Overig-Stromingen

Orthodoxe kerk

Door een scheiding van het oostelijk en westelijk christelijke deel van het Romeinse Rijk in 1054 na Chr. ontstonden er twee aparte kerken. De Rooms katholieke of Latijnse kerk en de Orthodoxe of Byzantijnse kerk. De patriarch van Rome zag zichzelf als de opvolger van Petrus en eiste het volledige gezag over de kerk op terwijl de patriarch van Constantinopel zichzelf zag als de spirituele leider van het nieuwe Rome waardoor hij zichzelf zag als de leider van de kerk. Na de scheiding van de twee kerken zijn de verschillen in de leer steeds groter geworden.

In tegenstelling tot de katholieke kerk word Maria niet aanbeden. Er is structuur, een duidelijke geloofsbelijdenis en men wordt opgeroepen om zich in te spannen om een heilig leven te leiden. De geloofsbelijdenis van de orthodoxe kerk is voor een groot deel te vergelijken met de hervormde belijdenis. Toch zijn er grote verschillen te vinden tussen het Bijbelse christendom en de orthodoxe leer. Zowel in het zien van de Bijbel als enige maatstaf voor waarheid, als in het dagelijks leven vanuit het geloof en de vergeving van de zonden.

De Bijbel als enige maatstaf voor de waarheid

Ondanks dat de orthodoxe kerk de Bijbel als meetlat neemt voor de keuzes die men maakt, is dit niet de enige maatstaf. Naast de Bijbel zijn er de overleveringen en de bepalingen van de concilie die maatgevend zijn.

De Bijbel

In de Orthodoxe kerk wordt de Bijbel niet gezien als het door God geïnspireerde woord. Orthodoxen zien de Bijbel als een icoon.  Zoals ze zelf schrijven:

De Bijbel is op zichzelf niet voldoende om de geopenbaarde waarheid te leren kennen. Daarvoor is er de heilige Traditie gegeven. Waarvan hij een belangrijk deel is. Het spreekt vanzelf dat de Geefster van de Bijbel de aangewezene is om haar uit te leggen en te verklaren. (BronDe Bijbel zegt:

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.  2 Tim. 3:16-17

De overleveringen

De overleveringen zijn de verhalen die doorgegeven zijn met betrekking tot de leer en onderwijzing van onder meer de apostelen en vroege leraren binnen de orthodoxe kerk.

 Concilie

De concilies waren kerkvergaderingen die betrekking hadden op situaties die zich voordeden binnen de leer van de kerk. Over deze leerstellingen werd een vergadering, concilie gehouden. De uitkomst daarvan was bindend voor de gehele kerk en is dat tot op heden nog steeds.

 LEVEN VANUIT HET ORTHODOXE GELOOF

Discipline

Leven volgens het orthodoxe geloof is meer een discipline dan dat het berust op een relatie met God. Waar de Bijbel de christen oproept om zich aan God te wijden en niet gelijkvormig te worden aan de wereld (Rom. 12)  legt de orthodoxe kerk er de nadruk op dat men gedisciplineerd moet leven.

Iconen

Iedere dag heeft de orthodoxe gelovige zijn eigen kleine dienst. Hij bidt de ochtend- en avondgebeden voor een aantal iconen in zijn huis. Hij bidt soms een lange lofzang (akathist) tot een heilige voor een bepaalde gelegenheid of bidt een aantal malen het Jezusgebed. Dit is een vorm van contemplatief gebed. Volgens de Orthodoxe kerk mag Jezus afgebeeld worden als icoon omdat Hij als Mens naar deze aarde is gekomen. Dit is echter in tegenspraak met het tweede gebod:

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Ex. 20 4-5a

Onderscheiding

De leer van de orthodoxe kerk is sterk gebaseerd op geloof door werken. Men leert dat de gelovige moet bidden om onderscheidingsvermogen want dat is volgens hen het hoogste goed om naar te streven.  Dit onderscheiden staat hoger dan de liefde. Het onderscheiden waar de orthodoxe leer over spreekt is het kunnen zien of de persoon waarmee men contact heeft geveinsde of ongeveinsde liefde heeft.

Daarnaast leert men dat door te kunnen onderscheiden  we steeds meer op God zullen gaan lijken. Want hiervoor is God  Mens geworden zodat de mens, net als voor de zondeval, weer goddelijk zal worden. (bron)

 De overledenen

In de orthodoxe kerk wordt geleerd dat de ziel van de overledene een plek door God krijgt toebedeeld. Dit kan zijn dicht bij Hem of van Hem verwijderd. Dit zou afhankelijk zijn van zijn leven op aarde. Dit geeft aan hoe belangrijk het voor een orthodox gelovige is om de goede werken te doen, anders zou hij na zijn dood afgescheiden zijn van God. Voor de orthodoxe gelovige is het dan ook belangrijk om te blijven bidden voor de overleden persoon. Als het gebed krachtig genoeg is dan kan God er door geraakt worden en zal de ziel alsnog gered worden. De Bijbel zegt:

En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, Hebr. 9:27

Er is geen redding meer mogelijk na de dood. Dat lezen we in Lucas 16:19-31

En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. Lucas 16:26

Heilige Geest

Hieronder een citaat uit de geloofsbelijdenis van de orthodoxe kerk: “En in de Heilige Geest, de Heer, de Levendmakende, Die uitgaat van de Vader, Die aanbeden en verheerlijkt wordt, tezamen met de Vader en de Zoon, Die door de profeten gesproken heeft.

De Heilige Geest is een onderpand van de erfenis die ons nog te wachten staat. Hij is Eén van de Drie-eenheid, Eén die ons wijst op Jezus en wat komen gaat, Eén die ons helpt en troost. Niet Eén die zelf op de voorgrond treedt. Er staat nergens in de Bijbel dat we Hem moeten aanbidden. Jezus Zelf zegt dat als de Heilige Geest uitgestort wordt Hij naar Hem zal wijzen. (Joh. 16:14)

VERGEVING VAN ZONDEN

Volgens de orthodoxe leer zijn er twee sacramenten die de mens helpen om de eenheid met God weer te herstellen. Namelijk de biecht en de heilige communie. Jezus zelf zegt:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh. 14:6

Door het offer van Jezus is onze eenheid met God hersteld en zijn onze zonden ons vergeven.

De biecht

Door deze biecht zou men vergeving van de zonden ontvangen. Volgens de orthodoxe leer is God op mystieke wijze aanwezig tijdens de biecht. De biecht moet worden gezien als een gesprek tussen een arts en een patiënt. Niet als een rechter en een verdachte. De biechteling beseft dat hij een zonde heeft. De priester zal hem dan daarbij helpen om vergeving van God te ontvangen. Het zou echter afhankelijk van de eigen openheid en oprechtheid zijn, in welke mate God je zal vergeven. Men leert dat door een oprechte biecht de zonden zullen worden vergeven.

Communie

Binnen de orthodoxe kerk leert men dat door aan de communie deel te nemen de zonden worden vergeven. Tijdens de ceremonie blijft de wijn echt wijn en het brood echt brood. Door het op mystieke wijze aanroepen van de Heilige Geest zal de wijn echter veranderen in het bloed van Christus en het brood in Zijn lichaam. Om zich op deze mystieke gebeurtenis voor te bereiden moet men 3 dagen voor de communie bepaalde etenswaren laat staan, zoals vlees, vis, eieren en olie. Ook moet men bepaalde gebeden bidden. Dat zijn de boetecanon tot Jezus, de boetecanon tot de moeder Gods en de boetecanon tot de beschermengel en één waarin deze allemaal samenkomen.

De doop

De doop mag in de Orthodoxe kerk alleen gedaan worden door de priester. In uiterste noodzaak door een leek. Dit gebeurt door driemaal ondergedompeld te worden. Bij gebrek aan water echter mag men ook in de lucht getild worden, de zogenaamde luchtdoop. Dit gebeurt bij kinderen van 4 tot 7 maanden, door de peetouders. Deze doop wordt ook wel ‘mysterie van de verlichting’ genoemd. Na de doop worden de baby’s  vervolmaakt door het mysterie van de myronzalving, dat is volgens deze leer de verzegeling met de Heilige Geest.

De Bijbel leert ons niet de doop als kind, Jezus Zelf werd als volwassen persoon gedoopt, maar zeker een luchtdoop is niet terug te vinden in de Bijbel. Verder ontvangen we de Heilige Geest op het moment van de wedergeboorte, niet bij de (kinder)doop.

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Ef. 1:13-14

De orthodoxe kerk zegt van zichzelf dat ze trouw is aan het onveranderlijk apostolische geloof. De leer die gebracht wordt is echter een andere dan welke de apostelen brachten.

Geraadpleegde bronnen:

http://www.orthodoxekerk.nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-orthodoxe_Kerk

http://www.kerkzoeker.nl/oostersorthodox.html

http://www.kerkzoeker.nl/roomskatholiek.html

http://www.orthodox-nijmegen.nl/nl/artikelen/article_Orthodoxie.pdf