Charismatisch-Kenmerken

Tongentaal

Begin 1900 werd in de Bethel Bible school een nieuwe manier van spreken ontdekt door één van de studenten. Zij dacht dat ze in het Chinees en andere talen kon spreken. De andere studenten volgden al snel met hun eigen taal. De school verhuisde na enkele maanden naar Houston. William Seymour één van de studenten werd de bekendste naam in de Pinksterbeweging. Hij stichtte de Azuza Street Mission, waar ook de gelijknamige opwekking naar vernoemd is.

De mensen die in deze beweging deelnamen waren er van overtuigd dat ze door God een andere taal hadden ontvangen om zo de wereld over te trekken om de mensen in hun eigen taal aan te spreken. Zij dachten dat de taal die ze ontvangen hadden een aardse taal was, zoals in Handelingen ook gebeurde. Echter ze kwamen erachter dat het geen aardse talen waren. Hierna werden deze talen bestempeld als hemelse talen. Zo wordt dat tot op de dag van vandaag geleerd.

Wat waren tongen in de Bijbel? Wat was het doel ervan en is het nog steeds voor nu? Tongen in de Bijbel betekent talen. De gaven van tongentaal zoals de Bijbel dat leert waren dan ook werkelijk bestaande talen. Dit lezen we in Handelingen bij de uitstorting van de Heilige Geest:

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.  Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Hand. 2:4-6

In Handelingen 2 worden al de talen opgenoemd waarin men de discipelen hoorde spreken:

En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Hand. 2:8-11

Hier vinden wij dan ook gelijk het bewijs dat de Bijbelse gave van tongen echt bestaande talen waren. Er waren Joden bij elkaar uit alle landen. Zij hoorden de discipelen in hun eigen taal spreken, dit hoefde dus niet uitgelegd te worden. De boodschap was voor iedereen duidelijk.

De Bijbel zegt dat de Joden een teken willen en de Grieken wijsheid zoeken, tekenen zijn dus voor de Joden. Tongentaal was dus een teken voor de ongelovige Joden. De Joden verlangen door de hele Bijbel heen al tekenen van God. Ook deze tekenen van vreemde talen zijn voor de Joden om hen te overtuigen van het feit dat het koninkrijk van God op aarde is gekomen, in de gestalte van Jezus Zelf. Dit is wat Jezus Zelf daarover zegt:

Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg. Matth:16.4

Paulus schrijft: Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, 1 Kor.1:22-23

Het is duidelijk dat de Bijbel leert wat tongentaal is en voor wie het bedoeld was. In de eerste gemeente, was de Bijbel nog niet compleet geschreven, er was nog geen Nieuw Testament, en daarom heeft God Zijn woord bevestigd met wonderen  en tekenen. Eén daarvan was de gave van tongentaal. Dit tot opbouw van  de gemeente. Wij nu hebben de complete schrift tot lering en onderwijs. Er zijn geen speciale uitingen meer nodig. God heeft ons Zijn woord gegeven.

Als de Bijbelse gave van tongentaal niet meer voor onze tijd is dan zijn er dus velen die een ander soort taal spreken. Veelal zal deze waarschuwing van Petrus op onze tijd van toepassing zijn:

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. 2 Petr.2:1-42

Tongentaal zoals deze geleerd wordt in de charismatische beweging, heeft niets te maken met de Bijbelse talen, die worden genoemd in Handelingen of in de Korinthebrief. Er zijn volgens deze leer twee soorten tongen: In tongen spreken en een tong ontvangen.

In tongen spreken:

De brabbeltaal die elke wedergeboren christen volgens hen zou moeten hebben, en deze hoeft niet vertaald te worden. Je kan het gebruiken voor het bidden of om te zingen in tongen.

Je kunt een tong ontvangen:

Men leert dat als je een tong ontvangt, dat je die dus hardop moet uitspreken en deze tong moet door diezelfde persoon of een ander vertaald worden. Gebaseerd op: Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.1 Kor. 14:13

De uitleg vanuit de charismatische beweging dat de hemelse tongentaal de taal van engelen is wordt nergens door de Bijbel bevestigd. Er zijn twee punten waarom het volgens mij ook niet zo is.

1. Waarom zou God Zijn engelen dan in een menselijke taal tot Zijn dienaren laten spreken? Als er engelen tot mensen spraken zoals bij Daniël, Lot en anderen dan spraken ze altijd tot mensen in een menselijke taal. God heeft tot mensen gesproken door een engel, zelfs door een ezel maar altijd waren het verstaanbare talen. Niet een onverstaanbaar gebrabbel. Degene waartoe gesproken werd verstond het gewoon.

2. Als mensen de taal van engelen kunnen verstaan dan zou Satan deze ook kunnen verstaan, hij is een gevallen engel, hierdoor kan de theorie dat we een geheime gebedstaal hebben niet kloppen.

Verder ziet men tongentaal als een bewijs van vervulling van de Heilige Geest. Spreek je niet in tongen, dan wordt er met je gebeden om zo vervuld met de Heilige Geest te worden en als bewijs hiervan zal je de tongentaal ontvangen. De Bijbel zegt echter dat we de Heilige Geest ontvangen als we Jezus aannemen als onze Redder.

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hand. 2:38

Er wordt nergens gesproken over een bewijs van het hebben van de Heilige Geest. Nee, Hij wordt ons geschonken en daar hebben we geen brabbeltaal voor nodig als bewijs. Het enige bewijs waar tongentaal voor dient is een teken aan het volk van Israël.

Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken, Jes. 28:11

Volgens de voorstanders van tongentaal moet men tongentaal ontwikkelen. Als je in tongen wilt spreken moet je gewoon je mond openen en ‘God’ zal de woorden laten komen, elk geluidje dat in je opkomt moet je uitspreken. Het klinkt dan als een baby die brabbelt, dit is echter pas het begin. Door vaak te spreken in tongen ontwikkel je een eigen taal. Je begint met telkens een paar dezelfde woorden (brabbels) maar later ontwikkelt de taal zich en wordt de woordenschat (brabbelschat) steeds uitgebreider.

In tongen spreken is een gave van de Geest. Toen de discipelen deze gave ontvingen, spraken ze gelijk in tongen. Nergens staat dat ze maar een paar woordjes kenden en veel moesten oefenen om een uitgebreide woordenschat te vergaren. Nee, er staat dat de discipelen spraken tot de menigte in hun eigen taal, dus niet een paar woordjes.

En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia,  Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Hand. 2:8-11

Soms als deze charismatici in tongen bidden en verdrietig worden, angstig of juist vurig, zonder dat daar een duidelijke aanleiding toe is kan dit zelfs zo heftig worden dat men spreekt over barensweeën. Men zegt dan dat je bidt voor iemand anders, misschien wel aan de andere kant van de wereld, en dat je hiervoor een heftige strijd voert in gebed.

In de Bijbel kunnen we geen aanwijzingen vinden die dit verklaren. Natuurlijk is het zo dat wanneer je bidt voor jezelf of anderen dat dit gepaard kan gaan met emotie. Dan ben je betrokken bij de persoon of situatie, dit is echter iets anders dan wat er in deze leer geleerd wordt. De zogenaamde barensweeën komen voort uit de “opwekking” van Pensecola waar John Killpatrick  naast alle Toronto Blessing wonderen en tekenen ook leerde dat  vrouwen in barenshouding hun gebed “baarden”.

De charismatici leren dat tongentaal een geheime gebedstaal is die Satan niet verstaan kan. Deze (brabbel) tongentaal zou een machtig wapen zijn voor het geestelijk oorlogvoeren en als je in tongen bidt, bid je altijd de wil van God. Deze leer komt voort uit de Kingdom Now beweging. Deze beweging leert dat we het koninkrijk van Jezus op deze aarde voor Jezus moeten veroveren zodat Hij Zijn plaats kan innemen. Hiervoor zou God dan ook deze speciale gebedstaal gegeven hebben zodat Satan Zijn plannen niet kan dwarsbomen. Men beweert bij deze leer dus dat God afhankelijk is van de mens om Zijn plannen uit te kunnen voeren.

Als we even terugkijken naar de opwekking in Asuza Street begin 20e eeuw dan wordt duidelijk waarom deze mensen in eerste instantie dachten dat ze naar andere landen konden gaan om te evangeliseren zonder de taal te hoeven leren. Dit is de gave van tongen zoals de Bijbel dat beschrijft. Toen echter bleek dat dit bij hen niet het geval was werd er een andere draai aan gegeven en werd er gezegd dat ze een hemelse brabbeltaal hadden ontvangen. Dit wordt tot op de dag van vandaag geleerd.

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 2 Kor. 11:14

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123:tongentaal&catid=151:diverse-artikelen&Itemid=83

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterbeweging.pdf

http://www.apologetique.org/nl/artikelen/mens/antropologie/RS_glossolalie_literatuurstudie.htm

http://www.backtothebible.nl/

http://www.statenvertaling.info/

http://www.gotquestions.org/Nederlands/vreemde-talen-spreken.html

http://middernachtsroep.nl/index.php (maart 2007/juni 2007)

Dato Steenhuis – Gaven en talenten, voor God of voor mensen?

http://www.groeieningeloof.com/Maranatha%2004-05.htm

http://nl.artofliving.eu/