Bijbelse waarheid.

The Passion, een evenement wat niet anders beschreven kan worden als Godlasterlijk , is voor Martin en Karin Koornstra een hoogtepunt om met hun dochter  te beleven. Dit zijn enkele van hun reacties. “We zitten er al klaar voor. Bijzonder om met zoveel mensen het Paasverhaal te horen”. “Gisteren tijdens The Passion in Amersfoort ging Lieselot haar droom in vervulling: Het kruis voorbij zien komen… Na al die jaren was ze er eindelijk live bij en ze is er nog helemaal vol van.” (10)

Martin Koornstra mag dan een veelgevraagd spreker zijn en omschreven worden als boeiend, humoristisch en praktisch, zijn onderwijs is niet in lijn met wat de Bijbel  leert. Romeinen 16:17 roept op om ons af te keren van hen die een ander evangelie verkondigen. Dit is niet zonder reden. Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Zo is het ook met een valse leer. Het dringt door en trekt steeds verder weg van de waarheid.

9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Gal.5:9

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.royalmission.nl/royal-mission/

2) http://www.royalmission.nl/royal-mission/medewerkers/

3) http://www.royalmission.nl/activiteiten/wonderlijke-zondag/

4) http://vrijzijn.net/webshop-2/

5) http://www.christelijkelectuur.nl/product_info.php/products_id/4721

6) http://www.cip.nl/god/november-2014/45707-Er-is-een-nieuwe-reformatie-nodig

7) http://www.royalmission.nl/2015/12/we-prediken-een-onvolledig-evangelie/

8) http://www.royalmission.nl/2016/04/assisi-aan-maas/

9) http://www.royalmission.nl/activiteiten/raw/

10) https://twitter.com/martinkoornstra

http://www.royalmission.nl/author/martin/

http://www.wayoflife.org/free_ebooks/downloads/Emerging_Church_is_Coming.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch.pdf