Bevr. & Gen. Stromingen

The Last Reformation

The Last Reformation is een beweging die is opgericht door de Deense evangelist Torben Sondergaard. Sondergaard heeft tot op heden zes boeken geschreven en is de oprichter van de organisatie Experience Jesus. Daarnaast heeft hij een persoonlijke website voor christenen www.Mission.dk en is hij de oprichter van de Engelstalige site The Last Reformation.com.

The Last Reformation is ook de missie waar Sondergaard momenteel mee over de hele wereld trekt en een enorme invloed uitoefent op individuele christenen en gemeenten wereldwijd. Overal ter wereld kunnen mensen zich voegen bij het Last Reformation Netwerk om in hun woonplaats en omgeving deze leer te onderwijzen en toe te passen. Het  onderwijs van Sondergaard is een mix van reformatorische- en pinksterleer.

Sondergaard is in 1995 tot geloof gekomen. Hij is opgegroeid in een christelijk gezin en als kind gedoopt, maar zijn ouders gingen zelden naar de kerk toe. Nadat hij bij een vriend op bezoek was zag hij op tv een kerkdienst waarbij een oproep tot bekering werd gedaan. Daarbij viel zijn oog op een meisje wat, nadat zij  door de priester de handen was opgelegd, met tranen op haar wangen ging zitten op een stoel. Sondergaard besloot daarop om de volgende dag met zijn vriend mee te gaan omdat hij God ook wilde ervaren. In de kerk (waar in tongen werd gesproken) kwam hij tot geloof. Later die avond werden bij hem de handen opgelegd en ervoer hij iets wat als een enorm vuur door zijn lichaam ging, sinds die dag is zijn leven veranderd.(1)

Het is opvallend dat Sondergaard niet spreekt over een bewustwording en overtuiging  van zonden door de Heilige Geest. Hij kwam tot geloof vanuit het verlangen om God te ervaren. Nadat bij hem de handen waren opgelegd ervoer hij, naar zijn idee, Gods aanwezigheid.

Deze ervaring klopt niet met wat de Bijbel leert. Als eerste  was er geen sprake van bekering doordat het evangelie werd verkondigd. Daarnaast waarschuwt de Bijbel  om niet zomaar de handen op te leggen (1 Tim.5:22). Dat in deze kerk in tongen werd gesproken is geen bewijs  dat dit een Bijbelgetrouwe gemeente is, samen met zijn ervaring dat iets als een vuur door zijn lichaam ging  wijst er eerder op dat hier  een ander evangelie werd verkondigd, en dat  hij door het opleggen van handen ook een andere geest ontving. Na de ervaring die hij heeft meegemaakt wordt hij 5 maanden later (volgens eigen zeggen) een wedergeboren christen.

Het getuigenis van Sondergaard  maakt, naar mijn idee, duidelijk dat hij een andere leer verkondigt. Er is geen sprake van een Bijbelse bekering. Dat hij een charismatisch evangelie heeft ontvangen in de gemeente waar hij naar toe is gegaan blijkt uit meerdere uitspraken die hij doet. Sondergaard zegt dat God,  tot hem sprak en zei dat hij met een meisje moest trouwen, die hij zag toen hij bij een concert was. De on-Bijbelse  gedachte dat God heden ten dage hoorbaar, of door een gevoel tot ons spreekt bepaalt mede zijn onderwijs.(1) Volgens zijn eigen zeggen komt Sondergaard vijf jaar na  zijn wedergeboorte tot de conclusie dat hij geen vrucht draagt. Dit komt omdat Sondergaard een ander idee heeft over het dragen van vrucht dan welke de Bijbel ons leert.

22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.Gal.5:22

Deze conclusie dat hij geen vrucht draagt trekt hij omdat hij geen mensen ziet genezen, vrij komen, (van demonische gebondenheid) of gered worden. Hierop besluit Sondergaard om 40 dagen te vasten. In deze periode spreekt God tot hem en geeft hem dat hij een boek zal gaan schrijven. Het boek wat Sondergaard geopenbaard krijgt door ‘God’ heet: “The sound doctrine” (De betrouwbare leer).

Hij krijgt iedere dag een hoofdstuk van het boek. Nadat hij het boek af heeft moet hij wachten met publiceren totdat God hem bijna 3 jaar later de opdracht geeft het te publiceren. Tijdens zijn vastenperiode spreekt  God meerdere malen tot Sondergaard, ontvangt hij meerdere openbaringen en een profetische boodschap van God voor hemzelf.

Sondergaard ontving de opdracht om nogmaals een boek te schrijven, deze keer met de titel: ‘The Last Reformation’ en  te starten met The Pioneer School. Hierna kwam alles in een stroomversnelling. Sondergaard schrijft op zijn site dat Luther de eerste Reformatie in gang heeft gezet, het afscheiden van de katholieke kerk, nu is het tijd voor de laatste reformatie. The Last Reformation is gebaseerd op het ware evangelie, discipelschap en een vernieuwing van de kerk.(1)

Als wat Sondergaard hier zegt klopt, dan betekent dit dat, wanneer we de boeken The sound Doctrine en The Last Reformation die Sondergaard schreef en The Pioneer School afwijzen, we een gebod van God zelf naast ons neerleggen en Hem ongehoorzaam zijn.  Naar mijn idee kunnen we uit wat Sondergaard zegt de conclusie trekken dat de bediening die hij heeft een directe opdracht van God is, om te onderwijzen en op te voeden in geloof.

De Bijbel zegt echter iets anders: 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim.3:16-17

Dat er zovelen zijn die zich keren tot Sondergaard en zijn onderwijs komt doordat hij enerzijds Bijbelse standpunten aandraagt, zoals hij bijvoorbeeld duidelijk een stelling neemt tegen het zogenaamde ‘Jezus gebed’ waarbij mensen een vluchtig gebedje uitspreken en tot bekering komen. Hij geeft aan dat men wedergeboren moet worden en zich moet afkeren van de zonde. Het probleem met zijn onderwijs is echter dat hij aan Bijbelse betekenissen een hele andere geeft. Juist doordat hij zich enerzijds uitspreekt tegen  bepaalde on-Bijbelse populaire standpunten neemt men de dingen die hij onderwijst aan als in lijn met de Bijbel.

Via internet kan men door middel van de Pioneer School 2) 20 lessen volgen waardoor men opgroeit in geloof en discipelschap. Het onderwijs is vooral gericht op het doen van wonderen en tekenen, zieken te genezen en demonen uit te drijven. Dit is dan ook wat Sondergaard beschouwt als discipelschap. Aan deze tekenen kan men volgens hem een ware discipel van de Here Jezus herkennen.  De gaven van de heilige Geest, spreken in tongen, profeteren, uitdrijven van demonen en zieken genezen, zijn verloren gegaan en worden, ondermeer door The Pioneer School weer onderwezen aan gelovigen. Het onderwijs van Sondergaard is echter op vele punten in strijd met wat de Bijbel leert.

Dit is wat Sondergaard over bekering zegt: “Bekering is het begin van gered worden. Maar alleen bekering en geloof in Jezus is niet voldoende”. Volgens Sondergaard wordt men pas gered als er aan drie voorwaarden zijn voldaan: Bekering, waterdoop, doop met de Heilige Geest. In zijn les zegt hij: “De doop redt”.  Volgens hem ontvang je vergeving van zonden op het moment dat je gedoopt wordt. Dit is niet wat de Bijbel leert. Als we pas vergeving van zonden ontvangen  bij de doop, dan is het onze keuze en inspanning waardoor we gered worden. De Bijbel leert dat we gered worden uit genade, om niet, opdat niemand zal roemen.

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij  staan, en wij  roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Rom. 5:1-2

Het niet gedoopt zijn verbindt Sondergaard zelf aan Matth.7:23. Zijn visie op de doop is een openbaring die hij van God heeft gekregen nadat hij Romeinen 6,7,8, bestudeerde. In Romeinen 6 schrijft Paulus dat we in Zijn dood gedoopt zijn. Hierdoor werd het voor Sondegaard duidelijk dat we door de doop vrij zijn gekocht van de wet. Zonder de doop bent u onder de wet en heeft u geen vergeving ontvangen van zonden. Wanneer dit zo zou zijn, hoe kan het dan dat Paulus, die zich tot het uiterste inspande om mensen  te overtuigen van de waarheid van het evangelie, hier niet over spreekt.

14 Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan  Crispus en  Gajus, 15 zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb.16 Ik heb echter ook nog het huisgezin van  Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. 17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. 1Kor.1:14-17

Het onderwijs van Sondergaard met betrekking tot bekering en doop, haalt het offer van de Here Jezus naar beneden. Hij kocht ons vrij, Hij droeg onze zonde, en door het geloof in Hem zijn we gerechtvaardigd. Voor alle duidelijkheid, de doop is niet afgeschaft, het is niet louter symboliek, maar vergeving van zonden en redding  ontvangen we niet bij de doop, maar door het geloof in de Here Jezus. Voor een uitgebreide studie over de doop.

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Gal.3:13

Na bekering en waterdoop moet men de doop met de Heilige Geest ontvangen, dan is de redding compleet. De doop met de heilige Geest zoals Sondergaard dit leert is de charismatische visie hierop. Door middel van het opleggen van handen, men mag hier ook zelf bidden, wordt er gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest. Hierna ontvangt men (meestal) de gave van tongentaal, aldus Sondergaard.

Sondergaard onderwijst dat men zich moet laten dopen in/met de Heilige Geest om Deze te ontvangen. In zijn blog schrijft hij hierover: “u kunt hier zelf om vragen, of met u laten bidden door een persoon die de Heilige Geest al heeft”. Na het opleggen van handen werd de ontving de persoon de Heilige Geest en begon in tongen te spreken. Sondergaard zegt hierover: “Het spreken in tongen is een heilige taal, die alleen zij die God toebehoren kunnen ontvangen, het is een taal die we onszelf niet kunnen aanleren”.(3)

Het spreken in tongen was een teken voor de Joden en is heden ten dage niet meer van toepassing. Daarbij zijn er in alle andere religies velen die een zelfde gebrabbel voortbrengen. De Bijbelse gave van het spreken in vreemde talen betrof werkelijke talen, en niet het gebrabbel van tegenwoordig. De Heilige Geest ontvangen we bij onze wedergeboorte, daar hoeven we niet meer voor te bidden. We worden opgeroepen om vervuld te blijven met de Heilige Geest.

13 In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid. Ef.1:13-14

In zijn les over de doop met de Heilige Geest spreekt Sondergaard over een gebeurtenis die hij meemaakte. Voordat hij naar een bijeenkomst ging, bad hij in tongen. Dit om zo dichter bij God te komen en te weten wat God wilde dat hij zou zeggen. Deze charismatische kijk op tongentaal is in strijd met de Bijbel. De Bijbel leert dat het spreken in vreemde talen een teken was voor de Joden, het is geen geheime gebedstaal om dichter bij God te komen.

Terwijl Sondergaard in tongen bidt krijgt hij een visioen van wat hij zal gaan doen op de bijeenkomst. Hij zag in dit visioen een man met een slechte schouder, Sondergaard bewoog zijn arm (zie les 11) en de man genas. Daarna hoorde hij iets achter zich, draaide zich om, stak een vinger in iemands oor en die persoon genas ook. Eenmaal op de school aangekomen, gebeurde precies dat wat hij had gezien in zijn “visioen”.

Toen hij klaar was met zijn spreekbeurt  moest hij zich haasten naar zijn eigen klas waar hij onderwijs zou krijgen. Hij rende naar zijn klaslokaal. Hij voelde dat hij sneller rende als de Heilige Geest, en dat Die hem inhaalde. Eenmaal in het lokaal werden de namen opgenoemd door de lerares. Toen de naam van Sondergaard werd genoemd sprong er een man op. Hij begon hevig te schreeuwen, rende uiteindelijk weg  en is nooit meer op de school geweest. Dit kwam, aldus Sondergaard, omdat deze man bezeten was van een demon en hij (Sondergaard) vervuld was van de Heilige Geest en dat daardoor dit gebeurde.

Hij vergelijkt dit met Handelingen 19, waarin de zonen van Sceva probeerden demonen uit te drijven. Sondergaard zegt: “Er waren mensen in Handelingen 19 die God niet kenden, maar wel de Geest hadden en zo probeerden demonen uit te drijven”. Dit is niet wat in Handelingen 19 staat. Daar staat dat de zonen van Sceva de Naam van de Here Jezus gebruikten. Daarbij, hoe kan iemand wel de Heilige Geest hebben ontvangen en niet God kennen?

Dit voorbeeld neemt Sondergaard echter en daarover zegt hij dat de geest in die man zich manifesteerde omdat hij wist dat Sondergaard vervuld  was met de Heilige Geest. Het is met veel van de gebeurtenissen waar Sondergaard over spreekt hetzelfde. Hij voelt, dat het zo is, hij ervaart dat het klopt, hij beleeft dat het goed is. Echter een Bijbelse toetsing is er niet of hij neemt een tekst en ervaart dat het bij hem ook zo is.

Enkele andere vreemde uitspraken van Sondergaard zijn: De Reformatie, ze begrepen maar een deel van het geloof, Luther bijvoorbeeld besefte niet wat de doop echt inhield. Sondergaard zegt dat we nu op het juiste fundament bouwen, het fundament wat hij legt. Hij claimt dat hij mensen door de doop bevrijd heeft zien worden van demonen. (zie hier vanaf 58 min21)

Sondergaard is volgens eigen zeggen, in een droom, in de hel geweest. Hij moest dit doormaken om mensen duidelijk te maken dat de hel echt is en dat het een vreselijke plek is. God zou, volgens hem, door deze droom heen werken. Als Sondergaard in de hel is dan ziet hij daar in de rivier van lava Adam ronddrijven terwijl hij probeert om eruit te komen. Sondergaard zegt dat hij niet weet of het echt Adam was die in de hel was of dat dit symbool staat voor de gevallen mensheid.(3)

Daarnaast zou Sondergaard ook in de hemel zijn geweest of het was de nieuwe aarde, daar twijfelt hij over. Nadat hij in de hel was geweest wilde hij dolgraag ook de hemel zien. Hier zag hij onder andere hoe Jezus het huis bouwde (naar Johannes 14:1-4). Hij zag dat het huis bijna af was en daarom weet hij nu zeker dat Jezus bijna terugkomt.(4)

Om christenen te trainen in het werk van The Last Reformation is er het Kickstart programma(5). Wereldwijd wordt Kickstart onderwezen door landelijke afdelingen. De Nederlandse tak van Sondergaards bediening is De Laatste Reformatie. Zo heeft ieder land een eigen afdeling. Begin juni 2016 is er op de Betheld een grote bijeenkomst waar zo’n 750 mensen worden verwacht. Juist door de film: The Last Reformation – The Beginning, worden velen aangetrokken tot dit onderwijs. Dat dit onderwijs mensen uit charismatische kringen aanspreekt is te begrijpen, maar het heeft ook een enorme impact op hen die in traditionele kerken zitten. Deze beweging is opgericht in 2011, maar heeft in zeer korte tijd al een verwoestend werk verricht onder christenen.

Net als veel van de andere valse leraren maakt Sondergaard gebruik van hypnose technieken. In deze video onthult een voormalig hypnosetherapeute, zij is tot bekering gekomen, over de gebruikte technieken die onder meer door Sondergaard worden toegepast. Dezelfde technieken worden ook door de meeste andere bekende en onbekende leraren en voorgangers toegepast binnen hun gemeente.

Opvallend is het voorbeeld van de twee dames die door de hypnosetechniek, in tongentaal beginnen te spreken. Dit is hetzelfde gebrabbel wat tegenwoordig wordt aangeduid als Bijbelse tongentaal of een hemelse taal. Ook wordt de tongentaal van de één vertaald door de ander, en dit allemaal terwijl ze onder hypnose zijn.

In het tweede deel van de video, laat men door experimenten zien hoe gebedsgenezers, zoals Sondergaard, mensen “genezen”, waarin duidelijk wordt dat mensen niet genezen door het gebed, maar denken genezen te zijn door de kracht van suggestie. Dat mensen door de aanmaak van adrenaline, de kracht van suggestie, en een “overspannen” verwachting enorm misleidt worden wordt in dit experiment goed zichtbaar. Hoezeer dit soort praktijken mensen in het ongeluk kunnen storten wordt wel duidelijk uit het verhaal wat tijdens een interview wordt verteld.

Een vrouw met een dochter van 13 jaar die MS heeft wordt  gezegd om een “zaad” van $1000,- te zaaien voor haar dochters genezing. Als ze uiteindelijk niet geneest komt dit, volgens deze gebedsgenezer omdat er verborgen zonden in haar leven zijn. Dit leidt uiteindelijk tot de zelfmoord van haar dan 14 jarige dochter.

Ook het bekende aangroeien van benen wordt getest. Hoe kan het dat het been langer lijkt te worden, terwijl het niet werkelijk langer wordt? Dit is een oude truck. Let op de uitleg die geven wordt. Hoe door de suggestie mensen denken verlenging van het been te hebben gekregen.

Veel van de bediening van Sondergaard en The Last Reformation is gericht op genezing en bevrijding. Op You Tube kunt u uitgebreide video’s zien van de “bijzondere” dingen die er gebeuren. Oppervlakkig gezien lijkt het of iedereen waarvoor gebeden wordt geneest. Er is echter geen dokter die een medische diagnose heeft gesteld voor de genezing en ook niet daarna. Waarom, als toch iedereen op gebed geneest, gaat Sondergaard niet naar de ziekenhuizen toe? Als dit werkelijk de grote opwekking is waar zovelen (vooral binnen charismatische kringen) op wachten, waarom spreekt de Bijbel dan over een afval van het geloof in de laatste dagen?

The Last Reformation voorziet in een behoefte. Het moet gebeuren, we moeten het zien, ervaren beleven. De Bijbel roept echter op om nuchter en waakzaam te zijn. Dat geldt ook voor The Last Reformation. Het is een dwaalleer die velen misleidt en wegtrekt van het Bijbelse geloof in de Here Jezus.

3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;  4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.2 Tim.4:3-4

Onderaan de pagina is de complete film van The Last Reformation te bekijken. Misschien ten overvloede, maar wanneer u deze volledig bekijkt, doe dit biddend en met open Bijbel. Er worden vele Bijbelse termen gebruikt die echter heel subtiel worden verdraaid.

 

Geraadpleegde bronnen:

1) https://thelastreformation.com/about-torben-sondergaard/

2) https://thelastreformation.com/the-pioneer-school/

3) https://thelastreformation.com/i-was-in-hell/

4) https://thelastreformation.com/i-was-in-heaven/

https://tlrwebsite-thelastreformati.netdna-ssl.com/new2/wp-content/uploads/2014/07/deceived_torben_sndergaard.pdf

http://www.delaatstereformatie.nl/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dopen.pdf

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/23827/verwarring-door-evangelist-torben-sondergaard/

https://www.dirkvangenderen.nl/2016/05/26/de-laatste-reformatie/

 

Video’s met betrekking tot The Last Reformation:

https://www.youtube.com/watch?v=TGAIkWPjSiY

https://www.youtube.com/watch?v=RBHdpBVl4SE

https://www.youtube.com/watch?v=rJ0Ac7Q4VD0

https://www.youtube.com/watch?v=m1est65LcdI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/user/DanishEvangelist

De complete film:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zka4DUYeJ5g