Overig-Muziek

Opwekkingsliederen

De liedbundels met opwekkingsliederen worden uitgegeven door Stichting Opwekking. Ieder jaar worden er in het Pinksterweekend nieuwe liederen gepresenteerd op de Pinksterconferentie.  Deze nieuwe liederen worden daarna aan de bundel toegevoegd. Opwekkingsliederen hebben een melodie die goed past bij een praiseband in plaats van een orgel, ze hebben een goed in het gehoor liggend ritme en een vrolijk karakter. Dit is waardoor het vooral populair is onder de jongeren en charismatische christenen. Het spreekt hen meer aan dan het zingen van psalmen en gezangen onder begeleiding van een kerkorgel. Na de intreding van deze liederen in de charismatische kerken, zien we nu ook dat veel andere kerken deze liedbundel gebruiken.

De opwekkingsliederen zijn ontstaan doordat Wiesje Hoekendijk vond dat er te weinig (charismatische)‘aanbiddingsliederen’ in de  bestaande bundels als ‘Johannes de Heer’ en ‘Glorieklokken’ stonden. Zij wilde een aanvulling hierop leveren. De opwekkingsbundel werd echter zo populair, dat het in veel gemeenten de andere liedbundels verdreven heeft en er alleen een eenzijdige liedbundel wordt gehanteerd.

De leer achter veel van de liederen is echter niet juist. Er zijn liederen die ons oproepen om geestelijk te strijden. Dit is gebaseerd op de Kingdom Now leer. Hierin gaat men er vanuit dat we door middel van geestelijke oorlogsvoering de macht in de wereld over moeten nemen, zodat Jezus nu zijn koninkrijk op aarde kan vestigen.

Ook zijn er veel liederen waarin gevraagd wordt om een aanraking van God. Dat is wat veel hedendaagse christenen ook willen. Men wil God ervaren.  De liederen zijn zo gemaakt, dat door het luisteren en zingen ervan  je ‘een aanraking van God’ krijgt. Er ligt veel nadruk op emotionele woorden als kracht en liefde, en doordat bepaalde zinnen steeds aan het eind van het lied herhaald worden (mantra) geeft dit je de gelegenheid te komen in een staat waar je Gods liefde diep in je voelt stromen. Dit is gewoon een vorm van contemplatie die voortkomt uit de rooms-katholieke kerk. Dit heeft niets meer met het Bijbelse begrip aanbidding te maken.

Het lijkt erop dat het niet meer doordringt bij de mensen wat ze zingen. Men denkt dat het een goed christelijk lied is, en het zingt zo lekker weg, men krijgt er een fijn gevoel bij en het feit dat er in de tekst misschien wel dingen staan die Bijbels niet juist zijn, lijkt niet eens in hen op te komen. Als u de songteksten uit de Opwekkingsliedbundel er eens bij pakt, en ze goed bekijkt, dan zult u versteld staan over wat er daadwerkelijk staat. Hieronder wil ik een aantal liederen toelichten, het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele die er zijn.

Opwekking  488

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

Heer komt dichterbij dan kan ik uw schoonheid  zien

En uw liefde voelen, diep in mij.

 

De Bijbel spreekt in Jesaja 40:31 ook over het opstijgen als met arendsvleugels. Daar gaat het echter niet om een aanraking van God, een ontmoeting met God die je doet zweven. Daar gaat het om geloof. Wie de Here verwachten (een uitdrukking van geloof, vertrouwen, rekenen op Gods beloften van bijstand en uitredding) die putten door het geloof nieuwe kracht en stijgen op. In lied 488 ontbreekt het geloof geheel. Daar is het “wie de Here verwachten” veranderd in “wie de Here voelen.”

 

Opwekking 581

Ik wil heel dicht bij U zijn,

als een kind bij de vader op schoot.

Ik wil heel dicht bij U zijn

dat is de plek waar ik hoor.
God  is wel onze hemelse Vader en heeft ons lief, maar nergens leert de bijbel ons dat we bij de Vader op schoot mogen komen zitten.

Til me op, neem mij in uw armen.

Til me op, houdt mij dicht tegen u aan.

Til me op, ik wil U omarmen.

 

Nergens roept God ons op om als een peuter opgetild te worden, God zegt tegen ons:

Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. 1 Kor. 16:13


Opwekking 502

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,

Dit is wat men tegenwoordig wilt, Jezus liefde voelen stromen. Het geloof is echter niet tastbaar:

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebr. 11:1

Naast het willen voelen en ervaren dat we steeds tegenkomen, wordt er ook regelmatig gevraagd om de uitstorting van de Geest.  De Heilige Geest ontvangen wij bij onze wedergeboorte. De Bijbel roept ons op om vervuld te worden  met Gods Geest. Dit betekent dat we lezen in de Bijbel, bidden tot God en Zijn geboden onderhouden.

Opwekking 487

O Heer, giet een stroom
van levend water over ons uit,

Als de Here Jezus over levend water spreekt dan heeft Hij het over het evangelie (Joh. 4:14), Hij spreekt niet over een stroom water die over ons wordt uitgestort als een gevoel of een kracht.


o Heer, kom met kracht.

O Heer, stort uw Geest
en uw genade over ons uit,

 

Hier wordt er over Gods Geest en genade gesproken als een externe kracht die Hij over ons uit kan gieten. Genade is wat God u geeft. Die hoeft niet over ons uitgestort te worden zo ook de Heilige Geest niet, want Die ontvangt u bij de wedergeboorte.

 

Opwekking 391

Welkom, heil’ge Geest van God,waai over ons.
Maak onze harten rein.
O, welkom, heil’ge Geest van God,
waai over ons.

De Bijbel leert ons nergens om de Heilige Geest welkom te heten. Hier zoekt men een aanraking zoals gebeurde in de tijd van Pinksteren toen God Zijn Geest uitstortte over de discipelen en allen die in de bovenkamer aanwezig waren. Dit was een belofte aan de discipelen:

En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Hand.1:7-8

 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Hand. 2:2

 Schenk uw levensadem, Heer,

Bedoelt men hiermee Gods scheppende kracht, zodat we zelf kunnen scheppen???

Opwekking 463
Vader, daal nu met uw Geest neer
op wie hopen op uw kracht.
Vader, ga genezend rond;
heel hen die verwond
op uw liefde wachten.

God heeft ons de Heilige Geest geschonken. Hier wordt God gevraagd om ons opnieuw de Heilige Geest te geven. De Bijbel roept ons niet op om op Gods liefde te wachten.

Kom en vul ons met uw vuur,
heel ons in dit uur;
Vader, wij verwachten U.

Het vuur waar hier om wordt gevraagd is een ander vuur dan de betekenis die de Bijbel er aan geeft. De Bijbel spreekt over het louterende vuur wat onze harten reinigt en heiligt. Niet een vuur waarmee we gevuld moeten worden.

 

Opwekking 464

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 

Hoe komt men erbij dat we op heilige grond staan? Waar Hij verschijnt???

 

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

 De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt;

Is het niet zo dat het offer van de Here Jezus onze vergeving bewerkt?

 

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

 

Als het al zo zou zijn dat Gods ‘kracht’ zou neerdalen hoe weet men dan van te voren dat die ‘kracht’ zal neervallen op het moment dat men dat lied zingt? Wat gebeurt er met de christenen die die ‘kracht’ niet op dat moment voelen neerdalen?

Hieronder 3 contemplatieve liederen, onder aan dit artikel plaats ik ook de 3 filmpjes van deze liederen, waarbij u kunt horen hoe op het eind van het lied men door het herhalen van dezelfde woorden (mantra) u in een staat wilt laten komen waar je Gods liefde diep in je voelt stromen .

Opwekking  557

Laat uw glorie zien… (4x) Wij aanbidden U…(4x)

 

Opwekking 545

Dank u voor het kruis, )
dank U voor het kruis, ) 2x
dank U voor het kruis, o Heer. )

 

Opwekking 343

Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. )2x

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

 

Veel liederen zijn gebaseerd op de leer van de Kingdom Now beweging:

Opwekking 610

Volken buigen voor Hem neer
Als gebed de hemel raakt.

Nergens leert de Bijbel  dat volken neerbuigen als gebed de hemel raakt. Gebeden raken sowieso de hemel niet, God hoort onze gebeden.

Stort uw Geest uit, stort uw Geest uit.
Geef ons opwekking, Heer.
Stort uw Geest uit, stort uw Geest uit.
Geef ons opwekking, Heer.

Nogmaals de Geest ontvangen we bij de wedergeboorte. Hier zien we ook een goed voorbeeld van hoe de Kingdom Now invloed  heeft op de opwekkingsbundel. De Bijbel is duidelijk dat er in de laatste tijd een grote afval komt geen wereldwijde opwekking.

Opwekking 505

Vader van de schepping
volvoer uw eeuwige plan
maak ons een generatie
die overwinnen kan
Heer laat uw koningkrijk komen
waar heel de schepping op wacht
en laat uw zalfolie stromen ????????????
Heer openbaar ons uw kracht

koning van de aarde
maak ons een licht in de nacht
en laat de wereld ervaren
de kerk is vol van uw kracht
Heer raak ons aan en vorm ons
maak ons sterk en bereid
geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn
dan zijn wij klaar voor de strijd

Bouw uw koninkrijk
kom in majesteit
maak de aarde vol
van Jezus’ heerlijkheid

Ook dit vers is gericht op het Kingdom Now, dat Jezus’ koninkrijk er nu al zou zijn. We strijden niet voor een aards koninkrijk.  De Here Jezus zegt Zelf dat Zijn koninkrijk niet van deze aarde is.

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Joh. 18:36

Opwekking 522

Dit lied is gebaseerd op de profetie uit Joël. Deze profetie is specifiek voor het Joodse volk en zal pas in vervulling gaan na de opname. Het heeft niets met de huidige tijd te maken. Als je Joël leest, dan zie je dat er bij deze profetie ook tekenen zijn:

Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volken een vesting voor de Israëlieten. Joël 3:15-16

Deze tekenen zijn er nog niet geweest, dus deze profetie is nog niet vervuld.

Vader, stort uw Geest uit,
op alle volken die bestaan;
laten dan uw kind’ren
profeteren in uw naam.

Toon in visioenen
de geheimen van uw hart;
ja, uw volk ziet uit, Heer
naar die dag dat U
uw grootheid openbaart.

Refrein:
Er komt een tijd van grote opwekking;
dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
en iedereen die Jezus aanroept
als Heer wordt gered.

Vader, toon uw glorie
aan alle mensen die bestaan;
dan buigt elke knie zich
vol van eerbied voor uw naam.

Laat de hemel beven,
schud de aarde door uw kracht;
zie de schepping smachten
naar die dag dat U
uw grootheid openbaart.

Hier de drie aangehaalde nummers met betrekking tot repetitief zingen:

Opwekking 557  Laat uw glorie zien… (4x) Wij aanbidden U…(4x)

Beluister dit lied hier op You Tube 

 

Opwekking 545

Dank u voor het kruis, )
dank U voor het kruis, ) 2x
dank U voor het kruis, o Heer. )

Beluister dit lied hier op You Tube 

 

 

Opwekking 343

Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. )2x

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

Beluister dit lied hier op You Tube 

 

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/opwekkingsliederen.bezwaren.htmhttp://www.toetsalles.nl/htmldoc/opw.til.me.op.lied%20581.htm

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/opwekkingsliederen.bezwaren.htmhttp://www.toetsalles.nl/htmldoc/opw.til.me.op.lied%20581.htm

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/opw.zweven.lied.488.htm

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/opw642.htm