Charismatisch-Kenmerken

Methoden en karakteristieken van de charismatische beweging  

De leer van de charismatische beweging doet steeds meer de intrede, deze is in meer of mindere mate in bijna alle gemeenten binnengedrongen, met als gevolg dat velen, langzaam maar zeker, deze leer gaan volgen en zich afkeren van de waarheid. Dat deze leer zo gemakkelijk ingang vindt heeft te maken met de gebruikte methoden en de karakteristieken van hen die deze leer onderwijzen.

De charismatische beweging is niet exclusief of veroordelend. Er wordt gezocht naar de gemeenschappelijke deler. Er wordt gezocht naar verbinding, in eerste instantie zocht men dit met iedereen die zegt christen te zijn, maar tegenwoordig gaan er steeds meer stemmen op die verbinding zoeken met alle gelovigen. Men ziet de Here Jezus steeds minder als de Enige Weg tot de Vader. Dit soort onderwijs spreekt de mensen aan, het ontslaat ze van het innemen van standpunten die niet populair zijn in de wereld.

Door de toenemende naïviteit van christenen, wordt het vertrouwen meer en meer op mensen gesteld. De populariteit, en de positieve verwijzing naar leraren en organisaties is veelal de maatstaf om te beoordelen of de leer correct is. De gangbare gedachte is vaak, als die, of die bekende leraar dit zegt, als voorganger A, met zijn befaamde opleiding, het vindt, wie ben ik om daar aan te twijfelen. Hij of zij heeft hiervoor geleerd, heeft een grote gemeente, schrijft vele boeken, dit moet wel juist zijn. Deze gedachte wordt binnen de charismatische beweging gevoed door uitspraken van bekende leraren.

Binnen de charismatische leer wordt het toetsen van de boodschap en deze onderzoeken in het licht van Gods woord gezien als kritiek op een leraar of voorganger. Er wordt een angstcultuur geschapen, waardoor mensen zich steeds meer verlaten op wat hen geleerd wordt, en dit blindelings accepteren, in plaats van dat men de leer die wordt onderwezen zelf toetst aan de Bijbel of deze correct is. Natuurlijk zijn er gemeenten en voorgangers die oproepen om zelf te toetsen, maar hoe verder de charismatische leer binnen dringt in een gemeente, hoe minder luid deze oproep klinkt.

Francis Chan waarschuwde, in preek die hij gaf voor een groep in Bethel Church, dat iedereen die kritiek of commentaar heeft op christelijke voorgangers door God gedood zal worden. Een aantal van de voorgangers waar men, volgens Chan, geen commentaar op mag hebben zijn Rick Warren, John Piper en Marc Driscoll. (blog) Francis Chan is een hele populaire voorganger binnen de charismatische leer, en we kunnen er, denk ik, wel vanuit gaan, dat deze uitspraak door velen opgevolgd zal worden. Dit geeft voorgenoemde “christelijke” leraren steeds meer ruimte om hun dwalingen te verkondigen, zonder tegenspraak te ontvangen.

In het Reformatorisch Dagblad stond een interview met Wilkin v/d Kamp na aanleiding van zijn boek: Roddelen doe ik niet. Hierin zegt v/d Kamp:

“Binnen onze organisatie van Vrij Zijn huldigen we het beleid dat als mensen vragen ”wat vind je van die leider?” of ”hoe sta je tegenover die kerk?” we daar nooit op reageren. We doen er gewoon niet aan mee. Daarmee voorkom je dat je gaat meedoen aan kwaadsprekerij.”

Je kunt namelijk ook kiezen voor het goede: door bemoedigende, positieve woorden over de ander te spreken. „Jezus was zelf de grootste bemoediger aller tijden. Hij sprak woorden die léven gaven. In de Efeze-brief horen we ook de opdracht: „Laat geen vuile taal over uw lippen komen maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort.”
W.v/d Kamp over zijn boek Roddelen doe ik niet in het R.D.

Hier zien we hoe het toetsen van wat een leraar zegt, of waar een kerk voor staat, gelijk in de hoek van roddelen en kwaadspreken wordt geschoven.
Vragen stellen wordt kritiek genoemd, toetsen van de leer valt onder kwaadsprekerij, op deze manier zorgt men ervoor dat de toetsende christen in de gemeente steeds meer buitenspel komt te staan, met als gevolg dat dwaling en misleiding steeds meer invloed krijgen.

Een triest voorbeeld dat we niet moeten vertrouwen op wat mensen zeggen is Hank Hanegraaf. Hanegraaf stond bekend als The Bible answer men. Hij was de autoriteit op het gebied van Bijbelse leer. Begin 2017 bekeerde Hanegraaf zich tot de Oosters orthodoxe kerk. De Bijbel roept op om alles te toetsen, Paulus sprak lovend over de gelovigen die zijn boodschap onderzochten in het licht van de Bijbel.

10 En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas  ’s nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. 11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid  en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. Hand. 17: 10-11

 Binnen de charismatische beweging wordt de Bijbel niet dispensationeel gelezen. Men ziet de start van de eerste gemeente als richtlijn voor deze tijd. Hieruit komen diverse valse leerstellingen voort. Denk daarbij aan de verwachting van het Koninkrijk, dus geen opname. De beloften voor Israël, worden een onderdeel van het evangelie. (Dit is niet de vervangingstheologie). Een ander fenomeen wat hieruit voortkomt, is het sociale evangelie. Het ondersteunen en helpen van armen, weduwen en wezen wordt de prioriteit van de gemeente. Van de Kamp vergelijkt de leer van dispensatie (bedelingen) met een streeptheologie. De Bijbel maakt echter duidelijk dat er bedelingen zijn.

10 om in de bedeling van  de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is Ef.1: 10 (HSV)

10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; [even] in him: Ef.1:10 (KJV)

v/d Kamp zegt in een interview het volgende:

“De streeptheologie zegt: God geneest niet meer, maar die is echt op zijn retour in Nederland. Het komt nog wel voor, maar is een randverschijnsel geworden. Het verlangen naar de kracht van God die geneest en mensen helpt, heeft de streeptheologie zijn kracht ontnomen.”  en verder zegt hij:
In een wereld die niet langer onder Gods beschermende bestuur staat, kunnen we volgens de Bijbel in levensbedreigende situaties komen omdat we op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn (Prediker 9:11).” W.v/d Kamp interview (CIP) over waarom niet iedere christen geneest.

De uitspraak dat de aarde niet langer onder Gods bescherming staat is een onderdeel van de Kingdom Now leer. De gedachte is dat doordat Adam zondigde, hij de heerschappij over de aarde aan de duivel gaf. Satan is dan nu de rechtmatige bestuurder, en God kan hier niets aan veranderen omdat Hij gebonden is aan Zijn regels. Dit is ook de achterliggende gedachte van de hele geestelijke oorlogsvoering zoals wordt onderwezen vanuit de charismatische leer. De gemeente moet strijden om de aarde te veroveren. De charismatische beweging ziet de gemeente als een leger. Met generaals die de strijd aanvoeren. Deze visie ligt ook ten grondslag aan de het bevrijdingspastoraat, en mist iedere Bijbelse grond..

1 De HEERE regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven. Ps. 99:1

Deze visie, dat de satan heerschappij over de aarde heeft, geeft de trotse en arrogante houding aan van de charismatische leer. Volgens de charismatische leer is het de gemeente die moet strijden tegen de duivel en zijn demonen, om zo de aarde vrij te maken om voor de Here Jezus de weg vrij te maken om Zijn Koninkrijk te vestigen. Dit spreekt mensen aan, ze zijn nodig. Een bijkomend voordeel van deze visie is dat de persoonlijke verantwoordelijkheid steeds kleiner wordt. De charismatische visie is dat wanneer u worstelt met gevoelens van wrok, bitterheid, onvrede, en alle andere gedragingen die voortkomen uit onze gevallen natuur, dit de oorzaak is van een demonische macht die in u werkzaam is. Hiervan moet men bevrijdt worden. Dit ontslaat de persoon van eigen verantwoordelijkheid. Men hoeft hierdoor niet het eigen leven te onderzoeken in het licht van de Bijbel, waardoor men niet geconfronteerd wordt met de eigen zondige natuur.

Met de opkomst van de charismatische beweging ziet men dat de betekenis van woorden wordt veranderd. Men spreekt Bijbelse taal, maar de betekenis is compleet veranderd. Dit is één van de oorzaken dat deze leer zich zo snel heeft kunnen verspreiden. Het tegenspreken of veroordelen wordt gezien als zonde en niet Bijbels, terwijl de Bijbel oproept om de werken van de duisternis te ontmaskeren. Een triest voorbeeld hiervan is Michael W. Smith. In een interview met Larry King van CNN doet hij een aantal uitspraken die typerend zijn voor het charismatische gedachtegoed. Op de vraag van King of er christelijke heavy metal muziek is antwoord Smith: “Jazeker, we hebben alles, het heet christelijke muziek omdat het over geloof gaat. Ik denk dat God het gebruikt heeft, want er zijn duidelijk mensenlevens veranderd”.

Tijden het interview komt er de vraag wat Michael W. Smith vond van de afbeelding van Kayne West. West is een zanger die op de voorkant van The Rolling Stone met een doornenkroon op zijn hoofd wordt afgebeeld. Smith antwoord hierop het volgende. “Ik vindt dat hij hiermee een lijn overschreden heeft, maar ik ken hem verder niet dus ik wil daar geen veroordeling over uitspreken. Maar zelf zou ik daarmee, heel voorzichtig zijn want dat is wel een gevaarlijk punt. Ik denk dat het over de grens was, maar dat is enkel mijn mening”  M.W.Smith bij Larry King  (transscript)

In Judas vers 11 staat een beschrijving van de dwaalleraren waar Judas in zijn brief voor waarschuwt. 11 Wee hun, want zij zijn de weg van  Kaïn ingeslagen en hebben zich  om loon in de dwaling van Bileam gestort  en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.

Als we kijken naar bovengenoemde personen, dan kunnen we daarin drie karakteristieken zien die terug te vinden zijn binnen de charismatische leer.

De weg van Kaïn is in relatie tot redding. Eigen manier, werelds evangelie, werken. Of wanneer men werkelijk is gered zijn er leraren die onderwijzen dat men goede werken moet doen zodat men ziet dat men gered is, anders bent u niet gered.

Redding is enkel uit geloof in Wie de Here Jezus is, en wat Hij heeft gedaan. Er is niets wat wij kunnen, of moeten doen, dan enkel te geloven dat we door Zijn offer zijn gered. Bij de wedergeboorte ontvangen we per direct de Heilige Geest, en zullen we dagelijks veranderd worden, en zal er groei zijn in ons leven. Dat is vrucht en discipelschap, maar geen voorwaarde om gered te moeten worden. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Rom. 3:23-24

De weg van Bileam is in relatie tot afscheiding van de wereld en valse leer. De charismatische leer onderwijst geen afscheiding maar eenheid. Eenheid op basis wat verbindt, en niet op de Bijbelse basis door gehoorzaamheid aan de Here Jezus. De charismatische eenheid is oecumenisch, en steeds vaker ook, co-existent, oftewel, er zijn meerdere wegen tot God. In iedere religie kan men God vinden. 5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Tim.2:5

De weg van Korach is in relatie tot autoriteit en dienstbetoon. De Bijbel is de autoriteit waar christenen zich aan behoren te onderwerpen. Paulus schrijft aan Timotheüs: 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17

De charismatische beweging heeft de volledigheid van de Bijbel losgelaten. Dromen, visioenen en profetieën en nieuwe openbaringen worden onderwezen als zijnde van God. Geeft Judas vers 11 niet de karakteristieken weer van de leraren in de charismatische beweging? Bijbelse richtlijnen en principes worden aan de kant gezet door het “voortschrijdende inzicht” wat de charismatische leer heeft. Voor geld en goederen wordt er van alles geleerd, de gemeente wordt gezien als een bedrijf. Toch blijft men ontevreden, men wil steeds meer. Meer van de Geest, meer dromen, visioenen, kracht enzovoort. Hierdoor wordt de deur steeds verder open gezet voor dwaling en misleiding, velen volgen deze leraren en worden zo steeds verder weggedreven van de waarheid.

3 Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Judas 3-4