Charismatisch-leringen

Vlaggen en dansen in de gemeente

Vlaggen en dansen in de gemeente is binnen evangelische gemeenten een bekend gebeuren. Veelal wordt er gesproken over profetisch dansen en vlaggen. Het dansen is een uiting van lofprijs naar God toe, terwijl het vlaggen de functie heeft van aanbidding en geestelijke oorlogsvoering. Het dansen, individueel of als groep,  wordt gebruikt wordt als creatieve expressie van het hart.(1)

Aan het zwaaien met vlaggen en banieren wordt een geestelijke kracht aan verbonden. Niet dat de vlag op zichzelf kracht heeft, maar de kleur van de vlag en het zwaaien ermee werken (volgens deze filosofie) in de hemelse gewesten dingen uit. Muren worden afgebroken, mensen vrij gezet omdat, zo claimt men, God hierbij aanwezig is.(1) 

Om te laten zien dat dansen in de gemeentelijke samenkomst een Bijbels karakter heeft wordt er vaak verwezen naar David, men zegt dan: David danste uitbundig voor de Here.(2 Sam. 6:14) Als we echter kijken naar deze tekst dan is er een groot verschil tussen het dansen in de gemeente zoals dit tegenwoordig gebeurt en wat David deed. (lees voor de complete context het hele hoofdstuk).

14 David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de HEERE; en David was gekleed in een linnen priesterhemd. 2 Sam. 6:14

David huppelde uitbundig voor de ark uit. De ark kwam weer terug in Jeruzalem, de vreugde en intense blijdschap hierover deed hem uit alle macht huppelen. Het bijschrift uit de Statenvertaling zegt dat het Hebreeuwse woord hiervoor Car is, wat verwijst naar een lam wat huppelt en springt als hij voorwaarts gaat. Deze blijdschap van David is een uitbundige vreugde over wat God heeft gedaan, en hoe Hij Zijn volk genade schenkt. Verder wijst men naar Mirjam, die, nadat het volk Israël veilig door de Rode zee heen was gekomen, met de vrouwen van Israël haar vreugde uitte in zang en reidans.

20 Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron,  nam een tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans. Ex. 15:20

Net als bij David is hier sprake van een vreugdedans die specifiek voortkwam uit een enorme dankbaarheid voor wat God voor hen had gedaan. Het is deze vreugde die oproept tot dansen. Vaak zie je dat het dansen in de gemeente in verband wordt gebracht met specifieke teksten. Bijvoorbeeld psalm 149:2-3 waarin staat:

2 Laat Israël zich verblijden in  zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning. 3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. 

In Israël was het de gewoonte om vreugde te uiten met zang, muziek en (rij)dans. Dit is de cultuur, het hoort bij het volk. Dat is wat je ook ziet als je bijvoorbeeld in Afrika een dienst zult bezoeken. Deze mensen bewegen en dansen als vreugde uiting. Het zit in de cultuur. Zoals de Psalmist ook aangeeft, het is een vreugde-uiting om God te loven en te prijzen. Net zoals we lazen over wat David deed.

Het dansen heeft, volgens beoefenaars, diverse betekenissen. Dansen als dankoffer, oorlogsvoering, al profetie, om iets uit te beelden of als communicatievorm bijvoorbeeld voor evangelisatie. (1)

Zo schrijft deze site:

Maar er is meer aan dansen voor God. Het is ook iets wat in de geestelijke wereld geweldige impact heeft, op de engelen en demonen. In de occulte religies zie je dat mensen dansen om zo demonen te activeren.

Verder schrijft men hierover:

Daarom is het zo krachtig als mensen leren hun lichaamstaal te gebruiken in de aanbidding. Elke beweging is een geluid voor God! Hij ziet het niet alleen, Hij kan de geluiden die je lichaamstaal communiceert horen. Ook de engelen en demonen horen dat geluid van aanbidding en ze worden er ofwel door verdreven (demonen) of door gesterkt (engelen). (4)

Nergens leert de Bijbel dat dansen een geestelijke impact heeft. Is het zo dat, omdat occulte religies dansen gebruiken om in vervoering te raken en demonen activeren, christenen dit ook moeten doen en dat het dan tot Gods eer zou zijn? De dans in het oude testament was geen communicatiemiddel, het was een uitdrukking van vreugde en blijdschap tot eer van God. Het werd niet gebruikt om demonen te verjagen, het ging niet om demonen, het ging om God. Hij was het middelpunt van deze vreugde, Hij werd geëerd, dat was het effect van het dansen.

Vlaggen is sterk verweven met de leer van de Kingdom Now beweging. Vanuit de Kingdom Now leer wordt het vlaggen voornamelijk gebruikt als een onderdeel van de geestelijke oorlogsvoering. Het gebruik maken van vlaggen om zo de goden te beïnvloeden of te bestrijden komt ook in Oosterse godsdiensten voor, (2) maar niet in de Bijbel. Op één van de sites die “profetische” vlaggen verkoopt lezen we:

Als wij aanbidden en prijzen met onze banieren en vlaggen geven wij aan wat er gaande is in de hemelse gewesten en vuren wij de hemelse legers aan in de strijd, net als supporters die aan de zijlijn staan om hun ploeg aan te vuren. De vijand is bang wanneer we onze banieren opheffen tijdens lofprijs en aanbidding.(3)

De geestelijke oorlogsvoering door middel van vlaggen zoals deze wordt geleerd is niet in de Bijbel terug te vinden. Vanuit het charismatische gedachtengoed wordt men geleerd om door proclamaties, gebedswandelingen, vlaggen en dansen oorlog te voeren tegen Satan en zijn demonen. Dit is niet wat de Bijbel leert. Het is zo dat we in een strijd zitten, we moeten standhouden met de wapenrusting van God. Judas roept op om te strijden voor het geloof.

3 Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Judas:3

Dit strijden is niet het aanvallen van demonische machten. Het is een vasthouden aan en strijden voor de waarheid. Dit is wat er staat in de kanttekening van de Statenvertaling met betrekking tot dit vers.

strijdt: Namelijk tegen de verleiding en kwade voorbeelden der goddeloze spotters, om door hen niet overwonnen en verleid te worden tot afval of goddeloosheid;

De vlaggen die gebruikt worden hebben allemaal een specifieke betekenis. Voor ieder doel een andere kleur.

Rood  = Vergeving, genezing (bevrijding), vrede met God, overwinning

Groen = Leven, genezing, hoop, herstel, bevrijding

Wit = Reiniging, heiliging, vrede (door overgave), lichaam van Christus

Geel = Vreugde, blijdschap, roeping, Gods Woord

Paars = Offer van Jezus, macht en autoriteit, overwinning (koningschap)

Blauw = Geestelijke kracht, De Heilige Geest

Goud =  Gods aanwezigheid, loutering, zuivering, lofprijzing

Zilver =  Gods voorziening, loutering, zuivering, verlossing, onze gaven aan Hem

Koper, Brons = Bekering, verootmoediging, vergeving, reiniging

Regenboog = Verbondstrouw

Het gebruik van vlaggen zien we ook terug binnen de New Age beweging en het Tibetaanse Boeddhisme. Ook hier symboliseren de kleuren van de vlaggetjes een bepaalde betekenis. Gebedsvlaggetjes worden verondersteld vrede, compassie, kracht en wijsheid te verspreiden. Tibetanen geloven dat bij het wapperen in de wind de gebeden en mantra’s opstijgen naar de goden.

Om het gebruik van vlaggen en banieren te onderbouwen wijst men bijvoorbeeld op teksten als De Heer is mijn banier. Hieruit concludeert men dat het gebruik van vlaggen en banieren een onderdeel is van geestelijke oorlogsvoering en aanbidding. Heidense volken trokken ten oorlog met banieren aan het hoofd. Door banieren namen deze heidenvolken hun goden mee in de strijd en het weerspiegelde het geloof dat hun goden hen zouden helpen in de strijd. De Here is mijn banier is in het oude testament een geloofsbelijdenis, Israël vertrouwde op God, zo wordt Hij in een metafoor als een Banier voorgesteld.(5)

Dit zien we ook in diverse teksten in het oude testament die over de Here Jezus gaan. Bijvoorbeeld Jesaja 11:10

10 Want op die dag zal de  Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Een uitspraak van iemand die vlaggen ontwerpt en hier ook les in geeft zegt: “Ik geloof dat God ons letterlijk met onze vlaggen uitdaagt om te proclameren dat Jezus Heer is, zodat iedereen daarvan doordrongen raakt. Zo zijn vlaggen een middel om God te loven én om geestelijke doorbraken te forceren…… …….Kortom, er gaat kracht vanuit als wij in de geestelijke oorlogsvoering een banier opheffen. Het zet satan – die reeds is overwonnen, maar nog rondgaat als een brullende leeuw – terug op zijn plek. Door te dansen en te vlaggen, zeg je tegen hem: ‘Hier sta ik als kind van God, blijf uit de buurt en verdwijn.’

Verder wordt er beweerd dat de vlaggen onder de leiding van de Heilige Geest worden ontworpen voor elk specifiek doel. Dit houdt in dat, wanneer dit zo is, vlaggen als oorlogsvoering, aanbidding of proclamatie iets is wat God als een middel aan wedergeboren christenen geeft.

De Bijbel leert nergens dat dit zo is. Geen enkele keer wordt er in het nieuwe testament aan christenen  een dergelijke oproep of instructie gegeven. Wij proclameren niet met een vlag dat de Here Jezus Heer is. Dat belijden we met onze mond, en door onze daden. Satan is niet onder de indruk van vlagvertoon, laat staan dat je hem ermee laat verdwijnen uit je buurt.

Op een andere site lezen we dat een vlag die bewogen wordt in de zalving van de Heilige Geest, en in de naam van de Here Jezus,  niet alleen lucht verplaatst maar dat het de zalving van de Heilige Geest vrij zet.(6)

Het uiten door middel van vlaggen en dansen wordt verondersteld je (gevoelsmatig) dichter bij God te brengen. Of zoals een website schrijft: We hoeven niet altijd alleen maar liedjes te zingen. Beweging is evenzeer een geluid en als mensen leren vrijuit te dansen op de geluiden van de hemel, dan weerklinkt er net zo goed een hemels loflied.(4)

Het (profetisch) vlaggen en dansen in de gemeente heeft niets te maken met aanbidding of strijd. Nergens in het nieuwe testament lezen we van dit soort praktijken. De Here Jezus zegt dat ware aanbidders de Vader aanbidden in geest en waarheid.

23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Joh. 4:23-24

Vlaggen en dansen in de gemeente is, ondanks dat men misschien volledig oprecht handelt, eerder een vorm van spektakel en vermaak zoals je dat ook ziet in de wereld.

11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Titus 2:11-13

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.ec-defontein.nl/pdf/de_ware_geur_van_aanbidding.pdf

2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Tibetaanse_gebedsvlag

3) http://prophetic-art-design.page.tl/De-Heer-is-ons-Banier.htm

4) http://www.soundofheaven.info/dansen

5) http://www.christipedia.nl/Artikelen/V/Vlaggen_zwaaien_in_de_eredienst

6) http://prophetic-art-design.page.tl/Proclamatie.htm

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/dansen.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaggen_(liturgisch)

http://www.statenvertaling.info/

http://www.christipedia.nl/Artikelen/V/Vlaggen_zwaaien_in_de_eredienst

http://prophetic-art-design.page.tl/Home-wie-zijn-wij.htm

http://www.ascoelda.nl/