Overig-Leringen

Theïstische evolutie & GAP theorie

In de eerste zin van de Bijbel openbaart God zichzelf als de Schepper van hemel en aarde. In Genesis lezen we zo het verslag van de schepping van de aarde. In zes dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen. Voorheen was dit voor veel christenen een historisch verslag van de schepping, tegenwoordig bekijken velen dit heel anders. Met het binnendringen van allerlei dwalingen in de gemeente neemt ook de acceptatie van de Theïstische evolutie of Gap theorie steeds meer toe. In een tijd waarin de waarheid onder druk staat, zoeken steeds meer christenen naar een mogelijkheid om enerzijds vast te houden aan dingen die in de Bijbel staan, maar aan de andere kant wil men niet gekenmerkt worden als een fundamentalist. Hierdoor zoekt men een oplossing om wereldse ideeën en Bijbelse waarheden te combineren. Men denkt zo een goed compromis te vinden tussen wat de wereld  (in dit geval de wetenschap) en wat God leert. Hierbij verliest men uit het oog dat Gods woord de waarheid is, en alle menselijke bedenksels daaraan getoetst moeten worden. Waarheid heeft namelijk een maatstaf, Gods woord. (2 Tim. 3:16)

Theïstische evolutie is de gedachte dat een gedeelte van de leer van de schepping door God verenigbaar is met de gedachte dat de wereld door de evolutie tot stand gekomen is. De Bijbelse waarheid over de schepping van, en al het leven op, de aarde wordt dan gestaafd aan wat de wetenschap heeft ontdekt.

De theïstische evolutie leert dat God het eerste levende deeltje op aarde zette en vervolgens de evolutie hierdoor leidde. Zo komt men ook uit op een aarde die miljarden jaren oud is. Op deze manier kan men geloof en wetenschap samen brengen zonder dat er een spanningsveld is tussen deze twee.

De Bijbel is echter zeer duidelijk. In het allereerste vers van de Bijbel lezen we al dat God de hemel en aarde schiep. Verderop lezen we dat God alle dieren schiep naar hun eigen soort. God formeerde Adam uit stof en maakte Eva uit de rib van Adam. Zo schiep hij man en vrouw. Dat we dit letterlijk moeten nemen kunnen we opmaken uit de woorden van Jezus.

Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Mark. 10:6

Door de leer van de theïstische evolutie wordt de aard van God veranderd. De Bijbel leert ons dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. (Rom. 5:12) Volgens de leer van de evolutie is er een recht van de sterkste. De sterkste overwint en zorgt zo voor de verder evolutie van de soort. Dat houdt in dat de dood al voor de schepping van de mens aanwezig moest zijn. Dit is in tegenspraak met Gods woord.

God is de Schepper en Maker van al wat leeft. Hij heeft alles in Zijn handen. In de leer van theïstische evolutie wordt God gedegradeerd tot een God die meewerkt aan een proces tot schepping. Dit is echter wat de Bijbel hierover zegt:

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. Kol. 1:16-17

Het grote “voordeel” van deze leer is echter dat men kan geloven in God als Schepper en toch de wetenschap niet aan de kant hoeft te zetten. Zoals gezegd lezen we in Genesis 1 dat God de aarde schiep in zes dagen. Volgens de aanhanger van de theïstische evolutie is dit niet een letterlijk verslag van zes dagen. Dat het niet om zes letterlijke dagen gaat baseert men op de volgende Bijbeltekst:

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 2 Petr. 3:8

Als we echter het hele hoofdstuk lezen dan wordt duidelijk dat Petrus hier spreekt over het feit dat God niet gebonden is aan tijd. Hij is tijdloos. Mensen die de theïstische evolutie aanhangen gebruiken deze tekst, maar ze negeren Exodus 20 waar God de tien geboden geeft. Hier zegt God letterlijk:

Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Ex. 20:11

Mensen die de theïstische evolutie aanhangen zeggen dat we het verslag in Genesis moeten lezen als een gedicht en niet als een letterlijke gebeurtenis. Iemand als Ouweneel leert dat alle verslagen in de Bijbel een subjectieve weergave zijn van de gebeurtenissen. Oftewel in gewoon Nederlands: wat er geschreven staat in de Bijbel is de visie die de schrijver van de gebeurtenis had en het is niet iets wat letterlijk zo gebeurd is. Als dat zo zou zijn, wat heeft de Bijbel dan nog voor waarde? Wat voor waarde heeft dan de opstanding van Jezus?

Veel mensen die geloven in de theïstische theologie geloven ook de GAP theorie, ook bekend als Restitutie leer, of HIAAT theorie. Men gelooft dat er tussen Genesis 1 vers 1 en 2 een kloof zit van miljarden jaren. Volgens deze leer heeft God de aarde geschapen in Genesis 1:1 daarna miljarden jaren niets en toen ging de schepping verder met vers 2. Men houdt aan deze leer vast omdat de wetenschap beweert dat de aarde miljarden jaren oud is. Daarmee stelt men de menselijke wijsheid boven Gods woord, wat er enkel toe zal leiden dat men de Bijbel meer en meer in twijfel zal trekken en eerder het getuigenis van mensen accepteert.

Als deze theorie zou kloppen dan betekent het dat de Bijbel niet correct is. Zelfs het offer wat de Here Jezus heeft gebracht zou dan volkomen nutteloos zijn geweest. De dood zou dan namelijk al in de wereld geheerst hebben. De Bijbel leert ons echter dat doordat Adam zondigde de dood in de wereld is gekomen. Daarom heeft de Here Jezus al onze zonden op het kruis gedragen om de straf voor de zonde te dragen.

Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 1 Kor. 15:45

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Rom. 5:12

Wanneer de GAP theorie klopt, dan betekent dit dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt en dus niet volledig betrouwbaar is. Zoals in bovenstaande teksten te lezen is staat er geschreven dat door één mens (Adam) de zonde in de wereld is gekomen. Dus voordat Adam zondigde was er geen zonde in de wereld. Volgens aanhangers van de GAP theorie schiep God de hemel en aarde (Gen.1:1) met daarop planten en dieren en zogenoemde voor Adamse mensen. Dus simpel gezegd, tussen Gen.1:1 en Gen 1:2 was er leven op de aarde. Dit verklaard dan de miljarden jaren aan oudheid die de aarde volgens de aanhangers van deze leer heeft. De val van satan wordt tussen vers 1 en 2 geplaatst en dat zorgde ervoor dat de aarde overspoeld werd met water en woest en ledig achterbleef.

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. (Gen.1 :1-2) Kort samengevat ziet men het zo: Vers 1 de eerste schepping. Val van satan, met als gevolg vers 2. Hierna begint God vanaf vers 3 opnieuw met het scheppen van de hemel en aarde. De vraag die oprijst is: ” Waarom zou God na de val van satan een nieuwe aarde scheppen en nadat Adam zondigde dit niet weer opnieuw doen” ? Waarom wacht Hij tot aan het einde van het Duizendjarig Rijk om alles nieuw te maken? Het belangrijkste bewijs is echter niet wat wij ons afvragen, maar dat de Bijbel duidelijk stelt dat de dood de wereld in is gekomen door de zondeval. Voordat Adam zondigde was er geen dood in de wereld. Volgens de aanhangers van de GAP theorie was de dood echter wel aanwezig, dit wordt volgens hen verklaard door de fossielen die miljarden jaren oud zijn.

Theïstische evolutie en de GAP theorie gaan uit van een herschepping van de aarde in Genesis 1:2 Evolutieleer zegt dat soorten zich verbeteren. Het komt er op neer dat als dit klopt God een voorloper van onze huidige aarde schiep die niet goed was en die over een tijd van miljarden jaren zich verbeterde, of dat God deze tijd nodig had om de aarde te verbeteren. Iemand die deze theorie gelooft kan nooit vertrouwen op een Almachtig God. De God van de Bijbel sprak en het was er, Hij schiep hemel en aarde in 6 dagen, maar had dit ook per direct kunnen doen in 6 seconden (of nog minder). Als het niet de mens was waardoor de zonde in de wereld kwam, dan heeft God ervoor gezorgd dat dit gebeurde, maar de Bijbel zegt dat God Heilig is en de zonde niet in Zijn aanwezigheid kan verdragen. Daarom moest de Here Jezus voor de zonde sterven, Hij moest de straf dragen die ons toekomt doordat de zonde in de wereld kwam door Adam.

De Here Jezus is het perfecte Offerlam. Wanneer God in de “eerste” schepping zonde had binnengebracht, dan kon de Here Jezus (Die Zelf de tweede Persoon in de Godheid is) nooit de straf op de zonde voor ons op zich nemen. De Bijbel zegt dat Hij Die zonder zonde was, voor ons tot zonde werd gemaakt. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 2 Kor.5:21  Ondanks dat velen het niet zullen beseffen, dienen zij die deze leer aanhangen een andere God dan de God van de Bijbel. Alles wat de GAP theorie/Theïstische evolutie leert staat haaks op de Bijbelse boodschap.

De Here Jezus verwijst naar de schepping van Adam en Eva als een letterlijk gebeuren. Paulus haalt in zijn brieven de schepping van Eva uit de rib van Adam aan als voorbeeld voor de scheppingsorde zoals God die heeft bedoeld.

Uitspraken van mensen als Ouweneel, Klein-Haneveld, Cees Dekker of Andries Knevel worden hoger ingeschat als het gesproken Woord van God zelf. Laat u niet misleiden door de mooie woorden van bekende leraren die een hele hoop wereldse wijsheid hebben. Echte wijsheid komt van God. Want de Bijbel zegt het al. Wat dwaas is in de ogen van de wereld heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. (1 Kor. 1:21, 27, 1 Kor. 2,)

Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. 1 Kor 3:19-20


Geraadpleegde bronnen:

http://www.scheppingofevolutie.nl/index.php?url=art_recensieboekouweneel.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Adam-Ava-Echt.pdf

http://www.toetsalles.nl/crea.index.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/The%C3%AFstisch_evolutionisme

http://www.allaboutworldview.org/dutch/christendom-en-wetenschap.htm

www.verhoevenmarc.be/_theistEvolutie.doc