Overig-Personen-Buitenland

Paul David Washer

Paul David Washer werd geboren in 1961. Hij is afgestudeerd in de richting van de olie en gas industrie, en ook als advocaat aan de universiteit van Texas. Na deze studies heeft hij aan de Southwestern Baptist Theologische School zijn Master of Divinity graad behaald. Nadat Paul Washer heeft 10 jaar in Peru heeft gewerkt als missionaris keerde hij met zijn vrouw en kinderen terug naar de Verenigde Staten.

Tijdens zijn missionaire werk in Peru zag Washer hoe de locale zendelingen het evangelie verkondigden. Daarop begon hij na te denken over de manier waarop men lokale gemeenten en zendelingen kon helpen en ondersteunen.Vanuit deze gedachte is in 1988 The HeartCry Missionary Society ontstaan. Paul Washer is één van de vijf leden van de raad van bestuur van de HeartCry Missionary Society. Op het moment ondersteunt HeartCry 238 zendelingen in 41 landen.(1)

Paul Washer behoort tot de Southern Baptisten en is wereldwijd een veelgevraagd spreker. Bij het grote publiek is hij vooral bekend geworden na aanleiding van zijn Shocking Message. Hierin neemt hij stelling tegen de kerkgroei beweging en veroordeelt de gemakzuchtige altaaroproepen, zondaarsgebeden en populaire methodes, zoals sketches, films en oppervlakkige verkondiging zoals die tegenwoordig in vele gemeenten steeds populairder worden.

Het is een positief punt dat hij zo duidelijk ingaat tegen het post modernisme wat de kerken en gemeenten is binnen geslopen. Echter dit punt gebruikt hij ook om zijn onderwijs meer waarde te geven. Ondanks dat hij gelijk heeft in zijn waarschuwing ten opzichte van het postmoderne christendom, zie je dat hij dit gebruikt om (bijna) alles wat niet in zijn theologie past te brandmerken als afvalligheid en dwaal leer. In zijn onderwijs spreekt hij veel over rechtvaardiging, heiliging en dergelijke, maar om te begrijpen wat Paul Washer onderwijst is het zaak om voor ogen te houden dat Washer een vijf punts calvinist is. Zijn onderwijs moet bezien worden vanuit de calvinistische leer, in het Engels bekend onder het acroniem TULIP.

Tulip staat voor:

Total Depravity (Totale Verdorvenheid), Unconditional Election (onvoorwaardelijke uitverkiezing), Limited Atonement (beperkte verzoening), Irresistible Grace (onweerstaanbare genade), en Perseverance of the Saints (volharding van de heiligen).

(Omdat de achtergronden van deze leer te uitgebreid zijn om in dit artikel te bespreken kunt u meer informatie betreffende TULIP en het “radicale” evangelie/Lordship salvation vinden via de linken onderaan het artikel.)

De leer die Paul Washer verkondigt wordt ook wel aangeduid onder de naam “radicaal christendom” of Lordship salvation. Andere bekende sprekers die net als Washer deze leer brengen zijn onder meer: Justin Peters, Leonard Cravenhill en John Piper.

Het zogenoemde radicale christendom wat Washer verkondigt, leert dat wanneer men zich niet in ieder gebied van het leven zich voor de volledige 100% aan de Here Jezus geeft je niet gered bent.

Dit is wat Washer zegt in zijn beken shocking message zegt:

“What does He (God) demand from us? Everything. …  This is what it will cost you: your life, your life. Jesus promises you two things: a cross to die on and eternal life. He’s everything, or He’s nothing.” (2)

In één van zijn toespraken zegt hij: “Bijbelse zekerheid van verlossing komt niet voort uit een eerdere beschikking of een (zondaars)gebed, maar uit het onderzoek van een duurzame levensstijl in het licht van de Schrift.” En verder: Bekering is niet als een griepspuit. “Oh, ik heb dat gedaan.Ik heb me bekeerd en ik heb geloofd.” De vraag is, mijn vriend – bekeer jij je nog steeds van je zonden? Blijf jij geloven? (2)

Dit klinkt, in het licht van zijn waarschuwingen tegen het afvallige christendom, als een juiste conclusie, maar dit is de opstap naar zijn verkondiging van het Lordship Salvation. Washer zegt dat men gered wordt door een onderzoek van duurzame levensstijl en het blijven bekeren van zonde, het blijven geloven. Hiermee voegt hij goede werken toe aan redding uit genade. Ja, de Bijbel zegt dat als wij zondigen we onze zonden moeten belijden, Ja wij worden opgeroepen om heilig te leven, hierdoor worden we echter niet gerechtvaardigd. Washer verbindt rechtvaardiging uit geloof (Rom 5:1) en discipelschap (1 Tim. 6:11) aan elkaar als voorwaarde voor uw redding.

In zijn preken zegt hij dat men wel een beslissing moet nemen om gered te worden, dus men moet wel zelf een keuze maken, maar dat vult hij aan met uitspraken dat men door het nemen van een beslissing zal veranderen, je daardoor zult afkeren van zonde en goede werken gaat doen, en dat is dan de bevestiging van uw redding. Zijn er geen drastische veranderingen, of goede werken in uw leven zichtbaar, dan ben je niet gered volgens Washer. Biblical assurance of salvation does not flow from a past decision or a prayer, but from the examination of one’s enduring lifestyle in the light of Scripture.(5)

Om deze leer te ondersteunen haalt Washer Bijbelteksten uit het verband. Voor deze visie verwijst Washer onder andere naar Jacobus 2 en Mattheüs 7: 13-23

In Mattheüs 13 spreekt de Here Jezus over valse apostelen en profeten en de vrucht van hen. De vrucht is het onderwijs wat ze geven, daaraan kan men hen herkennen. De Here Jezus spreekt hier niet over de vrucht van uw wandel om zo te zien of u gered bent. Paul Washer gebruikt deze tekst om aan te tonen dat men om gered te zijn in gehoorzaamheid moet wandelen, dat betekent volgens hem dat als u nog vleselijk bent in uw wandel, u dus niet gered bent. Volgens Washer bestaan er geen vleselijke christenen, wandelt u in het vlees, bent u werelds, dan bent u niet gered. In zijn preek zegt hij, in een fictief gesprek, het volgende:

Het is niet Bijbels en het is niet historisch. Mijn vriend, er bestaat niet zoiets als een vleselijke christen. Je zegt: “Maar, wacht even, broeder Paul. In de eerste brief aan Korinthe hoofdstuk 3 staat: Zijt gij niet vleselijk. Paulus zei dat. Nee, dat is wat Paulus zei. Je moet het hele Bijbelboek lezen om te weten te komen wat hij bedoelde. (2)

Washer besluit zijn betoog met de opmerking dat men het hele Bijbelboek moet lezen om te zien wat er staat. Hij geeft echter geen uitleg over zijn idee van wat er staat in de gehele Korinthe brief. Hij gaat verder met zijn preek. Dit is één van de tactieken die door velen gebruikt worden. Wel de stelling deponeren, maar niet uitleggen. Hij kan zijn stelling ook niet uitleggen, want de brief aan de Korinthiërs staat in het teken van hun vleselijke houding.K ijk naar een paar opmerkingen van Paulus in 1 Korintiërs:

1:11 Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn.

3:1-3 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, 3 want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens?

4:18 Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou komen.

Jakobus schrijft in hoofdstuk twee over de omgang met verschillende soorten mensen in de samenkomsten. De rijke en de arme, en hoe men hen beidde gelijk behoort te behandelen. Dit zou hij, mijn inziens, niet schrijven als er geen reden voor was. Blijkbaar waren de mensen genegen om onderscheid te maken op basis van voorkomen. Dit zijn er maar een paar die de Bijbel geeft over het vleselijke gedrag van christenen. Zowel Paulus als Jakobus vermaant hun toehoorders en lezers om te wandelen naar hun roeping (een kind van God) en niet vanuit het vlees (de oude natuur). Wat er niet staat is dat ze zeggen dat deze mensen geen christenen zijn.

Paul Washer maakt geen onderscheid tussen de vleselijke(oude) natuur van de gelovigen, die we nog steeds inwonend hebben, en de nieuwe schepping die wij zijn in Christus. Wat zou het commentaar van Washer zijn als Paulus tegen hem zou zeggen: 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Rom. 7:19

Volgens het onderwijs van Paul Washer zou Paulus blijkbaar geen christen zijn.

Enkele andere uitspraken van Washer die duidelijk maken dat hij het Lordship Salvation evangelie verkondigt zijn: “If Jesus Christ isn’t strong enough to motivate you to live biblically, you don’t know Him at all.” ~ Paul Washer

“If [following Jesus Christ] doesn’t cost you anything, it’s because you’ve bought into ‘American Christianity.” ~ Paul Washer, sermon, “Dating, Courtship, and Marriage.”(5)

In zijn studie over de ware mening van het kruis antwoordt Washer op de door hem gestelde fictieve vraag: ”Waarvan bent u gered”? Antwoord: “De meeste mensen zeggen zonde”. Nee, zegt Washer, u bent niet gered van de zonde, zonde zit niet achter u aan, zonde is geen eens een ding. U bent gered van God.(6)

Wat zegt de Bijbel?

12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Rom. 5:12

Ook de prediking van het evangelie op basis van Jesaja 53 is, volgens Washer, niet juist. Want, zo zegt hij, men benadrukt steeds Jesaja 53:3-6. Washer vindt het belangrijker dat men de nadruk legt op vers 10.

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

Washer legt de nadruk niet op het hele vers, hij benadrukt dat de Here Jezus werd verbrijzeld. Washer geeft een hele uitleg wat verbrijzeld in houdt. Als voorbeeld neemt hij tot poeder vermalen en hoe iemands lichaam eraan toe zal zijn als hij van een enorme waterval zal springen. Het kruis is volgens Washer niet een getuige van hoeveel God van de wereld houdt, maar hoe zeer Hij de wereld haat.

Waarom is dit dan niet wat de apostelen predikten, waarom de benadrukking op het verbrijzelen? Is het niet dat dit op iemands schuld gevoel werkt, zal iemand hierdoor nog harder zijn best doen om te gehoorzamen? Het lijkt er wel op, en dit kan ook niet anders denk ik, want als we beweren dat we gered zijn uit genade dan wordt dat vanuit het calvinisme gezien als goedkope genade.

Het calvinisme ziet dit als, kort door de bocht gezegd, u bent gered door genade, o, dus nu leeft u er op los omdat u toch gered bent? Maar is het niet zo dat juist de onbeschrijfelijk grote genade die ons wordt geschonken de drijfveer om, door de leiding van de Heilige Geest, in gehoorzaamheid te wandelen?

De nadruk ligt op het kruis, daar werd volledig betaald voor onze zonden.

19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. 1 Kor. 1:19-20

Paulus schrijft al dat het kruis het struikelblok is, dit geldt ook voor het Lordship Salvation evangelie.

De verkondiging van Washer en degen die deze leer verkondigen wordt steeds populairder. Dit is grotendeels de oorzaak van het postmoderne christendom. De waarheid wordt losgelaten, ieder heeft zijn eigen visie. De schrift is niet meer genoegzaam. Mensen willen duidelijkheid, en vaste kaders. De Bijbel is duidelijk en als we ons vasthouden aan het feit dat alles wat de Bijbel leert genoeg is voor ons complete leven dan zoeken we hoe we de Here Jezus kunnen dienen, door Zijn leiding. Echter in de tijd waarin we leven zie je dat mensen de Bijbel niet meer willen onderzoeken. Wat de voorganger zegt wordt geloofd. In Hosea zegt God al dat Zijn volk ten onder gaat door gebrek aan kennis. Dat geldt nu nog steeds.

Lordship Salvation, of “radicaal christendom” voegt werken toe aan redding.

De wereld gelijkvormigheid die je tegenwoordig ziet in veel gemeenten, is gebaseerd op de gedachte, wat kunnen we doen om de ongelovigen binnen te halen en te houden. Dit zorgt voor vele valse bekeringen. Mensen denken gered te zijn, maar zijn nooit wedergeboren.

De kracht van de boodschap van het “radicale” christendom van Washer, stelt dat je juist als je zegt dat je gelooft, veel moet doen, laat het zien, werk hard. Deze boodschap is wel tegengesteld aan de gemakzuchtige boodschap van vele hedendaagse gemeenten. Dit zorgt ervoor dat steeds meer gemeenten juist de andere kant op gaan, als tegenhanger, waardoor ze werken toevoegen om gered te worden. Gerechtvaardigd uit geloof, en daardoor als discipel opgroeien in heiligheid, wordt tot één gemaakt en als voorwaarde gesteld voor redding.

Zoals de charismatische leer geen dispensatie onderscheid en wonderen en teken onderwijst, zo leert Paul Washer, door dit zelfde gebrek, dat men zijn redding moet uitwerken door het doen van goede werken, omdat men zonder deze werken niet gered kan zijn. Kijk eens naar de diverse preken op You Tube, of naar zijn boeken. Er is een heel erg hoog Paul Washer gehalte. Ik deed, ik zei en toen, ik …….. enzovoort. Hij geeft hoog op over al zijn werken en inspanningen. Dit maakt dat zijn toehoorders zich meer en meer zullen richten op goede werken en het kijken naar wat men moet doen in plaats van te kijken naar de Here Jezus.

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebr. 12:1-2

Het gevaar zit erin dat mensen juist naar zichzelf gaan kijken en proberen om het goede te doen zodat ze gered zijn, in plaats van dat de goede werken voortkomen uit het feit dat ze gered zijn. Het onderwijs van Washer spreekt het eigen ik aan, de oude inwonende natuur die iets wil verdienen, in dit geval redding. Het is menselijk om anderen tegemoet te komen zodat men in en goed blaadje komt te staan. (Bijna) alle mensen vinden het enorm moeilijk om iets te ontvangen zonder dat men daarvoor een tegenprestatie hoeft te verrichten.

8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Rom. 5:8-9

Het rusten in het volbrachte werk van de Here Jezus, en het vertrouwen op Zijn genade, is niet, zoals door Paul Washer en anderen die deze leer onderwijzen het noemen, een goedkope genade. Daarmee bedoelen ze dat mensen die zeggen uit genade gered zijn, zich nogal gemakkelijk inlaten met zonde want zo is de beredenering: “Men is gered, dus waarom je inspannen”. Dit is dezelfde redenering die Paulus in zijn brief aan de Romeinen ontkracht.

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Rom. 6:1-2

De Here Jezus zegt in Johannes 15 tegen Zijn discipelen dat ze Zijn vrienden zijn als ze doen wat Hij ze gebied. Niet als ze goede werken doen, maar in gehoorzaamheid aan de waarheid wandelen. (Joh. 14:23)

13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. 14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Joh.15:13-14

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Ef. 2:8-9

 

Meer informatie betreffende de leer van Paul Washer:

http://www.gbc-fresno.com/sermons/radical-relevant-or-faithful-part-1/

http://www.gbc-fresno.com/sermons/radical-relevant-or-faithful-part-2/

http://www.hetcalvinismeendebijbel.nl/

Calvinisme – Marc Verhoeven

http://www.bijbel.nl/Lordship%20%20%20Salvation.pdf

http://www.rejoicenow.nl/page/tulip

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.heartcrymissionary.com/heartcry-at-a-glance (/history/accountability)

2) https://www.youtube.com/watch?v=3eWT-rZYqME

3) https://feasite.org/node/2597

4) http://www.heartcrymissionary.com/essential-convictions

5) http://bringingtruth.com/OtherStuff/PaulWasherQuotes.aspx

6) http://www.heartcrymissionary.com/the-meaning-of-the-cross-pdf

http://forum.gkv.nl/index.php/topic,7573.0.html

http://www.heartcrymissionary.com/essential-convictionshttp://www.hetcalvinismeendebijbel.nl/PaulWasher1.pdf

https://feasite.org/node/2597