Overig-Leringen

TULIP

TULIP is het Engelse acroniem voor de vijf punten van het calvinisme. In het Nederlands kunnen we dit acroniem niet toepassen, daarom worden de Engelse uitdrukkingen erbij gegeven. Volgens de calvinistische TULIP-theologie kiest God onvoorwaardelijk en soeverein de mensen uit om gered of om verworpen te worden (zie ook Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, artikel 6). Deze uitverkiezing heeft niets te maken met wat de zondaar doet.

Johannes Calvijn verklaart met betrekking tot deze uitverkiezing het volgende. “Want zij zijn niet allemaal geschapen met een gelijke bestemming: maar eeuwig leven is voorbestemd voor sommigen, en eeuwige vervloeking voor anderen” en verder: “God kiest wie hij wil als zijn kinderen … terwijl hij anderen afwijst en verdoemt” (Marc Verhoeven: De Calvinist Standard Version)

Alle aangehaalde uitspraken van Calvijn zijn terug te vinden op: http://www.biblestudytools.com/history/calvin-institutes-christianity/ Hier is, in het Engels, het complete werk van Calvijn, The institution of the Christian religion, online te lezen.

De vijf punten zijn:

1)  Total Depravity (totale verdorvenheid)

De Bijbelse interpretatie van de totale verdorvenheid is dat alle mensen zondaars zijn. Ieder mens wordt geboren in zonde, allemaal hebben wij van nature een zondige natuur, die we van Adam geërfd hebben.

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben (Rom 5:12).

Calvijn noemde wat hij leerde “totale verdorvenheid”, inhoudelijk leerde hij echter “totale onbekwaamheid (Total Inability). Volgens Calvijn heeft de mens niets in te brengen tegen Gods wil. Zijn of haar redding is van te voren door God bepaald, de mens zelf kan in deze niet anders dan gehoorzamen, er is geen eigen keuze voor de mens. Calvijn leert dat de mens geen wil heeft in het al dan niet gehoorzamen aan Gods roeping. De val van Adam zou, volgens Calvijn, gebeurt zijn, doordat God Adams wil had beïnvloed, omdat Hij bij voorbaat al had besloten dat de zondeval zou plaatsvinden. Dit is in directe tegenspraak met Jacobus 1:13:

Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Het gebrek aan de vrije wil van de mensen, (Calvijn zegt immers dat mensen niets in te brengen heeft inzake zijn of haar redding) klopt niet met wat de Bijbel zegt.

Kijk eens naar de vraag van de Joden in Handelingen 2, nadat Petrus aan hen het evangelie heeft uitgelegd: “Wat moeten wij doen om gered te worden?”

God heeft een ieder de wil gegeven om te kiezen of hij de heilsweg van God wil gaan of die verwerpen. Hand 3:19 stelt: Komt dan tot berouw en bekering. Zie ook wat Jozua tegen de Israëlieten zegt, nadat hij hen in het beloofde land heeft gebracht:

15 Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (Joz 24:15).

Het is niet dat iemand iets moet doen, in de vorm van werk, om gered te worden, maar alle mensen hebben een keuze die ze moeten maken. Het  antwoord van Paulus en Silas op de vraag van de gevangenbewaarder hoe hij gered kon worden was (en is ook vandaag de dag) duidelijk. Handelingen 16:31
31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Daarom moeten we de leer van de “totale verdorvenheid”, zoals die door Calvijn wordt geleerd op Bijbelse grond afwijzen.

2) Unconditional Election (onvoorwaardelijke uitverkiezing)

Calvijn leerde, dat God bepaalde mensen voorbestemde om naar de hemel te gaan, terwijl anderen voor de hel voorbestemd zijn. Ondanks dat deze leer binnen de reformatorische gemeenten niet door iedereen wordt gedeeld, geloven de meesten wel dat God bepaalde mensen heeft voorbestemd om naar de hemel te gaan.

Als dit zo is, dan is het tweede deel van Calvijns uitspraak, dat de rest voorbestemd is voor de hel ook zo, iets anders is namelijk niet mogelijk.

Door deze leer worden mensen in een passieve rol gedrukt, het moet je tenslotte maar gegeven worden. Dit leidt er, naar alle waarschijnlijkheid, toe dat mensen op allerlei manieren gaan proberen God te behagen: goede werken, kerkbezoek, ondersteunen en helpen van broeders en zusters en dergelijke. Deze leer werkt een evangelie van goede werken in de hand, om zo God te behagen, opdat men maar tot het selecte groepje mag behoren.

Dat God een bepaalde groep mensen zou hebben uitverkoren tot zaligheid en de rest tot eeuwige verdoemenis, is in tegenspraak met wat de Bijbel leert. Johannes 3:16 zegt dat een ieder die gelooft niet verloren gaat. In Romeinen 3:21-22 schrijft Paulus dat er gerechtigheid van God is voor een ieder die gelooft in de Here Jezus.

In Petrus 3:9 staat dat God niet wil dat enigen verloren gaan. In Ezechiël 33:11 roept God  Zijn volk,  op zich te bekeren, want zo zegt God: “Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!”

Paulus schrijft in zijn brief aan Timotheüs dat de gelovigen smekingen, gebeden, voorbede en dakzegging moeten doen voor alle mensen. Dat is God welgevallig, omdat: Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen (1Tim 2:4).

Onvoorwaardelijke uitverkiezing heeft dus, zoals we zien, geen Bijbels fundament.

3) Limited Atonement (beperkte verzoening)

Volgens de leer van Calvijn is het bloed van de Here Jezus enkel vergoten voor hen die gered worden. Dit betekent dat de Here Jezus aan het kruis enkel stierf voor hen die uitverkozen zijn. Men zegt, op basis van deze leer het volgende. De Here Jezus stierf enkel voor de uitverkorenen. Hoewel Zijn offer toereikend was voor alle mensen, was het niet effectief voor alle mensen. Christus droeg enkel de zonden van de uitverkorenen.

Om deze leer te ondersteunen worden teksten als Mattheüs 26:28 (Hij stierf voor velen), Johannes 17:9 (Hier bidt de Here Jezus voor hen die Hem toebehoren) aangehaald. (1). Op basis van losse (= niet in de context geplaatste) teksten leert men Beperkte Verzoening, tegenwoordig ook aangeduid als Bijzondere Verlossing.

Er zijn veel teksten in de Bijbel te vinden die bewijzen dat Gods genade aan ieder mens wordt aangeboden. Denk daarbij aan:

  • De gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Hij zegt in vers 18: Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u.
  • In Matt 23: 37 stelt de Here Jezus: Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.
  • De oproep van de apostel Paulus in 2Cor 5:20: In naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.

4)   Irresistible Grace (onweerstaanbare genade)

Volgens Calvijn zal God de persoon die door Hem uitverkozen is op een bepaald moment tot Zich trekken waardoor deze tot de Here Jezus zal komen. Deze persoon zelf heeft daar geen enkele invloed op. Hij of zij zal niet door een bewuste keuze tot de Here Jezus komen, maar als een soort robot naar Hem gaan, doordat God hem trekt. Deze leer heeft Calvijn gebaseerd op Johannes 6:44-45 waarin de Here Jezus zegt dat niemand tot Hem kan komen dan wanneer de Vader hem trekt. Dit trekken is geen dwingende handeling zoals bij een onwillig paard. Dit trekken is het werken van de Heilige Geest, Die mensen tot overtuiging van zonde en schuld brengt. Ieder mens heeft dan zelf een keuze te maken, zoals onder punt twee al is aangegeven. Ondanks dat Calvijn leerde dat God niet in de toekomst kijkt om te zien wie tot geloof komt, God is alwetend dus dat weet Hij zeer zeker wel, zien we dat de Here Jezus toen Hij op aarde wandelde heel goed wist wie Hem zou verraden, wie wel geloofde en wie niet (Joh 6:60-66).

Het calvinistische standpunt betreffende het trekken van de Heilige Geest is als volgt. Redding door de verkondiging van het evangelie wordt aan alle mensen aangeboden en heeft een uitwendige trekkracht. Voor de uitverkorenen echter is het een innerlijke trekkracht die door de uitverkorenen niet kan worden weerstaan. Dit is de werking van de Heilige Geest, in hen die uitverkoren zijn en dit brengt hen die zijn uitverkoren, tot bekering (1).

Verbazend genoeg wordt, om dit standpunt te bepalen, Filippenzen 2:12-13 gebruikt. Paulus roept in vers 12 de gelovigen op om gehoorzaam te zijn en hun redding met vrees en beven uit te werken. Dit met vrees en beven je redding uitwerken heeft niets te maken met het doen van goede werken om gered te worden. Paulus schrijft immers dat niemand kan roemen dan alleen in God. Paulus roept de gelovigen op om in de vreze des Heeren, dus met ontzag, respect en liefde voor God je in te spannen om Hem te gehoorzamen. Vergelijk deze verzen met 2Petrus 1:10 waarin hij dezelfde oproep doet aan de gelovigen.

In vers 13 bemoedigt hij hen door te zeggen dat God het is Die het willen, dus het verlangen om Hem gehoorzaam te zijn, uitwerkt en ook het kunnen. God geeft dus, door de leiding van de Heilige Geest, de kracht om te gehoorzamen. (Dit betekent niet dat wij nooit zondigen). Deze verzen, als ze in de context worden gelezen, maken duidelijk dat het calvinistische standpunt niet juist is. Paulus laat zien dat het evangelie de reddende boodschap is voor een ieder die gelooft.

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek (Rom.1:16).

 5)  Perseverance of the Saints (Volharding van de Heiligen)

De Bijbel leert dat de wedergeboren gelovige eeuwige zekerheid heeft en dat niet door eigen kracht, inzicht, of wijsheid, maar door Gods kracht. Dit is in geen geval een vrijbrief om te zondigen. Als men beseft, dat God Zijn eigen Zoon gaf voor onze verlossing ( en de ware christen weet dit, doordat de Heilige Geest hem of haar daarvan heeft overtuigd) dan zal men zich inspannen om gehoorzaam te zijn en zich verzetten tegen de zonde.

De Bijbel leert ons dat Hij, om Zijn naam, ons vormt, kneedt en tuchtigt, opdat we opgroeien tot eer van Zijn naam. Daarnaast schrijft Paulus dat niets ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde die ons geschonken is in Christus Jezus onze Here (Romeinen 8:38-39).

Volgens de calvinistische leer ligt de zekerheid dat de (uitverkoren) gelovige zijn redding nooit kan kwijtraken in het feit dat God hem uitkoos, Christus hem verloste, en de Heilige Geest hem verzegelde.

Volgens het vijf punts calvinisme heb je eeuwige zekerheid, omdat God je uitkoos, de Here Jezus enkel voor jou (als één van de uitverkorenen) stierf en daardoor ben je verzegeld met de Heilige Geest en heb je absolute zekerheid. Er is niets wat je hieraan kunt doen. Mocht uiteindelijk blijken dat je niet volhoudt, dan is dat het bewijs dat je niet was uitverkoren door God. (1)

De Bijbel leert ons dat we door het geloof in de Here Jezus verzegeld zijn met de Heilige Geest als onderpand van de erfenis die op ons wacht.

13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot  de verlossing die ons ten deel viel,  tot lof van Zijn heerlijkheid (Ef 1:13-14).

De calvinistische visie op het evangelie leidt ertoe dat mensen passief blijven. Geloof moet je maar gegeven worden, en als je dan uitverkorenen bent, hoef je verder niets te doen, want dat heeft toch geen nut. God bepaalt immers alles en zelf kan men er niets tegen in brengen. In deze visie op het evangelie wordt God (zonder dat men dat bewust zal doen) afgeschilderd als een willekeurige God Die iemand uitkiest naar Zijn believen. Terwijl het Bijbelse evangelie een God laat zien Die zoveel genade schenkt aan de mensen, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon heeft geschonken, opdat een ieder die in geloof tot Hem komt, vergeving ontvangt en eeuwig leven heeft.

Het beeld dat we krijgen van de God Die uitgebeeld wordt door het calvinisme heeft meer weg van een boze hoofdmeester, dan dat Hij lijkt op de liefdevolle en rechtvaardige Vader Die Hij  is.

9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,10 Die voor ons gestorven is,  opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet (1Tess.5:9-11).

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1)http://www.calvinistcorner.com/tulip.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/calvinisme.pdf

https://www.wayoflife.org/reports/calvinist-standard-version.php

http://www.refbapheuvelrug.nl/

http://www.biblestudytools.com/history/calvin-institutes-christianity/