Overig -Film / Toneel

The Bible series

In alle media is er veel aandacht besteed aan dat de EO de Amerikaanse serie ‘The Bible’ heeft aangekocht. Zowel de seculiere als de christelijke media zijn enorm enthousiast over deze serie. Zou dit een prachtig stuk evangelisatie zijn, en wordt er in deze serie wel de Bijbelse waarheid verteld?

De film wordt gepromoot als een gedramatiseerde versie van Bijbelse verhalen. Als we een boek lezen en daarna van dit boek de film bekijken blijkt heel vaak dat de regisseur of de producent er een eigen draai aan heeft gegeven. Film en boek lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend van uitvoering. Daarom is het belangrijk om ook te kijken naar wie de personen zijn die deze serie hebben geproduceerd en hoe deze film zich verhoudt tot wat de Bijbel leert.

Tegenwoordig wordt het evangelie op de meest uiteenlopende manieren uitgebeeld. Zo was er  in het verleden de Jesus Christ Superstar musical, de film de Passion of the Christ en natuurlijk de Passion tocht door Den Haag heen. In de meeste kerken en gemeenten vinden we tegenwoordig drama, toneel, film en muziek om het evangelie te verkondigen. De serie The Bible series is een logisch vervolg op deze manier van verkondiging.

Vaak wordt er gezegd dat de mensen bereikt moeten worden op de manier die ze aanspreekt. Door een serie als The Bible  worden velen bereikt,  is een veel gehoord argument. In Amerika waren er wekelijks 10 tot 15 miljoen kijkers.

In de Bijbel worden de mensen zowel in het oude als in het nieuwe testament opgeroepen om zich te bekeren. Op allerlei manieren roept God op tot bekering. Nergens in de Bijbel wordt er gesproken over een ander manier van verkondiging en oproep tot bekering dan door het gesproken woord. God deed wonderen en tekenen onder Zijn volk om de verkondiging kracht bij te zetten en te bevestigen. Nergens echter wordt er door middel van menselijke visuele technieken  een verkondiging gedaan.

In de tijd van de verkondiging door de apostelen waren de Romeinen de baas in een enorm gebied. Ook in Israël. De Romeinen hadden veel soorten van vermaak waaronder ook toneel, muziek en bijeenkomsten. Toch lezen we nergens dat de apostelen deze vorm van verkondiging gebruikten om het evangelie te brengen aan de mensen.

Paulus waarschuwt juist tegen een gelijkvormig worden aan wat de wereld te bieden heeft.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2)

Paulus had diverse gelegenheden om de gebruiken van de volken waar hij kwam te gebruiken om het evangelie met ze te delen. Dit heeft hij op geen enkele manier gedaan en ook van de andere apostelen lezen we nergens dat ze iets anders hebben gedaan dan het evangelie te verkondigen door middel van het gesproken of geschreven Woord. Geen menselijke interpretaties, maar Gods Woord.

Er wordt wel verwezen naar de verkondiging van de Here Jezus. “Hij sprak in gelijkenissen”  zou dan rechtvaardigen dat we allerlei manieren mogen hebben om het evangelie te verkondigen. Een gelijkenis was en is iets wat op waarheid berust. De gelijkenissen uit de Bijbel waren tot lering. Hierdoor werden de mensen overtuigd dat Hij volledig God was en daarmee dus de vervulling van de profetieën, waardoor mensen tot het geloof kwamen dat Hij de beloofde  Messias was. Dat de Heer tot de tollenaars en zondaren ging betekende niet dat Hij hun daden goedkeurde of gelijkvormig werd aan hen. Niets van wat zij deden deed Hij ook om hen te overtuigen van zonde.

De producers

De producers van The Bible Series zijn het echtpaar Mark Burnet en Roma Downey.  Mark is een bekende tv producent die diverse awards heeft gekregen voor zijn werk. Hij heeft samen gewerkt met o.a. Oprah Winfrey, Steven Spielberg, dr. Phil en meerdere beroemdheden. Veel van zijn tv producties zijn reality-series. Zo is hij de exclusieve producer van MTV Movie Awards. Time Magazine noemt Burnet één van  de meest invloedrijke mensen in de wereld.(bron)

Roma Downey is naast producent van diverse series ook actrice. Zo speelde ze van 1994 tot 2003 de rol van de engel Monica in Touched by an Angel. Roma is katholiek opgevoed. In dit interview zegt ze dat ze haar hele leven al bidt tot Maria en van haar houdt. Ze is blij dat ze de film ‘The Passion’ door de ogen van Maria heeft kunnen zien. (bron)

Roma studeert aan de universiteit van Santa Monica  om haar master in spirituele psychologie te halen. Dit is een privéschool die gesticht is door New Age  goeroe John Roger. In de auto luistert ze veel naar studies van andere New Age leraren zoals Eckhart Tolle. (bron)

Mark en Roma wilden een tv serie maken over de Bijbel die een nieuwe generatie wereldwijd zou aanspreken. Ze hebben vier jaar lang aan de serie gewerkt. Ze hebben scripts geschreven voor de serie onder leiding van theologen, adviseurs en Bijbelleraren van diverse denominaties. Mark zegt hierover:”Roma is opgevoed als Katholiek. Ik had een Katholieke vader en mijn moeder was Presbyritaan. We hadden dus ondersteuning vanuit verschillende denominaties. Er is meer dat ons samenbindt in de Bijbel dan dat ons verdeelt” (bron)

Hierhier en hier kunt u diverse referenties lezen van bekende voorgangers. Voorgangers uit de charismatische hoek zoals Rick Warren, Joël Osteen en Nicky Gumbel. Maar ook katholieke bisschoppen, de secretaris generaal van de Evangelische Alliantie en meerdere invloedrijke personen binnen de christelijke beweging.

Verandering en toevoegingen in de serie

Het wordt te uitgebreid om alles te behandelen maar hieronder een aantal stukjes uit The Bible series  die duidelijk maken welk een verdraaid en menselijk beeld deze serie geeft van de Bijbel.

Hier kunt u de scene zien waarin Abraham met Izak op weg gaat om hem te offeren. We zien Sarah op weg gaan naar Abraham om hem tegen te houden. Izak ligt huilend en jammerend op het altaar en tot slot staat er een klein lammetje wat vast zit aan een struik. Dit is een menselijk visie op wat er gebeurd is. De Bijbel spreekt niet over een huilende Izak. De Bijbel zegt dat er een ram met zijn horens vast zat in de takken. Deze scene laat een haast wanhopige Abraham zien. Aan het einde zien we dat Sarah de berg op komt lopen en daar Abraham tegemoet loopt. Dit is nergens in de Bijbel terug te vinden en wordt dus door de producers erbij gehaald.

Als de vrienden van Daniël zich niet buigen voor het beeld van Nebukadnezar dan zegt één van hen: “We zijn verraden, ze willen ons dood” Is dat waar het hier om gaat? Komt dit voor in de Bijbel? Deze geschiedenis laat juist zien dat de vrienden voor God kiezen, ondanks de gevolgen. Dit is wat ze tegen Nebukadnezar zeggen op het moment dat hij hen een nieuwe kans geeft:

Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. Dan. 3:16-18

Hier komt de trouw van de drie vrienden naar boven. Trouw aan God, dat ondanks de omstandigheden, ondanks wat de gevolgen zijn, zij erop vertrouwen dat God hen kan verlossen. Of Hij dat doet dat is voor hen bijzaak. Zij weten dat Hij hun leven in handen heeft.

In het interview met de acteur die Kajafas speelt wordt uitgelegd dat deze rol wordt gespeeld vanuit het oogpunt van Kajafas, de Joodse Hogepriester die vanuit zijn geloof aankijkt tegen wie de Here Jezus is. De acteur zegt:

” Er is geen reden om iets anders aan te nemen dan dat hij (Kajafas) oprecht bezorgd was en bezorgd om zijn geloof”. Verder zegt hij:” Ik wilde een man neerzetten die redelijk was en intelligent en die een probleem had”.  De acteur zegt verder  dat hij hoopt dat de mensen sympathie krijgen voor de persoon Kajafas door de moeilijkheden die er voor hem waren. Want zo zegt hij:”We kunnen  er niet omheen dat de impact van deze verhalen zo groot is dat de mensen meer details moeten leren van wat er gebeurd is. Ongeacht wat je visie is over geloof, God of moraliteit is, je kunt niet om deze boeken heen”. (bron)

Is dit wat er in de Bijbel geschreven wordt over  Kajafas of van de Farizeeën of schriftgeleerden?  Vergelijk het interview eens met het wee over de Farizeeën en schriftgeleerden (Lucas 11, Matth. 23) Ze wisten Wie Hij was, hun eigen status was echter belangrijker dan hun uiteindelijke redding.

Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Matth. 23:33

In de episode over Paulus  zien we ook de verdraaiing van de Bijbelse waarheid, waarbij goed de katholieke invloed op deze serie duidelijk wordt. Vlak voor dat Paulus wordt gedoopt zien we dat hij zich smekend en jammerend vastklampt aan Ananias. Ananias stelt hem ondertussen gerust en doopt hem door middel van een kruik water die over zijn hoofd wordt uitgegoten. Deze vorm van dopen lijkt wel erg veel op de katholieke (kinder)doop door besprenkeling dan op de Bijbelse waterdoop door onderdompeling. (Bron)

Verder zijn er tijdens het avondmaal huilende discipelen te zien en een aangeslagen Jezus. Aan het kruis hangt een huilende Jezus. Zo wordt het lijden van de Here Jezus verdraaid tot een emotioneel menselijk gebeuren. In de Bijbel staan een aantal teksten waarin de Heer weende. Dit deed Hij over Jeruzalem omdat Hij wist dat de stad verwoest zou worden. Hij weende over Zijn vriend Lazarus. Bij Zijn lijden en Zijn dood wordt er niet gesproken over dat Hij weende. Er staat juist dat Hij als een Lam ter slachting ging. Hij ging niet huilend als een zwak mens aan het kruis, niet als een hoopje ellende zoals de serie laat zien. Lees Johannes 18 en vergelijk dat met het beeld wat deze serie geeft.

De Bijbel heeft het al voorzegd. De mensen zullen de Bijbelse waarheid niet accepteren en  er een eigen draai aan geven zodat het voor iedereen te accepteren is. Dat is wat er ook gebeurt door middel van The Bible series.

En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen. 2 Tim. 3:1-5

Tot slot nog een uitspraak van Charles Spurgeon die zeker ook van toepassing is op de The Bible Series:

Menselijke wijsheid schept er behagen in de leer van het kruis bij te schaven tot een systeem dat aangepast en geschikt is voor de verdorven smaak van de gevallen natuur; maar in plaats van te verbeteren wordt het Evangelie door vleselijke wijsheid besmet, tot het een ander evangelie wordt, en helemaal niet meer Gods waarheid. Alle grote of kleine veranderingen aan Gods eigen Woord zijn bevuilingen en besmettingen. (Charles Spurgeon, Morning and Evening, Hendrickson Publishers, 1991, p.392)

Geraadpleegde bronnen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Roma_Downey

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Burnett

http://bible.screenitfirst.com/

http://www.bibleseries.tv/womenoffaith/

http://www.bibleseries.tv/easter-sundays-finale-sneak-peak/

http://www.washingtonpost.com/local/actress-roma-downey-on-religion-faith-219/2012/02/09/gIQATJNT1Q_video.html

http://www.huffingtonpost.com/roma-downey-and-mark-burnett/making-the-bible-series_b_2782643.html

http://www.wayoflife.org/index_files/friday_church_news_14_15.html

http://www.allesinhem.nl/uitgelicht/the-passion/

www.verhoevenmarc.be/_heengaan.doc

http://www.eckharttolletv.com/adwords1?_s_ref=30zI4H6kS&kw=[eckhart%20tolle]&creative=21712287466&gclid=CJjS2Pem27YCFUQd3godnV8AYg

http://catholiclane.com/the-bible-an-epic-mini-series/

http://becksmithhollywood.com/?p=1879