Overig-Leringen

Theïstische evolutie

In de eerste zin van de Bijbel openbaart God zichzelf als de Schepper van hemel en aarde. In Genesis lezen we zo het verslag van de schepping van de aarde. In zes dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen. Voor heel veel christenen is dit een historisch verslag van de schepping, anderen bekijken het anders.

Theïstische evolutie is de gedachte dat een gedeelte van de leer van de schepping door God verenigbaar is met de gedachte dat de wereld door de evolutie tot stand gekomen is. De Bijbelse waarheid over de schepping van, en al het leven op, de aarde wordt dan gestaafd aan wat de wetenschap heeft ontdekt.

De theïstische evolutie leert dat God het eerste levende deeltje op aarde zette en vervolgens de evolutie hierdoor leidde. Zo komt men ook uit op een aarde die miljarden jaren oud is. Op deze manier kan men geloof en wetenschap samen brengen zonder dat er een spanningsveld is tussen deze twee.

De Bijbel is echter zeer duidelijk. In het allereerste vers van de Bijbel lezen we al dat God de hemel en aarde schiep. Verderop lezen we dat God alle dieren schiep naar hun eigen soort. God formeerde Adam uit stof en maakte Eva uit de rib van Adam. Zo schiep hij man en vrouw. Dat we dit letterlijk moeten nemen kunnen we opmaken uit de woorden van Jezus.

Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Mar. 10:6

Door de leer van de theïstische evolutie wordt de aard van God veranderd. De Bijbel leert ons dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. (Rom. 5:12) Volgens de leer van de evolutie is er een recht van de sterkste. De sterkste overwint en zorgt zo voor de verder evolutie van de soort. Dat houdt in dat de dood al voor de schepping van de mens aanwezig moest zijn. Dit is in tegenspraak met Gods woord.

God is de Schepper en Maker van al wat leeft. Hij heeft alles in Zijn handen. In de leer van theïstische evolutie wordt God gedegradeerd tot een God die meewerkt aan een proces tot schepping. Dit is echter wat de Bijbel hierover zegt:

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. Kol. 1:16-17

Het grote “voordeel” van deze leer is echter dat men kan geloven in God als Schepper en toch de wetenschap niet aan de kant hoeft te zetten. Zoals gezegd lezen we in Genesis 1 dat God de aarde schiep in zes dagen. Volgens de aanhanger van de theïstische evolutie is dit niet een letterlijk verslag van zes dagen. Dat het niet om zes letterlijke dagen gaat baseert men op de volgende bijbeltekst:

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 2 Petr. 3:8

Als we echter het hele hoofdstuk lezen dan wordt duidelijk dat Petrus hier spreekt over het feit dat God niet gebonden is aan tijd. Hij is tijdloos. Mensen die de theïstische evolutie aanhangen gebruiken deze tekst, maar ze negeren Exodus 20 waar God de tien geboden geeft. Hier zegt God letterlijk:

Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Ex. 20:11

Mensen die de theïstische evolutie aanhangen zeggen dat we het verslag in Genesis moeten lezen als een gedicht en niet als een letterlijke gebeurtenis. Iemand als Ouweneel leert dat alle verslagen in de Bijbel een subjectieve weergave zijn van de gebeurtenissen. Oftewel in gewoon Nederlands: wat er geschreven staat in de Bijbel is de visie die de schrijver van de gebeurtenis had en het is niet iets wat letterlijk zo gebeurd is. Als dat zo zou zijn, wat heeft de Bijbel dan nog voor waarde? Wat voor waarde heeft dan de opstanding van Jezus?

Veel mensen die geloven in de theïstische theologie geloven ook de GAP theorie of houden de Restitutie leer aan. Men gelooft dat er tussen Genesis 1 vers 1 en 2 een kloof zit van miljarden jaren. Volgens deze leer heeft God de aarde geschapen in Genesis 1:1 daarna miljarden jaren niets en toen ging de schepping verder met vers 2.

Ab Klein-Haneveld is een fervent aanhanger van deze leer. Als deze theorie zou kloppen dan betekent het dat de Bijbel niet correct is. Zelfs het offer wat Jezus heeft gebracht zou dan volkomen nutteloos zijn geweest. De dood zou dan namelijk al in de wereld geheerst hebben. De Bijbel leert ons echter dat, doordat Adam en Eva zich lieten verleiden door de slang, de zonde in de wereld is gekomen. Daarom heeft Jezus al onze zonden op het kruis gedragen om de prijs voor de zonde te betalen.

Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 1 Kor. 15:45

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Rom. 5:12

Volgens de evolutieleer zijn bijvoorbeeld de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden uitgestorven en de mens is zo’n twee miljoen jaar oud. Dit is in overeenstemming met de Gap theorie. Maar als de Bijbel ons leert dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en daardoor de dood, dan is het onmogelijk dat er dieren zijn uitgestorven. De dood was namelijk nog niet in de wereld gekomen. De Bijbel leert ons dat God alles goed heeft geschapen, dus er was geen zonde of dood in de wereld.

Waarom zouden we het niet eens andersom bekijken. De aanhangers van theïstische evolutie zeggen dat het wetenschappelijk onmogelijk is dat God de aarde in zes letterlijke dagen heeft geschapen, echter de Bijbel leert dat bij God niets onmogelijk is. Dan kun je jezelf ook afvragen: Waarom heeft God er zolang over gedaan en heeft Hij niet alles in één dag geschapen? Dat geeft in ieder geval meer recht aan Zijn almachtigheid dan eraan te twijfelen. God heeft de aarde geschapen in zes dagen. Alles in de Bijbel wijst daarop. Waarom wordt er in Genesis anders gesproken over dag en nacht?

De Here Jezus verwijst naar de schepping van Adam en Eva als een letterlijk gebeuren. Paulus haalt in zijn brieven de schepping van Eva uit de rib van Adam aan als voorbeeld voor de scheppingsorde zoals God die heeft bedoeld.

Uitspraken van mensen als Ouweneel, Klein-Haneveld, Cees Dekker of Andries Knevel worden hoger ingeschat als het gesproken Woord van God zelf. Laat u niet misleiden door de mooie woorden van bekende leraren die een hele hoop wereldse wijsheid hebben. Echte wijsheid komt van God. Want de Bijbel zegt het al. Wat dwaas is in de ogen van de wereld heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. (1 Kor. 1:21, 27, 1 Kor. 2,)

Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. 1 Kor 3:19-20


Geraadpleegde bronnen:

http://www.scheppingofevolutie.nl/index.php?url=art_recensieboekouweneel.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Adam-Ava-Echt.pdf

http://www.toetsalles.nl/crea.index.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/The%C3%AFstisch_evolutionisme

http://www.allaboutworldview.org/dutch/christendom-en-wetenschap.htm

www.verhoevenmarc.be/_theistEvolutie.doc

Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print

Share this...