Charismatisch-Kenmerken

Tienden geven

De tienden geven is ingesteld onder de wet van Mozes en was dus voor de Israëlieten. Er werd tienden gegeven van de oogst, van de vruchten, en van de eerstgeborene dieren en daarvan moest men het beste geven wat men had. Het ging zelden over geld. De Levieten mochten van God geen bezittingen hebben zoals de andere stammen van Israël:

Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders; de HEERE Zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de HEERE, uw God, tot hem gesproken heeft. Deut. 10:9

De tienden werden gebruikt om de Levieten te onderhouden.

En zie, aan de nakomelingen van Levi heb Ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst, die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting. Num. 18:21

Voordat de wet van Mozes werd ingesteld, was men dus niet verplicht om de tiende te betalen. Wel zien we dat Abraham een tiende gaf. Dit was echter geen tiende van zijn inkomen, maar een tiende deel van de buit van een strijd.

Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft.  Hebr. 7:4

Abraham gaf dus 10%  aan Melchizedek  maar  de andere  90% procent aan degenen van wie het oorspronkelijk was. Abraham deed dit geheel uit vrije wil, het was geen opdracht van God.

Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de HEERE, God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt.  Gen. 14:22-23

Toen Jezus op aarde was werden er nog steeds tienden gegeven, om de eenvoudige reden dat Israël onder de wet leefde. De enige keer dat Jezus het over de tienden had, was het een berisping voor de religieuze leiders “Maar wee jullie Farizeeën!

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Mattheüs 23:23 (zie ook Lucas 11:42)

Tienden geven was een onderdeel van de wet voor Israël, niet voor de kerk.

Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: Hand. 15:28

Als u tienden geeft volgens de wet, dan leeft u onder de wet.

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; uvoor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Gal. 3:1

De mensen die opdragen om toch ook nu nog tienden te betalen refereren vaak naar de volgende tekst:

Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Mal. 3:8-10

Hier spreekt God over de zegening die Hij Zijn volk zal geven als ze weer teug keren tot Hem. Als ze zich weer houden aan de wet zoals Hij die door Mozes aan hen heeft gegeven. Wij, de gemeente zijn niet onder de wet. God geeft Zijn zegeningen aan ons niet op basis van onze tienden. Toch wordt er, onder andere vanuit de Word of Faith leer, geleerd dat als u uw tienden geeft u hierdoor gezegend wordt. Hierdoor worden mensen dus geleerd om geld te geven zodat ze hiervoor in de plaats meer terug zullen krijgen.

De Here Jezus waarschuwt juist dat we niet de mammon en God kunnen dienen. Zou Hij dan wel willen dat we tienden betalen zodat God ons daardoor nog meer aardse rijkdom kan geven? Als christenen moeten wij onze schatten verzamelen in de hemel en niet op de aarde. De leer dat God Zijn vensters zal openen als wij tienden betalen zorgt er eerder voor dat we onze schat op deze aarde verzamelen en niet in de hemel.

ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. 1 Tim. 6:18-19

I Ds.Ed Meenderink schrijft op het Christelijk Informatie Platform: De tienden zijn voor ‘de tempeldienst’ en de godsdienst, voor het werk van de Kerk. Een gift aan Greenpeace, of Artsen zonder grenzen(hoe zinvol ook) zou daar dus niet onder vallen….Dat noemt de bijbel een extra “offer”…Het volk van God gaf in werkelijkheid veel meer als de tienden. Zo waren er, bijv., ook nog de extra “vrijwillige offers” (Lev. 2:18- 23).

Hij (en velen met hem) vinden dus dat de tienden naar de eigen gemeente moeten, en dat er daarnaast nog een offergave/collecte moet worden gehouden. Vaak wordt er, met name in de charismatische beweging, gevraagd om uw hart te laten spreken als u een offer (collecte/gave) geeft. Wat meestal inhoudt dat men dan veel geeft, want niemand wil zich schuldig voelen omdat hij maar een habbekrats heeft gegeven.

De druk wordt nogal eens opgevoerd door uitspraken als: “Geef aan het werk dat God zo machtig zegent.” ,“Er is een grote zalving nu…”  of  “God zal u overvloedig zegenen” waarbij men vaak het ‘honderdvoudige’ belooft. Als u nu …(een bepaald bedrag) doneert wordt u mijn partner. Benny Hinn roept u op om gul te geven zodat hij de wereld over kan gaan om zogenaamde crusades te houden. Als u genoeg geeft dan komt uw naam aan de binnenkant van zijn privé jet en zal hij dus iedere reis voor u bidden. Betaalt u minder, dan mag uw naam op een bordje aan de muur in de studio.

Wie met een bedrieglijke tong schatten verwerft, is als de verwaaiende zucht van hen die de dood zoeken. Spr. 21:6:

Het is goed om te geven, maar we moeten kijken naar hoe het geld daadwerkelijk wordt besteed. We moeten ons er ook van bewust zijn dat er manipulatie plaatsvindt, en dat we dan geld geven aan mensen die nieuwe auto’s, jets, huizen kopen en leven een luxueuze levensstijl aanhouden. Paulus spreekt wel duidelijk over een collecte:

Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatië opgedragen heb: Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben.  1 kor:16:1-2

Deze collecte is waarschijnlijk een inzameling voor de heiligen, die behoefte hadden aan financiële hulp. Het is dus geen verplichte tiende. Paulus leert ons om het hart te laten spreken, zoals men in andere goede dingen overvloedig was, zo riep hij hen op om ook in de collecte overvloedig te zijn:

Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. 2 Kor.8: 6-7

Dit was dus ook geen verplichting, maar om de oprechtheid van de liefde te beproeven:

Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. 2 kor.8:8

Het is goed om vanuit de rijkdom die u heeft mensen te ondersteunen die dat nodig hebben. Ook is het goed om uw gemeente waar u gevoed wordt te ondersteunen met een financiële bijdrage. Er is echter geen wet meer om 10% te moeten betalen, we worden alleen maar aangemoedigd om te geven wat ons hart ons ingeeft.

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.  2 Kor. 9:7

Geraadpleegde bronnen:

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tienden.pdf

http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=4171

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=227

http://www.letusreason.org/Doct54.htm