Contemplatief gebed

In vele kerken en andere christelijke kringen wordt er steeds meer gemediteerd door middel van het contemplatief gebed. Deze vorm van gebed komt oorspronkelijk vanuit de kloosters. Omdat er Katholieken waren die de kerk verlieten, om hun heil in oosterse godsdiensten te zoeken, riep men de Katholieken op (op het Tweede Vaticaans Concilie) om meer kennis […]