Overig-Stromingen

The Twelve Tribes

The Twelve Tribes is een gemeenschap christenen die zichzelf het gemenebest van Israël noemen. De oprichter van deze gemeenschap is Gene Springs, tegenwoordig bekend als Yoneq. The Twelve Tribes stond voorheen bekend als: Vine Christian Community Church, Northeast Kingdom Community Church, The Messianic Communities en Community Apostolic Order. Deze namen zullen de meeste van ons weinig zeggen, echter de oorsprong van The Twelve Tribes ligt in de Jesus Movement.(1,2)

Het doel van de Jesus Movement was terug keren naar het leven van de eerste gemeente uit Handelingen 2. De Jesus Movement als beweging is uitgedoofd, maar de visie wordt nog door velen binnen de charismatische beweging uitgedragen. Denk onder andere aan Billy Graham en Campus Crusade for Christ, maar ook stromingen als Vineyard en Calvery Chapel zijn op deze leer gebaseerd.

The Twelve Tribes bestaat uit twaalf gemeenschappen, die vernoemd zijn naar de twaalf stammen van Israël, waarin men leeft alsof zij deze twaalf stammen zijn, echter dan vanuit Nieuw Testamentisch oogpunt. De verkondiging van The Twelve Tribes is gebaseerd op de verkondiging van het Koninkrijk. Volgens hen kan de Here Jezus nog lang niet terug keren omdat niet alle profetieën zijn vervuld. Volgens hen moeten we de gemeente zien als een kleine baby die nog moet opgroeien.(3)

In het manifest van The Twelve Tribes schrijven ze dat ze zien hoe de aarde ten onder gaat, de mensheid is op weg naar de ondergang. Het morele verval in de mensheid gaat naar het punt wat niet te stoppen is. Hier willen ze wat aan doen. The Twelve Tribes heeft de oplossing voor dit probleem, welke te vinden is in de artikelen op hun site.(4) In deze artikelen komen duidelijk de dwalingen van het valse evangelie naar voren wat ze verkondigen. De verkondiging en de leer die men aanhangt is enigszins te vergelijken met de Kingdom Now verkondiging, echter het verschil is dat Kingdom Now een stroming is die binnen allerlei kerken en gemeenten wordt onderwezen, en The Twelve Tribes is een gemeenschap.

Zoals gezegd ziet de Twelve Tribes zich als het gemenebest van Israël, met de daarbij behorende opdracht om de aarde klaar te maken voor de komst van de Messias. De opdracht komt voort uit hun uitleg van Ef. 2:12 en 1 Petr.2:9.

In Efeze 2:12 schrijft Paulus het volgende:

12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.

En in 1 Petrus 2:9-10 staat:

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

The Twelve Tribes gaat er met hun uitleg van deze verzen eraan voorbij dat wedergeboren christenen, de gemeente, een burgerschap in de hemel hebben, en dat christenen niet de plaats innemen van Israël als Gods uitverkoren volk. Deze gedachte is eigenlijk niets anders als de vervangingstheologie. Israël is Gods volk, en zij hebben, als volk, een aardse toekomst wanneer de Here Jezus straks in het Duizendjarig Rijk op aarde heerst. De gemeente van de Here Jezus heeft haar burgerschap in de hemel.

20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Fil. 3:20

Aan het eind van de twintigste eeuw werd, volgens de leer van The Twelve Tribes, de profetie van Jesaja 49:6, waarin Jesaja spreekt over het terugbrengen van de twaalf stammen van Jacob tot een licht voor de volken, bewaarheid. Echter, door dit hele hoofdstuk te lezen kan men niet anders dan concluderen dat Jesaja hier profeteert over het volk Israël. The Twelve Tribes zegt echter dat het hier om een geestelijk gemenebest van Israël gaat en niet om de natuurlijke erfgenamen.(5)

Desondanks is het niet zo dat men vanuit The Twelve Tribes anti Semitisch is. Deze conclusie zou getrokken kunnen worden op basis van voorgaande uitspraken, maar zoals men zelf zegt is dat absoluut niet het geval. Op de vraag of ze anti Semitisch zijn is het antwoord: Nee, dat zijn we niet. Hoe kan iemand overwegen dat wij anti Semitisch zijn terwijl we de sabbat vieren en de richtlijnen uit Leviticus en Deuteronomium volgen.(6)

Voor de helderheid het volgende. Wedergeboren christenen worden niet opgeroepen om de Joodse feesten te vieren. De wetten en geboden die we in de boeken van Mozes vinden waren specifiek voor Israël. Niet tegenstaande zijn deze boeken ook voor ons ter lering en onderwijs, maar het zijn geen wetten of geboden waardoor wij gered zullen worden.

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16

Net als vele anderen die een ander evangelie verkondigen verklaard men bij The Twelve Tribes de Bijbeltekst zo dat deze hun theologie ondersteunt. Dat zij het geestelijk Israël zijn wordt keer op keer benadrukt en onderwezen. Handelingen 26:6-7 duidt volgens hen erop hoe Paulus leerde dat hij bezig was om het geestelijk gemenebest van de twaalf stammen van Israël op te richten.(7)

Een ander aspect wat wordt geleerd is de totale overgave aan de Here Jezus, anders, zo zegt men, heeft het bloed van de Here Jezus u niet schoongewassen en bent u nog in uw zonde. Dit lijkt een beetje op het zogenoemde Lordship evangelie. Als u zichzelf niet helemaal compleet, in alle gebieden van uw leven onderwerpt aan de wil van God, dan kunt u niet worden gered.

Wat men bij The Twelve Tribes bedoelt is niet het feit dat een christen zich moet inspannen om zijn of haar roeping uit te werken (2 Petr. 1:10), maar dat men op alle gebieden zich moet overgeven en gehoorzamen voordat men kan zeggen dat men is gered. Als dit zou kloppen, dan kunnen we op basis hiervan zeggen dat zelfs Paulus niet was gered. Hij schrijft: 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Rom. 7:19

Een voorbeeld van deze leer is de visie op Judas. In het artikel The gospel of the cross staat: “ Toen Jezus op aarde wandelde met Zijn discipelen hadden zij, natuurlijk, een gezamenlijke beurs. Als beheerder van deze gezamenlijke beurs verviel Judas in begeerte en uiteindelijk verraadde hij de Zoon van God. De fout die hij maakte was niet de schuld van de gezamenlijke beurs, maar het was de afwijzing van de eisen van het kruis. Het verraad van Judas was een afwijzing van het afleggen van zijn eigen ik.(8) Dit is niet wat de Bijbel leert.

Judas was vanaf de eerste dag geen ware discipel van de Here Jezus. Ondanks dat hij al die tijd bij Hem was, heeft Judas zich nooit bekeerd zie Joh. 13:11.

64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden. Joh. 6:64

Telkens weer wordt alles wat er geleerd wordt teruggebracht tot de leer dat christenen alles samen moeten delen. Telkens wordt er een draai gegeven die wijst naar de eerste gemeenten uit Handelingen met daarbij de boodschap dat, wanneer men werkelijk gered is, of wilt worden, deze manier van samen zijn de enige juiste weg is om gered te worden. Dit is volgens The Twelve Tribes het originele evangelie.

Naast de verkondiging van het geestelijke gemenebest van de twaalf stammen, de leer dat christenen het Koninkrijk op aarde moeten gereedmaken voordat de Here Jezus kan terugkomen en de totale onderwerping voordat men gered is worden er nog vele andere subtiele verdraaiingen van het evangelie. Voor een compleet overzicht kunt u kijken op de site van The Twelve Tribes, daar staan vele studies op die hun leer verduidelijken. Hieronder nog een kort overzicht van een aantal, dat men onderwijst.

Het was niet genoeg dat de Here Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, nee, Hij is werkelijk drie dagen in de hel geweest en heeft daar pijn geleden, anders zou er voor ons geen redding zijn van zonde en dood. Dit is wat onder andere door Word of Faith predikers wordt onderwezen.

Yahshua became the sin of all of us, and having become the sin of the entire world, experienced no comfort in death. He even experienced what every murderer, liar, or filthy and unjust person would experience in death for eternity. His soul experienced total agony in that place of torment called death.(9)

Dit is het tegenovergestelde van wat de Here Jezus tegen de misdadiger aan het kruis zei:

42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Luc. 23:42-43

Paulus schrijft in zijn brief aan Efezen dat de Here Jezus ons verzoend heeft door Zijn dood aan het kruis.

16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Ef. 2:16 Aan de Kolossenzen schreef hij: 19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Kol.1:19-20

Op het moment dat de Here Jezus stierf scheurde het voorhangsel in de tempel (Matth. 27:50-53) Op het moment van Zijn sterven riep de Here Jezus: ”Het is volbracht” (Joh. 19:30). Het mag dus duidelijk zijn; De Here Jezus bracht verzoening aan het kruis, te zeggen dat Hij naar de hel moest gaan, die heden ten dage nog steeds leeg is, (zie M.V. 1,2) is een leugen en is een verdraaiing van het evangelie.

Het evangelie wat The Twelve Tribes onderwijzen is ook sterk gebaseerd op het doen van goede werken en het houden van de wet. In hun studie: ‘How can I believe’, wordt gewezen op de drie bestemmingen voor mensen. De ongelovigen zullen naar de hel gaan, de ware gelovigen naar de hemel,en zullen met de Here Jezus regeren in eeuwigheid. De rechtvaardigen zullen in de eeuwigheid het land bewonen. Dit baseert men op Openb. 22.

Volgens de Twelve Tribes zijn alle mensen rechtvaardig. Ze schrijven (kort samengevat): “Natuurlijk is het zo dat allen hebben gezondigd, maar niet allemaal hebben gezondigd tot op het punt dat men veroordeeld wordt tot eeuwige verdoemenis.” Volgens de Twelve Tribes is het idee dat God gelovigen bij Zich neemt in de hemel en ongelovigen veroordeelt tot de hel in tegenspraak met Zijn liefdevolle karakter. Ware gelovigen zijn, volgens The Twelve Tribes, zij die geloven in de Here Jezus, zich volledig aan Hem onderwerpen, de wet houden en goede werken doen. Zij zullen met Hem regeren. De “rechtvaardigen”die het land zullen bezitten zijn zij die goed doen, dus wel geloof hebben, maar niet zich aan deze voorwaarden houden. De onrechtvaardigen zijn zij die zich verzetten tegen Gods woord. (10)

Deze leer is op meerdere punten in strijd met wat de Bijbel leert. Als eerste gaat men eraan voorbij dat de Here Jezus Zijn Duizendjarig Koninkrijk zal vestigen op deze aarde, dat is niet de eeuwigheid. De leer dat men de wet moet houden en goede werken moet doen om gered te worden gaat voorbij aan het feit dat we gered worden door genade alleen.  (Dit sluit niet de verantwoordelijkheid van de gelovige uit om zich in te spannen om gehoorzaam aan Gods woord te zijn). De allergrootste misleiding ligt, mijn inziens, in het feit dat men leert dat alle mensen rechtvaardig zijn, en enkel zij die zich bewust verzetten tegen Gods woord voor eeuwig verdoemd zullen zijn.

Ze schrijven het volgende:”Alle mensen zullen eenmaal sterven en dan het oordeel zien, dit is het loon van de zonde. Deze eerste dood is niet eeuwig, maar er komt een einde aan om te beoordelen of men de tweede dood, of het tweede leven ontvangt.” Deze conclusie baseert men op Johannes 5.28-29. Volgens The Twelve Tribes zegt de Here Jezus hier dat de mensen de mogelijkheid hebben om eeuwig leven te ontvangen op basis van hun daden. Het goede verwijst naar het geloof in Hem en niet naar goede werken waardoor men rechtvaardig zal worden.

The reason He said, “Do not be surprised…” is that He knew that the religious people of that day (like Christians today) would be surprised to hear that all men had the possibility of being granted a second, eternal life based on their deeds (not on their religion). In this passage Yahshua presents the first category (“those who have done evil”) and the second category (“those who have done good”) of Revelation 22:11, in contrast to the third category which He described a few verses before: (10)

De uitleg die men hier geeft is tegengesteld aan wat de Bijbel leert. Ieder mens zijn of haar, aardse lichaam zal sterven, echter de gelovige heeft nu al eeuwig leven en zal niet (geestelijk) sterven, voor de ongelovige geldt dat na zijn of haar lichamelijke dood het oordeel komt. Dit oordeel is niet gebaseerd op de goede werken, maar op basis van het wel of niet geloven in Wie de Here Jezus is en wat Hij heeft gedaan. (Joh. 11:25-26) Er zijn dus niet drie categorieën, slecht, rechtvaardig en geheiligd, maar twee, namelijk zij die door het geloof in de Here Jezus zijn vrijgekocht, en zij die sterven in hun zonden. Niemand is, uit zichzelf, rechtvaardig.

10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,

21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Rom. 3:10, 21-22

The Twelve Tribes geloven niet in een opname van de gemeente voor de verdrukking. Volgens hen worden gelovigen opgenomen en dan gaan ze direct met de Here Jezus naar het dal van Meggido om daar te strijden tegen alle samengetrokken legers. Volgens The Twelve Tribes duurt deze strijd 30 dagen voordat de overwinning is behaald.

Openbaring 19 laat echter zien dat de Here Jezus komt en direct overwint. In hetzelfde artikel omschrijft men de vrouw uit Openbaring 12:1-2 als de gemeente. De vrouw die in Openbaring 12 wordt beschreven is niet de gemeente maar Israël. Het is niet de gemeente die de woestijn in vlucht, maar Israël. Of heeft de gemeente het Kind gebaard waar in Openbaring 12:5 over wordt gesproken?

Ook hierin zie je hoe de leer van The Twelve Tribes beloften en specifieke profetieën die gelden voor Israël toepast op de gemeente.

Verder onderwijst men dat de Here Jezus nog niet terug kan komen omdat nog niet alle profetieën zijn vervuld. De bruid, is volgens The Twelve Tribes, nu nog als een baby in de baarmoeder, er moet nog veel gebeuren voor de Heer kan terugkomen. Zo moet de stam van Jacob nog hersteld worden en alles moet hersteld worden wat de eerste gemeente kwijt raakte doordat ze hun eerste liefde verloren.

Deze on-Bijbelse en gevaarlijke verkondiging geeft mensen een valse zekerheid dat ze nog tijd genoeg hebben om tot bekering te komen, de Here Jezus komt tenslotte nog lang niet terug. De Bijbel leert echter dat we Hem ieder moment moeten verwachten, dat is de zalige hoop waar Paulus over spreekt. 1 Kor. 15:50-51.

10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. 1 Tess.1:10

Paulus spoort in zijn brieven de gelovigen meerdere keren aan om de Here te verwachten. Deze verwachting helpt ons te wandelen in de vreze des Heren.

De basis van The Twelve Tribes ligt op het idee dat zij het geestelijke Israël zijn, het zogenoemde Gemenebest van de twaalf staten. In de studie “Redemption” wordt een hele opsomming gegeven waaraan men kan zien of men werkelijk aan God toebehoort. Een aantal zaken die, volgens The Twelve Tribes, erop wijzen dat u niet de Here toebehoort zijn: U deelt niet alles wat u hebt zoals beschreven in Handelingen 4:32. U hebt niet al uw bezittingen opgegeven. U bent niet in (perfecte) eenheid met de gelovigen. U doet geen goede werken. U bent niet geheiligd volgens Mal.3:3

Een opvallend gegeven is dat men leert dat God de mens maakte om Satan te overwinnen. Hiermee impliceert men, en als u de hele studie doorneemt wordt dat duidelijk, dat God alles heeft gemaakt omdat Satan overwonnen moest worden. Ze schrijven dat de aarde, en alles wat gemaakt is, zo gemaakt is dat God uiteindelijk de mens schiep om dat doel te bewerkstelligen.Volgens The Twelve Tribes was het eigenlijke doel dat de mens Satan zou verslaan. Ze schrijven het volgende:

How do we know that our Father originally wanted man to rule and cast out Satan? Because this is what Yahshua did (the representative man). But He went one step further. He had to die to redeem fallen man. Our Father intended man to do it at first in his unfallen state, but now in his redeemed state and  position. https://twelvetribes.org/sites/default/files/publications/redemption.pdf

The Twelve Tribes onderwijzen een ander evangelie dat de mensen wegtrekt van de eenvoudige waarheid van het evangelie. Redding en verlossing door het geloof in de Here Jezus, Gods Zoon, door genade alleen. Toch spreekt het evangelie wat ze leren velen aan, met alle gevolgen van dien. De waarschuwende berisping van Paulus aan de Korintiërs geldt ook nu nog steeds.

3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 2 Kor.11:3-4

 

89 redenen waarom een ex lid van The Twelve Tribes deze gemeenschap heeft verlaten. (Engels artikel)

Geraadpleegde bronnen:

1) https://twelvetribes.org/topic/jesus-movement

2) https://twelvetribes.org/articles/why-jesus-movement-failed

3) https://www.twelvetribes.com/publication/last-day

4) https://twelvetribes.org/articles/manifesto-0

5) https://twelvetribes.org/articles/new-wineskin-0

6) https://twelvetribes.org/frequently-asked-questions

7) http://twelvetribes.org/articles/where-did-gospel-come-from

8) http://twelvetribes.org/articles/gospel-cross

9) http://twelvetribes.org/yahshua/rest-of-the-story

10) https://twelvetribes.org/articles/how-can-i-believe

http://www.atruechurch.info/twelvetribes.html

http://www.twelvetribes-ex.org/whyileft.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Tribes_communities

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waar_is_Satan_nu.pdf