Overig-Stromingen

Taizé

De organisatie Taizé is in 1940 opgericht door Roger Schulz. Door het uitbreken van de oorlog kwam de toen 25-jarige Schulz tot de overtuiging dat hij mensen moest bijstaan die hulp nodig hadden. In het Franse dorpje Taizé kocht hij een huis met gebouwen. Zo heeft hij tijdens de oorlog vele mensen opgevangen, ongeacht hun afkomst of geloof. De omstandigheden waaronder hij begon waren armoedig. Zo was er weinig voedsel en geen stromend water.

In 1949 verbonden zeven broeders zich met elkaar in celibaat, gemeenschapsleven en grote eenvoud. Zo begon de huidige beweging van Taizé, onder leiding van Robert Schulz, die zich nu Frère Robert laat noemen.

De Taizé is een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk waar je lid van kunt worden door je aan de leefregels te houden die er zijn voor deze leefgemeenschap. Het is een beetje te vergelijken met een klooster. De beloften die je uitspreekt voordat je in mag treden komen overeen met een huwelijksgelofte tussen man en vrouw. De nieuwe broeders krijgen na hun belofte ook een ring als symbool van hun relatie met Christus. Verder worden ze er toe opgeroepen om celibatair te leven. (bron).

Elke week zijn er bijeenkomsten voor duizenden jongeren in Taizé. Het hoogtepunt is echter rond Pasen waar honderdduizenden jongeren op af komen. Wereldwijd zijn er vele gemeenschappen waar zoals gezegd veelal jongeren bij elkaar komen. Ook vanuit de Nederlandse kerken en gemeentes zijn er vele jongeren die participeren met Taizé. Door middel van de Europese jongeren reizen, die de broeders van Taizé organiseren, kunnen de jongeren in contact komen met vele andere Taizé gelovigen vanuit heel Europa.

Zo gaat men in 2012 naar, zoals de site schrijft, de belangrijkste stad van het christendom, Rome. Hier kan men samen met anderen op pelgrimage naar de catacomben en graven van de apostelen. Je kunt er samen zingen, bidden, de stilte van de basilieken ervaren en men woont samen met de paus een viering bij in de Sint Pieter. (bron) Deze reizen ondersteunen het oecumenische karakter van deze beweging.

Nadat Frère Rogers in 2005 op gewelddadig wijze is gestorven nam Frère Alois het over. Om de eenheid te bewerken onder de christenen is hij op bezoek gegaan bij de paus, bij orthodoxe patriarchen en de bisschop van Canterbury.

Volgens de leer van Taizé maakt het niet uit wat de leer is waar je voor staat. Het gaat om vertrouwen. Vertrouwen op God, vertrouwen in elkaar. Helaas wordt er niet geleerd dat mensen zondaars zijn die, als ze niet het offer van Jezus accepteren en vertrouwen op het kruis, voor eeuwig verloren zullen gaan. De Taizé leer is een leer van vroom leven met een goddelijke insteek die de mens zal verbeteren in het leven met zijn medemens. Het gaat om Gods liefde, om gemeenschap met elkaar. (bron) Zo staat er het volgende geschreven over geloof:

een eenvoudig vertrouwen dat steeds weer verbazing wekt: zonder dat ik ook maar één voorwaarde vervuld heb, herstelt God zijn vriendschap met mij……  ………Het evangelie laat zien dat God mateloos en zonder reserve genade schenkt. Het heil wordt gratis aangeboden, er zijn geen voorwaarden die vervuld moeten worden. Het is voldoende als je gelooft. Niemand is uitgesloten van Gods liefde, (bron)

Het geloof waar men binnen de leer van Taizé over spreekt heeft een andere betekenis als de Bijbelse definitie van geloof. Dit is het antwoord van Petrus aan de Joden die vragen wat ze moeten doen om behouden te worden:

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, Hand. 2:38

Met het Bijbelse evangelie heeft het echter niets te maken. Dit is het evangelie dat Taizé meegeeft aan de jongeren:

God vergezelt ons tot in onze diepste eenzaamheid. Hij zegt tot ieder mens: “Jij bent kostbaar in mijn ogen en waardevol; Ik houd van je.” Ja, God kan niet anders dan zijn liefde geven, dat is de samenvatting van heel het evangelie.” (bron)

Daarentegen is dit het evangelie waar de Bijbel over spreekt:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh. 3:16

Kenmerkend voor de gebedsmomenten binnen de Taizé zijn de liederen die gezongen worden. Deze zijn vaak één of twee zinnen lang en worden continu herhaald. De gedachte hierachter is dat het in je onderbewustzijn plaats vindt en zo de hele dag kan dienen als een meditatie naar God toe. (bron) Deze vorm van meditatie noemt men tegenwoordig  contemplatief gebed, een herhaling van woorden zoals ook de oosterse godsdiensten leren, ook wel bekend als mantra. Taizé gebedsvieringen vinden het hele jaar door, ook in Nederland plaats in diverse gemeenten.

Verder wordt er verwezen naar het belang van iconen bij het gebed. Taizé omschrijft iconen als volgt: als vensters die openstaan op de werkelijkheid van Gods koninkrijk en die haar toegankelijk maken in ons gebed hier op aarde. Zij nodigen uit tot onze eigen ‘transfiguratie’, omvorming. (bron)

Taizé heeft een groot aantal overeenkomsten met  katholieke diensten. De eucharistie viering heeft veel weg van de katholieke viering. Er wordt het “ heilig” brood en wijn uitgedeeld.

In de leer van Taizé wordt ook het bestaan van de hel gebagatelliseerd. In de brief van Taizé 6/2005 wordt er geleerd dat we niet met strenge woorden angst mogen zaaien.

Het is dus een ernstige misvatting als je, met een beroep op de strenge woorden van Jezus, angst zaait en deze angst gebruikt om je eigen doelen te bereiken, ook al zijn ze van spirituele aard. De hel verkondigt op paradoxale wijze het goede nieuws dat het licht overal straalt, zelfs voor degenen die hun ogen gesloten houden uit angst of ergernis.  (Taizé 6/2005)

Dit is wat Jezus Zelf zegt:

Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem! Luc. 12:5

Taizé heeft een grote aantrekkingskracht op voornamelijk jonge mensen. Dit komt mede door de manier van geloofsbeleving. Het goede en aangename staat voorop. Er zijn geen oproepen tot bekering, Men leert dat God liefde is en dat de gemeenschap met elkaar en de omgeving de basis is van het geloof. Zeker in een tijd als deze waarin de mensen  steeds meer op zichzelf zijn en er steeds minder naar elkaar wordt omgekeken heeft deze leer een grote aantrekkingskracht op jongeren.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.taize.fr/nl_article6635.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_van_Taiz%C3%A9#Muziek_uit_Taiz.C3.A9

http://taize.jongerenwebsite.nl/taizeimpressie.htm

http://www.taize.fr/nl_rubrique460.html

http://www.taizeinnederland.nl/

Middernachtsroep nr. 05 -2011